B3 - HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŮDA

B3.1 Horninové prostředí

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je tvořeno horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho bezprostřední životní podmínky. Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností člověka (např. kontaminací půd, podzemních vod, porušováním přírodního stavu těžbou a stavební činností, včetně ukládání odpadu jak na povrchu, tak i do podzemí). K nejčastějšímu mechanickému narušení horninového prostředí geodynamickými jevy patří sesuvy.

Těžební činnost je také významným zásahem do krajiny a životního prostředí v lokálním a někdy i v regionálním měřítku. Vládou přijatý dokument Surovinová politika České republiky deklaruje zajištění trvale udržitelného rozvoje a zajišťuje adekvátní ochranu domácí surovinové základny.

Po r. 1989 zaznamenává hospodářský vývoj státu významné strukturální změny. V důsledku toho v letech 1990–1998 poklesla těžba nerostných surovin jak ve fyzickém, tak i finančním vyjádření o více než 38 %. Tržní ekonomika vedla k ukončení těžby ložisek, která bylo možno dříve exploatovat jen za cenu vysokých státních dotací. Byla ukončena těžba rud barytu a fluoritu. Došlo k významnému omezení těžby uranových ložisek a byla zastavena těžba v řadě uhelných revírů. Úměrně tomu se snížila ekologická zátěž spojená s touto činností.

Z hlediska závažnosti dopadů těžby, úpravy nerostných surovin a stavebních zásahů na stabilitu horninového prostředí je pořadí jednotlivých zásahů následující:

1. těžba a zpracování energetických surovin (uhlí a uranu),
2. sesuvná a poddolovaná území, stará důlní díla s úniky metanu,
3. těžba stavebních a nerudních surovin,
4. těžba v chráněných krajinných oblastech.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. B3.1.1 Plošná rozloha sesuvů – stav k 1. 1., 2000–2003

Sesuvy jsou systematicky sledovány od 60. let za období od r. 1998 ve větších podrobnostech – rozloha v arech.

Systematické mapování provádí od r. 1997 Česká geologická služba a aktualizuje data ČGS – Geofondu.

Tab. B3.1.2 a obr. B3.1.3 Mapy poddolovaných území v ČR

Česká geologická služba – Geofond (dále ČGS – Geofond) zpracovává od r. 2002 aktualizovanou edici map evidovaných poddolovaných území. Podle § 13 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.) vymezuje MŽP ČR tzv. „území se zvláště nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry“, mezi něž patří i poddolovaná území. Tyto informace mohou mít vliv na vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí.

Poddolovaná území evidovaná ČGS – Geofondem jsou zobrazena v mapách poddolovaných území v měřítku 1 : 50 000 a podkladem pro jejich vytvoření je účelový výstup z databáze poddolovaných území a databáze hlavních důlních děl.

V r. 2002 byly vydány mapy krajů:

Mapy sesuvů se v r. 2002 nevydávaly.

Tab. B3.1.3 Mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000 v ČR k 1. 1. 2003

Mapy ložiskové ochrany v měřítku 1 : 50 000 byly zpracovány v ČGS – Geofondu jako účelový výstup automatizovaného registru ložisek nerostných surovin, jehož je ČGS – Geofond správcem. Předložená aktualizace mapové a datové části zachycuje veškeré změny, k nimž došlo v rámci geologicko-průzkumných prací a v souvislosti se změnami v evidenci dobývacích prostorů Českého báňského úřadu. Rovněž jsou zachycena všechna dosud chráněná ložisková území stanovená v souladu s § 16 a 17 zákona ČNR č. 439/1992 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, stanovená v souladu s § 6 vyhlášky MŽP ČR č. 364/1992 Sb. V mapách a doprovodné datové dokumentaci jsou uvedena výhradní ložiska zařazená do státní bilance zásob, pravidelně vydávané MŽP ČR prostřednictvím ČGS – Geofondu, a prognózní zdroje, schválené Ministerstvem životního prostředí České republiky.

V mapách ložiskové ochrany nejsou zakreslena nevýhradní ložiska, oblasti negativního průzkumu, neperspektivní výskyty a ostatní (neschválené) prognózní zdroje. Všechny výše uvedené objekty jsou v datové bázi automatizovaného ložiskového registru a lze je vykreslit ve formě účelového výstupu ve zvoleném měřítku.

V r. 2002 byly vydány mapy ložiskové ochrany pro kraje:

Od r. 2000 byly vydány mapy krajů: Brněnský, Olomoucký, Ostravský, Středočeský, Ústecký, Jihočeský a Karlovarský.

Tab. B3.1.4 Zabezpečování a likvidace starých důlních děl, 1997–2002

Starým důlním dílem se podle platného znění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, rozumí důlní dílo v podzemí nebo opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistují nebo nejsou známy. Povinnost zabezpečovat nebo likvidovat ohlášená stará důlní díla je uložena Ministerstvu životního prostředí ČR a legislativně je ošetřena § 35 zákona č. 44/1988 Sb. (v platném znění) a vyhláškou MŽP ČR č. 363/1992.

Obr. B3.1.4 Těžba vybraných nerudních a energetických surovin, 1977, 1988, 1990–2002

V r. 2002 došlo k poklesu vykázané těžby u většiny sledovaných surovin (těžba černého uhlí, lignitu a uranu v posledních dvou letech stagnovala nebo jen mírně poklesla). Vzestup těžby kaolinů v období 1999–2001 byl způsoben zvýšenou těžbou pro papírenský průmysl na Plzeňsku na vnitřní výsypku, ze které je surovina průběžně odebírána. Průběžně mírně roste nebo se nemění produkce vápenců vysokoprocentních při stagnující či snižující se těžbě vápenců celkem, z čehož je zjevné, že dochází k přesunu zájmu o jakostnější typy vápenců. Stavební suroviny („písky a štěrkopísky“, „stavební kámen“) je možno těžit i na tzv. nevýhradních ložiscích. Tato těžba nebyla až do r. 1999 nijak sledována, nyní je tato těžba statisticky zjišťována pomocí výkazu MPO ČR. V r. 2002 činila na nevýhradních ložiscích těžba stavebního kamene asi 880 000 m3 a štěrkopísků asi 4 050 000 m3.

