B2 - VODA

B2.1 Hydrologické a meteorologické poměry

Hydrologie se zabývá poznáváním zákonů výskytu a oběhu vody v přírodě. Meteorologie je nauka o počasí, tj. o složení a charakteristikách atmosféry a o fyzikálních dějích, které v ní probíhají.

ČR leží na rozvodnici tří moří – Severního, Baltského a Černého, které dělí její území na tři hlavní povodí řek: Labe, Odry a Moravy.

Na území ČR je celkem 24 518 vodních nádrží a rybníků s celkovým objemem 4161 mil. m3. Z tohoto počtu bylo v r. 2002 velkých vodních nádrží 107 s celkovým objemem 3521 mil. m3.

Sítí vodních toků odtéká průměrně asi 15 mld. m3 vody za rok s výrazným kolísáním od 8 mld. m3 do 24,1 mld. m3 v závislosti na klimatických podmínkách. Hydrografickou síť vodních toků tvoří 76 000 km v korytě přirozeném (příp. upraveném), z toho je významných vodních toků 15 390,6 km.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Obr. B2.1.1 až obr. B2.1.4 Srážkové úhrny

V r. 2002 spadlo na území ČR v průměru 866 mm srážek, což představuje 129 % normálu let 1961–1990.

Srážkovým deficitem se rozumí množství srážek, které chybí do úrovně odpovídající srážkovému normálu.

Srážkoměrná pozorování se provádějí denně v 7 hod. místního slunečního času. Počet stanic, z nichž lze získat úplnou řadu údajů za kalendářní nebo hydrologický rok, je obvykle 600, počet skutečných měřicích míst (stanic) je vyšší (asi 800).

Obr. B2.1.5, obr. B2.1.6 Základní odtok

Základní odtok je část celkového odtoku tvořená příronem podzemních vod do toku. Hodnota základního odtoku reprezentuje změny zásob podzemních vod.

Obr. B2.1.7 Naplnění zásobních prostorů vybraných nádrží v r. 2002

Velké vodní nádrže jsou:

Obr. B2.1.8 Odtokové výšky za hydrologický rok 2002 v porovnání s dlouhodobým průměrem, 1931–1980

Odtoková výška je množství vody odteklé z povodí za daný časový interval, odtoková výška je vyjádřená výškou vrstvy rovnoměrně rozložené na ploše tohoto povodí.

Míra užití vody je vyjádřená poměrem celkových odběrů vody a odtoku vody z území v kalendářním roce.

Tab. B2.1.1, obr. B2.1.9, obr. B2.1.10 Průměrné roční průtoky a odtokové extrémy na vybraných tocích

Většina vodoměrných stanic je vybavena limnigrafy, zaznamenávajícími kontinuálně denní průběh vodního stavu, který je pomocí měrných křivek převáděn na průtoky. V r. 2002 bylo v provozu 504 vodoměrných stanic na povrchových tocích. Jde o celkový počet vodočetných stanic včetně stanic, které sledují např. pouze plaveniny apod.

Tab. B2.1.2 Průměrné roční hodnoty obsahu plavenin c a odtoku plavenin Gpl

Plaveniny jsou všechny tuhé částice minerálních a organických látek, které se ve vodě vznášejí; pokud se usadí, nazývají se sedimenty. Souhrnně se tyto částice přemísťované vodou nazývají splaveniny. Hodnota obsahu plavenin se udává množstvím v 1 l vody. Odtok plavenin informuje o celkovém množství, které proteklo daným profilem ve zvoleném období.

Obr. B2.1.11 až obr. B2.1.14 Podzemní vody

Státní pozorovací síť podzemních zdrojů se skládá z vrtů a pramenů. U vrtů se z kvantitativních ukazatelů sleduje hladina. Měření hladiny podzemních vod v manuální síti se provádí 1´ týdně, v automatizované síti denně, a to vždy v metrech od stanoveného odměrného bodu. U pramenů se sleduje vydatnost a teplota. Vydatnost pramenů se měří týdně prostřednictvím kalibrované nádoby nebo odečtem na vodočtu standardního přepadu. Základní interval pozorování je 1´ týdně, automatizované pozorování má interval denní. V r. 2002 bylo pozorováno 1699 vrtů a 391 pramenů.

B2.2 Jakost vody

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. B2.2.1 a tab. B2.2.2 Kvalita srážkových vod

Průměrné roční hodnoty mokré depozice a koncentrací vycházejí z naměřených týdenních údajů v čistých srážkách (stanice Hradec Králové – měsíční odběry). Čisté srážky nejsou kontaminovány prašným spadem, odebírají se automatickými pluviokolektory nebo případně denním sléváním vzorků. Od r. 1997 byl zaveden speciální odběr na těžké kovy – týdenní bulk.

Tab. B2.2.3, obr. B2.2.6 Pitná voda

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v § 13, a jeho prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. v § 21–23 stanovují požadavky na jakost surové vody odebírané k úpravě na vodu pitnou. Příloha 13 jmenované vyhlášky v části 2 Standardní metody úpravy vody uvádí typy úprav pro jednotlivé kategorie surové vody:

A 1 – jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce, například rychlá filtrace a dezinfekce, popř. prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení či odstranění plynných složek provzdušňováním.

A 2 – běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce, koagulační filtrace, infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, dezinfekce (konečné chování), jednostupňové či dvoustupňové odželezňování a odmanganování.

A 3 – intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a dezinfekce, například chlorování do bodu zlomu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), dezinfekce (ozon, konečné chlorování). Kombinace fyzikálně chemické a mikrobiologické a biologické úpravy.

