B5 - ŽIVÁ PŘÍRODA

Živá příroda představuje živou složku životního prostředí včetně faktorů anorganických (geologického podkladu, klimatu a půdy), které podmiňují její existenci a je předmětem ochrany v působnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

B5.1 Zvláště chráněná území

Zákon vymezuje šest kategoriií zvláště chráněných území, jedná se o:

Národní parky (NP) jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin mimo les, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.

Národní přírodní rezervace (NPR) představují území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf vázány jedinečné ekosystémy významné z národního až mezinárodního hlediska.

Národní přírodní památky (NPP) jsou území, kde předmětem ochrany je většinou jen jedna přírodní složka – geologický, či geomorfologický jev, mineralogické, či paleontologické naleziště, místo výskytu vzácných druhů organismů, případně místa vysoké estetické hodnoty.

Přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) jsou co do předmětu ochrany obdobou kategorií národních, mají však význam regionální nebo lokální. Přírodní rezervace a přírodní památky spadají do pravomoci okresních úřadů nebo, pokud se nalézají na území národních parků a chráněných krajinných oblastí, do pravomoci jejich správ. Tyto orgány chráněná území vyhlašují, odpovídají za jejich stav a zajišťují trvalou péči o ně.

B5.2 Zvláště chráněné druhy

Celosvětově sledovaný pokles diverzity přírodního prostředí má za následek i snižování rozmanitosti autochtonní flóry a fauny. V České republice lze tuto skutečnost pozorovat jak při sledování celkového počtu druhů rostlin a živočichů, tak v úbytku jedinců v lokálních populacích. Vyhynulé, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů jsou zapsány v černém a červeném seznamu ohrožených druhů, které slouží jako odborný podklad pro rozhodování o způsobech a formách ochrany jednotlivých druhů. Při péči o genofond rostlinných a živočišných druhů hraje významnou roli ochrana jednotlivých biotopů, spojená se zásahy, kterými se optimalizují stanovištní podmínky ohrožených druhů. Ochrana druhů se uskutečňuje podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.

B5.3 Krajinotvorné programy

Krajinotvorné programy jsou jednou z priorit MŽP ČR a nástrojem k realizaci konkrétních opatření pro zlepšení kvality ekosystémů.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. B5.3.1 až tab. B5.3.5 a obr. B5.3.1 až obr. B5.3.7 Krajinotvorné programy

Program revitalizace říčních systémů

Revitalizace říčních systémů představuje realizaci takových opatření na vodních tocích, nádržích a jejich povodích, která vedou jak k postupné obnově a stabilizaci vodního režimu v krajině, jenž byl v minulosti narušen necitlivými zásahy a nevhodným způsobem hospodaření, tak i k obnově a tvorbě prvků systémů ekologické stability vázaných na vodní režim. Těmito úpravami dochází nejen ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, ale zvyšuje se i biologická rozmanitost, a tím stabilita jednotlivých krajinných prvků i krajiny jako celku.

Je možné realizovat zejména následující opatření:

Program je realizován od r. 1992.

Program péče o krajinu

Program si klade za cíl udržení, resp. obnovu kulturního stavu krajiny a její ekologické stability pomocí jednotlivých dotačních titulů.

Dotace ze státního rozpočtu byly poskytovány na následující opatření:

A. Ochrana krajiny proti erozi
A1. Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze (mimo koryta vodních toků)
A2. Tvorba biologických protierozních opatření z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu

B. Udržení kulturního stavu krajiny
B1. Vytváření podmínek pro zachování významných biotopů (šetrné kosení travních porostů a rákosin včetně odklizení posečené hmoty v termínu stanoveném orgánem ochrany přírody, obnova skladby lučních společenstev, likvidace náletových dřevin a jiná biotechnická opatření). Vztahuje se pouze na opatření, na které nebyla uplatněna dotace MZe ČR
B2. Ošetření památných a dalších významných stromů

C. Podpora druhové rozmanitosti
C1. Podpora obnovy ustupujících populací původních rostlinných a živočišných druhů, jejich přirozených společenstev a stanovišť
C2. Zprůchodnění překážek na vodních tocích a liniových stavbách pro volně žijící živočichy, a to pouze na stavbách již postavených (mimo akcí vymezených programem revitalizace říčních systémů, resp. Akčním plánem pro výstavbu rybích přechodů)
C3. Opatření k podpoře přírodě blízkého hospodaření v lesích, zejména zlepšení druhové a prostorové skladby lesa, zjemnění způsobu obnovy lesa, zajištění genetiky a stanovištně odpovídajícího osiva a setbového materiálu

Soubor dotačních titulů (D1–D6) v rámci péče o zvláště chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Tab. B5.3.4 a obr. B5.3.1 Program drobných vodohospodářských ekologických akcí

Jedná se o pokračování programu, který probíhá od r. 1998. MŽP ČR vydalo směrnice k zajištění úkolů vyplývajících z Programu drobných vodohospodářských akcí, podle kterých se o podporu mohly ucházet obce s počtem od 500 obyvatel do 2000, případně 3000 obyvatel. Předmětem dotace jsou výstavby, případně rekonstrukce splaškové nebo jednotné kanalizace a výstavby, případně rekonstrukce ČOV (definované směrnicí MŽP ČR).

