NÁSTROJE POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

D1 - PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Platné právní předpisy jsou vyhlášeny nebo registrovány ve Sbírce zákonů České republiky, případně v Úředním listu. Směrnice, výnosy a obdobná opatření obecné povahy určené státním orgánům a organizacím jsou vyhlášeny nebo evidovány v Ústředním věstníku ČR a Věstníku vlády ČR pro orgány krajů a orgány obcí.

Resortní předpisy a instrukce, uveřejněné nebo oznámené ve věstnících MLVH ČSR, MLVHD ČSR, MŠ ČSR, MK ČSR, MZe ČR a MŽP ČR, platné v resortu životního prostředí České republiky k 1. lednu 2003, jsou uveřejněny ve Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR, ročník XIII, částka 1, leden 2003 a doplněny o částku 2, únor 2003, částku 3, březen 2003, částku 4, duben 2003, částku 5, květen 2003, částku 6, červen 2003.

Seznam platných právních předpisů a předpisů souvisejících v resortu životního prostředí České republiky k 30. červnu 2003 je dále uveden v členění podle složek spadajících do kompetence Ministerstva životního prostředí ČR. Seznam nezahrnuje právní předpisy vydané kraji, obcemi, správami národních parků nebo chráněných krajinných oblastí ani okresními úřady.

A. Životní prostředí všeobecně

Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona ČNR č. 122/1997 Sb.), ve znění zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 265/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 62/2003 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb.

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

B. Jednotlivé složky

1. Vodní hospodářství

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické Hory, Šumava, Žďárské vrchy

Nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky

Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a kvartér řeky Moravy

Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Nařízení vlády ČR č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství č. 137/1957 Ú.l., o výstavbě zařízení a jiných opatřeních na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených

Vyhláška MLVH ČSR č. 126/1976 Sb., o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci

Vyhláška MŽP ČR č. 137/1999 Sb., 428/2001 Sb., 431/2001 Sb., 432/2001 Sb., 470/2001 Sb., 471/2001 Sb., 20/2002 Sb., 225/2002 Sb., 236/2002 Sb. a 241/2002 Sb., kterými se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška MZe č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o výdajích pro vodní bilanci

Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška MZe č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Vyhláška MZe č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně

Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

Vyhláška MDS č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Vyhláška MZe č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí

Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Vyhláška MZe č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci

Vyhláška MZe č. 139/2003 Sb., o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

Vyhláška MZe č. 140/2003 Sb., o plánování v oblasti vod

Vyhláška MZd č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob

2. Ochrana ovzduší

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu

Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování z ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

Vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší

Vyhláška MŽP č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrsty Země

Vyhláška MŽP č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti

3. Ochrana přírody a krajiny

Ochrana přírody a krajiny obecně

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2002 Sb.

Vyhlašovací předpisy zvláště chráněných území

Seznam nezahrnuje právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území vydané kraji, obcemi, správami národních parků nebo chráněných krajinných oblastí ani okresními úřady. Ty jsou stejně jako níže uvedené předpisy uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění), jehož vedením je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR, pracoviště Správa ÚSOP, Kališnická 4-6, Praha 3, usop@nature.cz).

Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

Nařízení vlády ČR č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.)

Nařízení vlády ČR č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb. a nařízení vlády č. 24/1996 Sb.)

Nařízení vlády ČR č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.)

Nařízení vlády ČR č. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Český ráj

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 105/1997 Sb., vyhlášky MŽP č. 200/1999 Sb. a vyhlášky MŽP č. 85/2000 Sb. a vyhlášky MŽP č. 190/2001 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 264/1998 Sb. a  vyhlášky MŽP č. 216/2001 Sb.

Vyhláška MK ČSR č. 197/1989 Sb. ze dne 8. prosince 1989, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Blanský les“

Vyhláška MŽP ČR č. 464/1990 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Kralický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrova seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění vyhlášky MŽP č. 432/2000 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 155/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří

Vyhláška MŽP ČR č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

Vyhláška MŽP ČR č. 157/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko

Vyhláška MŽP ČR č. 17/1997 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky

Vyhláška MŽP ČR č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky

Vyhláška MŽP ČR č. 81/1998 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví se její bližší ochranné podmínky

Vyhláška MŽP ČR č. 200/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky

Vyhláška MŽP ČR č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky

Vyhláška MŽP č. 85/2000 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury ČR č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)

Vyhláška MŽP č. 192/2000 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky

Vyhláška MŽP č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech

Vyhláška MŽP č. 422/2001 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Šumava

Vyhláška MŽP č. 118/2002 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Sdělení FMZV č. 396/1990 Sb., o Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o změně Úmluvy

Sdělení FMZV č. 159/1991 Sb., o Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Sdělení FMZV č. 572/1992 Sb., o Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin

Výnos MKI ČSSR ze dne 8. prosince 1967 č. j. 13 853/67, kterým byly prohlášeny Jizerské hory za chráněnou krajinnou oblast (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 2/1968) (reg.) – částka 14/1968 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 19. června 1969 č. j. 9 886/69-II/2, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Jeseníky“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 9/1969) – (reg.) – částka 30/1969 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 28. prosince 1969 č. j. 16 368/69-II/2, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Orlické hory“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 2/1970) (reg.) – částka 4/1970 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 25. května 1970 č. j. 8 908/70-II/2, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Žďárské vrchy“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 8/1970) (reg.) – částka 23/1970 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 12. dubna 1972 č. j. 4947/72-II/2, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Český kras“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 5/1972) (reg.) – částka 22/1972 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 27. června 1972 č. j. 4946/72-II/2, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Labské pískovce“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 9/1972) (reg.) – částka 22/1972 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 5. března 1973 č. j. 5373/73, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Beskydy“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 4/1973) (reg.) – částka 9/1973 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 3. května 1974 č. j. 7657/74, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Slavkovský les“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 7/1974) (reg.) – částka 10/1974 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 17. března 1975 č. j. 5954/75, o nové právní úpravě chráněné krajinné oblasti „Šumava“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 5/1975) (reg.) – částka 14/1975 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 19. března 1976 č. j. 5790/76, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Pálava“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 4/1976) (reg.) – částka 5/1976 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 19. března 1976 č. j. 6070/76, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Kokořínsko“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 4/1976) (reg.) – částka 5/1976 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 19. března 1976 č. j. 6883/76, o zřízení chráněné krajinné oblasti „České středohoří“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 4/1976) (reg.) – částka 5/1976 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 19. března 1976 č. j. 6927/76, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Lužické hory“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 4/1976) (reg.) – částka 5/1976 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 24. listopadu 1978 č. j. 21 972/78, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Křivoklátsko“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 1/1979) (reg.) – částka 1/1979 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 15. listopadu 1979 č. j. 22 737/79, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Třeboňsko“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 1/1980) (reg.) – částka 6/1980 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 3. listopadu 1980 č. j. 17 644/80, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Bílé Karpaty“ (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 1/1981) (reg.) – částka 3/1981 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 29. prosince 1981 č. j. 17 332/81, o zřízení chráněné krajinné oblasti „Blaník“ (publ.Věstník MŠ a MK ČSR seš. 3–4/1982) (reg.) – částka 9/1982 Sb.

Upozornění:
Kategorie vyhlášené dále v textu uvedenými výnosy byly s výjimkou NP a CHKO zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. zrušeny a nahrazeny novými kategoriemi. Konkrétní transformace jednotlivých chráněných kategorií jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Výnosy MKI a MK ČSR o vyhlášení, ev. zřízení státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť, chráněných parků, chráněných přírodních výtvorů a chráněných studijních ploch, vyhlášené a registrované v období od 10. září 1968 do 17. června 1987

Výnos MK ČSR ze dne 21. prosince 1987 č. j. 17 094/87-VI/2, o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 12/1987) (reg.) – částka 26/1987 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 29. listopadu 1988 č. j. 14 200/88-SÚOP, o prohlášení některých území v ČSR za chráněná, ve znění vyhlášky MŽP č. 432/2000 Sb. a nařízení vlády č. 508/2002 Sb. – ve výnosu byla prohlášena:

a) za chráněné krajinné oblasti „Český ráj“ a „Moravský kras“,
b) jmenovitě uvedená území za státní přírodní rezervace a chráněná naleziště (publ. Věstník MŠ a MK ČSR seš. 8–9/1989) (reg.) – částka 49/1988 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 19. ledna 1989 č. j. 3 500/89-SOP, o zřízení státních přírodních rezervací a jejich ochranných pásem (reg.) – částka 1/1989 Sb.

Výnos MK ČSR ze dne 21. prosince 1989 č. j. 14 505/89-SOP, o zřízení státních přírodních rezervací a jejich ochranných pásem (publ. Věstník MŠMT a MK ČR seš. 2–3/1990) (reg.) – částka 36/1989 Sb.

4. Ochrana zemědělského půdního fondu

Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 98/1999 Sb. (úplné znění zákona č. 231/1999 Sb.), ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

5. Lesní hospodářství

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona 67/2000 Sb. a zákona 132/2000 Sb. a zákona 254/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.

Vyhláška MZe ČR č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

Vyhláška MZe ČR č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem emisí

Vyhláška MZe ČR č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení

Vyhláška MZe ČR č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů

Vyhláška MZe ČR č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin

Vyhláška MZe ČR č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Vyhláška MZe ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

Vyhláška MZe ČR č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

Vyhláška MZe ČR č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky MZe č. 236/2002 Sb.

Vyhláška MZe ČR č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy činnost hradí stát

Vyhláška MZe č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Vyhláška č. 480/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

6. Ochrana horninového prostředí

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. (úplné znění pod č. 439/1992 Sb. s působností pro ČR), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona 132/2000 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 542/1991 Sb. (úplné znění pro ČR vyhlášeno pod č. 440/1992 Sb.), zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 369/1992 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., (úplné znění pod č. 66/2001 Sb.), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Vyhláška Ústředního báňského úřadu a Ústředního geologického úřadu č. j. 1000/1962, o vedení a doplňování geologické dokumentace (reg.) – částka 42/1962 Sb.

Vyhláška ČGÚ č. 85/1988 Sb., o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů (ve znění zákona č. 541/1991 Sb.)

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 434/2002 Sb.

Vyhláška ČGÚ č. 8/1989 Sb., o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru (ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 363/1992 Sb.) a vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb.

Vyhláška ČGÚ č. 121/1989 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu (ve znění zákona č. 543/1991 Sb.)

Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 351/2001 Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

Vyhláška ČBÚ č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných ČBÚ k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 74/2001 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru

Vyhláška MŽP ČR č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích

Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb.

Vyhláška MHPR ČR č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů

Vyhláška MH ČR č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky MPO č. 426/2001 Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností

Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění ČBÚ č. 32/2000 Sb.

Vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

Vyhláška MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací

7. Odpadové hospodářství

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

Nařízení vlády č. 184/2002 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů

Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými trifenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoli z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Vyhláška MPO č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly

Vyhláška MPO č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů

Vyhláška MŽP č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

8. Posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posouzení vlivů na životní prostředí)

Vyhláška MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

9. Nakládání s chemickými látkami

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 185/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 10/1999 Sb., kterým se ruší nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy

Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb.

Vyhláška MZ ČR č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek, ve znění vyhlášky MZd č. 50/2001 Sb.

Vyhláška MZ ČR č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky MZd č. 208/2001 Sb.