Tab. B2.2.4, tab. B2.2.5, obr. B2.2.1 až obr. B2.2.4 Jakost povrchových vod

Na území ČR je rozmístěno 257 profilů státní sítě sledování jakosti vody v tocích na vodohospodářsky významných tocích, na kterých se s frekvencí 12´ ročně provádějí analýzy základních fyzikálně-chemických parametrů (30–34 ukazatelů na 257 profilech), těžkých kovů (osm ukazatelů na 157 profilech), specifických organických sloučenin (25 specifických organických sloučenin na 146 profilech), biologických a mikrobiologických ukazatelů (šest až devět ukazatelů na 257 profilech). Vedle této sítě je součástí státní sítě sledování jakosti vody v tocích také síť, na které se provádějí radiochemické analýzy (86 profilů).

Jakost povrchových vod je vyjadřována v tzv. třídách podle ČSN 757221 – Klasifikace jakosti povrchových vod (I – neznečištěná voda, II – mírně znečištěná voda, III – znečištěná voda, IV – silně znečištěná voda, V – velmi silně znečištěná voda).

Obr. B2.2.5 Vývoj látkových odtoků v jednotlivých ukazatelích, 1995–2002

Látkové odtoky jsou ovlivněny dvěma složkami znečištění, složkou z bodových zdrojů a složkou z plošných zdrojů znečištění. Látkový odtok se vypočítá jako součin průměrné koncentrace příslušné látky a průměrného denního průtoku ve dnech měření. Měření se provádí 12´ za rok.

Obr. B2.2.7 Hodnocení jakosti pitné vody z hlediska zdrojů surové vody ve vybraných 30 městech, 1998–2002

Smíšené zdroje se považují od podílu 80 : 20. V grafu představuje N celkový počet provedených stanovení daného ukazatele (N = 100 %).

Tab. B2.2.6 až tab. B2.2.8 Jakost podzemních vod

V rámci státní sítě sledování jakosti podzemních vod bylo v r. 2002 sledováno celkem 320 vrtů a 137 pramenů. Vzorky vody se odebírají a analyzují 2´ ročně (jaro, podzim). Mez stanovitelnosti je dána hodnotou meze detekce přístroje.

B2.3 Užívání vody, nakládání s vodami, zdroje znečištění

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Obr. B2.3.1 a obr. B2.3.2 Odběry povrchových a podzemních vod

V r. 2002 bylo evidováno 825 odběrů z povrchových vod a 3145 odběrů z podzemních vod. V grafech jsou uvedeny odběry povrchové a podzemní vody evidované nad 500 m3/měs. nebo 6000 m3/rok.

Obr. B2.3.3 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 1980–2002

V r. 2002 bylo evidováno 3183 vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V grafu je uvedeno evidované vypouštění nad 6000 m3/rok.

Obr. B2.3.5 Produkované znečištění, 1993–2002

Produkované znečištění je znečištění obsažené v odpadních vodách odtékajících z místa použití.

Tab. B2.3.1 a obr. B2.3.4 Vypouštěné a zpoplatněné znečištění

Vypouštěné znečištění udává souhrn znečištění evidovaného správci povodí podle vodní bilance stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. Zpoplatněné znečištění je souhrn vypouštěného znečištění podléhajícího zpoplatnění podle registrace krajských úřadů.

Údaje o zpoplatněném znečištění za r. 2002 nebyly v potřebném termínu k dispozici s ohledem na přesun kompetencí z ČIŽP na krajské úřady podle zákona č. 254/2001 Sb. Aktuální údaje budou pravděpodobně uveřejněny v ročence příští rok.

Tab. B2.3.2 až tab. B2.3.6 Veřejné vodovody a kanalizace

Voda vyrobená zahrnuje vodu fakturovanou a vodu nefakturovanou. Součet údajů vody fakturované a nefakturované se může lišit od údajů za vodu vyrobenou o vodu převzatou od jiných organizací, popř. o vodu předanou jiným organizacím.

Tab. B2.3.8 až tab. B2.3.10 Havárie

Počty havarijního znečištění nebo ohrožení jakosti vod se uvádějí podle evidence ČIŽP. V počtu havárií na podzemních vodách jsou zahrnuty i havárie, které se projevily současně jak na podzemních, tak i povrchových vodách.

Další a podrobnější údaje o vodě lze získat v následujících publikacích:

ČHMÚ
„Hydrologická ročenka ČR“
„Ročenka jakosti vod“

ČSÚ – edice Statistické informace
„Vodovody, kanalizace a vodní toky v ČR v r. 2002“

B2 - WATER


B2.1 Hydrological and Meteorological Conditions

Hydrology is concerned with discovering the acts governing the occurrence and circulation of water in nature. Meteorology is a science concerned with the weather, i.e. the composition and characteristics of the atmosphere and physical processes occurring in this atmosphere.

The Czech Republic lies on the hydrological divide of three seas – the North Sea, The Baltic Sea and the Black Sea, which divides its territory into three main river watersheds: Labe (Elbe), Odra and Morava. There are a total of 24 518 water reservoirs and fish ponds within the territory of the Czech Republic, with a total volume of 4161 mil. m3. Of this number, the number of large reservoirs in 2002 equalled 107, with a total volume of 3521 mil. m3.

An average of 15 bn. m3 p.a. flows out of the network of water courses, with considerable variation from 8 to 24.1 bn. m3 p.a. depending on climatic conditions. The hydrographic network of water courses consists of 76 000 km of natural (or modified) river beds, of which 15 390.6 km are important water courses.

Notes on Tables and Figures:

Fig. B2.1.1 to Fig. B2.1.4 Total rainfall

An average of 866 mm of rain fell on the territory of the Czech Republic in 2002, corresponding to 129 % of the average for the years 1961–1990.