Program obnovy venkova

Program zajišťovaný v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR je zaměřen na participaci venkovského obyvatelstva při obnově venkova s využitím místních tradic za aktivní účasti občanských spolků a sdružení. Soustředí se na rozvoj hospodářství obcí, jejich stavební obnovu, výstavbu občanské vybavenosti a technické infrastruktury a rovněž na péči o krajinu. V rámci tohoto programu je zdůrazněna nutnost vypracování příslušné koncepce (zpracování územních plánů nebo urbanistických studií a místních programů obnovy), která musí předcházet vlastní realizaci místních programů. V rámci Programu obnovy venkova jsou dotována jen ta opatření, která nelze finančně zajistit z jiných dotačních titulů nebo státních fondů.

Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.

B5.4 Obecná ochrana přírody a krajiny

Obecnou ochranou přírody a krajiny se podle zákona č. 114/1992 Sb. rozumí péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Planě rostoucí rostlina je jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou jsou všechny její podzemní i nadzemní části.

Volně žijící živočich je jedinec živočišných druhů, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí, nestanoví-li tento zákon jinak. Živočichem jsou všechna vývojová stadia příslušející k danému druhu.

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

Dřevina rostoucí mimo les je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.

Paleontologický nález je věc, která je významným dokladem nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho vývoje do současnosti.

Jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil. Jeskyněmi se ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. rozumí i přírodní jevy na povrchu země a pod ní, které jsou s jeskyněmi v přímé příčinné souvislosti.

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Za zónu zvýšené péče o krajinu lze považovat Územní systémy ekologické stability (ÚSES), které představují národní ekologickou síť ČR. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park.

Přechodně chráněné plochy jsou území vyhlašovaná na omezenou, předem stanovenou dobu nebo na každoročně se opakující časový úsek, např. dobu hnízdění.

Další a podrobnější informace lze získat:

Bínová, L. – Culek, M. – Kopecká, V. – Míchal, I. – Plesník, J.: Evropská ekologická síť – možný podíl České republiky. Ochrana přírody, 50, 1995, č. 5, s. 141–146.
Cesta do Evropské unie (Program obnovy venkova), sv. č. 16. MMR 1998.
Evropská ekologická síť a Česká republika. Zpravodaj MŽP, 1996, č. 3, s. 10.
Hladík, J.: Podpora programu obnovy venkova v r. 1997. Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova, 1997, č. 10, s. 4–7.
Hladík, J.: Rozvoj venkova a obnova vesnice. Obec a finance. Věstník Ministerstva místního rozvoje, 1997, č. 1, s. 16–17.
Jeník, J. a kol.: Biosférické rezervace České republiky. Praha, Empora 1996.
Kos, J. – Maršáková, M.: Přírodní parky v České republice – jejich vývoj a současný stav. Ochrana přírody, 52, 1997, č. 3, s. 73–74.
Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územních plánů obcí a velkých územních celků v České republice. Brno, ÚÚR 1998.
Šťastný, K. – Bejček, V. – Hudec, K.: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985–1989. Nakl. H a H 1996.
Zásady pro poskytování neinvestičních finančních prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky v rámci Programu péče o krajinu pro r. 1997. Zpravodaj MŽP, 7, 1997, č. 2, s. 8–14.

B5 - WILDLIFE

Wildlife consists of the living components of the environment, including inorganic factors (geological basement, climate and soil) that determine their existence, and is the subject of protection under the jurisdiction of Act No. 114/1992 Coll., on protection of nature and the landscape, as amended.

B5.1 Specially protected areas

The Act defines six categories of specially protected areas, which consist in:

National parks (NP) are extensive areas that are unique in a national or international context, a considerable part of which consists of ecological systems that are natural or little affected by human activity, in which plants, animals and inanimate nature are of extraordinary scientific and educational importance.

Protected landscape areas (CHKO) are extensive areas with harmonic landscape, characteristically developed relief, significant portion of natural ecological systems of forest growth and permanent grasslands, with a high proportion of tree species outside of forests, and sometimes with preserved historical settlements. Economic use of these areas is carried out on the basis of zones of increasing protection so that natural conditions are maintained and improved and the optimum environmental function of the area is preserved and formed. Recreational use is permissible provided that it is not detrimental to the natural values in the protected landscape area.

National natural reserves (NPR) constitute areas with extraordinary natural values, where unique ecological systems that are significant from a national or international standpoint are bound to the natural relief.