Vyhláška MZ ČR č. 299/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí

Vyhláška MŽP ČR č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 390/2000 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti o vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 391/2000 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 306/1998 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí

Vyhláška ČBÚ č. 316/1998 Sb., kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků

Vyhláška MPO ČR č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků

Vyhláška MPO ČR č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku

Vyhláška MV ČR č. 85/1999 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků

Vyhláška MZ ČR č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka

Vyhláška MŽP č. 283/2001 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe)

Vyhláška MŽP č. 10/2002 Sb., kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí

10. Prevence závažných havárií

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 6/2000 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole

Vyhláška MŽP č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie

Vyhláška MŽP č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a zpracování informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování

11. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška MŽP č. 372/2000 Sb., kterou se stanoví technická řešení, pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný organismus, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organismu nevedou

Vyhláška MŽP č. 373/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy

Vyhláška MŽP č. 374/2000 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

12. Integrovaná prevence a omezování znečištění

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve změně zákona č. 521/2002 Sb.

Vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

C. Ostatní platné právní předpisy související

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích

INSTRUMENTS OF ENVIRONMENTAL POLICY

D1 - ENVIRONMENTAL LEGISLATION


The valid legislation is promulgated or registered in the Collection of Acts of Czech Republic or an Official Paper. Directives, Edicts and similar measures of a general nature designed for the state authorities and organizations are promulgated or registered in the Central Bulletin of the Czech Republic and Bulletin of the Government of the Czech Republic for the regional and municipal authorities.

Sectorial regulations and instructions, published or notified in the Bulletin of the Ministry of Forests and Water Management of the Czech Socialist Republic, the Ministry of the Forestry and Water Management and Wood-working Industry of the Czech Socialist Republic, Ministry of Education of the Czech Socialist Republic, Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic, Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of the Environment of the Czech Republic valid in the environmental sector of the Czech Republic as of January 1, 2003 were published in the Bulletin of the Ministry of the Environment of the Czech Republic, Year XIII, Volume 1, of January, 2003 and supplemented in Volume 2, February 2003, Volume 3, March 2003, Volume 4, April 2003, Volume 5, May 2003, Volume 6, June 2003.

A list of the valid legislation and related regulations for the environmental sector in the Czech Republic as of June 30, 2003 is given below, classified according to the components of the environment lying within the jurisdiction of the Ministry of the Environment of the Czech Republic. The list does not include regulations issued by the regions, municipalities, administrations of the national parks or protected landscape areas or the district authorities.

A. General Environmental Acts

Act of the Czech National Council No. 2/1992 Coll. on establishing of ministries and other central bodies of the state administration of the Czech Republic, as amended by later legal regulations (Complete wording of Act of the Czech National Council No. 122/1997 Coll.) as amended by Act No. 152/1997 Coll., Act No. 15/1998 Coll. and Act No. 148/1998 Coll., Act No. 63/2000 Coll., Act No. 130/2000 Coll., Act No. 154/2000 Coll., Act No. 204/2000 Coll., Act No. 239/2000 Coll., Act No. 257/2000 Coll., Act No. 258/2000 Coll., Act No. 265/2000 Coll., Act No. 365/2000 Coll., Act No. 458/2000 Coll., Act No. 256/2001 Coll., Act No. 13/2002 Coll., Act No. 47/2002 Coll., Act No. 219/2002 Coll., Act No. 517/2002 Coll. and Act No. 62/2003 Coll.

Act No. 17/1992 Coll. on the environment, as amended by Act No. 123/1998 Coll. and Act No. 100/2001 Coll.

Act of the Czech National Council No. 282/1991 Coll. on the Czech Environmental Inspection and its jurisdiction in forest protection as amended by Act No. 309/2002 Coll.

Act of the Czech National Council No. 388/1991 Coll. on the State Environmental Fund of the Czech Republic, as amended by Act of Czech National Council No. 334/1992 Coll. and Act No. 254/2001 Coll.

Act No. 123/1998 Coll., on the right to information on the environment, as amended by Act No. 132/2000 Coll.

B. Individual Components

1. Water Management

Act No. 254/2001 Coll. on waters and on amending and supplementing some Acts (the Water Act), as amended by Act No. 76/2002 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Act No. 274/2001 Coll., on water mains and sewers for public use and on amending some Acts (the Act on water mains and sewers) as amended by Act No. 320/2002 Coll.

Decree of the Government of the Czech Socialist Republic No. 40/1978 Coll. on the protection of areas of natural accumulation of water in Beskydy, Jeseníky, Jizerské Mts., Krkonoše, Orlické Mts. Šumava, Žďárské vrchy

Decree of the Government of the Czech Socialist Republic No. 10/1979 Coll. on the protection of area sof natural accumulation of water in Brdy, Jablunkovsko, Krušné Mts., Novohradské Mts., Vsetínské vrchy and Žamberk-Králíky

Decree of the Government of the Czech Socialist Republic No. 85/1981 Coll. on the protection of areas of natural accumulation of water in Chebská pánev and Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev and the Quaternary of the Morava River

Regulation of the Government of the Czech Republic No. 61/2003 Coll., on indices and values of permissible pollution of surface waters and waste waters, requisites of a permit for the discharge of waste waters into surface waters and into the sewers and on sensitive areas.