A rainfall deficit is considered to equal the amount of rainfall that is lacking in relation to the amount corresponding to the long-term average rainfall.

Rainfall measurements are made daily at 7 o’clock, local solar time. The number of stations from which a complete series of data for the calendar or hydrological year is obtained usually equals 600; the number of actual measuring sites (stations) is greater (about 800).

Fig. B2.1.5, Fig. B2.1.6 Basic runoff

The basic runoff is that part of the total runoff consisting of the outflow of groundwaters into water courses. The value of the basic runoff corresponds to changes in the stocks of groundwater.

Fig. B2.1.7 Filling of storage capacity of selected reservoirs, 2002

Large reservoirs are:

Fig. B2.1.8 Runoff in the hydrological year 2002, compared to long-term average 1931–1980

The runoff height is the amount of water flowing out of watersheds over a given time interval and is expressed in terms of the height of a layer evenly distributed over the area of the given watershed.

The degree of water utilization is expressed as the ratio of the total withdrawal of water to the runoff of water from the territory in the calendar year.

Tab. B2.1.1, Fig. B2.1.9, Fig. B2.1.10 Average annual flow rates and runoff extremes on selected water courses

Most water measuring stations are equipped with limnigraphs, which continuously record the daily variations in water conditions, measured from the flow rates using measuring curves. In 2002, 504 water measuring stations were in operation on surface water courses. In 2001, 502 water measuring stations were in operation on surface water courses. This is the total number of water measuring stations, including those monitoring, e.g., only silt.

Tab. B2.1.2 Mean yearly drift content c and drift rate Gpl

Silt consists of all solid particles of mineral and organic substances borne by moving water; if such particles settle, they are termed sediments. As a whole, particles relocated by the water flow are termed suspended matter. The value of the content of drift is given in amount per litre of water. Silt runoff provides information on the total amount flowing through the given profile in the period of interest.

Fig. B2.1.11 to Fig. B2.1.14 Groundwater

The state observation network of underground water sources consists of boreholes and springs. Of quantitative indices in boreholes, the water level is monitored. The groundwater level is measured in manual networks 1´ weekly, in automatic networks daily, in metres from a set standard point. The yield and temperature of springs are monitored. The yield of springs is measured weekly using calibrated vessels or by reading the value of standard overflow on a water meter. The basic monitoring interval is 1´ weekly, while automatic observations are carried out 1´daily. In 2002 a total of 1699 boreholes and 391 springs were observed.

B2.2 Water Quality

Notes on Tables and Figures:

Tab. B2.2.1 and Tab. B2.2.2 Quality of rainwater

The average values of the wet depositions and concentrations are based on measured weekly data in the net precipitations (station Hradec Králové – monthly samples). Net precipitations are not contaminated by dust fallout and are sampled by the automatic pluviocollectors or by daily mixture of samples. Since 1997, special sampling of the heavy metal content – weekly bulk – has been employed.

Tab. B2.2.3, Fig. B2.2.6 Drinking water

§ 13 of Act No. 274/2001 Coll., on water mains and sewers for public use and amending some acts, and § 21–23 of its implementing Decree No. 428/2001 Coll. stipulate requirements on the quality of raw water withdrawn for treatment as drinking water. Part 2 of Annex No. 13 of this Decree, Standard Methods of Water Treatment states types of treatment for the individual categories of raw water:

A1 – simple physical treatment and disinfection, e.g. rapid filtration and disinfection or simple sand filtration, chemical deacidification or mechanical deacidification or removal of the gaseous components by aeration.

A2 – normal physical treatment, chemical treatment and disinfection, coagulation filtration, infiltration, slow biological filtration, flocculation, settling, filtration, disinfection (final behaviour), one-step or two-step iron removal and manganese removal.

A3 – intense physical and chemical treatment, extended treatment and disinfection, e.g. chlorination to the break point, coagulation, flocculation, settling, filtration, adsorption (active carbon), disinfection (ozone, final chlorination). Combination of physical chemical, chemical and microbiological and biological treatment.

Tab. B2.2.4, Tab. B2.2.5, Fig. B2.2.1 to Fig. B2.2.4 Surface water quality

A total of 257 profiles of the state water quality monitoring network are located within the territory of the Czech Republic along water courses important for water management; 12´ annually, analyses are carried out at these sites of the basic physico-chemical parameters (30–34 parameters at 257 profiles), heavy metals (8 heavy metals at 157 profiles), specific organic compounds (25 specific organic compounds at 146 profiles), biological and microbiological indices (6–9 indicators at 257 profiles). In addition to this network, the state water quality monitoring network also includes a network at which radiochemical analyses are carried out (86 profiles).

The surface water quality is expressed in terms of classes pursuant to CS Standard 75 7221 – Classification of Surface Water Quality (I – unpolluted water, II – slightly polluted water, III – polluted water, IV – highly polluted water, V – very highly polluted water).

Fig. B2.2.5 Trends of substance runoff in individual indicators, 1995–2002

Substance runoff is affected by two pollution components, the component from point pollution sources and the component from extensive pollution sources. Substance runoff is calculated as the sum of the average concentrations of the given substance and the average daily flow rate on the dates of measurement. Measurements are carried out 12´ annually.

Fig. B2.2.7 Evaluation of drinking water quality from the standpoint of raw, untreated water, 1998–2002

Mixed sources are considered from a ratio of 80 : 20. In the graph, N corresponds to the total number of determinations carried out for the given index (N = 100 %).

Tab. B2.2.6 to Tab. B2.2.8 Groundwater quality

In the framework of the state groundwater quality monitoring network, a total of 320 boreholes and 137 springs were monitored in 2002. Water samples were collected and analyzed 2´ annually (spring, autumn). The detection limit is given by the detection limit of the instrument.