Obr. B3.1.5 Podíl vývozu vybraných surovin na těžbě, 1992–2002

Údaje o vývozech surovin přebírané od ČSÚ byly zpětně zpřesněny odborem surovinové politiky MŽP ČR ve spolupráci s ČGS – Geofondem. Nesrovnalosti vznikly především tím, že v minulých letech nebyly předběžné údaje průběžně nahrazovány údaji definitivními (ČSÚ poskytuje definitivní údaje o výši zahraničního obchodu až v červenci následujícího roku), případně ne zcela shodnou metodikou v jednotlivých letech.

Obr. B3.1.6 Seizmické oblasti ČR – ČSN P ENV 1998-1-1, národní aplikační dokument – EUROKÓD 8

K sestavení map byly použity zemětřesné katalogy středoevropských zemí, vymezující seizmogenní oblasti a maximálně možná zemětřesení.

B3.2 Půda

Půda je svrchní, biologicky oživená část zemského povrchu, vzniklá působením půdotvorných faktorů a plnící významné ekologické a produkční funkce. Je to omezený a nenahraditelný přírodní zdroj. V případě postupující degradace a ztráty ploch a funkcí půdy se stává tento zdroj v mnoha částech světa limitem dalšího rozvoje společnosti.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. B3.2.3 Údržba ZPF v kulturním stavu (dotace údržby trvalých travních porostů), 1998–2002

Dotace MZe ČR na zatravnění zemědělské půdy v rámci restrukturalizace rostlinné výroby skončily v r. 1995 a od r. 1996 jsou poskytovány již jen dotace na údržbu.

Tab. B3.2.4 Rekultivované plochy pro zemědělské, lesnické a ostatní využití

Tabulka vychází z výkazu MPO ČR – Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů, jehož součástí je i přehled ploch dotčených těžbou nerostných surovin a po těžbě rekultivovaných ploch. Údaje tohoto výkazu zpracovává ČGS – Geofond. Sledování probíhá od r. 2000 a je každoročně aktualizováno (údaje pro r. 2000 lze považovat spíše za informativní).

Tab. B3.2.7 Spotřeba přípravků na ochranu rostlin podle účelu užití celkem (kg účinné látky), 1998–2002

Pesticidy jsou látky na hubení škodlivých organismů v zemědělské výrobě.
Zoocidy zahrnují i insekticidní mořidla, akaricidy, moluskocidy, nematocidy a minerální oleje.
(akaricidy – látky proti roztočům, moluskocidy – látky proti slimákům, nematocidy – látky proti háďátkům)
insekticidy – látky proti hmyzu
herbicidy – látky proti plevelům
fungicidy – látky proti houbovým chorobám, zahrnují i fungicidní mořidla
rodenticidy – látky proti hlodavcům
regulátory – látky ovlivňující růst rostlin
desikanty – látky, které způsobují uschnutí listů i stonků
defolianty – látky, které způsobují opadávání listů
ostatní – zahrnují aditiva, adheziva, repelenty aj.

Tab. B3.2.8 Potenciální ohrožení půd vodní erozí na území ČR v r. 2002

Jedná se o aktualizované údaje s novým slovním vyjádřením stupně ohrožení vodní erozí.

Obr. B3.2.1 Úbytky a přírůstky orné půdy v okresech v r. 2002

Hodnoty jsou získány z rozdílu rozlohy orné půdy v letech 2001 a 2002, které jsou uvedeny ve Statistických ročenkách půdního fondu ČR a přepočteny na procenta.

Další a podrobnější informace o horninovém prostředí a půdě lze získat v následujících publikacích:

Ediční řada ÚKZÚZ „Bulletin“,
ČÚZK „Statistická ročenka půdního fondu ČR“,
ČBÚ „Hornická ročenka“,
MZe ČR – MŽP ČR „Syntetická mapa ČR 1 : 200 000“, zpracovatel VÚMOP Praha.

B3 - GEOLOGICAL ENVIRONMENT AND SOIL


B3.1 Geological Environment

The geological environment is considered to consist of the upper part of the lithosphere within the range of human activity. It consists of rocks containing ground water, gases and non-renewable natural resources. The quality of the geological environment is a factor that variously affects the lives of human beings and their immediate living conditions. In addition to conditions resulting from geological processes, the geological environment is greatly affected by human activities (e.g. contamination of the soil and ground water, disturbance of natural conditions by mining and construction work, waste deposition on the surface and underground). The most frequent mechanical disturbances of the geological environment by geodynamic phenomena are caused by landslides.

Mining activities also constitute a significant intervention into the landscape and environment on a local and frequently also on a regional scale. The Raw Material Policy of the Czech Republic, adopted by the Government, declares provision for sustainable development and provides adequate protection for the domestic raw material base.

After 1989, significant structural changes occurred in the economic development of the state. As a consequence, mining of mineral materials decreased by more than 38 % in 1998–1990 in both physical and financial terms. The market economy led to termination of extraction of deposits by mining, that had previously been possible only with high state subsidies. Mining of baryte and fluorite ores was terminated. There was a significant cut-back in the mining of uranium deposits and mining was stopped in a number of coal mining areas. The environmental burden connected with these activities decreased proportionately.

From the standpoint of the seriousness of the consequences of mining, treatment of mineral materials and construction interventions on the stability of the geological environment, the individual interventions can be listed in the following order:

1. mining and processing of mineral fuels (coal and uranium),
2. landslide and undermined areas, old mine workings with escape of methane,
3. extraction of building materials and industrial minerals,
4. extraction in protected landscape areas.