Regulation of the Government of the Czech Republic No. 71/2003 Coll., on determination of surface waters suitable for the life and reproduction of indigenous species of fish and other aquatic fauna and on determination and evaluation of the state of quality of these waters

Decree of the Water Management Central Administration No. 137/1957 OP, on the construction of facilities and other measures for protection of fishing and on payment of the costs thereof

Decree of the Ministry of Forestry and Water Management of the Czech Socialist Republic No. 126/1976 Coll. on water-management and summary water-management records

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 137/1999 Coll., No. 428/2001 Coll., No. 431/2001 Coll., No. 432/2001 Coll., No. 470/2001 Coll., No. 471/2001 Coll., No. 20/2002 Coll., No. 225/2002 Coll., No. 236/2002 Coll. and No. 241/2002 Coll., laying down the list of water supply reservoirs and the principles for establishing and changing the protective zones of water sources

MA Decree No. 428/2001 Coll., implementing Act No. 274/2001 Coll., on water mains and sewer systems for public use and on amending some Acts (Act on water mains and sewer systems)

MA Decree No. 431/2001 Coll., on the content of the water balance, the means of drawing up thereof and information for the water balance

MA Decree No. 432/2001 Coll., on documents for an application for a decision or standpoint and on details of a permit, consent and standpoint of a water act authority

MA Decree No. 470/2001 Coll., on a list of the important water courses and means of carrying out activities connected with administration of water courses

MA Decree No.471/2001, on technical safety supervision of water works

MA Decree No. 20/2002 Coll., on the means and frequency of measuring the amount and quality of water

MA Decree No. 195/2002 Coll., on details of the manipulation regulations and operating regulations of water works

MA Decree No. 225/2002 Coll., on detailed definition of structures for water-management improvement properties and parts thereof and the extent and manner of care therefor

ME Decree No. 236/2002 Coll., on the manner and extent of preparation of a proposal and establishing of flood territories

MTC Decree No. 241/2002 Coll., on establishing water reservoirs and water courses on which shipping with internal combustion motors is prohibited, and on the extent and conditions for the use of surface waters fro shipping

MA Decree No. 292/2002 Coll., on watershed areas

ME Decree No. 293/2002 Coll., on fees for the discharge of waste waters into surface waters

MA Decree No. 7/2003 Coll., on water act records

MA Decree No. 139/2003 Coll., on records of the state of surface and ground waters and the means of storing information in the public administration information system

MA Decree No. 140/2003 Coll., on planning in the area of waters

MH Decree No. 159/2003 Coll., establishing surface waters used for human bathing

2. Air Protection

Act No. 86/2002 Coll., on protection of the air and on amending some Acts (the Act on Protection of the Air), as amended by Act No. 521/2002 Coll.

Government Regulation No. 350/2002 Coll., on pollution limit values and the means of monitoring, evaluating and controlling air quality

Government Regulation No. 351/2002 Coll., on binding emission ceilings for some air pollutants and the means of preparation and implementation of emission inventories and emission predictions

Government Regulation No. 352/2002 Coll., establishing emission limits and other conditions for the operation of stationary combustion sources of air pollution

Government Regulation No. 353/2002 Coll., establishing emission limits and other conditions for the operation of other stationary sources of air pollution

Government Regulation No. 354/2002 Coll., establishing emission limits and other conditions for combustion of waste

ME Decree No. 355/2002 Coll., establishing emission limits and other conditions for the operation of other stationary sources of air pollution emitting volatile organic compounds from processes employing organic solvents and for storage and distribution of benzene

ME Decree No. 356/2002 Coll., on the list of pollutants, general emission limits, the manner of submitting reports and information, determination of the amounts of discharged pollutants, the darkness of smoke, the permissible level of nuisance from smells and the intensity of smells, conditions for the authorization of persons, requirements on keeping working records of air pollution sources and conditions for implementation thereof

ME Decree No. 357/2002 Coll., on requirements on fuel quality from the standpoint of air protection

ME Decree No. 358/2002 Coll., on the conditions for protection of the ozone layer of the Earth

ME Decree No. 553/2002 Coll., on the values of the special pollution limit values, central regulations and means of operation thereof, including a list of stationary sources subject to regulation, principles for preparation and operation of local regulations and the extent and manner of providing public access to information on the level of air pollution

3. Protection of Nature and the Landscape

General protection of nature and the landscape

Czech National Council Act No. 114/1992 Coll. on the protection of nature and the landscape (as amended by Legal Measure of the Chairman of the Czech National Council Act No. 347/1992), Act No. 289/1995 Coll. and the finding of the Constitutional Court No. 3/1997 Coll., Act No. 16/1997 Coll., Act No. 123/1998 Coll., Act No. 161/1999 Coll., Act No. 238/1999 Coll., Act No. 132/2000 Coll., Act No. 254/2000 Coll., Act No. 76/2002 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Act No. 16/1997 Coll. on conditions of the import and export of endangered species of wild animals and plants and further measures for the protection of these species and on amendment of Act of the Czech National Council No. 114/1992 Coll. on the protection of the nature and the landscape, as amended Czech National Council and Act No. 320/2002 Coll.

Promulgation regulations for specially protected territories

The list does not include legal regulations on the declaration of specially protected territories issued by the regions, municipalities, administrations of National Parks or Protected Landscape Areas or former district authorities. Similar to the regulations listed below, these regulations are stored in the central nature protection list (§ 42 of Act No. 114/1992 Coll., as amended), which is kept by the Agency for Protection of Nature and the Landscape of CR (APLN CR, ÚSOP Administration, Kališnická 4-6, Prague 3, usop@nature.cz).

Act No. 161/1999 Coll., declaring the České Švýcarsko National Park and amending Act No. 114/1992 Coll., on protection of nature and the landscape, as amended, as amended by Act No. 309/2002 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Act No. 115/2000 Coll., on provision of compensation for damage caused by selected specially protected fauna as amended by Act No. 476/2001 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Act No. 162/2003 Coll., on the conditions for the operation of zoological gardens and amending some Acts (Act on Zoological Gardens)

Decree of the Government of the Czech Republic No. 163/1991 Coll., on establishing the Šumava National Park and setting forth conditions for its protection (as amended by Czech National Council Act No. 114/1992 Coll.)

Decree of the Government of the Czech Republic No. 164/1991 Coll., on establishing the Podyjí National Park and setting forth conditions for its protection (as amended by Czech National Council Act No. 114/1992 Coll. and Government Decree No. 24/1996 Coll.)

Decree of the Government of the Czech Republic No. 165/1991 Coll., on establishing the Krkonoše National Park and setting forth conditions for its protection (as amended by Czech National Council Act No. 114/1992 Coll.)