B2.3 Water use, water management and pollution sources

Notes on Tables and Figures:

Fig. B2.3.1 and Fig. B2.3.2 Consumption of surface and groundwater

In 2002, a total of 825 extractions of surface water and 3145 extractions of groundwater were registered. The graphs depicts such activity registered by SVHB over 500 m3 per month or 6000 m3 p. a.

Fig. B2.3.3 Effluent discharge into surface waters, 1980–2002

In 2002, a total of 3183 discharges of waste water into surface waters were registered. The graph depicts the discharges registered over 6000 m3 p. a.

Fig. B2.3.5 Pollution generated from point sources, 1993–2002

Pollution generated is pollution produced and contained in waste waters flowing out of the site of use.

Tab. B2.3.1 and Fig. B2.3.4 Pollution discharged and subject to charges

The discharged pollution corresponds to the sum of pollution registered by the administrators of water courses on the basis of the water balance laid down by Decree of the Ministry of Agriculture No. 431/2001 Coll., on the content of the water balance, manner of drawing up thereof and on data for the water balance. Pollution subject to fees is the sum of discharged pollution subject to fees registered by the Regional Authorities.

Information on payments for pollution for 2002 was not available by the required deadline because of the shift in competence from CEI to the regional authorities pursuant to Act No. 254/2001 Coll. The current values will be probably published in next year’s Yearbook.

Tab. B2.3.2 to Tab. B2.3.6 Public water mains and sewerage systems

Water produced includes water for which invoices are issued and water for which invoices are not issued. The sum of information on water for which invoices are issued and water for which invoices are not issued may differ from information on the water produced as supplied by other organizations, e.g. by the amount of water supplied by other organizations.

Tab. B2.3.8 to Tab. B2.3.10 Accidents

The number of cases of accidental pollution or endangering of water quality is given on the basis of the records of the Czech Environment Inspection. The number of accidents related to ground waters also includes the number of accidents with impact on both surface and ground waters.

Further, more detailed information on water can be obtained from the following publications:

Czech Hydrometeorological Institute: “Hydrological Yearbook of the CR”,
Czech Hydrometeorological Institute: “Water Quality Yearbook”.
Czech Statistical Institute: “Waterworks, sewerage systems and streams in the CR, during 2002”.


B2.1  Hydrologické a meteorologické poměry
          Hydrological and Meteorological Conditions

Tab. B2.1.1 Výskyt kulminačních průtoků, při kterých byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity (SPA) nebo hodnota průtoku větší než pětiletý průtok v r. 2002
The occurence of peak flows, where the 3rd level of flood activity was achieved or where the flow exceeded 5-year flow, 2002

Měsíc
Month

Datum
Date

Tok
River

Profil
Profile

Stav
Water stage
[cm]

Průtok
Discharge
[m3.s-1]

Vodnost
Rate of
stream flow

SPA1)
FAD1)

Leden
January

27

Stěnava

Otovice

222

40,0

2 L

O

28

Dědina

Mitrov

249

26,5

2 L

O

28

Teplá

Březová

95

45,0

5 L

B

28

Ohře

Karlovy Vary

267

303

5 L

P

29

Labe

Jaroměř

331

211

5 L

B

29

Metuje

Krčín

210

68,3

2 L

O

29

Divoká Orlice

Kostelec n. O.

216

120

5 L

B

29

Orlice

Týniště n. O.

370

164

1 L

O

29

Labe

Němčice

529

450

5 L

O

29

Cidlina

Nový Bydžov

237

49,0

2 L

O

29

Sázava

Chlístov

188

62,6

1/2 L

O

29

Svatava

Svatava

190

54,0

5 L

B

29

Moravská Dyje

Janov

224

28,1

1 L

O

30

Labe

Přelouč

390

520

5 L

P

30

Cidlina

Sány

280

123

5 L

O

30

Labe

Branýs n. L.

458

840

5 L

O

30

Morava

Moravičany

310

139

2 L

O

31

Labe

Ústí n. L.

641

1 460

1 L

O

Únor
February

12

Labe

Debrné

310

138

2 L

O

13

Divoká Orlice

Kostelec n. O.

245

158

10 L

P

13

Orlice

Týniště n. O.

377

179

2 L

O

14

Labe

Němčice

490

400

2 L

O

14

Morava

Moravičany

311

140

2 L

O

15

Labe

Ústí n. L.

617

1370

1 L

O

27

Metuje

Krčín

208

67,2

2 L

O

27

Cidlina

Nový Bydžov

232

45,2

2 L

O

28

Labe

Němčice

488

397

2 L

O

28

Labe

Ústí n. L.

f">

1 420

1 L

O

28

Labe

Děčín

605

1 420

1 L

O

Březen
March

1

Cidlina

Sány

277

82,9

2 L

O

21

T. Vltava

Lenora

169

57,5

5 L

P

21

S. Vltava

Černý Kříž

190

47,0

5 L

B

21

Vydra

Modrava

177

79,0

5 L

O

21

Otava

Sušice

228

181

5 L

O

21

Otava

Katovice

261

207

5 L

P

21

Radbuza

Staňkov

265

51,9

2 L

O

21

Úhlava

Klatovy

284

55,5

5 L

P

Srpen
August

8

Lužnice

Pilař

471

137

20 L

O

12

T. Vltava

Lenora

202

82,9

10 L

O

12

T. Vltava

Chlum

278

188

100 L

O

12

S. Vltava

Černý Kříž

216

69,4

20 L

P

12

Vydra

Modrava

201

109

20 L

O

12

Ostružná

Kolinec

173

57,3

100 L

O

12

Otava

Sušice

287

299

50–100 L

O

12

Volyňka

Němětice

321

199

200 L

O

12

Blanice

Podedvory

435

280

>1000 L

O

12

Blanice

Husinec

466

270

>1000 L

O

13

Nežárka

Lásenice

257

84,3

5 L

O

13

Otava

Katovice

380

375

50 L

O

13

Svatava

Svatava

214

84,6

5 L

B

13

Lužická Nisa

Liberec

168

44,6

2 L

O

13

Smědá

Bílý Potok

214

43,6

2 L

O

13

Jizera

Jablonec n. J.