Notes for Tables and Figures:

As of April 1, 2002, Geofund CR was renamed the Czech Geological Survey – Geofund; similarly, the Czech Geological Institute was renamed the Czech Geological Survey.

Tab. B3.1.1 Combined landslide area as of January 1, 2000–2003

Landslides have been systematically monitored since the nineteen sixties (in greater detail for the period since 1998 – area in ars).

Since 1997, systematic mapping has been carried out by the Czech Geological Survey and CGS – Geofond updates data.

Tab. B3.1.2 and Fig. B3.1.3 Maps of undermined areas in CR

The Czech Geological Survey – Geofond – has been preparing an updated edition of maps of undermined territories since 2002. Pursuant to § 13 of CNC Act No. 62/1988 Coll., on geological work and on the Czech Geological Authority (as amended by CNC Act No. 543/1991 Coll.), ME CR delimits “territories with especially unfavourable engineering and geological conditions”, which also include undermined areas. This information can affect the preparation of land-use planning documentation and the environment.

Undermined areas registered by CGS – Geofond are depicted in maps of undermined areas on a scale of 1 : 50 000 and are created on the basis of the special-purpose output from the database of undermined areas and database of main mine workings.

In 2002, maps were issued for the regions:

Maps of landslides were not issued in 2002.

Tab. B3.1.3 Maps of deposit protection in CR on a scale of 1 : 50 000 as of January 1, 2003

Maps of deposit protection on a scale of 1 : 50 000 were prepared in CGS – Geofond as a special-purpose output for the automated register of deposits of mineral materials, of which CGS – Geofond is the administrator. The submitted up-dating of the map and data parts includes all changes that occurred in the framework of geological and surveying work and in connection with changes in the records of mining spaces of the Czech Mining Authority. They also include all the currently established protected deposit territories established in accord with §§ 16 and 17 of Czech National Council Act No. 439/1992 Coll., on protection and use of mineral wealth, (the Mining Act) and protected territories for special intervention into the Earth’s crust, established in accord with § 6 of Decree of ME CR No. 364/1992 Coll. The maps and accompanying documents give reserve deposits included in the state balance of stocks, which is regularly published by ME through Geofond CR and prognostic resources, approved by the Ministry of the Environment of the Czech Republic.

The nonreserve deposits, areas of negative prospecting, unpromising occurrences and other (unapproved) prognostic resources are depicted in the deposit protection maps. All of the above objects are in the database of the automated deposit register and can be depicted in the form of special-purpose outputs on a selected scale.

Deposit protection maps were published in 2002 for the following regions:

Maps of the following regions have been issued since 2000: Brněnský, Olomoucký, Ostravský, Středočeský, Ústecký, Jihočeský and Karlovarský.

Tab. B3.1.4 Safeguarding and liquidation of old mine workings, 1996–2002

Pursuant to the valid wording of Act No. 44/1988 Coll., on the protection and use of mineral wealth, an old mine working is considered to be a mine working underground or an abandoned quarry following mining of reserve minerals, whose original operator and/or legal representative no longer exist or are not known. The obligation to safeguard or liquidate registered old mine workings lies with the Ministry of the Environment of the Czech Republic and is provided for in the legislation in § 35 of Law No. 44/1988 Coll., as amended, and Decree of the Ministry of the Environment of the Czech Republic No. 363/1992 Coll.

Fig. B3.1.4 Extraction of selected industrial minerals and mineral fuels, 1977, 1988, 1990–2002

There was a decrease in prohibited mining in 2002 for most of the monitored materials (mining of black coal, lignite and uranium remained more or less constant or decreased slightly over the last two years). The increase in mining of kaolin in the 1999–2001 period was caused by increased mining for the paper industry in the Plzeň area on the inner tip, from which the material is gradually being removed. The production of high-percentage limestone gradually increased slightly or did not change, with constant or decreasing mining of limestone overall, from which it is apparent that there is a shift in interest towards better-quality limestones. Building materials (“sands and sand-gravels”, “construction stone”) can also be mined from nonreserve deposits. This mining was not recorded centrally until 1999 and is now determined statistically on the basis of statements by MIT CR. In 2002, mining of construction stone equaled approx. 880 000 m3 and, of gravel-sands, approx. 4 050 000 m3 at nonreserve deposits.

Fig. B3.1.5 Fraction of selected raw material exports in total extracted amounts, 1992–2002

The data on exports of raw materials taken from CSO were recalculated by the Department of Raw Material Policy of ME CR in cooperation with CGS – Geofond. Lack of agreement of data arose primarily from the fact that, in the past, preliminary data was not regularly replaced by definitive data (CSO provides definitive data on the amount of foreign trade in July of the following year) and, in some cases, the methodology used was not identical in the individual years.

Fig. B3.1.6 Seismic areas in CR – CSN P ENV 1998-1-1, National Application Document – EUROCODE 8

The map was completed on the basis of earthquake catalogues for Central European countries delimiting seismogenic areas and maximum possible earthquake intensities, as well as information on suppression of macroseismic intensities. Values of seismic loading on the Fig. B3.1.6 are expressed in terms of the macroseismic intensities [° MSK]. Related values employed for seismic zone delineation for the National Application Document of EUROCODE – 8 are expressed in terms of the effective peak acceleration [g].

EUROCODE – 8 is the European standard for planned construction work.

B3.2 Soil

The soil is the surface, biologically nourished part of the Earth’s surface, and was created as a result of the action of soil-forming factors. It fulfills important environmental and productive functions and is a limited and irreplaceable natural resource. When the soil is degraded and lost, this resource becomes a limiting factor for further development of human societies in a great many parts of the world.

Notes for Tables and Figures:

Tab. B3.2.3 Maintenance of the cultural condition of the agricultural land fund (subsidies for maintenance of permanent grasslands), 1998–2002

Subsidies from the Ministry of Agriculture of the Czech Republic for grass seeding of agricultural land in the framework of the restructuring of plant production ended in 1995 and since 1996 only subsidies for maintenance have been provided.

