B6 - FYZIKÁLNÍ POLE

B6.1 Stav ozonové vrstvy nad územím ČR

Poznámky k obrázkům:

Obr. B6.1.1 Odchylky měsíčních průměrů celkového ozonu od dlouhodobých normálů, 1993–2002
Obr. B6.1.2 Roční průměry celkového ozonu, 1962–2002

Dobsonova jednotka, mezinárodně označovaná D.U., je množství ozonu obsažené ve vertikálním sloupci zemské atmosféry, které by po stlačení na 1013 hPa při teplotě 0 °C vytvořilo vrstvu silnou 0,001 cm. Např. celkové množství ozonu 300 D.U. by vytvořilo za uvedených podmínek vrstvu silnou 3 mm.

Dlouhodobý normál je vypočítaný z měření v ČHMÚ Hradec Králové za období 1962–1990 pomocí národního referenčního ozonového spektrofotometru D074.

B6.2 Radiační situace

Legislativní rámec pro systém radiační ochrany vytváří spolu s příslušnými prováděcími předpisy zákon číslo 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ze dne 24. ledna 1997, ve znění platných předpisů, který mimo jiné vymezuje i úkoly státu v systému radiační ochrany. Tyto úkoly jsou odraženy v kompetencích a povinnostech Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a v úkolech stanovených pro činnost jeho odborné báze – Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO). Funkce a organizace celostátní radiační monitorovací sítě je upravena vyhláškou SÚJB 319/2002 ze dne 13. června 2002, která vstoupila v platnost dnem vyhlášení.

Radiační monitorovací síť ČR je koncipována jako ucelený systém řady specializovaných složek, který umožňuje sledovat distribuci aktivit radionuklidů a dávek ionizujícího záření na území státu v prostoru a čase, s cílem za normální situace získat dlouhodobé časové trendy a včas zjistit odchylky od nich, za havarijní situace získat podklady pro hodnocení následků havárie a pro přijímání opatření na ochranu obyvatelstva. Pozornost je věnována umělým radionuklidům, z nichž se v měřitelných hodnotách vyskytují a RMS jsou sledovány:

za havarijní situace i další podle potřeby.

RMS pracuje ve dvou režimech, tj. v normálním režimu, který je zaměřen na monitorování aktuální radiační situace, včetně následků předchozích událostí (spad ze zkoušek jaderných zbraní v atmosféře, havárie jaderné elektrárny v Černobylu) na území ČR a na včasné zjištění radiační havárie, a v tzv. havarijním režimu, zaměřeném na hodnocení následků takovéto havárie a získávání podkladů pro přijímání opatření na ochranu obyvatelstva.

V normálním režimu provádí monitorování několik subsystémů, jejichž činnosti se účastní zejména SÚRO, regionální centra (RC) SÚJB, laboratoře radiační kontroly okolí (LRKO) jaderných elektráren (JE), pracoviště meteorologické služby a vybrané výzkumné ústavy. V r. 2002 byly v České republice v provozu:

1. Síť včasného zjištění (SVZ) RMS, která sestává ze 47 měřicích bodů s automatizovaným přenosem kontinuálně měřených hodnot příkonu fotonového dávkového ekvivalentu. Provozovatelem 38 měřicích bodů je ČHMÚ, osm měřicích bodů provozují regionální centra (RC) SÚJB a jeden SÚRO.

2. Síť čtrnácti stálých měřicích míst Armády ČR provádí za normální situace dvakrát denně jednorázové měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu.

3. Teritoriální síť 184 měřicích míst (síť TLD) osazených termoluminiscenčními dozimetry pro měření fotonového dávkového ekvivalentu, provozovaná ve spolupráci s RC SÚJB a SÚRO.

4. Lokální sítě TLD se 92 měřicími místy v okolí jaderných elektráren (JE) Dukovany a Temelín, provozované LRKO JE Dukovany (37 měřicích míst), LRKO JE Temelín (34 měřicí místa, SÚRO s příslušnými RC SÚJB (celkem 21 měřicí místo).

5. Teritoriální síť deseti měřicích míst kontaminace ovzduší (MMKO) vybavených pro odběry vzorků aerosolů a spadů, provozovaných RC SÚJB, LRKO a SÚRO.

6. Síť devíti laboratoří (šest laboratoří při regionálních centrech SÚJB, SÚJCHBO, laboratoře radiační kontroly okolí jaderných elektráren a laboratoře SÚRO) vybavených pro gamaspektrometrické, případně radiochemické analýzy obsahu radionuklidů ve vzorcích z životního prostředí (aerosoly, spady, potraviny, pitná voda, krmiva apod.).

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. B6.2.2 Průměrné roční hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu Hx (nSv.h-1) a jejich směrodatné odchylky (s) naměřené lokální sítí TLD, 1997–2002

V r. 2002 nebyl zaznamenán žádný mimořádný únik radionuklidů do životního prostředí, rovněž nebylo na žádném z měřicích míst zaznamenáno překročení stanovených vyšetřovacích úrovní. Variace v hodnotách dávkového příkonu jsou způsobovány fluktuacemi přírodního pozadí.

Tab. B6.2.3 Objemová, plošná a hmotnostní aktivita 137Cs v ovzduší v aerosolech, spadech a vybraných potravinách v r. 2002

V r. 2002 nebyly zaznamenány žádné závažné odchylky v obsahu umělých radionuklidů v ovzduší. Objemové aktivity 137Cs vzniklé přísunem z vyšších vrstev atmosféry činily maximálně jednotky µBq.m-3. Část aktivity 137Cs v ovzduší pochází z globálního spadu, který je důsledkem dřívějších jaderných zkoušek.

Tab. B6.2.4 Střední hodnoty objemové aktivity 3H, 90Sr, 137Cs v pitné vodě z vybraných zdrojů, 1997–2002

Objemové aktivity 137Cs i 90Sr v pitné vodě jsou velmi malé (desetiny až jednotky mBq.l-1), případně pod mezí detekovatelnosti. Objemové aktivity 3H jsou rovněž nízké, dosahují jednotek Bq.l-1 a v průběhu času se výrazně nemění.

Tab. B6.2.5 Střední hodnoty objemové aktivity 3H (tritia) v povrchové vodě, 1998–2002

Objemové aktivity 3H jsou nízké a vyjma Dyje jsou ve všech vodotečích stejné. Mírné zvýšení objemové aktivity 3H v Dyji je způsobeno výpustmi z jaderné elektrárny Dukovany.

Tab. B6.2.8 Vypouštěné radioaktivní látky do atmosféry a hydrosféry z JE Dukovany v r. 2002

Celkové výpustě radionuklidů z JE Dukovany do ovzduší i vodotečí byly v r. 2002 nadále nízké. Celkové výpustě do ovzduší byly méně než 0,20 % ročního limitu, výpustě do vodotečí byly méně než 2,9 % pro korozní a štěpné produkty a pod 87 % pro tritium. Nebyly nalezeny rozdíly mezi obsahem umělých radionuklidů v jednotlivých složkách prostředí z okolí JE Dukovany a z ostatního území státu.

Tab. B6.2.9 Vypouštěné radioaktivní látky do atmosféry a hydrosféry z JE Temelín v r. 2002

V JE Temelín probíhaly v 1. pololetí zkoušky v rámci energetického spouštění 1. hlavního výrobního bloku (HVB-1). Po ukončení zkoušek byl zahájen jeho zkušební provoz. Ve 2. čtvrtletí bylo zahájeno energetické spouštění 2. hlavního výrobního bloku (HVB-2), jehož výkonová hladina činila koncem roku 55 %. Celková výpusť jednotlivých radionuklidů do ovzduší za r. 2002 vedla k čerpání méně než 0,9 % autorizované hodnoty ročního limitu. Celková výpusť tritia do vodotečí vedla k čerpání 29,7 % autorizované hodnoty ročního limitu a celková výpusť aktivačních a štěpných produktů k čerpání 0,6 % autorizované hodnoty ročního limitu. Nebyly nalezeny rozdíly mezi obsahem umělých radionuklidů v jednotlivých složkách prostředí z okolí JE Temelín a z ostatního území státu.

Obr. B6.2.2 Průměrné roční hmotnostní/objemové aktivity 137Cs ve vepřovém a hovězím mase a v mléce, 1986–2002

V poživatinách ve vepřovém a hovězím mase a v mléce byla zjištěna velmi nízká aktivita 137Cs, která se v posledních letech významně nemění.