National natural monuments (NPP) are areas where the protection is extended to only one component of nature – geological or geomorphological phenomena, mineralogical or paleontological find sites, sites of occurrence of rare species or sites of unusual aesthetic value.

Natural reserves (PR) and natural monuments (PP) have a similar character of protection to the national category, but are of regional or local significance. Natural reserves and natural memorials are administered by the District authorities or, where they lie within national parks or protected landscape areas, the administrations of these areas. These authorities declare the protected areas, are responsible for their condition and provide permanent conservation.

B5.2 Specially protected species

The internationally monitored decrease in the diversity of the natural environment has led to a decrease in the diversity of autochthonic flora and fauna. In the Czech Republic, this fact can be observed both in monitoring of the total number of species of flora and fauna and also in a decrease in the number of individuals in local populations. Extinct, rare and endangered species of flora and fauna are listed in the black and red list of endangered species, which constitutes a professional basis for decision-making on the manner and forms of protection of the individual species. An important role in care for the genetic fund of plant and animal species is played by protection of the individual biotopes, connected with interventions optimising the habitat conditions for endangered species. Protection of species is carried out pursuant to Act No. 114/1992 Coll., as amended, and ME Decree No. 395/1992 Coll.

B5.3 Landscape Programs

Landscape Programs are another priority of MŽP as an instrument of particular arrangements for development of ecosystems.

Notes to Tables and Figures:

Tab. B5.3.1 to Tab. B5.3.5 and Fig. B5.3.1 to Fig. B5.3.7 Landscape Programs

Program for Revitalization of River Systems

The revitalization of river systems consists in the implementation of measures on water courses, reservoirs and their watersheds that lead to gradual renewal and stabilization of the water regime in the landscape and the renewal and creation of elements of a system of environmental stability bound to the water regime. Such systems were disturbed in the past by insensitive intervention and unsuitable management. These modifications lead not only to improvement of the water retention ability of the landscape, but also to increased biological diversity and thus the stability of the individual landscape elements and the landscape as a whole.

The following measures are of particular importance:

This program has been implemented since 1992.

Program of Preservation of the Landscape

The program is targeted towards maintenance or renewal of the cultural condition of the landscape and its ecological stability through individual subsidy programs.

In 1998 subsidies were provided from the state budget for the following measures:

A. Protection of the Landscape against Erosion
A1. Remediation and stabilization of significant manifestations of surface and rill erosion (outside of river beds)
A2. The creation of individual biological anti-erosion measures on the basis of genetically and habitat-suitable seed and seedling material from seed material.

B. Maintenance of the Cultural Condition of the Landscape
B1. The creation of conditions for saving significant biotopes (prudent mowing of grassy areas and rush stands including removal of the scythed material at a time specified by the nature protection authority, renewal of natural composition of meadow plant communities, liquidation of self-sown tree species and other biotechnical measures). This is valid only for measures for which subsidies from the Ministry of Agriculture were not provided.
B2. Care for memorial and other important trees

C. Preservation of the species diversity
C1. Support for the renewal of the decreasing populations of original plant and animal species, their natural communities and localities.
C2. Removal of obstructions on water courses and linear structures for wild animals only for already completed structures (except for projects within the Program of Renewal of River Systems or the Action Plan for the construction of fish ladders).
C3. Measures in support of almost natural forest management, especially improvement of the species and spatial composition of forests, refining the manner of forest renewal, provision for genetics and habitats with suitable seed and seedling material.

The set of subsidy programs (D1–D6) based on care for specially protected territories and specially protected species of flora and fauna

Tab. B5.3.4 and Fig. B5.3.1 Program of Minor Water-Management Environmental Projects

This is an on-going program that has been in operation since 1998. The Ministry of the Environment of CR issued a Directive to provide for tasks following from the Program of Minor Water Management Projects, according to which municipalities with between 500 and 2000 or 3000 inhabitants could apply for subsidies. Subsidies are provided for the construction or reconstruction of waste-water sewers or combined sewer systems and the construction or reconstruction of waste water treatment plants (defined in the ME Directive).

The territory planning creates the preconditions for securing permanent harmony of all natural, civilization and cultural values in a territory, especially with respect to care for the environment and protection of its main components – soil, water and air.

Program for Renewal of Rural Areas

The program which is carried out under the auspices of the Ministry for Regional Development of CR, is concerned with the participation of the rural population in the renewal of rural areas utilizing local traditions with active participation of civic societies and associations. Emphasis is placed on the development of the economies of municipalities, construction renewal, construction of civic and technical infrastructure and also care for the landscape. In the framework of this program, emphasis is placed on the necessity in preparing a suitable strategy (preparation of territorial plans or urban studies and local renewal programs), which must precede the actual implementation of local programs. In the framework of the Program for Renewal of Rural Areas, subsidies are obtained only for measures that could not be subsidized from other sources or state funds.

Land planning documents create the preconditions for provision for sustainable compatibility of all natural, civilization and cultural values in a territory, particularly with emphasis on care for the environment and protection of its main components – soil, water and air.