377

202

10 L

O

13

Jizera

Železný Brod

457

433

10–20 L

O

13

Vltava

Vyšší Brod

370

265*

20–50 L

O

13

Vltava

Březí

410

706

>1000 L

O

13

Černá

Ličov

357

178

200–500 L

O

13

Malše

Pořešín

441

399

200–500

O

13

Malše

Římov

413

414

200–500 L

O

13

Stropnice

Pašinovice

492

250

1000 L

O

13

Malše

Roudné

465

695

>1000 L

O

13

Vltava

České Budějovice

652

1 310

>1000 L

O

13

Blanice

Heřmaň

427

443

>1000 L

O

13

Otava

Písek

880

1 180

500–1000 L

O

13

Lomnice

Dolní Ostrovec

361

262

>1000 L

O

13

Skalice

Varvažov

406

203

>1000 L

O

13

Kocába

Štěchovice

211

78,7

50 L

**

13

Mže

Stříbro

290

131

10 L

O

13

Radbuza

Staňkov

360

213

100–200 L

O

13

Radbuza

Lhota

432

360

200–500 L

O

13

Radbuza

České Údolí

580

339

200 L

O

13

Úhlava

Klatovy

362

159

200–500 L

O

13

Úhlava

Štěnovice

513

398

1000 L

O

13

Berounka

Plzeň-Bílá Hora

799

858

100–200 L

O

13

Úslava

Koterov

371

459

>1000 L

O

13

Klabava

Nová Huť

294

266

200 L

O

13

Střela

Plasy

210

48,0

1L

O

13

Berounka

Liblín

703

1 710

500–1000 L

**

13

Litavka

Čenkov

235

88,0

50–100 L

O

13

Litavka

Beroun

375

210

50 L

O

13

Berounka

Beroun

796

2 170

500–1000 L

O

13

Rolava

Stará Role

261

39,3

5 L

**

13

Bílina

Trmice

297

59,2

20 L

O

13

Smědá

Frýdlant v Č.

261

219

20–50 L

O

14

Jizera

Bakov n. J.

557

.

.

O

14

Sázava

Chlístov

237

104

2 L

O

14

Blanice

Radonice

372

86,1

10 L

P

14

Úhlava

Nýrsko

119

23,3

5 L

P

14

Svratka

Borovnice

232

29,4

2 L

O

14

Jihlava

Ptáčov

382

99,4

2 L

O

14

Doubrava

Žleby

305

127

20 L

O

14

Sázava

Zruč n. S.

426

197

5–10 L

O

14

Želivka

Soutice

248

78,0

1L

O

14

Mže

Hracholusky

370

124

5 L

P

14

Vltava

Praha-Chuchle

782

5 160

500 L

O

14

Lužická Nisa

Hrádek n. N.

315

137

5–10 L

O

14

Moravská Dyje

Janov

303

46,8

5–10 L

O

14

Dyje

Podhradí n. D.

476

343

200 L

O

14

Dyje

Vranov

378

364

100 L

O

14

Dyje

Trávní Dvůr

516

168

10 L

O

14

Svratka

Dalečín

216

87,6

10 L

O

14

Jihlava

Dvorce

242

44,1

20 L

O

15

Chrudimka

Nemošice

263

91,6

2 L

O

15

Lužnice

Klenovice

529

625

>1000 L

O

15

Sázava

Nespeky

473

378

5–10 L

O

15

Vltava

Vraňany

829

5 080*

500 L

O

15

Labe

Mělník

1 066

.

.

O

16

Lužnice

Bechyně

640

666

1000 L

O

16

Labe

Ústí n. L.

1 196

4 700

100–200 L

O

16

Labe

Děčín

1 230

4 770

100–200 L

O

Září
September

1

Vltava

Březí

210

159

2 L

O

Prosinec
December

30

Vydra

Modrava

166

68,4

5 L

O

30

Otava

Sušice

184

126

2 L

O

31

Radbuza

Staňkov

267

52,6

2 L

O

31

Ohře

Karlovy Vary

269

307

5 L

P

31

Moravská Dyje

Janov

307

46,9

5 L

O

31

Dyje

Podhradí n. D.

302

189

5 L

O

31

Dyje

Vranov

206

128

5 L

P

1) stupeň povodňové aktivity
Flood activity degree

* možnost budoucích změn
Potential for changes in the future

** SPA nestanoven
FAD not determinated

Pozn.: B = bdělost, 1. stupeň; P = pohotovost, 2. stupeň; O = ohrožení, 3. stupeň
Note: B = readiness (1
st level); P = prepared (2nd level); O = danger (3rd level)

Zdroj: ČHMÚ
Source: ČHMÚ

Tab. B2.1.2 Průměrné roční hodnoty obsahu plavenin c a odtoku plavenin Gpl
Mean yearly drift content c and drift rate Gpl

Stanice
Station

Tok
River

2002

2002

1985–1995

2002

c [mg.l-1]

Gpl [t.rok-1]
Gpl [t.p.a.]

Gpl prům. [t.rok-1]
Gpl aver. [t.p.a.]