B6.3 Radonové riziko

Expozice obyvatel dceřiným produktům radonu v ovzduší budov se v ČR, v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, posuzuje podle dlouhodobého (ročního) průměru objemové aktivity radonu (dále OAR) v ovzduší místností. Jak ukázal výběrový průzkum OAR v bytovém fondu, organizovaný SÚRO v minulých letech, patří Česká republika s průměrnou hodnotou OAR = 116 Bq.m-3 ke státům s nejvyšší expozicí obyvatelstva dceřinými produkty radonu v celosvětovém měřítku.

V r. 1999 byla zahájena další etapa tzv. radonového programu upravená novým vládním usnesením č. 538 ze dne 31. května 1999 – o radonovém programu ČR. Vláda uložila pokračovat ve vyhledávání objektů se zvýšeným rizikem radonu a odsouhlasila poskytování státního příspěvku na realizaci protiradonových opatření u bytů a domů, školských zařízení a veřejných vodovodů.

Česká republika patří – rozsahem vyhledávacího programu i prováděním protiradonových opatření – k zemím s nejrozvinutějším radonovým programem na světě.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. B6.3.1 Výsledky programu na vyhledávání domů s vyšším radonovým rizikem, 1993–2002

Od začátku průzkumu do konce r. 2002 (včetně výsledků z 80. let) bylo provedeno měření ve více než 135 000 bytů, zejména v rodinných domcích, z toho ve více než 24 000 z nich byly zjištěny koncentrace, které přesahují hodnotu 400 Bq/m3 (tj. směrnou hodnotu pro zásah danou vyhláškou SÚJB č. 184/1997 Sb. a vyhláškou č. 307/2002 Sb. – OAR = 400 Bq.m-3). V tabulce jsou uvedeny podrobnější výsledky od r. 1993. Od r. 1998 došlo při poskytování státního příspěvku ke změně: zatímco do r. 1997 se vycházelo z nejvyšší koncentrace v pobytové místnosti objektu, od r. 1998 se vychází z průměrné koncentrace v pobytovém prostoru.

Tab. B6.3.2 Radonový program – počet provedených protiradonových opatření v jednotlivých typech objektů, 1997–2002

V přehledu nejsou uvedeny počty objektů z rynholeckého škvárobetonu vykoupených státem, které byly zahrnuty do údajů ve Statistické ročence životního prostředí České republiky 1996. Nejsou započítány rozestavěné objekty a zařízení, ale pouze ty, kde byla v daném roce ozdravná opatření  kolaudována.

Obr. B6.3.1 Mapování radonového indexu geologického podloží v měřítku 1 : 50 000

V r. 2002 zpracovala Česká geologická služba dalších 36 listů map radonového indexu geologického podloží v měřítku 1 : 50 000. V současné době je z 214 mapových listů pokrývajících území České republiky dokončeno 125 listů. V souladu s novelou atomového zákona z 16. 1. 2002 jsou mapy radonového rizika přejmenovány na mapy radonového indexu geologického podloží při zachování jejich odborného obsahu. V r. 2002 mapování pokrylo oblast západních Čech, Krušných hor a severních a středních Čech. Státní ústav pro jadernou bezpečnost zajistil financování převodu map na CD nosič s aplikací na jejich prohlížení. Všechny dosud zpracované mapy byly zveřejněny na internetových stránkách www.geology.cz spolu s informací o radonu v geologickém podloží, metodách zpracování map, seznamu publikací a legislativních podkladů.

Obr. B6.3.2 Závislost radonu v objektech na radonu v geologickém podloží podle výsledků GIS analýzy pro katastry ČR

Součástí výzkumných prací bylo i srovnání geometrických průměrů radonu v objektech v jednotlivých katastrech na celém území České republiky na základě radonové databáze České geologické služby (měření radonu v podloží) a databáze Státního ústavu radiační ochrany (měření radonu v objektech). GIS analýza v programu ArcView 3.2. byla provedena Českou geologickou službou s využitím databáze centroidů katastrů (Ministerstvo pro místní rozvoj). Výsledky analýzy ukazují zřetelnou závislost radonu v objektech na radonu v geologickém podloží a extrémní hodnoty radonu v objektech situovaných na durbachitovém podloží.

Obr. B6.3.3 Situace objektů překračujících hodnotu 1000 Bq.m-3 ekvivalentní objemové aktivity radonu na granitoidním podloží středočeského plutonu

Dosud nejdetailnější srovnání radonu v objektech a radonu v geologickém podloží v měřítku 1 : 50 000 bylo provedeno na základě souřadnic jednotlivých objektů, poskytnutých Českým statistickým úřadem. GIS analýzu provedla Česká geologická služba v programu ArcView na území bývalých okresů Praha-východ, Benešov, Příbram, Plzeň-jih, Písek, Strakonice a Klatovy – tedy na geologickém podloží středočeského plutonu. Ve všech bývalých okresech byl prokázán nárůst radonu v objektech situovaných na horninových typech se zvýšenou koncentrací radonu v podloží. Závislost radonu v objektech na typu geologického podloží ilustruje obr. B6.3.2.

Výsledky celostátní analýzy v katastrech i analýzy na středočeském plutonu podporují využitelnost map radonového indexu geologického podloží pro vyhledávání objektů překračujících směrnou hodnotu objemové aktivity radonu OAR 400 Bq.m-3 (dříve 200 Bq.m-3 ekvivalentní objemové aktivity radonu EOAR) (obr. B6.3.3).

Tříletý výzkumný úkol, realizovaný firmou Radon, v. o. s., Přírodovědeckou fakultou UK a Českou geologickou službou vyústil v novelizaci metodiky hodnocení radonového indexu pozemku, která je závazná pro všechny subjekty, zabývající se hodnocením radonového indexu pozemku. Metodika bude publikována v Doporučeních Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

B6.4 Hluk

V ČR není hluk v prostředí dosud soustavně monitorován tak, jak je tomu ve všech ostatních zemích OECD. Výsledky konkrétních měření jsou vesměs pořizovány pro jiné cíle a dílčí potřeby. V souladu s požadavky EU a OECD byla provedena pilotní studie v okrese Beroun.

Hluk v životním prostředí je v čase velmi proměnlivý, protože je asi z 85 % způsobován dopravou. Pro popis akustické situace v životním prostředí se používá jako deskriptor ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq. Ekvivalentní hladina proměnného akustického tlaku má v daném časovém intervalu stejnou číselnou hodnotu jako akustický tlak v čase ustálený, vyjadřuje se v decibelech (dB). Roztřídění do hladinových intervalů po 5 dB odpovídá praxi OECD, limitní hodnoty stanovuje svými předpisy MZ ČR.

Okres Beroun je pilotní okres, ve kterém se postupně sleduje hluk podle indikátorů OECD. Okres Beroun byl zvolen z těchto zásadních důvodů:

Okres Beroun má rozlohu 662 km2, počet obyvatel je 75 348.

Tab. B6.4.2 Výsledky zjišťování zatížení populace hlukem v hl. m. Praze

V letech 2001–2002 byla vypracována výpočtová hluková mapa města. Data v tabulce jsou získána z této hlukové mapy.

B6.5 Neionizující elektromagnetická záření a elektrická a magnetická pole

V lednu 2001 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Převzalo beze změn hygienické limity ze směrnice komise ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) a zahrnuje elektromagnetická pole z intervalu frekvencí od nuly (statická elektrická a statická magnetická pole) až po elektromagnetická záření s frekvencemi do 1,7.1015 Hz (krátkovlnná hranice ultrafialového záření). Pro nízké a radiové frekvence nařízení stanoví nejvyšší přípustné hodnoty pro dozimetrické veličiny – hustotu elektrického proudu indukovaného v těle a pro měrný absorbovaný výkon, a současně stanoví referenční hodnoty pro parametry elektromagnetického pole, jejichž dodržení zaručuje, že nejvyšší přípustné hodnoty nemohou být překročeny. Pro obyvatelstvo („ostatní osoby“) jsou tyto hodnoty nižší než pro zaměstnance (viz tab. B6.5.3). Pro infračervené, viditelné a ultrafialové záření jsou stanoveny jen nejvyšší přípustné hodnoty, stejné pro ostatní osoby i pro zaměstnance.