Tab. B3.2.4 Reclaimed areas for agricultural, forestry and other use

The table is based on the statement of MIT CR – The annual statement of mining-technical and operational information, which also includes a survey of areas affected by mining of mineral materials and areas reclaimed following mining. Information from this statement was processed by the Czech Geological Survey – Geofund. The monitoring has been carried out since 2000 and is up-dated annually (information for 2000 should be considered only informative).

Tab. B3.2.7 Consumption of preparations for plant protection by purpose, total (in kg of active substance), 1998–2002

Pesticides are substances for decreasing the numbers of detrimental organisms (pests) in agricultural production.
Zoocides also include insecticide mordants, acaricides, molluscocides, nematocides and mineral oils.
(acaracides – substances active against mites, molluscocides – substances active against slugs, nematocides – substances active against nematodes)
insecticides – substances used against insects
herbicides – substances used against weeds
fungicides – substances used against fungal diseases including fungicide mordants
rodenticides – substances used against rodents
regulators – substances affecting plant growth
desiccants – substances causing drying of leaves and stems
defoliants – substances causing loss of leaves
other – includes additives, adhesives, repellents, etc.

Tab. B3.2.8 Potential danger of water soil erosion in CR in 2002

This table gives up-dated data with new verbal expression of the level of danger from water erosion.

Fig. B3.2.1 Decrements and increments of arable land by districts in 2002

The values were obtained from the differences in the areas of arable land in 2001 and 2002, which are given in the Statistical Yearbooks of the Land Fund of CR and recalculated to percentages.

Further, more detailed information on the geological environment and the soil can be obtained from the following publications:

The ÚKZÚZ “Bulletin”
ČÚZK “Statistical Yearbook of the Land Fund in CR”
Czech Mining Office “Mining Yearbook”
Ministry of Agriculture of CR – Ministry of the Environment of CR:
“Synthetic map of CR, 1 : 200 000”, prepared by VÚMOP Prague.


B3.1  Horninové prostředí
          Geological Environment

Tab. B3.1.1 Plošná rozloha sesuvů - stav k 1. 1., 2000-2003
Extensive landslide area as of January 1, 2000-2003

Typ sesuvu

Rozloha v ha        Area in ha

Type
of landslide

2000

2001

2002

2003

Aktivní

7 802,27

7 830,27

7 778,48

7 854,34

Active

Pohřbený

150,52

150,52

150,55

150,52

Buried

Potenciální

23 263,49

23 540,63

23 644,42

23 990,72

Potential

Stabilizovaný

2 794,65

2 794,24

2 795,07

2 784,72

Stabilized

Ostatní

158,62

158,62

158,78

158,62

Other

Zdroj: ČGS – Geofond
Source: ČGS – Geofond

Tab. B3.1.2 Aktualizované mapy poddolovaných území v měřítku 1 : 50 000 k 1. 1. 2003
Maps of undermined areas on a scale of 1 : 50 000 as of January 1, 2003

Mapa
Map

Název mapy
Name of map

Mapa
Map

Název mapy
Name of map

Liberecký kraj/Liberecký region

02-24

Nový Bor

03-23

Harrachov

02-42

Česká Lípa

03-31

Mimoň

02-44

Štětí

03-32

Jablonec nad Nisou

03-11

Frýdlant1)

03-33

Mladá Boleslav1)

03-12

Frýdlant

03-34

Sobotka

03-13

Hrádek nad Nisou

03-41

Semily

03-14

Liberec

03-43

Jičín

Středočeský kraj/Středočeský region

02-44

Štětí

13-12

Kopidlno1)

03-31

Mimoň1)

13-13

Brandýs n. L. – Stará Boleslav

03-32

Jablonec nad Nisou1)

13-14

Nymburk

03-33

Mladá Boleslav1)

13-21

Hořice1)

03-34

Sobotka

13-23

Chlumec nad Cidlinou1)

12-11

Žatec1)

13-31

Říčany

12-12

Louny

13-32

Kolín

12-13

Jesenice

13-33

Benešov

12-14

Rakovník

13-34

Zruč nad Sázavou

12-21

Kralupy nad Vltavou

13-41

Čáslav

12-22

Mělník

13-43

Holcův Jeníkov

12-23

Kladno

22-12

Březnice

12-24

Praha

22-14

Blatná

12-31

Plasy

22-21

Příbram

12-32

Zdice

22-22

Sedlčany

12-34

Hořovice

22-23

Milovice1)

12-41

Beroun

22-24

Milevsko1)

12-42

Zbraslav

23-11

Vlašim

12-43

Dobříš

23-12

Ledeč nad Sázavou

12-44

Týnec nad Sázavou

23-13

Tábor1)

13-11

Benátky nad Jizerou1)

 

 

1) bez objektů
without objects

Zdroj: ČGS – Geofond
Source: ČGS – Geofond

Tab. B3.1.3 Mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000 v ČR k 1. 1. 2003
Maps of deposit protection in CR on a scale of 1 : 50 000 as of January 1, 2003

Mapa
Map

Název mapy
Name of map

Mapa
Map

Název mapy
Name of map

Liberecký kraj/Liberecký region

02-24

Nový Bor

03-23

Harrachov

02-42

Česká Lípa

03-31

Mimoň

02-44

Štětí

03-32

Jablonec nad Nisou

03-11

Frýdlant1)

03-33

Mladá Boleslav1)

03-12

Frýdlant

03-34

Sobotka

03-13

Hrádek nad Nisou

03-41

Semily

03-14

Liberec

03-43

Jičín

Královéhradecký kraj/Královéhradecký region

03-23

Harrachov1)

13-12

Kopidlno

03-24

Malá Úpa1)