Gpl1) [%]

Debrné

Labe

22,2

26 321

27 277*

96

Děčín

Labe

18,2

532 313

440 934

121

Březí-K. Újezd

Vltava

24,9

85 091

21 426

397

Zbečno

Berounka

23,7

157 384

54 227

290

Kroměříž

Morava

27,9

106 499

453 637

23

Strážnice

Morava

51,5

192 314

300 000**

64

Bohumín

Odra

21,6

32 944

160 000***

21

1) 100× Gpl . (Gpl prům.)-1
100× G
pl . (Gpl aver.)-1

* pozorování od r. 1999
Observations since 1999

** stanoveno výpočtem, pozorování od r. 1990
Calculated, monitored since 1990

*** stanoveno výpočtem, pozorování od r. 1994
Calculated, monitored since 1994

Zdroj: ČHMÚ
Source: ČHMÚ

B2.2  Jakost vody
          Water quality

Tab. B2.2.1 Kvalita srážkových vod - roční mokrá atmosférická depozice vybraných ukazatelů na vybraných stanicích, 1997-2002
Precipitation quality - yearly wet atmospheric deposition of selected indicators at selected stations, 1997-2002

Stanice/Station

1997

1998

1999

2000

2001

2002

depozice H+ [mg.m-2]        deposition

Svratouch

23,80

18,73

14,44

13,02

12,00

14,15

Ústí nad Labem

20,02

25,40

16,71

15,34

12,71

16,25

Košetice

19,89

17,55

12,34

12,51

13,41

7,03

Hradec Králové

25,14

15,46

15,67

15,52

8,16

15,04

Libuš

15,38

8,11

7,84

9,34

8,75

11,32

depozice NH4+ [mg.m-2]        deposition

Svratouch

780

800

720

810

650

570

Ústí nad Labem

540

560

500

540

670

660

Košetice

550

420

410

430

700

460

Hradec Králové

460

430

420

390

870

400

Libuš

530

460

420

600

520

540

depozice F- [mg.m-2]        deposition

Svratouch

20

10

10

10

10

10

Ústí nad Labem

40

30

10

20

10

20

Košetice

10

10

10

20

10

10

Hradec Králové

30

20

10

20

10

10

Libuš

20

20

10

10

10

20

depozice NO3- [mg.m-2]        deposition

Svratouch

2 050

1 780

1 600

1 900

1 930

1 660

Ústí nad Labem

1 490

1 750

1 570

1 530

2 180

1 640

Košetice

1 630

1 710

1 250

1 430

1 480

1 300

Hradec Králové

1 470

1 700

1 520

1 570

2 090

1 260

Libuš

1 460

1 180

1 200

1 600

1 530

1 770

depozice SO42- [mg.m-2]        deposition

Svratouch

2 380

1 750

1 340

1 360

2 040

1 720

Ústí nad Labem

1 870

2 260

1 680

1 660

2 350

1 920

Košetice

1 740

1 110

1 010

1 070

1 170

1 190

Hradec Králové

1 840

2 150

940

900

1 910

1 280

Libuš

1 560

1 250

1 080

1 310

1 250

1 950

depozice Pb2+ [mg.m-2]        deposition

Svratouch

4,1

2,9

3,6

2,4

3,6

2,3

Ústí nad Labem

2,2

2,7

2,0

3,1

3,0

1,3

Košetice

2,1

1,9

2,9

2,3

3,3

1,3

Hradec Králové

3,1

2,0

1,8

2,3

2,9

1,3

Libuš

3,3

2,0

1,7

2,5

2,8

2,1

depozice Cd2+ [mg.m-2]        deposition

Svratouch

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Ústí nad Labem

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Košetice

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Hradec Králové

0,1

0,4

0,2

0,2

0,1

0,1

Libuš

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

depozice Ni2+ [mg.m-2]        deposition

Svratouch

1,8

1,0

0,9

1,3

2,6

0,7

Ústí nad Labem

1,4

1,8

0,9

1,1

1,9

1,5

Košetice

2,1

1,6

1,8

1,9

2,7

1,2

Hradec Králové

1,4

2,2

1,0

1,0

2,9

1,6

Libuš

1,0

1,9

1,1

1,6

2,0

0,7

Zdroj: ČHMÚ
Source: ČHMÚ

Tab. B2.2.2 Kvalita srážkových vod - průměrná roční koncentrace vybraných složek ve srážkách na vybraných stanicích, 1997-2002
Precipitation quality - mean yearly concentration of basic pollutants at selected stations, 1997-2002