Decree of the Government of the Czech Republic No. 508/12002 Coll., on promulgation of the Český ráj Protected Landscape Area

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 395/1992 Coll. implementing some of the provisions of Czech National Council Act No. 114/1992 Coll. on the protection of nature and the landscape, as amended by Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 105/1997 Coll., Decree of the Ministry of the Environment No. 200/1999 Coll., Decree No. 85/2000 Coll. and Decree No. 190/2000 Coll.

The Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 82/1997 Coll., executing some provisions of Act No. 16/1997 Coll. on conditions of the import and export of endangered species of wild animals and plants and further measures for protection of these species and on amendment of Act of the Czech National Council No. 114/1992 Coll. on the protection of the nature and of the landscape, as amended by later regulations, as amended by Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 264/1998 Coll. and Decree of the Ministry of the Environment No. 216/2001 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of December 8, 1989, No. 197/1989 Coll., on establishing the Blanský les protected landscape area

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 464/1990 Coll. on establishing of the Litovelské Pomoraví protected landscape area

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 6/1991 Coll. on establishing state nature reservations Borek u Velhartic, Čtyři palice, Kralický Sněžník, Rejvíz and V rašelinách and their protective zones and on establishing the state nature reserves Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály and Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrova seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch and Jelení bučina, as amended by ME Decree No. 432/2000 Sb.

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 155/1991 Coll. on establishing of the Poodří protected landscape area

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 156/1991 Coll. on establishing of the Železné Mts. protected landscape area

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 157/1991 Coll. on establishing of the Broumovsko protected landscape area

The Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 17/1997 Coll., establishing the “Ransko” National Nature Reservation and defining more detailed conditions of its protection

The Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 105/1997 Coll., establishing the National Nature Reservation “Vývěry Punkvy” and defining more detailed conditions of its protection

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 81/1998 Coll., establishing the “Na Plachtě 2” National Nature Reservation and defining more detailed conditions of its protection

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 200/1999 Coll., declaring the Jizerskohorské bučiny National Nature Reservation and its protective zone and laying down the detailed conditions for its protection

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 236/1999 Coll., declaring the Bozkovské dolomitové jeskyně Natural Memorial and laying down the detailed conditions for its protection

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 85/2000 Coll., declaring the Mazák National Nature Reservation and its protective zone and laying down the detailed conditions for its protection, and amending Decree No. 395/1992 Coll., implementing some of the provisions of Czech National Council Act No. 114/1992 Coll., on protection of nature and the landscape, and Edict of the Ministry of Culture of the Czech Republic ref. no. 14.200/88-SÚOP of November 29, 1988 (reg. in Vol. 49/1988 Coll.)

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 192/2000 Coll., declaring the Čerchovské hvozdy National Nature Reservation and establishing its protective zone and detailed conditions of for its protection

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 360/2000 Coll., on establishing the manner of calculating the amount of compensation for damage caused by selected specially protected fauna to designated domesticated animals, dogs used for guarding them, fish, apicultural equipment, unharvested field crops and forest stands

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 422/2001 Coll., on delimiting of the nature protection zone of the Šumava Protected Landscape Area

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 118/2002 Coll., on delimiting of the nature protection zone of the České Švýcársko the National Park

Communication of the Federal Ministry of Foreign Affairs No. 396/1990 Coll. on concluding the Convention on Wetland of International Importance especially as a Wildlife Biotope and the Protocol amending the Convention

Communication of the Federal Ministry of Foreign Affairs No. 159/1991 Coll. on concluding the Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage

Communication of the Federal Ministry of Foreign Affairs No. 572/1992 Coll. on concluding the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Decree of the Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic of December 8, 1967, No. 13 853/67, declaring the Jizerské Mts. as a protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 2/1968 (reg.) – Volume 14/1968 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of June 19, 1969 No. 9 886/69-II/2, on establishing the Jeseníky protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 9/1969 (reg.) – Volume 30/1969 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of December 28, 1969 No. 16 368/69-II/2, on establishing the Orlické Mts. protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 2/1970 (reg.) – Volume 4/1970 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of May 25, 1970 No. 8 908/70-II/2, on establishing the Žďárské vrchy protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 8/1970 (reg.) – Volume 23/1970 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of April 12, 1972 No. 4 947/72-II/2, on establishing the Český kras protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 5/1972 (reg.) – Volume 22/1972 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of June 27, 1972 No. 4 946/72-II/2, on establishing the Labské pískovce protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 9/1972 (reg.) – Volume 22/1972 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of March 5, 1973 No. 5 373/73, on establishing the Beskydy protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 4/1973 (reg.) – Volume 9/1973 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of May 3, 1974 No. 7 657/74, on establishing the Slavkovský les protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 7/1974 (reg.) – Volume 10/1974 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech S ocialist Republic of March 17, 1975 No. 5 954/75, on a new legal form for the Šumava protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 5/1975 (reg.) – Volume 14/1975 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of March 19, 1976 No. 5 790/76, on establishing the Pálava protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 4/1976 (reg.) – Volume 5/1976 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of March 19, 1976 No. 6 070/76, on establishing the Kokořínsko protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 4/1976 (reg.) – Volume 5/1976 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of March 19, 1976 No. 6 883/76, on establishing the České středohoří protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 4/1976 (reg.) – Volume 5/1976 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of March 19, 1976 No. 6 927/76, on establishing the Lužické Mts. protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 4/1976 (reg.) – Volume 5/1976 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of November 24, 1978 No. 21 972/78, on establishing the Křivoklátsko protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 1/1979 (reg.) – Volume 1/1979 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of November 15, 1979 No. 22 737/79, on establishing the Třeboňsko protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 1/1980 (reg.) – Volume 6/1980 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of November 3, 1980 No. 17 644/80, on establishing the Bílé Karpaty protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 1/1980 (reg.) – Volume 3/1981 Coll.