B5.4 General protection of nature and the landscape

Pursuant to Act No. 114/1992 Coll., general protection of nature and the landscape means care by the state and natural and legal persons for wild fauna and flora and communities thereof, of minerals, rocks, paleontological findings and geological units, care for ecological systems and landscape units, as well as care for the appearance and accessibility of the landscape.

A wild plant means an individual or colony of species of flora, including fungi, whose population is maintained spontaneously in nature. A plant consists of all its parts under and above the ground.

Wild fauna means an individual of species of fauna whose population is maintained spontaneously in nature, including animals bred in captivity, unless laid down otherwise by this Act. The fauna is considered to consist in all the developmental stages corresponding to the particular species.

A territorial system of ecological stability in the landscape means a mutually interconnected set of natural and altered, but similar to natural, ecological systems where natural equilibrium is maintained. They are differentiated into local, regional and super-regional systems of ecological stability.

An important landscape feature means an ecological, geomorphological or aesthetic value of part of the landscape that is responsible for its typical appearance or contributes to maintenance of its stability.

Wood species growing outside of forests means a tree or bush growing individually or in groups in the open landscape and in settlements on properties outside of the forest land fund.

A paleontological finding means a thing that is an important document or remainder of life in the geological past and its development into the present.

Caves are underground areas created by the action of natural forces. Caves in the sense of Act No. 114/1992 Coll. also mean natural phenomena on the surface and under the ground that are directly causally connected with caves.

The character of the landscape, which consists particularly in the natural, cultural and historical characteristics of a certain place or area, is protected against activities decreasing its aesthetic and natural value. The territorial systems of ecological stability (TSES) are zones with higher protection of landscape and in CR represent the national ecological network. In order to protect the character of a landscape with important concentrated and aesthetic and natural values, which is not specially protected pursuant to Part Three of the Act, the nature protection authority may establish a natural park by a generally binding legal regulation.

Temporarily protected areas mean areas declared for a limited, preset period of time or annually repeated period of time, e.g. the nesting season.

Further, more detailed information can be obtained:

Bínová, L. – Culek, M. – Kopecká, V. – Míchal, I. – Plesník, J.: The European Ecological Network – Potential Participation by the Czech Republic. Ochrana přirody, 1995, 50, No. 5, pp. 141–146.
Directive of MŽP ČR on provision of finances in the framework of the Program for Revitalization of River Systems in 1997. Ministry of the Environment, 1997.
Hladík, J.: Development of Rural Areas and Renewal of Villages. The Municipality and Finances. Bulletin of the Ministry for Local Development, 1997, No. 1, pp. 16–17.
Jeník, J. et al.: Biosphere Reserves in the Czech Republic. Prague, Empora 1996.
Kos, J. – Maršáková, M.: Nature Parks in the Czech Republic – Their Development and Current Condition. Ochrana přírody, 1997, 52, No. 3, pp. 73–74.
Principles for the provision of non-investment finances from the Ministry of the Environment of the Czech Republic in the framework of the Program of Preservation of the Landscape in 1997. Bulletin of the Ministry of the Environment, 7, 1997, No. 2, pp. 8–14.
Survey of actually state of urbanistic studies and territory plans of seats and large territories in Czech Republic. Brno, ÚÚR 1998.
Šťastný, K. – Bejček, V. – Hudec, K.: Atlas of bird nesting distribution in the Czech Republic 1985–1989, publisher H a H 1996.
The European Ecological Network and the Czech Republic. Bulletin of the Ministry of the Environment, 1996, No. 3, p. 10.
The Pathway to the European Union (Program for renewal of rural areas), Volume No. 16. Ministry for Regional Development 1998.


B5.1  Zvláště chráněná území
          Specially Protected Areas

Tab. B5.1.1 Zvláště chráněná území k 31. 12. 2002
Specially protected areas as of Dec. 31, 2002

Kategorie
Category

Národní
parky
National
Parks

Chráněné
krajinné
oblasti
Protected
Landscape
Areas

Národní
přírodní
rezervace
National
Natural
Reserves

Přírodní
rezervace
Natural
Reserves

Národní
přírodní
památky
National
Natural
Monuments

Přírodní
památky
Natural
Monuments

Počet
Number

4

24

110

713

101

1 123

Výměra (tis. ha)
Area (thous. ha)

119,02

1 040,12

27,87

34,26

2,69

27,02

% rozlohy ČR
% of area of CR

1,51

13,19

0,35

0,43

0,03

0,34

Lesnatost (%)
Forest cover (%)