Intenzity elektrických a magnetických polí a elektromagnetického záření překračující referenční hodnoty nebo nejvyšší přípustné hodnoty se vyskytují v blízkosti silných vysílačů a v některých speciálních provozech, kde jsou vodiče protékané velmi vysokými proudy, například u nízkofrekvenčních indukčních pecí. U drátů vzdušných vedení vysokého napětí klesne i při plném zatížení magnetická indukce na hodnotu 100 mikrotesla (referenční hodnota pro ostatní osoby při frekvenci 50 Hz) již ve vzdálenosti rovné přibližně dvěma metrům od kteréhokoli z vodičů. V současné době se provádí systematické měření ve vozech s elektrickou trakcí s cílem ověřit, zda jsou stanovené limity splněny ve všech přístupných místech.

I v místech, kde nejsou překročeny hygienické limity, může přítomnost neionizujících elektromagnetických polí a záření nepříznivě působit na životní prostředí. Například v noci, kdy jsou oči přizpůsobeny tmě, je pohled do světla některých technických zdrojů s velkým jasem velmi nepříjemný a zhoršuje také prostředí pro noční živočichy, ptáky a hmyz v to počítaje. Nízkofrekvenční magnetické pole generované proudy protékajícími silovými kabely, jaké vedou například pod chodníky z měníren k trolejím tramvají, ruší i při hodnotách řádově nižších, než jsou hygienické limity, obraz na obrazovkách televizních přijímačů a počítačových monitorů a zhoršuje tím pohodu bydlení i podmínky pro práci.

Další a podrobnější informace o fyzikálním prostředí lze získat v následujících zdrojích:

„Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí“ (periodická souhrnná zpráva), vydal SZÚ Praha,
„Praha – životní prostředí“ (periodické ročenky), vydal IMIP Praha, http://web.telecom.cz/hygpraha/ohzpp.htm,
archiv Státního zdravotního ústavu, viz též http://www.szu.cz,
„Radiační situace na území České republiky“ (periodické ročenky), vydal SÚRO Praha, http://www.suro.cz.

B6 - PHYSICAL FIELDS

B6.1 Condition of the Ozone Layer over the Czech Republic

Notes for Figures:

Fig. B6.1.1 Deviations of the total ozone monthly averages from the long-term normal values, 1993–2002
Fig. B6.1.2 Annual average total ozone, 1962–2002

The Dobson unit, internationally abbreviated to D.U., is the amount of ozone contained in a vertical column of the Earth’s atmosphere, that would form a layer 0.001 cm thick at a pressure of 1013 hPa and a temperature of 0 °C. For example, a total amount of ozone equal to 300 D.U. would form a layer 3 mm thick under these conditions.

The long-term normal is calculated from measurements by ČHMÚ in Hradec Králové for the period 1962–1990 by the national reference ozone spectrophotometer D074.

B6.2 Radiation Situation

A legislative basis for the system of radiation protection consists, together with relevant implementing regulations, Act No. 18/1997 Coll., on peaceful utilization of nuclear energy and ionising radiation (the Atomic Act), of January 24, 1997, which among others defines the tasks of the state in the system of radiation protection. These tasks are reflected in the competences and obligations of the State Office for Nuclear Safety (SÚJB) and in the tasks determined for the activity of its professional base – the National Radiation Protection Institute (SÚRO). The function and organization of the National Radiation Monitoring Network (RMN) are defined by SÚJB Decree No 319/2002 of June 13, 2002.

The Radiation Monitoring Network in CR is conceived as a complex system of series of special components that permits monitoring of the distribution of the activities of radionuclides and doses of ionizing radiation over the territory of the country in space and time. Its aim is: in the normal regime – obtaining information on long-term trends and for timely detection of any deviation that might occur; in the emergency regime – obtaining data for estimation of accident consequences and taking measures for protection of the public. Attention is devoted to artificial radionuclides that have measurable values. The Radiation Monitoring Network monitors:

RMN works in two regimes, i.e. in the normal regime, which is aimed at an actual radiation situation, including the consequences of previous events (fallout originating in the testing of nuclear weapons in the atmosphere, the NPP accident in Chernobyl) on the territory of the Czech Republic and timely detection of nuclear accidents and in the emergency regime, aimed at an estimation of the consequences of such an accident and taking measures for protection of the public.

In the normal regime, the monitoring is performed by several subsystems: especially SURO, the SÚJB regional centers, the environmental laboratories of NPPs (LRKO), the workplaces of meteorological services and selected research institutes.

In 2002, the following components were in operation in the Czech Republic:

1. The Early Warning Network (EWN) of RMN, consisting of 47 measuring points with automatic transfer of continuously measured photon dose equivalent input values. The Czech Hydrometeorological Institute (ČHMI) operates 38 measuring points, eight measuring points are operated by Regional Centres (RC) of SÚJB and one by SÚRO.

2. The network of fourteen permanent measuring sites of the Czech Army carries out single measurements of the photon dose equivalent rate twice a day under normal conditions.

3. The Territorial Network of 184 measuring sites (TLD Network) equipped with thermoluminescent dosemeters measuring the photon dose equivalent, operated by RC SÚJB and SÚRO.

4. The local TLD network with 92 monitoring sites in the vicinity of the Dukovany and Temelín Nuclear Power Plants (NPP), operated by the Environmental Laboratories (EL) of the NPPs Temelín (34 monitoring sites) and Dukovany (37 monitoring sites) and SÚRO with appropriate RC SÚJB and SÚRO with appropriate RC SÚJB (in total 21 monitoring sites).

5. The territorial network of ten Measuring Points of Air Contamination (MMKO) equipped for collecting samples of aerosols (CSPM) and fall-out, operated by RC SÚJB, EL of NPP’s and SÚRO.

6. The network of nine laboratories (six laboratories of RC SÚJB, SÚJCHBO, EL of NPP’s and the laboratories of SÚRO) equipped for gamma spectrometric or radiochemical analysis of the content of radionuclides in environmental samples (aerosols, fall-out, foodstuffs, drinking water, feedingstuffs, etc.).

Notes for Tables and Figures:

Tab. B6.2.2 Mean annual photon dose equivalent rate values Hx (nSv.h-1) and their standard deviations (s) measured by the local TLD networks, 1997–2002

No unusual release of radionuclides into the environment was detected in 2002 and the stated investigation level was also not exceeded at any of the monitoring sites. The variations in the dose rate values are caused by fluctuations of the natural background.

Tab. B6.2.3 The volume, area and mass activity of 137Cs in suspended particulate matter (SPM), fallout and in selected foodstuffs in 2002

In 2002, there were no serious deviations in the content of artificial radionuclides in the atmosphere. The volume activity of 137Cs caused by transfer from the upper layers of the atmosphere mostly equalled units of µBq.m-3. Part of the activity of 137Cs in atmosphere originates from global fall-out, which is a consequence of the earlier nuclear testing.

Tab. B6.2.4 Mean volume activity values of 3H, 90Sr, 137Cs in drinking water from selected sources, 1997–2002

The volume activity of 90Sr and 137Cs is very low (tenths to units of mBq.l-1) or below the detection limit. The volume activity of 3H is also low, reaching values of units of Bq.l-1, and does not change much over time.

Tab. B6.2.5 Mean volume activity values of 3H (tritium) in surface waters, 1998–2002

The volume activities in all water bodies are low and, with the exception of Dyje river, equal. Slightly higher values for the Dyje river are due to releases from NPP Dukovany.

Tab. B6.2.8 Radioactive substances released into the atmosphere and hydrosphere from the Dukovany NPP in 2002

The overall release of radionuclides from the Dukovany Nuclear Power Plant into the atmosphere and hydrosphere continued to be low in 2002. Total emissions into the atmosphere were less than 0.20 % of the derived annual levels, while emissions into the hydrosphere were less than 2.9 % for corrosion and fission products and less than 87 % for tritium. No differences were found between the content of artificial radionuclides in the individual components of the environment from the vicinity of the NPP Dukovany and from other areas in the country.

Tab. B6.2.9 Radioactive substances released into the atmosphere and hydrosphere from the Temelin nuclear power plant in 2002

In the Temelin NPP, tests were run in the first half-year of 2002 in the framework of power start-up of the first main production block (HVB-1). After their completion, trial operation was started. In the second quarter, the power start-up of the second main production block (HVB-2) was begun. At the end of 2002, its power level was equal to about 55 %. The total emissions into the atmosphere were less than 0,9 % of the derived annual levels, while the emissions into the hydrosphere were 0,6 % for corrosion and fission products and 29,7 % for tritium. No differences were found between the content of the artificial radionuclides in individual components of the environment from the vicinity of the NPP Temelin and the other territory of the country.