13-21

Hořice

03-24

Sobotka

13-22

Jaroměř

03-41

Semily

13-23

Chlumec nad Cidlinou

03-42

Trutnov

13-24

Hradec Králové

03-43

Jičín

14-11

Nové Město nad Metují

03-44

Dvůr Králové nad Labem

14-12

Deštné v Orlických horách

03-31

Meziměstí

14-13

Rychnov nad Kněžnou

04-32

Broumov

14-14

Vamberk

04-33

Náchod

14-31

Vysoké Mýto

04-34

Martínkovice

14-32

Ústí nad Orlicí1)

Pardubický kraj/Pardubický region

13-23

Chlumec nad Cidlinou

14-32

Ústí nad Orlicí

13-24

Hradec Králové

14-33

Polička

13-41

Čáslav

14-34

Svitavy

13-42

Pardubice

14-41

Šumperk

13-43

Golčův Jeníkov

14-43

Mohelnice

13-44

Hlinsko

23-22

Žďár nad Sázavou1)

14-13

Rychnov nad Kněžnou

24-11

Nové Město na Moravě1)

14-14

Vamberk

24-12

Letovice

14-23

Králíky

24-21

Jevíčko

14-31

Vysoké Mýto

 

 

Plzeňský kraj/Plzeňský region

11-24

Žlutice

21-21

Bělá nad Radbuzou

11-32

Lázně Kynžvart

21-22

Holešov

11-34

Tachov

21-23

Domažlice

11-41

Mariánské Lázně

21-24

Klatovy

11-42

Manětín

21-42

Nýrsko

11-43

Bor

22-11

Přeštice

11-44

Nýřany

22-12

Březnice

12-13

Jesenice

22-13

Nepomuk

12-31

Plasy

22-14

Blatná

12-32

Zdice

22-31

Sušice

12-33

Plzeň

22-32

Strakonice

12-34

Hořovice

22-33

Kašperské hory

1) bez objektů
without objects

Zdroj: ČGS – Geofond
Source: ČGS – Geofond

Tab. B3.1.4 Zabezpečování a likvidace starých důlních děl, 1997-2002
Safeguarding and liquidation of old mine workings, 1997-2002

Rok ohlášení

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Year of notification

Počet ohlášení

33

4631)

72

93

159

171

Number of notifications

Počet akcí (průzkum,
etapy, zabezpečení)

18

37

61

87

124

131

Number of works (studies,
stages, safeguarding)

Vynaložené finanční
prostředky v mil. Kč2)

2,19

16,0

16,9

32,4

65,7

72,8

Expended finances
(mil. CZK)2)

1) z toho 428 jednorázově ohlášeno OKR
Of this, 428 single OKR reports

2) pouze kapitola 315-MŽP
Only chapter 315-MŽP

Zdroj: MŽP ČR
Source: MŽP ČR

B3.2  Půda
          Soil

Tab. B3.2.1 Půdní fond - stav k 1. 1. 2003
Land use per district as of Jan. 1, 2003

Okres
District

Celková
výměra
Total
land
area

Země-
dělská
půda
celkem
Total
agri-
cultural
land

Orná
půda
Arable
land

Chmel-
nice
Hop-
fields

Vinice
Vine-
yards

Za-
hrady
Gar-
dens

Ovocné
sady
Or-
chards

Trvalé
travní
porosty
Per-
manent
grass-
land

Lesy
Forests

Vodní
plochy
Water
surface
areas

Zasta-
věná
plocha a
nádvoří
Built-up
areas
and
courty-
ards

ha

Hl. m. Praha

49 590

21 110

15 534

0

10

4 002

692

872

4 886

1 080

4 837

Benešov

152 347

94 844

73 067

0

0

3 083

555

18 139

41 824

3 381

2 144

Beroun

66 186

35 035

26 159

3

16

1 810

508

6 539

23 620

858

1 289

Blansko

94 249

44 274

32 024

0

0

2 381

732

9 137

41 349

699

1 345

Brno-město

23 020

8 136

5 484

0

19

2 084

239

310

6 370

440

2 129

Brno-venkov

110 809

62 382

53 696

0

1 124

3 261

1 454

2 847

36 486

1 083

2 232

Bruntál

165 712

78 250

34 255

0

0

1 902

157

41 936

74 069

2 069

1 662

Břeclav

117 279

80 225

65 016

0

6 995

1 699

3 118

3 397

19 112

6 863

2 160

Česká Lípa

113 703

45 938

26 389

49

0

1 567

298

17 635

52 711

2 666

1 550

Č. Budějovice

162 544

86 375

62 992

0

0

2 752

100

20 531

52 371

9 054

2 267

Český Krumlov

161 501

57 802

21 263

0

0

923

155

35 461

77 157

6 968

798

Děčín

90 905

36 457

12 103

0

0

2317

395

21 642

44 778

1 038

1 495

Domažlice

114 013

61 797

41 955

0

0

1 305

148

18 389

43 091

1 260

1 320

Frýdek-Místek

127 275

50 182

24 612

0

0

4 741

148

20 681

62 820

2 560

2 582

Havlíčkův Brod

126 497

79 878

59 964

0

0

2 166

160

17 588

35 941

1 861

1 741

Hodonín

108 642

69 753

54 259

0

3 537

2 180

1 768

8 009

26 917

2 037

2 503

Hr. Králové

87 538

62 154

52 107

0

2

2 412

821

6 812

14 260

1 631

2 301

Cheb

93 276

43 794

25 113

0

0

960

58

17 663

37 121

2 853

977

Chomutov

93 531

39 250

23 869

16

11

817

905

13 632

34 457

3 148

1 154

Chrudim

102 965

63 740

47 531

0

0

2 367

836

13 006

28 898

1 466

1 749

Jablonec n. N.