87

54

82

44

59

70

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

Tab. B5.1.2 Národní parky k 31. 12. 2002
National Parks as of Dec. 31, 2002

Národní park
National Park

Datum
vyhlášení
Date
of promul-
gation

Rozloha
v ha
Area
in ha

„Maloplošná“ ZCHÚ        “Small” specially protected territories

Počet        Number

Rozloha v ha        Area in ha

podíl rozlohy
NP v %
Fraction of
the area of
the NP in %

NPP

NPR

PP

PR

celkem
Total

NPP

NPR

PP

PR

celkem
Total

NP České Švýcarsko

1. 1. 2000

7 900

1

1

1

2

5

1,9

92,821

1,27

30,92

126,12

1,6

Krkonošský národní park

17. 5. 1963

36 300

-

-

13

-

13

-

-

7 459,00

-

7 459,00

20,55

NP Podyjí

20. 3. 1991

6 300

-

-

3

-

3

-

-

6,39

-

6,39

0,10

NP Šumava

20. 3. 1991

68 520

-

-

27

-

27

-

-

7 440,19

-

7 440,19

10,86

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

Tab. B5.1.3 Chráněné krajinné oblasti k 31. 12. 2002
Protected Landscape Areas as of Dec. 31, 2002

Chráněná krajinná
oblast
Protected
landscape area

Datum
vyhlášení
Date
of promul-
gation

Rozloha
v ha
Area
in ha

„Maloplošná“ ZCHÚ        “Small” specially protected territories

Počet        Number

Rozloha v ha        Area in ha

podíl rozlohy
CHKO v %
Fraction of
the area of
the PLA in %

NPP

NPR

PP

PR

celkem
Total

NPP

NPR

PP

PR

celkem
Total

Beskydy

5. 3. 1973

11 6000

1

7

21

14

43

66,06

689,33

151,75

699,81

1 606,95

1,39

Bílé Karpaty

3. 11. 1980

71 500

1

5

31

16

53

18,81

709,86

167,88

389,48

1 286,03

1,80

Blaník

29. 12. 1981

4 000

-

-

2

3

5

-

 

3,56

107,28

112,71

2,82

Blanský les

8. 12. 1989

21 235

-

1

7

9

17

-

68,42

22,25

182,54

273,21

1,29

Broumovsko

27. 3. 1991

41 000

-

2

2

2

6

-

2 409,92

9,71

42,42

2 462,05

6,01

České středohoří

19. 3. 1976

107 000

8

5

19

12

44

60,48

172,34

188,51

210,44

631,77

0,59

Český kras

12. 4. 1972

13 200

4

2

3

8

17

90,24

2 010,64

6,11

495,66

2 602,65

19,72

Český ráj

1. 3. 1955

18 152

2

 

9

11

22

185,83

 

65,89

1 603,63

1 855,35

10,22

Jeseníky

19. 6. 1969

74 000

-

4

5

16

25

-

3 329,44

4,43

791,98

4 128,71

5,58

Jizerské hory

8. 12. 1967

35 000

-

3

8

13

24

1 252,25

16,26

420,68

1 689,19

4,83

Kokořínsko

19. 3. 1976

27 000

-

 

15

4

19

-

 

48,60

2 290,57

2 339,17

8,66

Křivoklátsko

24. 11. 1978

63 000

-

4

5

15

24

-

777,49

30,11

391,11

1 198,71

1,90

Labské pískovce

27. 6. 1972

22 100

-

-

5

9

14

-

-

101,68

209,21

310,89

1,41

Litovelské Pomoraví

29. 10. 1990

9 600

1

2

11

13

27

1,18

151,88

191,15

780,64

1 124,85

11,72

Lužické hory

19. 3. 1976

35 000

1

1

7

4

13

4,13

80,00

17,62

134,93

236,68

0,68

Moravský kras

4. 7. 1956

9 200

3

4

-

10

17

22,89

838,20

-

309,35

1 170,44

12,72

Orlické hory

28. 12. 1969

20 000

-

2

5

13

20

-

115,85

9,44

284,33

409,63

2,05

Pálava

19. 3. 1976

7 000

-

4

4

5

13

-

551,65

52,40

155,47

759,52

10,85

Poodří

27. 3. 1991

8 150

-

1

2

4

7

-

122,30

26,51

148,91

297,72

3,65

Slavkovský les

3. 5. 1974

64 000

3

2

10

9

24

23,73

378,16

15,64

434,80

852,33

1,33

Šumava

27. 12. 1963

94 480

1

4

14

18

37

296,41

1 040,60

719,03

991,88

3 047,92

3,23

Třeboňsko

15. 11. 1979

70 000

1

5

6

19

31

10,22

1 835,56

41,94

1 999,08

3 886,80

5,55

Žďárské vrchy

25. 5. 1970

71 500

-

4

36

9

49

-

826,26

262,85

210,07

1 299,18

1,82

Železné hory

27. 3. 1991

38 000

-

1

11

12

24

-

345,50

26,79

481,44

853,73

2,25

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

Tab. B5.1.4 „Maloplošná“ zvláště chráněná území k 31. 12. 2002
“Small” specially protected areas as of Dec. 31, 2002