Fig. B6.2.2 Average annual mass/volume activity of 137Cs in pork, beef and milk, 1986–2002

Foodstuffs (pork and beef and milk) were found to have very low 137Cs activities, which have not changed significantly over the last few years.

B6.3 Radon Risk

Exposure of the population to the decay products of radon in the indoor air of family houses and flats is in accord with Decree No. 307/2002 Coll., on radiation protection evaluated as the long-term annual average of the radon concentration in indoor air. As was shown in a selected investigation of radon concentration in apartments organized by SÚRO in the past years, the Czech Republic, with its average value 116 Bq.m-3, is one of the states with the highest exposure of the population to the decay products of radon on a global scale.

Governmental Decision No. 538 of May 31, 1999, on the Radon Programme of the Czech Republic, required continuation of the Radon survey of homes with an elevated radon risk and agreed to the provision of grants for remediation in dwellings, schooling facilities and public water mains.

In the extent of the search-out program and introduced radon counter-measures, the Czech Republic has one of the most advanced radon programs in the world.

Notes for Tables and Figures:

Tab. B6.3.1 Results of the program to identify buildings with elevated radon risk, 1993–2002

In the period up to 2002, an indoor radon survey was carried out and more than 135 000 houses were measured. In more than 24 000 of them, radon concentrations higher than 400 Bq.m-3 were found in at least one residential room. (The intervention level 400 Bq.m-3 in indoor air for residential rooms is set by Decree of the State Office for Nuclear Safety No. 184/1997 Coll. and by Decree of the State Office for Nuclear Safety No. 307/2002 Coll.) Governmental financial support for radon remedial measures was provided according to classification of houses based on the maximum value in the living space (till 1997) and on the mean value over the living space (from 1998).

Tab. B6.3.2 Radon Program – number of anti-radon measures implemented in individual types of buildings, 1996–2002

The survey does not include the number of buildings made from Rynholec slag-concrete purchased by the state, which were included in the data in the Environmental Statistical Yearbook for the Czech Republic in 1996. The information does not include uncompleted mitigation in buildings and facilities, but only those that passed building inspections in the given year.

Fig. B6.3.1 Mapping of the radon index in the geological bedrock on a ratio scale 1 : 50 000

In 2002, the Czech Geological Survey prepared a further 36 sheets of the map of the radon index of the geological basement on a scale of 1 : 50 000. At the present time, 125 of the 214 map sheets covering the territory of the Czech Republic have been completed. In accord with an amendment to the Atomic Act of January 16, 2002, and radon risk maps have been renamed to maps of the radon index of the geological bedrock, with retention of their professional content. In 2002, the mapping covered the area of Western Bohemia, Krušné hory and Northern and Central Bohemia. The State Institute for Nuclear Safety has provided for financing of transfer of the maps to CD carriers with applications for viewing. All the maps prepared to date were published on the internet at www.geology.cz together with information on radon in the geological bedrock, methods of preparing maps, and a list of publications and basic legislative documents.

Fig. B6.3.2 Dependence of radon in buildings on radon in the geological bedrock according to the results of GIS analysis for the cadasters in CR

The research work also included comparison of the geometric average for radon in buildings in the individual cadasters over the entire territory of the Czech Republic on the basis of the radon database of the Czech Geological Service (measuring radon in the bedrock) and the database of the State Institute for Radiation Protection (measuring radon in buildings). GIS analysis in the ArcView 3.2 program was carried out by the Czech Geological Service using the database of cadaster centroids (Ministry for Regional Development). The results of the analyses indicate a clear dependence of radon in buildings on radon in the geological bedrock and extreme values of radon in buildings on durbachite bedrock.

Fig. B6.3.3 Location of buildings with radon values exceeding 1000 Bq.m-3 equivalent bulk radon activity on granitoid bedrock of the Central Bohemian pluton

So far, the most detailed comparison of radon in buildings and radon in the geological bedrock on a scale of 1 : 50 000 was carried out on the basis of the coordinates of the individual buildings, provided by the Czech Statistical Office. GIS analysis was carried out by the Czech Geological Service in the ArcView program on the territory of the former Districts of Prague-East, Benešov, Příbram, Plzeň – South, Písek, Strakonice and Klatovy – i.e. on the geological bedrock of the Central Bohemian pluton. An increase in radon levels was demonstrated in all the former Districts in buildings located on rock types with elevated radon concentration in the bedrock. The dependence of radon levels in buildings on the type of geological bedrock is illustrated in Fig. B6.3.3.

The results of the nation-wide analyses in the cadasters and analyses of the Central Bohemian pluton support the usefulness of the maps of the radon index of the geological bedrock in the search for buildings in which the indicative value of bulk radon activity (BRA) of 400 Bq.m-3 is exceeded (formerly equivalent bulk radon activity (EBRA) of 200 Bq.m-3)

A three-year research project carried out by the Radon v.o.s. company, the Faculty of Sciences of Charles University and the Czech Geological Service led to amendment of the methodology for evaluation of the radon index for properties, which is binding for all entities concerned with evaluating the radon index of a property. The methodology will be published in the Recommendations of the State Institute for Nuclear Safety.

B6.4 Noise

Noise levels are not yet continuously monitored in the Czech Republic in the same way as in the other OECD countries. The results of particular measurements are obtained for other purposes and individual requirements. In accord with the requirements of EU and OECD, a pilot study was carried out in the District of Beroun.

Noise in the environment is very variable in time, because about 85 % is caused by transportation. Thus, a description of acoustic conditions in the environment employs the equivalent level of acoustic pressure A, LAeq as a descriptor. The equivalent level of variable acoustic pressure for a given time interval has the same numerical value as the acoustic pressure at steady state and is expressed in decibels (dB). Classification in 5 dB intervals corresponds to OECD practice; the Ministry of Health of the Czech Republic sets limiting values in its regulations.

The Beroun district is a pilot district, where noise is monitored using OECD indicators. This district was chosen for the following reasons:

The area of the district Beroun is 662 km2 and it has 75 348 inhabitants.

Notes for Tables:

Tab. B6.4.2 The results of determination of burdening of the population by noise in selected parts of the Capital City of Prague

A calculated noise map for cities was prepared in 2001–2002. The data in the table were obtained from this noise map.

B6.5 Nonionizing Electromagnetic Radiation and Electrical and Magnetic Fields

In January 2001, a new Government Regulation No 480/2000 Coll., on protection of health against nonionizing radiation, came into force. It adopted without any change the guidelines published in 1998 by ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection). It covers electromagnetic fields in the frequency range from zero (static electric and static magnetic fields) up to electromagnetic radiation with frequencies of 1.7 . 1015 Hz (the short wave edge of ultraviolet radiation). Basic limits for exposure by low frequency and radiofrequency fields have been set for induced current density and for specific absorption rate (SAR) in the body. In the same time, reference levels which, if not exceeded, ensure that the basic limits cannot be exceeded, have been introduced for field intensities and power density. For general public, both basic limit values and reference levels are lower, than for employees (see Tab. No. B6.5.3). For infrared, visible and ultraviolet radiation, only basic limits are set, without distinguishing between employees and the general public.

Electric and magnetic fields higher than the set reference values or basic limit values can be found near high frequency transmitters and near special devices with conductors carrying strong low frequency currents, e.g. induction ovens. Near high voltage power lines, the magnetic induction already falls to the reference value (100 microtesla) for general public in a distance of about two meters from the conductor. In electric traction vehicles (including trams and trains) systematic measurements are now in progress to verify whether the guidelines are satisfied in all accessible places.

Nevertheless, even in places where the hygienic limits are not exceeded, fields and radiation may sometimes have a detrimental impact on the environment. For example at night, when the eyes are accustomed to darkness, technical light sources with high brightness may cause an unpleasant feeling to humans and, certainly, negatively influences living conditions for night animals like owls, bats and insects. Low-frequency and slowly varying magnetic fields generated by currents flowing through underground power cables disturb the picture on vacuum ray tubes used in TV sets and PC monitors even at values an order of magnitude lower than the hygienic limits, thus worsening the living and working conditions.

Further, more detailed information can be obtained from the following sources:

National Institute of Public Health – The system of monitoring the state of health of the population of the Czech Republic in relation to the environment (periodical summary report)
IMIP Prague – Prague – Environment (periodic yearbooks) http://web.telecom.cz/hygpraha/ohzpp.htm
Archive of the National Institute of Public Health, see also http://www.szu.cz
“Report on radiation situation on the territory of the Czech Republic” (periodical summary report), http://www.suro.cz.