Stanice/Station

1997

1998

1999

2000

2001

2002

pH

Svratouch

4,60

4,69

4,73

4,75

4,85

4,80

Ústí nad Labem

4,36

4,40

4,51

4,55

4,74

4,68

Košetice

4,53

4,55

4,67

4,72

4,73

5,04

Hradec Králové

4,40

4,66

4,52

4,54

4,95

4,67

Libuš

4,49

4,76

4,73

4,72

4,86

4,89

koncentrace NH4+ [mg.l-1]        concentration

Svratouch

0,82

0,88

0,92

1,12

0,76

0,63

Ústí nad Labem

1,17

0,88

0,93

0,98

0,95

0,85

Košetice

0,82

0,67

0,71

0,66

0,97

0,60

Hradec Králové

0,73

0,60

0,81

0,71

1,20

0,57

Libuš

1,10

0,98

0,98

1,22

0,82

0,62

koncentrace F- [mg.l-1]        concentration

Svratouch

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

Ústí nad Labem

0,09

0,05

0,02

0,03

0,02

0,03

Košetice

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Hradec Králové

0,04

0,03

0,02

0,04

0,02

0,02

Libuš

0,05

0,03

0,02

0,01

0,02

0,02

koncentrace NO3- [mg.l-1]        concentration

Svratouch

2,15

1,94

2,04

2,62

2,27

1,86

Ústí nad Labem

3,26

2,73

2,89

2,80

3,09

2,11

Košetice

2,42

2,73

2,18

2,18

2,04

1,68

Hradec Králové

2,34

2,39

2,97

2,88

2,88

1,78

Libuš

3,05

2,53

2,82

3,24

2,38

2,02

koncentrace SO42- [mg.l-1]        concentration

Svratouch

2,48

1,91

1,71

1,88

2,40

1,93

Ústí nad Labem

4,10

3,54

3,09

3,04

3,33

2,47

Košetice

2,58

1,77

1,77

1,63

1,61

1,54

Hradec Králové

2,93

3,02

1,83

1,65

2,62

1,80

Libuš

3,26

2,69

2,53

2,65

1,95

2,23

koncentrace Pb2+ [µg.l-1]        concentration

Svratouch

4,29

3,18

4,53

3,32

4,27

2,56

Ústí nad Labem

4,87

4,17

3,69

5,73

4,29

1,68

Košetice

3,06

3,09

5,14

3,46

4,56

1,62

Hradec Králové

4,96

2,76

3,63

4,05

4,03

1,80

Libuš

6,96

4,29

4,04

4,98

4,32

2,36

koncentrace Cd2+ [µg.l-1]        concentration

Svratouch

0,23

0,18

0,26

0,16

0,15

0,18

Ústí nad Labem

0,47

0,24

0,20

0,22

0,15

0,11

Košetice

0,27

0,18

0,20

0,18

0,15

0,10

Hradec Králové

0,22

0,51

0,38

0,32

0,15

0,11

Libuš

0,21

0,59

0,26

0,23

0,12

0,10

koncentrace Ni2+ [µg.l-1]        concentration

Svratouch

1,88

1,10

1,20

1,79

3,06

0,82

Ústí nad Labem

3,01

2,84

1,58

1,93

2,65

1,93

Košetice

3,06

2,52

3,17

2,95

3,64

1,55

Hradec Králové

2,24

3,05

2,10

1,79

4,00

2,27

Libuš

2,13

4,15

2,69

3,26

3,06

0,80

Zdroj: ČHMÚ
Source: ČHMÚ

Tab. B2.2.3 Podíl zdrojů pitné vody různých kategorií podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. v r. 2002
Share of different categories of drinking water sources pursuant to Decree of MZe No. 428/2001 Coll. in 2002

Kategorie podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.
Category pursuant to Decree of MZe
No. 428/2001 Coll.

Zdroje povrchové
Surface source

Zdroje podzemní
Ground source

%

A 1

A 2

A 3

7,9

55,3

36,8

77,0

8,8

14,2

Pozn.: vztaženo na upravované vody
Note: Calculated for treated waters.

Zdroj: VÚV TGM
Source: VÚV TGM

Tab. B2.2.4 Základní hodnoty jakosti povrchové vody ve vybraných profilech v r. 2002
Basic surface water quality evaluation at selected profiles in 2002

 

BSK5
BOD5

CHSKCr
CODCr

Rozp.
látky
105 °C
Soluble
Subst.
105 °C

Nerozp.
látky
105 °C
Insol.
Subst.
105 °C

N-NH4+

N-NO3-

TP

Cd

Hg

Pb

PCB

AOX

mg/l

µg/l

ng/l

µg/l

Labe – Valy

AP

2,70

16,38

308,00

12,00

0,24

4,85

0,17

x

x

1,60

.

31,10

CH

3,50

21,36

385,00

26,00

0,59

6,09

0,28

x

x

3,90

.

42,40

T

II

II

II

II

II

III

III

I

II

II

.

V

Labe – Lysá nad Labem

AP

3,60

21,15

344,00

17,00

0,20

4,66

0,18

0,12

x

1,70

.

31,10

CH

5,30

31,72

431,00

40,00

0,47

5,87

0,32

0,20

x

3,90

.

50,40

T

III

III

II

III

II

II

III

II

II

II

.

V

Labe – Obříství

AP

3,20

21,38

349,00

19,00

0,32

4,67

0,16

0,12

x

1,70

.

30,10

CH

4,20

42,32

428,00

53,00

0,70

5,80

0,26

0,20

x

4,30

.

44,40

T

III

III

II

III

III

II

III

II

II

II

.

V

Labe – Děčín

AP

3,70

27,62

283,00

25,00

0,18

4,09

0,16

0,15

x

3,10

.

29,10

CH

5,40

43,12

333,00

48,00

0,47

4,94

0,22

0,30

x

7,00

.

40,00

T

III

III

II

III

II

II

III

II

II

II

.

V

Jizera – Předměřice

AP

2,80

16,66

217,00

27,00

0,16

3,03

0,13

0,18

x

3,30

.

14,60

CH

5,80

27,84

289,00

101,00

0,43

3,58

0,21

0,45

x

8,90

.

19,50

T

III

III

I

V

II

II

III

II

II

III

.

II

Vltava – České Budějovice

AP

2,80

27,56

117,00

57,00

0,09

1,63

0,09

x

x

.

19,10

CH

4,20

43,37

150,00

265,00

0,20

2,47

0,17

x

x

.

27,50

T

III

III

I

V

I

I

III

x

x

.

III

Vltava – Vrané

AP

1,80

22,45

166,00

9,00

0,04

3,70

0,10

 x

x

1,40

.

19,20

CH

3,00

30,68

199,00

18,00

0,06

5,11

0,12

0,07

x

2,20

.

27,60

T

II

III

I

I

I

II

II

I

I

I

.

III

Vltava – Zelčín

AP

3,60

23,50

211,00

17,00

0,15

3,89

0,22

0,12

x

2,70

.