Kraj
Region

NPP

NPR

PP

PR

Celkem    Total

počet
number

výměra/area
[ha]

počet
number

výměra/area
[ha]

počet
number

výměra/area
[ha]

počet
number

výměra/area
[ha]

počet
number

výměra/area
[ha]

Hl. m. Praha
Capital City of Prague

7

97,75

0

0

66

1 089,47

15

946,03

88

2 133,25

Středočeský

15

124,36

20

5 546,08

108

947,84

79

5 649,27

222

12 267,55

Jihočeský

10

462,57

14

3 141,25

178

5 055,07

87

4 270,92

289

12 929,81

Plzeňský

5

227,26

6

786,76

82

4 698,55

74

2 652,41

167

8 364,98

Karlovarský

7

165,81

7

1 605,90

25

745,20

29

813,52

68

3 330,43

Ústecký

13

110,85

13

783,52

61

769,81

52

1 407,80

139

3 071,98

Liberecký

8

259,32

8

2 625,94

56

1 429,18

38

1 736,75

110

6 051,19

Královéhradecký

1

334,23

6

2 531,22

68

7 667,28

38

1 338,36

113

11 871,09

Pardubický

2

2,66

3

1 829,91

53

673,26

39

2 707,54

97

5 213,37

Vysočina

3

86,18

7

947,21

92

746,85

70

3 640,16

172

5 420,40

Jihomoravský

12

330,39

18

2 648,17

154

1 641,10

94

3 425,23

278

8 044,89

Olomoucký

10

108,70

13

3 143,97

64

545,00

50

2 164,99

137

5 962,66

Zlínský

3

94,88

6

326,37

124

603,17

36

842,61

169

1 867,03

Moravskoslezský

6

286,24

10

1 957,09

54

414,68

63

2 653,75

133

5 311,76

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

B5.2  Zvláště chráněné druhy
          Specially Protected Species

Tab. B5.2.1 Zvláště chráněné druhy živočichů k 31. 12. 2002
Specially protected species of animals as of Dec. 31, 2002

Živočichové
Fauna

Savci
Mammals

Ptáci
Birds

Plazi
Reptiles

Obojživelníci
Amphibians

Ryby
Fish

Kruhoústí
Cyclostomata

Počty druhů v ČR celkem
Total number of species in CR

81

2221)

11

21

59

2

Kriticky ohrožený druh
Critically endangered species

8

35

3

9

4

2

Silně ohrožený druh
Highly endangered species

12

58

5

7

3

0

Ohrožený druh
Endangered species

10

30

1

4

10

0

1) hnízdících
nesting

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

Tab. B5.2.2 Zvláště chráněné druhy rostlin k 31. 12. 2002
Specially protected species of plants as of Dec. 31, 2002

Rostliny a houby
Plants and fungi

Vyšší cévnaté rostliny
Higher vascular plants

Mechorosty
Bryophyte

Lišejníky
Lichens

Houby
Fungi

Počty druhů v ČR celkem1)
Total number of species in CR1)

3 600

860

1 500

5–6 000

Kriticky ohrožený druh
Critically endangered species

246

0

0

27

Silně ohrožený druh
Highly endangered species

143

0

0

13

Ohrožený druh
Endangered species

92

0

0

6

1) přibližné hodnoty
Preliminary data

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

B5.3  Krajinotvorné programy
          Landscape Programs

Tab. B5.3.1 Program revitalizace říčních systémů - realizované akce, 1997-2002
Program for Revitalization of River Systems - implemented projects, 1997-2002

Typ realizace
Type of implementation

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počet akcí        Number of projects

Vodní nádrže
Water reservoirs

obnova, revitalizace        renewal, revitalization

57

115

135

102

103

52

nová výstavba        new construction

19

62

79

57

37

69

odbahnění        pond clearing

8

20

10

7

5

6

Vodní toky
Water courses

celková revitalizace větší části toku nebo povodí
overall revitalization of greater part of water courses or watershed

23

40

44

14

21

16

jednotlivé stavby a zásahy na toku a v povodí
individual structures and interventions on water courses and watershed

4

26

27

14

19

14

Stavba rybích přechodů
Construction of fish ladders

-

-

-

-

2

1

Úprava pramenných oblastí, mokřadů
Modification of spring areas, marshes

-

1

4

1

6

6

Úprava a tvorba biocenter, doprovodné zeleně a ostatní
Modification and creation of biocentres, greenery, etc.