B6.2  Radiační situace
          Radiation situation

Tab. B6.2.1 Čtvrtletní průměry příkonu fotonového dávkového ekvivalentu Hx (nSv.h-1) a jejich směrodatné odchylky stanovené teritoriální sítí termoluminiscenčních dozimetrů v r. 2002
Quarterly average photon dose equivalent Hx rate (nSv.h-1) and its standard deviations, measured by the territorial TLD network in 2002

Oblast
Area

Praha
Prague

Střední Čechy
Central Bohemia

Jižní Čechy
South Bohemia

Západní Čechy
West Bohemia

Pracoviště
Place of measurement

SÚRO

SÚRO

SÚRO/RC
České Budějovice

SÚRO/RC Plzeň

Počet monitorovacích bodů
Number of measuring points

13

25

30

25

 

Hx ± s

Hx ± s

Hx ± s

Hx ± s

I/2002

121 ± 16

136 ± 47

135 ± 22

122 ± 22

II/2002

124 ± 15

139 ± 42

149 ± 21

131 ± 18

III/2002

123 ± 13

128 ± 33

142 ± 25

130 ± 20

IV/2002

118 ± 12

132 ± 38

154 ± 20

124 ± 21

Oblast
Area

Severní Čechy
North Bohemia

Východní Čechy
East Bohemia

Jižní Morava
South Moravia

Severní Morava
North Moravia

Pracoviště
Place of measurement

SÚRO/RC
Ústí nad Labem

SÚRO/RC
Hradec Králové

RC Brno

RC Ostrava

Počet monitorovacích bodů
Number of measuring points

23

21

26

21

 

Hx ± s

Hx ± s

Hx ± s

Hx ± s

I/2002

108 ± 28

111 ± 32

117 ± 19

101 ± 13

II/2002

115 ± 31

108 ± 32

121 ± 23

115 ± 13

III/2002

117 ± 29

121 ± 31

124 ± 20

111 ± 16

IV/2002

121 ± 33

124 ± 33

125 ± 24

117 ± 13

Pozn.: Hx – průměrná hodnota, s – směrodatná odchylka
Položky typu SÚRO/RC při specifikaci pracoviště znamenají, že SÚRO provádí měření a zpracování výsledků, RC zajišťuje pouze transport dozimetrů na měřicí místa a z nich.

Notes: H
x – average value, s – standard deviation
SÚRO/RC means that SÚRO carries out measurements and processes the results and RC provides transport of TL-dosemeters to measuring points and from them.

Zdroj: SÚJB/SÚRO
Source: SÚJB/SÚRO

Tab. B6.2.2 Průměrné roční hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu Hx (nSv.h-1) a jejich směrodatné odchylky (s) naměřené lokálními sítěmi TLD, 1997-2002
Mean annual photon dose equivalent rate values Hx (nSv.h-1) and their standard deviations (s), measured by the local TLD networks, 1997-2002

Oblast
Area

Počet
monitor. bodů
Number of
monitoring points

 

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

LRKO-JE Dukovany
VEL-NPP Dukovany

37

Hx
s

nSv.h-1

89
18

91
23

96
29

95
25

95
15

97
17

RC Brno-JE Dukovany
RC Brno-NPP Dukovany

12

Hx
s

nSv.h-1

163
26

157
30

169
31

159
29

131
14

117
22

LRKO-JE Temelín
VEL-NPP Temelín

34

Hx
s

nSv.h-1

119
18

128
16

120
19

116
19

112
12

119
13

RC Č. Budějovice-JE Temelín
RC Č. Budějovice-JE Temelín

9

Hx
s

nSv.h-1

.
.

.
.

.
.

.
.

131
14

133
14

Pozn.: Hx – průměrná hodnota, s – směrodatná odchylka
Monitorovací body LRKO-JE Dukovany jsou ve výšce 3 m nad úrovní terénu, zatímco všechny ostatní body teritoriální i lokálních TLD sítí jsou ve výšce 1 m.

Note: H
x – average value, s – standard deviation
Measuring points of VEL-NPP Dukovany are placed at a height of 3 m above ground level, while all other points of the territorial and local networks are at a height of 1 m.

Zdroj: SÚRO, SÚJB
Source: SÚRO, SÚJB

Tab. B6.2.3 Objemová, plošná a hmotnostní aktivita 137Cs v ovzduší v aerosolech, spadech a vybraných potravinách v r. 2002
Volume, area and mass activity of 137Cs in suspended particulate matter (SPM), fallout and in selected foodstuffs in 2002

Složka
Component

Jednotka
Unit

Střední hodnota
Mean value

95% meze tolerance1)
95% tolerance limit1)

Počet měření
Number of
measurements

Z toho > MVA2)
Of which,
> MSA2)

Aerosoly
Aerosols (SPM)

Bq.m-3

1,3E-06

2,6E-08 – 7,9E-06

403

234

Spady
Fallout

Bq.m-2

5,6E-02

4,1E-04 – 6,1E-01

94

37

Mléko
Milk

Bq.l-1

5,3E-02

1,2E-03 – 4,2E-01

116

79

Maso hovězí
Beef

Bq.kg-1

3,2E-01

1,3E-02 – 2,3E+00

81

56

Maso vepřové
Pork

Bq.kg-1

1,2E-01

5,3E-03 – 1,0E+00

27

13

Drůbež
Poultry

Bq.kg-1

5,9E-02

6,4E-03 – 3,4E-01

24

7

Ječmen
Barley

Bq.kg-1

< 1,5E-023)

-

-

-

Oves
Oat

Bq.kg-1

8,7E-023)

-

-

-

Pšenice
Wheat

Bq.kg-1

< 0,8E-023)

-

-

-

Žito
Rye

Bq.kg-1

< 5,7E-023)

-

-

-

Brambory
Potatoes

Bq.kg-1

-

< 5E-02 – 3,9E+005)

7

1

Zelenina
Vegetables

Bq.kg-1

-

< 7,7E-03 – 7,0E+014)

22

5

Ovoce
Fruit

Bq.kg-1

-

< 1,5E-02 – 5,0E-024)

26

8

Lesní plody
Wild berries

Bq.kg-1

-

9,3E-01 – 1,2E+014)

8

8

Houby lesní
Forest mushrooms

Bq.kg-1

-

6,4E-01 – 9,0E+024)

24

24

Pozn.: Výraz 1,0E+8 je hodnota 1,0.108.
Note: Expression 1,0E+8 is value 1,0.108.

1) 95% meze tolerance – interval, kde se očekává 95 % hodnot sledované veličiny.
95% tolerance limits – interval within which 95% of the values of the monitored parameter can be expected to be found.

2) MVA – minimálně významná aktivita pro hladinu spolehlivosti 95 %
MSA – minimum significant activity for 95 % confidence level

3) měření společného vzorku za celou Českou republiku
measurement of general sample representing the whole Czech Republic

4) Jako charakteristika souboru dat je vzhledem k jeho vlastnostem použito rozpětí hodnot.
A range of values is used as a characteristic of the data-set due to the properties of this data-set.

5) Jako charakteristika souboru dat je použito rozpětí hodnot společných vzorků za jednotlivé kraje.
A range of values of general samples of individual regions is used as a characteristics of data-set due to the properties of this data-set.

Zdroj: SÚJB/SÚRO
Source: SÚJB/SÚRO

Tab. B6.2.4 Střední hodnoty objemové aktivity 3H, 90Sr, 137Cs v pitné vodě z vybraných zdrojů, 1997-2002
Mean volume activity values of 3H, 90Sr, 137Cs in drinking water from selected sources, 1997-2002

Odběrové místo
Sampling site

 

Nuklid

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Jesenice

Bq.l-1

3H

3,0

2,9

1,2

2,1

1,4E+00

1,5E+00

90Sr

5,8E-3

1,4E-3

1,0E-3

2,8E-3

3,9E-03

5,1E-03

137Cs

4,0E-4

4,0E-4

3,1E-4

< 4,0E-4

< 3,0E-04

< 3,0E-04

Káraný

Bq.l-1

3H

1,8

1,4

1,4

1,6

1,4E+00

1,1E+00

90Sr

3,8E-3

4,0E-3

2,7E-3

4,8E-3

3,4E-03

3,4E-03

137Cs

< 4,5E-5

< 4,6E-5

< 8,7E-5

< 4,0E-4

2,0E-04

< 2,0E-04

Podolí

Bq.l-1

3H

2,2E+00

1,9E+00

1,9E+00

1,9E+00

2,0E+00

-

90Sr

7,5E-03

9,2E-04

3,8E-03

7,2E-03

5,2E-04

-

137Cs

< 3,4E-04

< 3,0E-04

< 1,2E-04

< 4,0E-04

< 2,0E-04

-

Pozn.: Vodárna v Podolí je po povodních mimo provoz.
Note: The waterworks in Podolí was out of order after the flood.