40 229

13 011

3 263

0

0

1 350

49

8 349

22 257

613

794

Jeseník

71 892

24 219

15 060

0

0

1 080

13

8 066

42 614

658

695

Jičín

88 662

60 715

46 334

0

0

2 145

1 870

10 366

19 141

1 349

1 840

Jihlava

118 007

69 991

52 582

0

0

1 627

69

15 713

36 718

1 834

1 458

Jindř. Hradec

194 374

92 170

63 514

0

1

1 889

68

26 698

74 695

12 807

1 794

Karlovy Vary

162 801

60 345

27 047

0

0

1 207

572

31 519

67 934

2 960

1 469

Karviná

34 727

17 659

12 229

0

0

2 782

250

2 398

4 878

2 167

1 932

Kladno

69 147

48 385

43 693

439

0

1 597

1 229

1 427

11 985

682

1 873

Klatovy

193 950

89 821

49 947

0

0

2 491

509

36 874

83 704

3 244

2 082

Kolín

84 622

59 939

52 463

0

0

1 884

2 820

2 772

14 898

1 524

1 982

Kroměříž

79 924

49 519

42 372

0

6

2 418

768

3 955

21 812

1 159

1 525

Kutná Hora

91 679

60 562

50 599

27

18

1 837

1 825

6 256

21 509

1 664

1 776

Liberec

92 469

44 370

23 320

0

0

2 807

314

17 929

38 826

823

1 653

Litoměřice

103 211

73 882

60 423

1 520

248

1 946

2 732

7 013

16 833

1 832

2 002

Louny

111 780

80 372

67 288

4 966

12

1 197

1 227

5 682

17 489

1 437

1 803

Mělník

71 240

47 001

41 920

314

249

1 572

990

1 956

13 825

1 474

1 682

Ml. Boleslav

105 780

66 423

58 093

0

2

2 116

1 201

5 011

28 238

1 413

2 094

Most

46 718

13 662

9 554

0

102

552

426

3 028

15 461

987

1 080

Náchod

85 157

52 749

34 159

0

0

2 373

1 047

15 170

22 912

1 989

1 783

Nový Jičín

91 780

60 101

44 952

0

0

3 738

76

11 335

20 783

1 819

1 840

Nymburk

87 605

61 237

56 440

0

3

1 682

725

2 387

15 079

2 135

1 910

Olomouc

150 975

81 441

66 927

441

3

3 440

872

9 758

44 532

1 577

2 679

Opava

112 618

70 121

57 694

0

0

2 668

40

9 719

31 157

1 766

2 408

Ostrava-město

21 423

8 610

5 401

0

0

1 765

56

1 388

2 331

965

2 079

Pardubice

88 895

53 610

43 872

0

0

2 319

536

6 883

22 433

2 459

2 111

Pelhřimov

128 989

79 237

60 541

0

1

1 818

48

16 829

38 729

2 103

1 458

Písek

113 813

63 764

48 322

0

0

1 581

167

13 694

37 290

4 606

1 538

Plzeň-jih

107 983

65 149

47 174

0

0

2 289

333

15 353

32 422

1 618

1 674

Plzeň-město

12 476

5 372

3 756

0

0

920

47

649

2 360

417

958

Plzeň-sever

132 311

67 968

55 766

0

0

2 067

302

9 833

52 318

1 705

1 663

Praha-východ

58 397

40 916

34 636

0

10

3 495

457

2 318

9 613

755

1 601

Praha-západ

58 614

34 714

28 357

0

0

3 138

766

2 453

16 103

1 183

1 323

Prachatice

137 504

49 949

18 785

0

0

962

968

29 234

71 590

1 703

818

Prostějov

76 975

54 850

48 186

16

13

2 137

525

3 973

14 866

619

1 457

Přerov

84 477

59 941

49 613

635

1

2 936

878

5 878

13 524

1 470

1 758

Příbram

162 968

70 850

50 459

0

0

2 521

273

17 597

72 351

4 300

1 780

Rakovník

93 028

48 816

41 166

2 644

0

1 211

367

3 428

35 931

1 276

1 313

Rokycany

57 509

27 113

20 088

35

0

1 311

200

5 479

24 643

810

961

Rychnov n. K.

99 783

54 283

33 657

0

0

2 224

361

18 041

37 243

1 129

1 771

Semily

69 888

37 561

17 547

0

0

1 734

778

17 502

25 917

665

1 033

Sokolov

75 359

20 566

4 954

0

0

806

39

14 767

38 147

1 182

919

Strakonice

103 208

66 912

46 550

0

0

1 651

834

17 877

23 228

3 891

1 465

Svitavy

133 472

81 288

61 385

0

0

2 864

467

16 572

41 459

981

1 523

Šumperk

131 556

56 592

30 030

0

0

2 472

592

23 498

63 463

1 270

1 574

Tábor

132 722

78 862

58 743

0

0

2 440

38

17 641

38 746

4 426

1 842

Tachov

137 864

66 889

46 453

0

0

1 010

314

19 112

59 526

2 406

1 083

Teplice

46 913

16 089

8 337

0

0

919

535

6 298

17 254

767

1 038

Trutnov

114 677

50 357

27 951

0

0

2 395

269

19 742

53 374

1 081

1 611

Třebíč

151 863

97 494

85 166

0

3

2 261

205

9 859

41 180

2 448

1 941

Uherské Hrad.

99 141

57 983

41 617

0

927

2 644

952

11 843

30 114

1 551

2 025

Ústí n. L.

40 445

18 462

5 514

0

0

950

214

11 784

12 681

722

912

Ústí n. O.

126 518

75 593

48 576

0

0

3 673

149

23 195

39 902

1 210

1 756

Vsetín

114 304

40 797

15 986

0

0

2 166

280

22 365

61 565

1 072

1 661

Vyškov

88 868

48 616

44 631

0

62

1 910

470

1 543

30 776

616

1 411

Zlín

103 022

47 647

26 633

0

1

2 639

871

17 503

43 519

1 163

2 027

Znojmo

163 678

113 226

103 909

0

2 526

2 101

1 815

2 875

35 172

3 099

2 194

Žďár n. S.