13

14

16

9

7

6

Výstavba kořenových čistíren
Construction of root water-treatment plants

-

-

-

-

3

2

Projektová dokumentace
Project documents

-

-

-

16

16

7

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

Tab. B5.3.2 Program péče o krajinu pro r. 2002 - realizované akce podle jednotlivých dotačních titulů k 31. 12. 2002 a projednané jednotlivými sběrnými místy žádostí
Program of Preservation of the Landscape in 2002 - individual implemented projects based by subsidy class as of Dec. 31, 2002 and negotiated with the individual application - collection centres

Dotační titul
Subsidy class

AOPK ČR

SCHKO ČR

KRNAP

NP Šumava

NP Podyjí

NP České Švýcarsko

Celkem/Total

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

A1

12

1 674

1

120

12

4 033

0

0

1

100

0

0

26

5 927

A2

152

14  806

26

1 888

0

0

0

0

0

0

0

0

178

16 694

Celkem/Total A

164

16 480

27

2 008

12

4 033

0

0

1

100

0

0

204

22 621

B1

292

12 502

109

3 045

221

1 892

11

800

4

125

1

150

638

18 514

B2

5

376

1

30

0

0

0

0

0

0

0

0

6

406

Celkem/Total B

59

2 045

9

464

0

0

0

0

0

0

0

0

68

2 509

C1

356

14  923

119

3 539

221

1 892

11

800

4

125

1

150

712

21 429

C2

56

5 715

32

1 877

1

75

0

0

0

0

1

450

90

8 117

C3

1

8

13

843

0

0

1

1 300

0

0

0

0

15

2 151

Celkem/Total C

57

5 723

45

2 720

1

75

1

1 300

0

0

1

450

105

10 268

Celkem A-C/Total A-C

577

37 125

191

8 268

234

6 000

12

2 100

5

225

2

600

1 021

54  318

D1

12

422

36

1 106

0

0

2

94

0

0

0

0

50

1 622

D2

59

2 096

141

3 966

9

   2 139

6

3 819

3

185

3

450

221

12 655

D3

11

246

126

4 154

9

338

0

0

1

105

3

520

150

5 363

D4

104

5 562

621

13 970

23

   1 821

10

5 887

9

3 710

6

1 030

773

31 980

D5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem/Total D

186

8 326

924

23 196

41

4 298

18

9 800

13

4 000

12

2 000

1 194

51 620

Celkem/Total

763

45 451

1 115

31 464

275

10 298

30

11 900

18

4 225

14

2 600

2215

105 938

Zdroj: AOPK ČR, MŽP ČR - OEKL
Source: AOPK ČR, MŽP ČR - OEKL

Tab. B5.3.3 Program péče o krajinu pro r. 2002 - realizované akce podle typu žadatele k 31. 12. 2002 a projednané jednotlivými sběrnými místy žádostí
Program of Preservation of the Landscape in 2002 - implemented projects based on type of applicant as of Dec. 31, 2002 and negotiated with the individual application - collection centres

Typ žadatele
Applicant

AOPK ČR

SCHKO ČR

KRNAP

NP Šumava

NP Podyjí

NP České Švýcarsko

Celkem/Total

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

počet
akcí
number
of pro-
jects

finanční
prostředky
(tis. Kč)
Finances
(thous. CZK)

Družstva a spolky
Cooperatives

22

2 005

0

0

0

0

0

0

1

95

0

0

23

2 100

Zájmové organizace
Stakeholders

90

4 330

23

1 052

5

25

0

0

0

0

0

0

118

5 407

Státní organizace
State organizations

223

10 909

939

24 133

55

8 413

19

11100

13

4 000

14

2 600

1 263

61 155

Právnické a fyzické os.
Legal and natural
persons

230

12 693

133

4 543

215

1 860

11

800

3

31

0

0

592

19 927

Obce
Municipalities

198

15 515

20

1 735

0

0

0

0

1

100

0

0

219

17 350

Celkem
Total

763

45 451

1 115

31 464

275

10 298

30

11 900

18

4 225

14

2 600

2 215

105 938

Zdroj: AOPK ČR, MŽP ČR - OEKL
Source: AOPK ČR, MŽP ČR - OEKL

Tab. B5.3.4 Program drobných vodohospodářských ekologických akcí - realizované akce 1998-2002
Program of small water-management environmental projects - realized projects 1998-2002

Regionální
poradní sbor
při AOPK ČR
Regional
consultation
group
in AOPK ČR

1998

1999

2000

2001

2002

Realizo-
vané
žádosti
Imple-
mented
appli-
cations

Finanční příspěvek
ze státního rozpočtu
Financial
contribution from
the state budget

Realizo-
vané
žádosti
Imple-
mented
appli-
cations

Finanční příspěvek
ze státního rozpočtu
Financial
contribution from
the state budget

Realizo-
vané
žádosti
Imple-
mented
appli-
cations

Finanční příspěvek
ze státního rozpočtu
Financial
contribution from
the state budget

Realizo-
vané
žádosti
Imple-
mented
appli-
cations

Finanční příspěvek
ze státního rozpočtu
Financial
contribution from
the state budget