Zdroj: SÚJB/SÚRO
Source: SÚJB/SÚRO

Tab. B6.2.5 Střední hodnoty objemové aktivity 3H (tritia) v povrchové vodě, 1998-2002
Mean volume activity values of 3H (tritium) in surface waters, 1998-2002

Řeka
River

1998

1999

2000

2001

2002

Střední
hodnota
Mean
value

Počet
měření
Number
of mea-
surements

Střední
hodnota
Mean
value

Počet
měření
Number
of mea-
surements

Střední
hodnota
Mean
value

Počet
měření
Number
of mea-
surements

Střední
hodnota
Mean
value

Počet
měření
Number
of mea-
surements

Střední
hodnota
Mean
value

Počet
měření
Number
of mea-
surements

Bq.l-1

Bq.l-1

Bq.l-1

Bq.l-1

Bq.l-1

Lužnice

-*)

0

-*)

0

1,1

3

1,4

4

1,0

4

Otava

-*)

0

-*)

0

1,1

3

1,7

4

1,1

4

Vltava

-*)

-*)

1,5

12

1,5

12

1,5

12

1,8

11

Labe – Hřensko

1,9

21

1,5

12

1,7

12

1,7

12

1,8

13

Dyje – Břeclav/Pohansko

8,3

6

9,9

12

11,7

12

12,2

12

10,4

12

Odra

1,8

12

-*)

0

-*)

0

1,5

12

1,2

12

Pozn.: vzorkování Povodí, a. s., měření Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
*) Sledování nebylo zařazeno v daném roce do plánu Státní monitorovací sítě ČHMÚ.

Note: Sampling by River Board, monitoring by Masaryk Water Research Institute in Prague.
*) Monitoring was not included in the plan of the ČHMÚ National Monitoring Network in given year.

Zdroj: SÚJB
Source: SÚJB

Tab. B6.2.6 Aktivity transuranů vypouštěných do atmosféry z JE Dukovany v r. 2002
Activities of transuranium elements released into the atmosphere from the Dukovany nuclear power plant in 2002

Období
Period

Transurany        Transuranium elements

Bq.rok-1        Bq p.a.

238Pu

239,240Pu

241Am

242Cm

244Cm

VK I

960

500

720

> 890; < 980

1 400

I. Q

160

57

120

110

250

II. Q

180

130

130

< 65

250

III. Q

540

250

350

780

770

IV. Q

80

65

120

< 22

90

VK II

> 110; < 190

> 57; < 140

> 160; < 220

< 220

> 90; < 190

I. Q

110

57

92

< 24

93

II. Q

< 39

< 39

< 19

< 77

< 39

III. Q

< 18

< 24

< 40

< 98

< 40

IV. Q

< 20

< 20

70

< 18

< 19

Pozn.: Vzorkování a měření SÚRO Praha, hodnoty napsané tučně jsou součtem čtvrtletních aktivit za rok.
Note: Sampling and monitoring by SÚRO Prague. The values in bold print are the sums of the quarterly activities for the given year.

VK – ventilační komín
VK – ventilation stack

Zdroj: SÚJB/SÚRO
Source: SÚJB/SÚRO

Tab. B6.2.7 Aktivity transuranů vypouštěných do atmosféry z JE Temelín v r. 2002
Activities of transuranium elements released into the atmosphere from the Temelin nuclear power plant in 2002

Období
Period

Transurany        Transuranium elements

Bq.rok-1        Bq p.a.

238Pu

239,240Pu

241Am

242Cm

244Cm

2002

< 19

< 37

< 23

< 57

< 9,9

I. Q

< 5,7

< 12

< 9,3

< 23

< 3

II. Q

< 5,7

< 11

< 5,7

< 20

< 2,7

III. Q

< 4,2

< 8,7

< 3,6

< 9,9

< 2,4

IV. Q

< 3,6

< 5,4

< 4,2

< 4,8

< 1,8

Pozn.: Hodnoty napsané tučně jsou součtem čtvrtletních aktivit za rok.
Note: The values in bold print are the sums of the quarterly activities for the given year.

Zdroj: SÚJB/SÚRO
Source: SÚJB/SÚRO

Tab. B6.2.8 Vypouštěné radioaktivní látky do atmosféry a hydrosféry z JE Dukovany v r. 2002
Radioactive substances released into the atmosphere and hydrosphere from the Dukovany nuclear power plant in 2002

 

Atmosféra        Atmosphere

Hydrosféra        Hydrosphere

Ventilační komín I
Ventilation stack I

Ventilační komín II
Ventilation stack II

I. dvojblok
1st double block

II. dvojblok
2nd double block

Vzácné plyny (GBq) celkem1)
Noble gases (GBq) total1)

3 610

-

133Xe

127

76,7

-

-

135Xe

33,5

60,0

-

-

3H (GBq)

47,7

44,9

9 570

9 450

131I celkem (MBq)
131I total (MBq)

10,6

-

Plynná forma
Gaseous form

< 5,20

< 5,20

-

-

14C2) (GBq)

366

-

Aerosoly (kBq)
Aerosols (kBq)

 

 

 

 

51Cr

> 1 010; < 1 800

> 4 170; < 4 880

< 1 320

< 1 380

54Mn

> 1 500; < 1 780

5 040

> 948; < 1 000

> 2 010; < 2 040

59Fe

> 236; < 392

> 858; < 1 010

< 264

> 44,2; < 296

57Co

> 5,61; < 87,2

> 25,1; < 100

< 110

< 115

58Co

> 3 190; < 3 230

> 9 590; < 9 600

> 653; < 719

> 1 870; < 1 900

60Co

> 2 990; < 3 000

5 770

> 2 020; < 2 060

> 1 620; < 1 650

65Zn

> 15,9; < 286

> 12,6; < 283

< 374

< 391

75Se

> 9,18; < 149

> 11,7; < 152

< 198

< 207

95Zr

> 223; < 373

> 773; < 909

< 264

< 276

95Nb

> 476; < 553

> 1 620; < 1 680

< 132

< 138

103Ru

> 68,7; < 167

< 104

< 132

< 138

110mAg

> 1 710; < 2 040

> 2 310; < 2 590

> 21 000; < 21 100

> 224; < 341

124Sb

> 1 920; < 2 000

> 1 660; < 1 710

> 211; < 316

> 130; < 249

134Cs

< 104

> 568; < 582

> 711; < 771

> 288; < 312

137Cs

> 35,7; < 139

> 737; < 746

> 2 520; < 2 570

> 477; < 498

141Ce

> 10,0; < 153

< 146

< 198

< 207

144Ce

> 12,8; < 625

< 624

< 880

< 920

131I

< 114

< 114

< 154

< 161

76As

< 208

> 989; < 1 190

-

-

181Hf

< 104

> 11,8; < 110

-

-

89Sr (kBq)

< 48,0

< 48,0

< 1 680

< 1680

90Sr (kBq)

> 5,87; < 9,83

> 2,64; < 6,60

< 96,0

< 96,0

1) sumární hodnota ventilační komín I + II (41Ar,85Kr, 85mKr, 87Kr, 88Kr, 133Xe, 135Xe, 135mXe, 138Xe)
aggregate value of ventilation stacks I + II (
41Ar, 85Kr, 85mKr, 87Kr, 88Kr, 133Xe, 135Xe, 135mXe, 138Xe)

2) dopočítáno
calculated

Zdroj: Zpráva elektrárny Dukovany
Source: Dukovany NPP Report

Tab. B6.2.9 Vypouštěné radioaktivní látky do atmosféry a hydrosféry z JE Temelín v r. 2002
Radioactive substances released into the atmosphere and hydrosphere from the Temelin nuclear power plant in 2002

 

Atmosféra        Atmosphere

Hydrosféra
Hydrosphere

BAPP

Ventilační komín I
Ventilation stack I

Ventilační komín II
Ventilation stack II

součet2)
total2)

Vzácné plyny (GBq) celkem1)
Noble gases (GBq) total1)