167 183

93 654

67 213

0

0

2 454

328

23 659

57 770

3 301

1 920


Ukazatel

ČR celkem    Total CR

Indicator

ha

Celková výměra

7 886 755

Total land area

Zemědělská půda celkem

4 272 801

Total agricultural land

Orná půda

3 068 239

Arable land

Chmelnice

11 105

Hopfields

Vinice

15 902

Vineyards

Zahrady

160 910

Gardens

Ovocné sady

48 373

Orchards

Trvalé travní porosty

968 272

Permanent grassland

Lesy

2 643 058

Forests

Vodní plochy

159 897

Water surface areas

Zastavěné plochy a nádvoří

130 587

Built-up areas and courtyards

Nezemědělská půda

3 680 412

Nonagricultural land

Zdroj: ČÚZK
Source: ČÚZK

Tab. B3.2.2 Bilance půdy - stav k 31. 12., 1996-2002
Land use as of Dec. 31, 1996-2002

Ukazatel

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

tis. ha        thous. ha

Celková výměra

7 887

7 887

7 887

7 887

7 887

7 887

7 887

Total land area

Zemědělská půda

4 279

4 280

4 284

4 282

4 280

4 277

4 273

Agricultural land

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

of which:

   orná půda

3 098

3 091

3 101

3 096

3 082

3 075

3 068

   Arable land

   chmelnice

11

11

11

11

11

11

11

   Hop-gardens

   vinice

16

16

16

15

16

16

16

   Vineyards

   trvalé travní porosty

946

953

947

950

961

966

968

   Permanent grassland

Nezemědělská půda

3 608

3 607

3 603

3 605

3 607

3 610

3 614

Non-agricultural land

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

of which:

   lesní půda1)

2 631

2 632

2 634

2 634

2 637

2 639

2 643

   Wood land1)

   vodní plochy

159

159

159

159

159

160

160

   Water surface areas

1) včetně prutníků a větrolamů
Including osier beds and windbreaks

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. B3.2.3 Údržba ZPF v kulturním stavu (dotace údržby trvalých travních porostů), 1998-2002
Maintenance of the cultural condition of the agricultural land fund (subsidies for maintenance of permanent grasslands), 1998-2002

 

1998

1999

2000

2001

2002

 

Podané žádosti

15 923

13 249

12 963

12 218

11 379

Applications submitted

Požadované finance
(mld. Kč)

3,532

2,339

2,209

2,524

2,870

Finances requested
(CZK bn.)

Přiznané žádosti

15 538

12 909

12 708

11 987

11 367

Applications approved

Vyplaceno (mld. Kč)

3,413

2,294

2,197

2,517

2,566

Paid out (CZK bn.)

Zdroj: MZe ČR
Source: MZe ČR

Tab. B3.2.4 Rekultivované plochy pro zemědělské, lesnické a ostatní využití
Reclaimed areas for agricultural, forestry and other use

Kraj
Region

Plocha dotčená
těžbou (ha)
Area affected
by mining (ha)

Rekultivace rozpracované (ha)
Reclaiming in progress (ha)

Rekultivace ukončené (ha)
Reclaiming completed (ha)

celkem
total

z toho v r. 2002
of which, in 2002

celkem
total

z toho v r. 2002
of which, in 2002

v DP
in MS

mimo
DP
outside
of MS

v DP
in MS

mimo
DP
outside
of MS

v DP
in MS

mimo
DP
outside
of MS

v DP
in MS

mimo
DP
outside
of MS

v DP
in MS

mimo
DP
outside
of MS

Hl. město Praha
Capital City
of Prague

96,2

5,2

0,6

0,3

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

0,0

Středočeský
Středočeský

4484,0

4207,0

505,0

27,0

5,0

0,6

586,0

122,5

13,5

0,1

Jihočeský
Jihočeský

898,8

60,4

105,9

1,7

2,8

0,0

588,1

44,4

2,5

1,4

Plzeňský
Plzeňský

790,9

71,3

70,5

7,5

2,8

0,0

137,6

97,4

6,5

9,0

Karlovarský
Karlovarský

3 999,4

2 943,1

367,2

843,2

120,5

106,4

554,4

2 329,7

38,6

83,8

Ústecký
Ústecký

14 921,3

3 821,1

3 036,4

2 031,9

144,7

87,3

2 802,2

4 709

145

208,6

Liberecký
Liberecký

1 392,5

473,9

143,6

21

4

0

149,6

54,3

16,9

3,8

Královéhradecký
Královéhradecký

501,4

20,7

138,5

0

12,7

0

199,3

15,8

2,8

0

Pardubický
Pardubický

610

76,8

31,4

3,4

4,3

0

64,4

10,2

0

0

Vysočina
Vysočina

437

162

6,9

2

0

0

30,7

6,9

0

0

Jihomoravský
Jihomoravský

1 467,5

123,9

252,3

27

31,5

3,3

618,3

40,4

10,4

0,9

Olomoucký
Olomoucký

1 230,2

110,6

169,3

16,1

2,3

0

82,2

76,6

0

0

Zlínský
Zlínský

400,1

26,4

41,3

2,4

0

0

333,9

74,6

0

0,3

Moravskoslezský
Moravskoslezský

23 147,1

1 598,9

1 142

55,9

44,1

11,9

1 741,2

66,9

36,4

5,5

ČR celkem
CR total

54 376,4

13 701,3

6 010,8

3 039,4

374,7

209,5

7 887,9

7 653,6

272,6

313,4

z toho:
of which:

    

    

   

   

   

   

   

   

    

    

   – zemědělské
   – agricult.