Realizo-
vané
žádosti
Imple-
mented
appli-
cations

Finanční příspěvek
ze státního rozpočtu
Financial
contribution from
the state budget

tis. Kč
thous. CZK

%

tis. Kč
thous. CZK

%

tis. Kč
thous. CZK

%

tis. Kč
thous. CZK

%

tis. Kč
thous. CZK

%

Praha
Prague

18

32 921
7 739

23,11

26

62 065
29 643

25,7

34

74 485
25 586

26

32

114 483
36 480

34

26

84 416
18 723

45,1

Pardubice

14

15 651
3 431

10,98

18

28 438
9 204

11,8

19

39 638
17 752

14

10

19 706
3 999

6

8

24 276
1 486

13

Brno

15

20 109
2 887

14,11

16

31 671
15 953

13,1

21

34 097
14 154

12

16

48 228
17 003

15

7

18 214
3 297

9,7

Ústí nad
Labem

14

26 004
6 093

18,25

15

24 568
10 298

10,2

11

19 084
7 333

7

9

18 797
3 937

6

4

4 978
0

2,7

Plzeň

10

11 208
700

7,87

15

21 809
8 776

9

12

24 777
6 539

9

15

23 940
7 939

7

7

12 910
0

6,9

Olomouc

10

11 975
1 000

8,4

11

23 781
6 348

9,8

9

18 797
11 664

7

4

16 609
6 997

5

4

4 653
1 053

2,5

České
Budějovice

13

14 303
2 971

10,04

13

24 661
9 248

10,2

16

22 927
4 943

8

15

45 722
13 088

14

4

8 189
0

4,4

Havlíčkův
Brod

6

7 103
150

4,99

11

16 493
6 143

6,8

12

33 328
12 777

12

11

35 112
10 938

11

9

28 684
3 928

15,3

Ostrava

3

3 200
1 000

2,25

4

8 129
3 251

3,4

5

13 753
255

5

4

6 479
2 498

2

1

732
0

0,4

Celkem
Total

103

142 477
25 971

100

129

241 615
98 864

100

139

280 886
103 248

100

 

329 076
103 239

100

70

187 052
28 487

100

Pozn.: Kurzívou vyznačené údaje znamenají návratnou finanční výpomoc z příslušné celkové dotace na příslušné středisko.
Note: The data given in italics correspond to returnable financial assistance from the relevant overall subsidies at the relevant centre.

Zdroj: AOPK ČR
Source: AOPK ČR

Tab. B5.3.5 Program obnovy venkova - rozmístění finančních prostředků, 1997-2002
Program for the Renewal of Rural Areas - distribution of finances, 1997-2002

 

1997

1998

1999

2000

2001

20021)

 

tis. Kč        thous. CZK

Finanční prostředky celkem

250 000

478 000

484 474

520 554

418 730

745 291

Total finances

z toho:

 

 

 

 

 

 

of which:

komplexní úpravy
veřejných prostranství
a obnova zeleně

25 099

35 199

26 099

23 345

12 817

29 226

complex work on
public areas and
renewal of greenery

1) Navýšení finančních prostředků na nápravy škod způsobených povodněmi.
Increased financial means to remedy damage caused by the floods.

Zdroj: MMR ČR
Source: MMR ČR

Obr. B5.1.1 Velkoplošná zvláště chráněná území k 31. 12. 2002
Large specially protected areas as of Dec. 31, 2002
Obr. B5.1.2 Maloplošná zvláště chráněná území k 31. 12. 2002
Small specially protected areas as of Dec. 31, 2002
Obr. B5.3.1 Program drobných vodohospodářských ekologických akcí, 1998–2002
Program of Minor Water-Management Environmental Projects, 1998–2002
Obr. B5.3.2 Program péče o krajinu pro r. 2002 – ochrana krajiny před erozí (dotační titul A1–A3)
Program of Preservation of the Landscape in 2002 – measures to combat erosion (subsidy classes A1–A3)
Obr. B5.3.3 Program péče o krajinu pro r. 2002 – udržení kulturního stavu krajiny (dotační titul B1–B3)
Program of Preservation of the Landscape in 2002 – maintenance of the cultural condition of the landscape (subsidy classes B1–B3)
Obr. B5.3.4 Program péče o krajinu pro r. 2002 – zachování druhové rozmanitosti (dotační titul C1–C3)
Program of Preservation of the Landscape in 2002 – measures to maintain and reinforce species diversity (subsidy classes C1–C3)
Obr. B5.3.5 Program revitalizace říčních systémů – realizované akce v r. 2002
Program for Revitalization of River Systems – implemented projects in 2002
Obr. B5.3.6 Program drobných vodohospodářských ekologických akcí – realizované akce v r. 2002
Program of Minor Water Management Environmental Projects – implemented projects in 2002
Obr. B5.3.7 Přehled o aktuálním stavu schválených a rozpracovaných územních plánů a urbanistických studií obcí v r. 2002
Survey of actually approved and prepared land-use planning documents and urban studies of municipalities in 2002
Obr. B5.4.1 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Territorial Systems of Ecological Stability (TSES)