Decree of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of December 29, 1981 No. 17 332/81, on establishing the Blaník protected landscape area (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture and Information of the Czechoslovak Socialist Republic No. 3–4/1982 (reg.) – Volume 9/1982 Coll.

Note:
The categories originally promulgated in the texts of the given edicts, with the exception of national parks and protected landscape areas, in Czech National Council Act No. 114/1992 Coll., have been abolished and replaced by new categories. The concrete transformations of the individual protected categories are set forth in Annex No. 1 to Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 395/1992 Coll.

Edicts of the Ministry of Culture and Information and the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic and declaration or establishment of state nature reservations, protected discovery sites, protected parks, protected natural formations and protected study areas, declared and registered in the period between September 10, 1968 and June 17, 1987

Edict of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of December 21, 1987, Ref. No. 17 094/87 -VI/2, on the declaration of protection of some state nature reservations and protected discovery sites (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic vol. 12/1989) (reg.) – Volume 26/1987 Coll.

Edict of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of November 29, 1988, Ref. No. 14 200/88-SÚOP, on the declaration of some territories in the Czech Socialist Republic as protected, as amended by Decree of the Ministry of the Environment No. 432/2000 Coll. and Decree of the Government No. 508/2002 Coll. – in the edict, the following were declared:

a) “Český ráj” and “Moravský kras” protected landscape areas
b) specifically named territories were declared state nature reservations and protected discovery sites (publ. in the Bulletin of the Ministry of Schooling and Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic vol. 8–9/1989) (reg.) – Volume 49/1988 Coll.

Edict of the Ministry of Culture of the Czech Socialist Republic of January 19, 1989 Ref. No. 3 500/89-SOP, on establishing state nature reservations and their protective zones (reg.) – Volume 1/1989 Coll.

Edict of the Ministry Culture of the Czech Socialist Republic of December 21, 1989 Ref. No. 14 505/89 -SOP, on establishing state nature reservations and their protective zones (published in the Bulletin of the Ministry of Schools, Youth and Physical Education and the Ministry of Culture of CR vol. 2–3/1990 (reg.) – Volume 36/1989 Coll.

4. Protection of the Agricultural Land Fund

Czech National Council Act No. 334/1992 Coll., on the protection of the agricultural land fund as amended by Czech National Council Act No. 10/1993 Coll. and Act No. 98/1999 Coll., (completed wording of Act No. 231/1999 Coll.), as amended by Act No. 132/2000 Coll., Act No. 76/2002 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 13/1994 setting forth the details of protection of the agricultural land fund

Act No. 242/2000 Coll., on Organic agriculture and on amending Act No. 368/1992 Coll., on administration charges as amended by later regulations

5. Forest Management

Act No. 289/1995 Coll., on Forests and Amendments to some Acts (the Forest Act) as amended by Act No. 238/1999 Coll., Act No. 67/2000 Coll. and Act No. 132/2000 Coll., Act No. 254/2001 Coll., Act No. 76/2002 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Act No. 449/2001 Coll., on gamekeeping as amended by Act No. 320/2002 Coll. and Act No. 59/2003 Coll.

Decree of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic No. 77/1996 Coll., on requisites of dispossession or limitation demands and on details of protection of land assigned to perform forest functions

Decree of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic No. 78/1996 Coll., on designation of forest zones endangered by the influence of emissions

Decree of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic No. 79/1996 Coll., on service uniforms of State Forest Administration employees and on their marking

Decree of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic No. 80/1996 Coll., on regulations for lending support for minimal portion planting of reclamation and stabilization wood species and on compensation of extra expenses

Decree of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic No. 82/1996 Coll., on genetic classification, forest renewal, afforestation and on record-keeping when dealing with seeds and wood species plants

Decree of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic No. 83/1996 Coll., on elaborating regional plans of forest development and on specification of economic complexes

Decree of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic No. 84/1996 Coll., on forest management planning

Decree of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic No. 100/1996 Coll., setting forth requisites necessary for licensing in forest management and details about licensing in forest management

Decree of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic No. 101/1996 Coll., setting forth details for securing forest protection and stating models of service badge and of forest guard certificate as amended by Decree of the Ministry ov Agriculture of the Czech Republic No. 236/2002 Coll.

Decree of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic No. 219/1998 Coll., on the calculation methods of expenditures on activity of a specialized forest manager in the case that his activity is paid by the state

Decree of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic No. 55/1999 Coll., on the means of calculating the amount of loss or damage caused to forests

MA Decree No. 244/2002 Sb., implementing the provisions of Act No. 449/2001 Sb., on gamekeeping

MA Decree No. 245/2002 Sb., on the hunting season for individual species of animals and on detailed conditions for hunting

MA Decree No. 480/2002 Sb., amending Decree No. 245/2002 Sb., on the hunting season for individual species of animals and on detailed conditions for hunting

MA Decree No. 491/2002 Sb., on the manner of establishing the normal and minimum number of animals and on classifying hunting grounds or parts thereof in quality categories

6. Protection of the Geological Environment

Act No. 44/1988 Coll. on the protection and exploitation of mineral resources (the Mining Act), as amended by Czech National Council Act No. 541/1991 Coll. (complete wording under No. 439/1992 Coll., with jurisdiction for the CR), as amended by Czech National Council Act No. 10/1993 Coll., Act No. 168/1993 Coll., Act No. 132/2000 Coll., Act No. 366/2000 Coll., Act No. 315/2001 Coll., Act No. 61/2002 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Czech National Council Act No. 61/1988 Coll. on mining activities, explosives and the state mining administration as amended by Czech National Council Act No. 425/1990 Coll., Czech National Council Act No. 542/1991 Coll. (complete wording for the CR promulgated as No. 440/1992 Coll.), Act No. 169/1993 Coll., Act No. 128/1999 Coll., Act No. 71/2000 Coll., Act No. 124/2000 Coll., Act No. 315/2001 Coll., Act No. 206/2002 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Czech National Council Act No. 62/1988 Coll. on geological work and the Czech Geological Authority as amended by Act No. 543/1991 Coll., Act No. 369/1992 Coll., Act No. 132/2000 Coll. and Act No. 366/2000 Coll. (full wording as No. 66/2001 Coll.) as amended by Act No. 320/2002 Coll.