18 9002)**

-

133Xe

< 199

> 4 180; < 4 190

> 0,961; < 18,2

-

135Xe

< 1,56

6 060

> 14,3; < 20,0

-

41Ar

< 2,83

2 360

> 69,1; < 77,8

-

87Kr

-

1 190

> 4,14; < 16,6

-

88 Kr

-

> 3 010; < 3 020

> 6,56; < 24,1

-

3H [GBq]

> 7,89; < 7,96

60,8

7,08

75,8

131I celkem/ total
[MBq]*

0,809

-

Plynná forma
Gaseous form

-

> 0,0859; < 0,428

> 0,122; < 0,527

-

14C [GBq]

< 0,0431

130

> 3,27; < 3,53

-

Aerosoly (kBq)
Aerosols (kBq)

 

134Cs

< 51,0

< 17,3

< 17,2

 

137Cs

< 58,0

< 19,2

< 19,9

> 0,395; < 33,5

131I

> 9,00; < 96,6

< 29,7

< 30,0

 

51Cr

-

-

-

> 0,630; < 284

54Mn

-

-

-

> 4,14; < 35,5

57Co

-

-

-

> 0,203; < 27,8

58Co

-

-

-

> 0,806; < 30,3

60Co

-

-

-

> 0,675; < 32,5

95Zr

-

-

-

> 3,59; < 57,4

95Nb

-

-

-

> 11,0; < 43,1

103Ru

-

-

-

> 0,0581; < 31,3

110mAg

-

-

-

> 2,07; < 33,2

124Sb

-

-

-

> 77,0; < 115

Pozn.:
1) sumární hodnota BAPP + HVB1 (vnitřní komín) + HVB1 (vnější komín) + HVB2 (vnitřní komín) + HVB2 (vnější komín) (41Ar, 85Kr, 85mKr, 87Kr, 88Kr, 133Xe, 135Xe, 135mXe, 138Xe).
2) Součet aktivit výpustí z kontrolních nádrží: ORY50BO1, OTD30B01, OTR30B02, OTR80B01, OTR80B02, OTR90B03, OTZ01B02, OTZ02B02, OUG01BO01, OUG01BO02, OUG02BO01, OUG02BO02
* sumární hodnota BAPP + HVB1 (vnitřní komín) + HVB1 (vnější komín) + HVB2 (vnitřní komín) + HVB2 (vnější komín)
** převzato ze zprávy JE Temelín

Note:
1) aggregate value BAPP + HVB1 (internal stack) + HVB1 (external stack) + HVB2 ((internal stack) + HVB2 (external stack) (41Ar, 85Kr, 85mKr, 87Kr, 88Kr, 133Xe, 135Xe, 135mXe, 138Xe)
2) Sum of the activities from the control tanks: ORY50BO1, OTD30B01, OTR30B02, OTR80B01, OTR80B02, OTR90B03, OTZ01B02, OTZ02B02, OUG01BO01, OUG01BO02, OUG02BO01, OUG02BO02
* aggregate value BAPP + HVB1 (internal stack) + HVB1 (external stack)  + HVB2 ((internal stack) + HVB2 (external stack)
** adopted from the Temelin NPP Report

Zdroj: Zpráva ETE
Source: Temelin NPP Report

Tab. B6.2.10 Elektrická energie vyrobená v JE Temelín a v JE Dukovany (I. + II. dvojblok) v r. 2002 a limitní hodnoty vypouštěných radionuklidů
Electrical energy produced in the Temelin NPP and in the Dukovany NPP (1st and 2nd double blocks) in 2002 and limits for released radionuclides

Elektrárna/NPP

Dukovany

Temelín

Výroba [čistá – GWh]
Production (net)

12 435,7

5 400

Aktivita, která během jednoho kalendářního roku, nesmí způsobit
u jednotlivce z obyvatelstva efektivní dávku E vyšší než Emax
Activities which during one calendar year) must not result for any
member of the public an effective dose E higher than E
max

Emax
µSv

radionuklidy vznikající v JE a vypouštěné do ovzduší ventilačními komíny
radionuclides originating in NPP and released into atmosphere
with ventilation stocks

40

40

tritium vznikající v JE a vypouštěné do vodotečí odpadním kanálem
tritium originating in NPP and released into hydrosphere with a sewer

1,75

0,32

Zdroj: Zpráva elektrárny Dukovany
Source: Dukovany NPP Report

B6.3  Radonové riziko
          Radon risk

Tab. B6.3.1 Výsledky programu na vyhledávání domů s vyšším radonovým rizikem, 1993-2002
Results of the program to identify buildings with elevated radon risk, 1993-2002

Rok
Year

Počet změř. domů
Number of houses measured

Počet budov, kde byla nalezena OAR v uvedeném rozmezí (v Bq.m-3)
Number of houses with radon concentration (in Bq.m-3)

400–599

600–1200

nad 1200
over 1200

1993

17 777

854

552

198

1994

24 252

1 219

1 487

410

1995

21 614

1 567

1 321

367

1996

13 563

1 719

2 343

1 030

1997

5 334

556

1)

1)

19982)

5 634

925

773

316

19992)

5 257

533

455

183

20002)

6 760

668

684

218

20012)

11 546

1 107

802

178

20022)

10 841

850

722

177

1) V r. 1997 byly sledovány jiné ukazatele.
In 1997 another index was used.

2) Od r. 1998 se klasifikuje podle průměrné OAR v objektu.
The classification based on mean values over the living space has been used since 1998.

Zdroj: Zpráva o plnění úkolů Radonového programu ČR v r. 2002, SÚJB/SÚRO
Source: Report on the radon risk in the Czech Republic in 2002, SÚJB/SÚRO

Tab. B6.3.2 Radonový program - počet provedených protiradonových opatření v jednotlivých typech objektů, 1997-2002
Radon Program - number of anti-radon measures implemented in individual types of buildings, 1997-2002

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

Obytné budovy

542

320

329

265

184

0

Residential buildings

Dětská zařízení

49

21

16

17

13

7

Children facilities

Veřejné vodovody

19

13

12

22

9

13

Public water mains

Zdroj: okresní úřady, Meziresortní radonová komise, Zpráva o plnění úkolů Radonového programu ČR v r. 2002 SÚJB/SÚRO
Source: District offices, Interministerial Radon Commission, Report on the radon risk in the Czech Republic in 2002, SÚJB/SÚRO

B6.4  Hluk
          Noise

Tab. B6.4.1 Zatížení osob hlukem ze silniční, železniční a letecké dopravy v r. 2002
Exposure of the population to noise from road, railway and air transport in 2002

Ekvivalentní hladina
akustického tlaku A v dB
Equivalent sound
pressure level A in dB

% populace1)    % population1)

Silniční doprava
Road transportation

Železniční doprava
Railway
transportation

Letecká doprava
Air transportation

den    day

noc    night

den    day

noc    night

65,0–69,9

18,0

12,0

5,0

0,4

70,0–74,9

3,8

1,0

1,8

0,2

75,0 a více

0,9

0,1

0,1

0,1

1) orientační hodnoty s přesností + 25 %
orientative values with a precision of 25 %

Pozn.: Údaje jsou odborné odhady.
Note: Information coresponds to expert estimates.

Zdroj: ČEÚ, SZÚ, MDS ČR, Techson
Source: ČEÚ, SZÚ, MDS ČR, Techson

Tab. B6.4.2 Výsledky zjišťování zatížení populace hlukem v hl. m. Praze
Results of the investigation of the noise load on the population of the Capital City of Prague

Městská část
District

Počet
obyvatel
Number of
inhabitants

Počet hod-
nocených
obyvatel
Number of
evaluated

inhabitants

LAeq


< 55

55–60

60–65

65–70

70–75

> 75

dB

Praha 1/Prague 1

35 568

15 291

22 277

1 089

2 486

4 729

3 433

1 554

Praha 2/Prague 2

52 871

34 053

4 932

2 886

3 992

11 097

8 991

2 155

Praha 3/Prague 3

75 419

35 767

6 062

1 970

3 384

13 667

9 655

1 028

Praha 4/Prague 4

148 057

66 928

20 012

12 925

11 950

14 807

7 840

801

Praha 5/Prague 5

126 067

53 890

17 329

6 677

7 007

10 650

11 485

744

Praha 6/Prague 6

111 022

50 612

14 653

8 603

10 006

11 940

5 127

284

Praha 7/Prague 7

42 601

23 045

4 377

1 051

2 307

8 184

5 922

1 214

Praha 8/Prague 8

110 555

44 492

18 494

8 217

8 262

5 350

3 644

525

Praha 9/Prague 9

96 882

33 062

13 024

5 225

5 697

4 453

4 559

104

Praha 10/Prague 10

128 599

64 337

19 341

9 031

11 157

14 919

9 342

640

Praha 11/Prague 11

84 567

30 542

24 388

4 229

888

1 020

16

0

Praha 12/Prague 12

57 113

18 707

14 227

2 120

1 562

613

170

16

Praha 13/Prague 13

52 099

13 041

11 734

829

365

110

4

0

Praha 14/Prague 14

35 966

10 415

4 714

2 037

2 596

979

90

0

Praha 15/Prague 15

27 353

9 381

5 630

814

1 642

1 074

213

8

1) procenta počítána pouze z hodnocených obyvatel
percentages calculated only from the evaluated inhabitants

Pozn.: Údaje jsou převzaty z výpočtové mapy hlukové zátěže. Hluková zátěž je vypočtena pro denní dobu.
Note: Data from the calculation map of distribution of the noise load. The noise load is calculated for the whole day.