    

    

999,6

242,7

    

    

3 456,1

3 103

    

    

   – lesnické
   – forestry

    

    

2 920

2 323,6

    

    

2 950,2

3 290

    

    

   – hydrické
   – water

    

    

542,6

17,2

    

    

910,6

226,9

    

    

   – ostatní
   – other

   

   

1 548,6

455,9

    

    

571

1 033,7

   

   

Pozn.: DP – dobývací prostor
Note: MS – mining space

Zdroj: ČGS – Geofond
Source: ČGS – Geofond

Tab. B3.2.5 Spotřeba živin NPK v průmyslových hnojivech, 1988-2002
Consumption of NPK nutrients in industrial fertilizers, 1988-2002

Rok
Year

N

P2O5

K2O

Celkem
Total

kg.ha-1 zemědělské půdy    kg.ha-1 agriculture land

1988

97,1

69,2

67,2

233,5

1989

103,2

67,1

59,7

230,0

1990

86,3

52,5

47,2

186,0

1991

46,1

10,8

8,0

64,9

1992

50,0

10,8

7,0

67,8

1993

40,0

13,0

10,5

63,5

1994

57,6

10,0

13,0

80,6

1995

55,6

14,6

12,8

82,8

1996

61,3

11,8

8,0

81,1

1997

55,1

11,7

10,1

76,9

1998

53,3

12,6

7,3

73,2

1999

51,1

8,6

5,9

65,6

2000

58,9

10,8

6,2

75,9

2001

72,0

12,3

7,3

92,2

2002

72,2

12,3

7,7

92,2

Zdroj: MZe ČR
Source: MZe ČR

Tab. B3.2.6 Spotřeba vápenatých hnojiv v tunách zboží celkem, 1991-2002
Consumption of lime fertilizers in tons of merchandise, 1991-2002

Rok    Year

t

Rok    Year

t

Rok    Year

t

1991

700 000

1995

323 000

1999

242 000

1992

260 000

1996

320 600

2000

243 000

1993

205 000

1997

245 500

2001

212 000

1994

268 000

1998

240 000

2002

201 000

Zdroj: MZe ČR
Source: MZe ČR

Tab. B3.2.7 Spotřeba přípravků na ochranu rostlin podle účelu užití celkem (kg účinné látky), 1998-2002
Consumption of preparations for plant protection by purpose, total (in kg of active substance), 1998-2002

   

1998

1999

2000

2001

2002

   

Zoocidy, mořidla

127 463

121 765

158 398

169 467

184 928

Insecticides

Herbicidy
a desikanty

2 664 060

2 540 840

2 598 852

2 584 384

2 601 909

Herbicides
and desiccants

Fungicidy, mořidla

887 081

906 476

1 006 855

1 052 425

1 217 130

Fungicides, seed
treatment

Regulátory růstu

377 022

568 736

465 173

523 554

626 198

Regulators

Rodenticidy

33 233

6 424

8 178

7 849

3 360

Rodenticides

Ostatní1)

47 121

52 905

65 530

50 653

55 254

Other1)

CELKEM

4 135 980

4 197 146

4 302 986

4 388 332

4 688 779

TOTAL

1) ostatní – pomocné látky, repelenty, minerální oleje aj.
Other – subsidiary substances, repellents, mineral oils, etc.

Vykazování spotřeby pesticidů je členěno podle požadavků FAO.
The records of pesticide consumption are classified according to FAO requirements.

Zdroj: MZe ČR – SRS
Source: MZe ČR – SRS

Tab. B3.2.8 Potenciální ohrožení půd vodní erozí na území ČR v r. 2002
Potential danger of water soil erosion in CR in 2002

Stupeň ohrožení
vodní erozí

Plocha zemědělské půdy
Area of agricultural land

Degree of threat
from water erosion

ha

%

Bez ohrožení

180 655

4,2

No danger

Půdy náchylné

1 192 676

27,9

Susceptible land

Půdy mírné ohrožené

1 106 743

25,9

Slightly endangered land

Půdy ohrožené

771 599

18,0

Endangered land

Půdy silně ohrožené

429 891

10,1

Highly endangered land

Půdy nejohroženější

595 250

13,9

Most highly endangered land

Celkem

4 276 814

100,0

Total

Zdroj: VÚMOP
Source: VÚMOP

Obr. B3.1.1 Geologická mapa ČR
Geological map of CR
Obr. B3.1.2 Ložiskové objekty na území ČR k 1. 1. 2003
Deposit sites on the territory of the Czech Republic as of January 1, 2003
Obr. B3.1.3 Poddolovaná území a hlavní důlní díla na území ČR k 1. 1. 2003
Undermined areas and main mine workings in the Czech Republic as of January 1, 2003
Obr. B3.1.4 Těžba vybraných nerudních a energetických surovin, 1977, 1988, 1990–2002
Extraction of selected industrial minerals and mineral fuels, 1977, 1998, 990–2002
Kaolin - Kaolin, Jíly - Clays
Písky sklářské a slévárenské - Glassmaking and moulding sands, Vápence - Limestones
Písky a štěrkopísky - Sands and gravel sands, Stavební kámen - Construction stone
Černé uhlí - Black coal, Hnědé uhlí - Brown coal
Uran - Uranium
Obr. B3.1.5 Podíl vývozu vybraných surovin na těžbě, 1992–2002
Fraction of selected raw material exports in total extracted amounts, 1992–2002
Kaolin - Kaolin, Jíly - Clays
Vápence - Limestones, Stavební kámen a štěrkopísek - Construction stone and gravel sands
Uhlí černé - Black coal, Uhlí hnědé - Brown coal
Obr. B3.1.6 Seizmické oblasti ČR – ČSN P ENV 1998-1-1, národní aplikační dokument – EUROKÓD 8
Seismic zones in the CR – CSN P ENV 1998-1-1, National Application Document – EUROCODE 8
Obr. B3.2.1 Úbytky a přírůstky orné půdy v okresech v r. 2002
Decrements and increments of arable land by districts in 2002
Obr. B3.2.2 Výměra zemědělské a orné půdy na 1 obyvatele podle krajů k 1. 1. 2003
Agricultural and arable land per capita by regions as of Jan. 1, 2003
Obr. B3.2.3 Vývoj výměry zemědělské a orné půdy na jednoho obyvatele ČR, 1936–2002
Trends in the area of agricultural land and arable land per capita, 1936–2002