Decree of the Central Mining Authority and Central Geological Authority Ref. No. 1000/1962, on storing and supplementing geological documents (reg.) – Volume 42/1962 Coll.

Decree of the Czech Geological Authority No. 85/1988 Coll. on the procedure in the search for and prospecting of reserve deposits from the standpoint of protection and rational exploitation of mineral resources and on notification of the occurrence of deposits of reserve minerals, remuneration therefor and reimbursement of expenses (as amended by Act No. 541/1997 Coll.)

Decree of the Czech Mining Authority No. 104/1988 Coll., on rational exploitation of reserve deposits, on permitting and notification of activities carried out by mining means, as amended by Decree of the Czech Mining Authority No. 242/1993 Coll. and Decree of the Czech Mining Authority No. 434/2002 Coll.

Decree of the Czech Geological Authority No. 8/1989 Coll. on registration of geological works, submitting and availability of the results thereof, discovery of old mine works and on keeping records thereof (as amended by Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 363/1992 Coll.) and Decree of the Ministry of teh Environment of the Czech Republic No. 282/2001 Coll.

Decree of the Czech Geological Authority No. 121/1989 Coll. on projecting, implementing and evaluating geological works, issuing of permits and professional qualification for implementation thereof (as amended by Act No. 543/1991 Coll.)

Decree of the Czech Mining Authority No. 415/1991 Coll. on the construction and preparation of documents and establishing of protective pillars, coal in place and zones for protection of mine and surface objects as amended by Decree of the Czech Mining Authority No. 340/1992 Coll.

Decree of the Czech Mining Authority No. 172/1992 Coll. on mining space, as amended by Decree of the Czech Mining Authority No. 351/2001 Coll.

Decree of the Czech Mining Authority No. 175/1992 Coll. on conditions for exploitation of deposits of nonreserve minerals

Decree of the Czech Mining Authority No. 340/1992 Coll., on requirements on the qualifications and professional capabilities of workers for mining activities and activities carried out by mining methods and on amending of some regulations issued by CMA to ensure safety and protection of health at work and safety of operations in mining activities and activities carried out by mining methods, as amended by Decree of the Czech Mining Authority No. 74/2001 Coll.

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 363/1992 Coll., on the discovery of old mine works and keeping records thereof

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 364/1992 Coll., on protected deposit territories

Decree of the Czech Mining Authority No. 435/1992 Coll. on mining surveying documents in mining activities and some activities carried out by mining methods as amended by Decree of the Czech Mining Authority No. 158/1997 Coll.

Decree of the Ministry for Economic Policy and Development of the Czech Republic No. 497/1992 Coll. on records of stocks of reserve deposits

Decree of the Ministry of the Economy of the Czech Republic No. 617/1992 Coll. on details of paying reimbursement for mining spaces and extraction of reserve minerals as amended by Decree of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic No. 426/2001 Coll.

Decree of the Czech Mining Authority No. 15/1995 Coll., on authorization of mining activities and activities carried out by mining methods, as well as projects for buildings and facilities that constitute components of such activities

Decree of the Czech Mining Authority No. 52/1997 Coll. defining the safety work requirements and health protection measures and work safety during the liquidation of the main mines as amended by tehe Czech Mining Autrhority No. 32/2000 Coll.

Decree of the Ministry of the Environment No. 206/2001 Coll. on certification of professional qualification to project, implement and evaluate geological works

Decree of the Ministry of the Environment No. 282/2001 Coll. on records of geological work

7. Waste Management

Act No. 185/2001 Coll., on waste and on amending some Acts, as amended by Act No. 477/2001 Coll., Act No. 76/2002 Coll., Act No. 275/2002 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Act No. 477/2001 Coll., on packaging and on amending some Acts (Act on Packaging)

Government Regulation No. 111/2002 Coll., on the amount of deposit for selected kinds of returnable packaging

Government Regulation No. 184/2002 Coll., canceling Government Regulation No. 31/1999 Coll., laying down the list of products and packaging subject to the obligation of reacceptance and details of the management of packaging, packaging materials and wastes from used products and packages

Decree of the Czech Mining Authority No. 99/1992 Coll., on establishing, operating, safeguarding and liquidation of facilities for deposition of waste in underground spaces

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 376/2001 Coll., on evaluation of dangerous properties of wastes

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 381/2001 Coll., laying down the Catalogue of Wastes, List of Hazardous Wastes and lists of wastes and countries for the purposes of export, import and transit and the procedure in granting consent to export, import and transit of wastes (the Catalogue of Wastes)

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 382/2001 Coll., on conditions for the use of treated sludges on agricultural land

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 383/2001 Coll., on the details of waste management

Decrees of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 384/2001 Coll., on management of polychlorinated biphenyls, polychlorinated triphenyls, monomethyl tetrachlorodiphenyl methane, monomethyl dichlorodiphenyl methane, monomethyl dibromodiphenyl methane and all mixtures containing any of these substances in concentrations greater than 50 mg/kg (on management of PCBs)

Decree of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic No. 115/2002 Coll., on details of management of packaging

Decree of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic No. 116/2002 Coll., on the manner of labelling packages

Decree of the Ministry of Environment No. 117/2002 Coll., on the extent and means of keeping records of packaging and reporting of informations from these records

Decree of the Ministry of Environment No. 237/2002 Coll., on details of the manner of reacceptance of some products

8. Environmental Impact Assessment

Act No. 244/1992 Coll., on environmental impact assessment as amended by Act No. 132/2000 Coll. and Act No. 100/2001 Coll.