Zdroj: IMIP
Source: IMIP

Tab. B6.4.3 Zpracované hlukové mapy sídel
Completed noise maps of settlements

Velikost sídla
Size of setttlement

Rok
zpracování
Year

Velikost sídla
Size of setttlement

Rok
zpracování
Year

Jihlava – 51 500 obyvatel/inhabitants

2000

Praha, automobilová doprava – 1 184 779 obyvatel
Prague, motor-vehicle traffic – 1 184 779 inhabitants

2001

Olomouc – 103 000 obyvatel/inhabitants

2000

Jičín – 16 500 obyvatel/inhabitants

2002

Zdroj: ČEÚ
Source: ČEÚ

B6.5  Neionizující elektromagnetické pole a záření
          Nonionizing electromagnetic fields and radiation

Tab. B6.5.1 Některé technické parametry základnových stanic (ZS) a mobilních telefonů (MT)
Some technical parameters of base stations (ZS) and mobile phones (MT)

Frekvenční pásmo
Frequency band

GSM 900 MHz

DCS 1800 MHz

UMTS 2100 MHz4)
RadioMobil

Typický maximální výkon na svorkách jedné antény
Typical maximal output Power per sector

40 W1)

40 W2)

40 W1)

Počet antén (směrů) ZS
Number of sectors (cells)

3

3

-

Referenční úroveň hustoty zářivého toku pro
ostatní osoby podle nařízení vlády č. 480/2000 Sb.
Reference power density after the Government
Regulation No 480/2000 Coll.

4,5 W.m-2

9 W.m-2

9,5 W.m-2

Typická vzdálenost, ve které je hustota zář. toku
rovna referenční hodnotě3)
Distance, where the power density equals
the reference level
3)

6 m

4 m

4 m

Zisk antény, typická hodnota
Typical antenna gain

17 dBi

18 dBi

17 dBi

Zářivost
Radiance

160 W.sr-1

200 W.sr-1

160 W.sr-1

Frekvenční pásma pro downlink5)
Frequency bands, downlink5)

935–960 MHz

1805–1880 MHz

2110–2170 MHz6)
1900–1920 MHz7)
2020–2025 MHz7)

Maximální okamžitý výkon na anténě MT
Maximal output power of MT

2 W

1 W

2 W

Nejvyšší přípustný lokálně absorbovaný výkon8)
Local SAR limit8)

2 W.kg-1

2 W.kg-1

2 W.kg-1

Frekvenční pásma pro uplink5)
Frequency bands, downlink
5)

870–915 MHz

1710–1780 MHz

1920–1980 MHz6)
1900–1920 MHz7)
2020–2025 MHz7)

1) výkonová třída typicky používaná v ČR pro ZS ve volné krajině
Power class typically used in open landscape

2) maximální výkon do jedné antény v pásmu DCS 1800 MHz
Maximal output power per antenna

3) parametry antény: směrová anténa, typický zisk 17 dBi, výkon 40 W
Antenna parameters: Directional antenna with typical gain 17 dBi, output power 40 W

4) UMTS je Univerzální mobilní komunikační systém.
UMTS – Universal Mobile Telecomunications System

5) „Downlink“ je sestupná linka od ZS k MT, „uplink“ je naopak vzestupná linka od MT k ZS.
“Downlink” – base transmit, mobile receive, “Uplink” – mobile transmit, base receive

6) režim FDD, kmitočtově dělený duplex, terminály pozemní složky UMTS
Frequency Division Multiplex for terestrial transmitters

7) režim TDD, časově dělený duplex, pásmo pro uplink i downlink
Time Division Duplex, uplink and downlink

8) Používá se hodnota pro ostatní osoby podle nařízení vlády č. 480/2000 Sb.
  The value in Government Regulation No 480/2000 Coll. for other persons is used

Zdroj: NRL
Source: NRL

Tab. B6.5.2 Referenční hodnoty pro intenzitu elektrického pole a pro velikost magnetické indukce pro zaměstnance a pro ostatní osoby (obyvatelstvo) podle nařízení vlády č. 480/2000 Sb.1) pro nejčastěji se vyskytující frekvence (nepřetržitá expozice)
Reference values for the electric field intensity and magnetic flux density for employees and for other persons (the general public) pursuant to Czech Governmental Regulation No. 480/2000 Coll.1), for most common frequencies (continuous exposure)

Frekvence
Frequency

Zaměstnanci        Employees

Ostatní osoby        General public

intenzita
elektrického pole
electric field strength
V/m

magnetická indukce
magnetic flux density
µT

intenzita
elektrického pole
electric field strength
V/m

magnetická indukce
magnetic flux density
µT

50 Hz

10 000

500

5 000

100

100 MHz

61

0,2

28

0,092

900 MHz

90

0,3

41

0,14

1800 MHz

127

0,42

58

0,2

1) Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. převzalo beze změn Směrnici ICNIRP 1998, doporučenou Radou Evropy.
Governmental Regulation No. 480/2000 Coll. adopted the limits of ICNIRP guidelines 1998, recommended by the Council of Europe.

Pozn.: nejsou-li překročeny referenční hodnoty, nemohou být překročeny ani nejvyšší přípustné hodnoty stanovené pro měrný absorbovaný výkon a (u nízkofrekvenčního pole) pro hustotu indukovaného proudu v těle.
Note: Compliance with the reference values ensures compliance with the basic limits, given for the specific absorption rate and (in the case of low frequency fields) for the density of electric currents induced in the body.

Zdroj: SZÚ, NRL, WHO
Source: SZÚ, NRL, WHO

Obr. B6.1.1 Odchylky měsíčních průměrů celkového ozonu od dlouhodobých normálů, 1993–2002
Deviations of the total ozone monthly averages from the long-term normal values, 1993–2002
Obr. B6.1.2 Roční průměry celkového ozonu, 1962–2002
Annual average total ozone, 1962–2002
Obr. B6.2.1 Časový průběh vnitřní kontaminace 137Cs u populace ČR, 1986-2002
Time course of internal contamination of 137Cs in the population of CR, 1986-2002
Obr. B6.2.2 Průměrné roční hmotnostní/objemové aktivity 137Cs ve vepřovém a hovězím mase a v mléce, 1986-2002
Average annual mass/volume activity of 137Cs in pork, beef and in milk, 1986-2002
Obr. B6.3.1 Mapování radonového indexu geologického podloží v měřítku 1 : 50 000
Mapping of the radon index in the geological bedrock on a ratio scale 1 : 50 000
Obr. B6.3.2 Závislost radonu v objektech na radonu v geologickém podloží podle výsledků GIS analýzy pro katastry ČR
Dependence of radon in buildings on radon in the geological bedrock according to the results of GIS analysis for the cadasters of CR
Obr. B6.3.3 Situace objektů překračujících hodnotu 1000 Bq.m-3 ekvivalentní objemové aktivity radonu na granitoidním podloží středočeského plutonu
Location of buildings with radon values exceeding 1000 Bq.m-3 equivalent bulk radon activity on granitoid bedrock of the Central Bohemian pluton
Obr. B6.4.1 Zatížení komunikační sítě hlukem z automobilové dopravy – okres Beroun
Noise levels in the roadway network from automobile transport – District of Beroun
Obr. B6.5.1 Intenzita elektromagnetického pole v okolí TV věže v Mahlerových sadech, 1992–2003
Intensity of the electromagnetic field in the vicinity of the transmitter in Mahler’s Park, 1992–2003
Obr. B6.5.2 Intervaly typických naměřených úrovní intenzit elektromagnetického pole
Intervals of measured levels of electromagnetic field