Act No. 100/2001 Coll., on environmental impact assessment and on amending some related Acts (the Act on Environmental Impact Assessment)

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 457/2001 Coll., on professional qualification and regulating some other aspects related to environmental impact assessment

9. Management of Chemical Substances

Act No. 157/1998 Coll., on chemical substances and chemical preparations and amendments to some other Acts as amended by Act No. 352/1999 Coll., Act No. 132/2000 Coll., Act No. 258/2000 Coll., Act No. 458/2000 Coll., Act No. 185/2001 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Government Regulation No. 10/1999 Coll., cancelling Government Regulation No. 192/1988 Coll., on poisons and some other substances harmful to health, as amended, and laying down for the purposes of the Criminal Code what is considered to constitute poisons

Government Regulation No. 25/1999 Coll., laying down the procedure for evaluation of dangerous chemical substances and chemical preparations, the manner of their classification and labelling and issuing the List of currently classified chemical substances, as amended by Government Regulation No. 258/2001 Coll.,

Decree of the Ministry of Health of the Czech Republic No. 250/1998 Coll., on registration of chemical substances as amended by Decree of the Ministry of Health of the Czech Republic No. 50/2001 Coll.

Decree of the Ministry of Health of the Czech Republic No. 251/1998 Coll., laying down methods for determining the toxicity of chemical substances and chemical preparations as amended by Decree of the Ministry of Health of the Czech Republic No. 208/2001 Coll.

Decree of the Ministry of Health of the Czech Republic No. 299/1998 Coll., laying down methods for determining the physical-chemical and chemical properties of chemical substances and chemical preparations and the properties of chemical substances and chemical preparations that are hazardous for the environment

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 301/1998 Coll., laying down the list of chemical substances and chemical preparations whose production, placing on the market and use is limited, as amended by Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 390/2000 Coll.

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 302/1998 Coll., laying down the detailed conditions for professional qualification and the procedure for the verification thereof, the procedure for demonstrating health qualifications, the procedure in granting and withdrawing authorization, the list of selected hazardous substances and preparations, which may be imported only with the consent of the Ministry of the Environment, the contents of applications for import and export and details of keeping records and reporting of hazardous chemical substances and preparations, as amended by Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 391/2000 Coll.

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 306/1998 Coll., laying down the procedure for evaluation the environmental risk of hazardous chemical substances

Decree of the Czech Mining Authority No. 316/1998 Coll., laying down the method for determining the explosive nature of chemical substances and chemical preparations

Decree of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic No. 26/1999 Coll., on the manner of design and labelling of the packaging of dangerous chemical substances and preparations

Decree of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic No. 27/1999 Coll., on the form and content of the safety data sheet for a dangerous chemical substance and preparation

Decree of the Ministry of the Interior of the Czech Republic No. 85/1999 Coll., laying down the methods for determining the flammability and oxidation properties of chemical substances and chemical preparations

Decree of the Ministry of Health of the Czech Republic No. 184/1999 Coll., laying down the procedure for evaluation of the risk of dangerous chemical substances for human health

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 283/2001 Coll., on the principles of good laboratory practice, procedure in verifying the compliance therewith, procedure in issuing and withdrawing certificates and means of control of compliance with the principles of good laboratory practice in testing the properties of chemical substances and chemical preparations (Principles of Good Laboratory Practice – similar to Decree No. 305/1998 )

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 10/2002 Coll., laying down the list of hazardous chemical substances that can constitute a serious risk for human health and the environment.

10. Prevention of Major Accidents

Act No. 353/1999 Coll., on prevention of serious accidents caused by selected dangerous chemical substances and chemical preparations and amending Act No. 425/1990 Coll., on District Authorities, outlining their competence and on some other related measures, as amended (Act on prevention of major accidents), as amended by Act No. 258/2000 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Government Regulation No. 8/2000 Coll., laying down the manner of evaluating the safety program for prevention of major accidents and the safety report, content of the annual plan of controls, procedure in carrying out controls, information content and content of the final report on the control

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 7/2000 Coll., laying down the extent and manner of preparing reports on major accidents and the final report on the occurrence and consequences of major accidents

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 8/2000 Coll., laying down the principles of evaluation of the risk of major accidents, the extent and manner of preparing the safety program for prevention of major accidents and safety report, preparation of the internal emergency plan, preparation of basic information for laying down the zones of emergency planning and for preparation of the external emergency plan and preparation of information intended for the public and the procedure in providing for informing the public in the zone of emergency planning

11. Management of genetically modified organisms and products

Act No. 153/2000 Coll., on management of genetically modified organisms and products and on amending some related acts

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 372/2000 Coll., laying down technical methods that may be used to create a genetically modified organism and technical methods that do not lead to the formation of a genetically modified organism

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 373/2000 Coll., laying down the requirements on contained space and protective measures for the individual risk categories in contained management of genetically modified organisms

Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 374/2000 Coll., on detailed conditions of management of genetically modified organisms and products

12. Integrated pollution prevention and control

Act No. 76/2002 Coll., on integrated pollution prevention and control, on the integrated pollution register and amending some Acts (the Act on integrated prevention), as amended by Act No. 521/2002 Coll.

ME Decree No. 554/2002 Coll., establishing a sample application for issuing of an integrated permit and the extent and manner of filling out thereof

C. Other Legislation

Act No. 18/1997 Coll. on the peaceful use of the nuclear energy and ionizing radiation (the Atomic Act) and on changes and amendments of some acts as amended by Act No. 83/1998 Coll., Act No. 71/2000 Coll., Act No. 132/2000 Coll., Act No. 13/2002 Coll. and Act No. 310/2002 Coll. and Act No. 320/2002 Coll.

Act No. 305/2000 Coll., on watersheds