19,00

CH

7,80

28,30

246,00

31,00

0,32

5,20

0,34

0,21

x

3,80

.

26,00

T

III

III

I

II

II

II

III

II

I

II

.

III

Sázava – Pikovice

AP

4,00

28,25

239,00

44,00

0,08

6,72

0,20

0,10

x

4,80

.

16,60

CH

8,60

42,68

279,00

117,00

0,24

8,92

0,40

0,22

x

14,30

.

23,70

T

IV

III

I

V

I

III

IV

II

I

III

.

III

Berounka – Lahovice

AP

3,10

19,18

261,00

34,00

0,08

4,15

0,21

0,16

x

5,10

6,00

22,50

CH

6,80

25,68

300,00

109,00

0,16

5,72

0,45

0,37

x

14,00

6,00

30,10

T

III

III

II

V

I

II

IV

II

II

III

II

IV

Otava – Topělec

AP

3,10

21,82

150,00

10,00

0,15

2,33

0,11

0,07

x

1,30

.

17,50

CH

4,70

33,76

191,00

16,00

0,38

3,46

0,18

0,10

x

1,80

.

24,70

T

III

III

I

I

II

II

III

II

I

I

.

III

Ohře – Terezín

AP

2,40

15,33

322,00

12,00

0,08

2,76

0,07

 x

x

1,20

.

17,80

CH

4,00

21,46

364,00

29,00

0,18

3,18

0,09

0,12

x

1,80

.

T

III

II

II

II

I

II

II

II

I

I

.

Bílina – Chánov

AP

10,50

38,58

526,00

29,00

5,57

3,72

0,20

0,18

x

1,80

.

40,70

CH

25,90

92,08

761,00

99,00

10,92

6,17

0,34

0,33

x

3,10

.

 x

T

V

V

III

IV

V

III

III

II

I

II

.

 x

Bílina – Ústí nad Labem

AP

10,50

39,58

701,00

52,00

1,64

5,68

0,23

0,26

0,29

4,50

.

108,30

CH

24,30

86,14

997,00

113,00

3,05

8,02

0,33

0,54

0,92

8,50

.

259,80

T

V

V

IV

V

IV

III

III

III

IV

III

.

V

Odra – Bohumín

AP

4,30

18,75

386,00

33,00

0,44

2,68

0,30

1,20

0,17

x

12,00

51,60

CH

8,60

40,44

592,00

126,00

1,03

3,33

0,49

4,84

0,48

8,10

 x

92,80

T

IV

III

III

V

III

II

IV

V

III

III

 x

V

Olše – Věřňovice

AP

4,30

18,00

1664,00

13,00

0,64

2,03

0,31

1,01

x

x

1,00

145,50

CH

9,50

29,52

3060,00

23,00

1,46

3,23

0,59

4,92

0,10

3,90

x

259,80

T

IV

III

V

II

III

II

IV

V

III

II

x

V

Morava – Lanžhot

AP

3,90

16,36

283,00

24,00

0,19

2,60

0,27

x

x

1,80

.

18,90

CH

6,60

23,28

403,00

59,00

0,60

3,44

0,47

0,21

0,12

3,70

.

32,10

T

III

II

II

III

II

II

IV

II

III

II

.

IV

Bečva – Dluhonice

AP

3,6

14,925

311

40

0,18

2,37

0,18

x

x

3,4

.

12,3

CH

9,8

42,884

428

179

0,46

3,43

0,37

0,34

0,32

12

.

17,7

T

IV

III

II

V

II

II

III

III

II

III

.

II

Dyje – Pohansko

AP

3,30

25,36

377,00

15,00

0,23

4,17

0,34

x

x

1,50

.

26,10

CH

5,20

33,87

425,00

25,00

0,73

6,18

0,69

0,40

0,66

2,60

.

41,00

T

III

III

II

II

III

III

IV

II

IV

I

.

V

Svratka – Vranovice

AP

6,10

23,14

346,00

20,00

1,14

4,97

0,29

0,20

x

2,90

.

25,40

CH

10,10

36,29

419,00

37,00

2,29

6,83

0,40

0,41

0,17

4,80

.

37,50

T

IV

III

II

II

IV

III

III

II

III

II

.

IV

Jihlava – Iváň

AP

4,50

25,81

400,00

50,00

0,17

6,26

0,29

 x

 x

2,00

.

27,50

CH

9,30

41,27

555,00

183,00

0,46

7,69

0,57

0,26

0,32

4,10

.

47,00

T

IV

III

III

V

II

III

IV

II

III

II

.

V

AP – aritmetický průměr/arithmetic mean
CH – charakteristická hodnota/characteristic value
T – třída čistoty/purity class

Zdroj: ČHMÚ
Source: ČHMÚ

Tab. B2.2.5 Aritmetické průměry hodnot jakosti povrchové vody ve vybraných profilech, 1997-2002
Monitoring profiles of surface water quality: arithmetic means from measured values, 1997-2002

Rok
Year

BSK5
BOD5

CHSKCr
CODCr

Rozp.
látky
Soluble
Subst.

Nerozp.
látky
Insol.
Subst.

N-NH4+

N-NO3-

TP

Cd

Hg

Pb

PCB

AOX

mg/l

µg/l

ng/l

µg/l

Labe – Valy

97

4,1

26,4

345,5

9,8

0,7

5,2

0,3

x

x

x

x

49,5

98

3,7

23,6

329,7

15,9

0,6

5,2

0,3

x

x

x

x

39,2

99

3,6

24,5

337,7

32,1

0,3

4,9

0,2

x

x

x

x

47,2

00

3,5

20,8

315,5

27,8

0,6

4,9

0,3

x

x

x

x

57,3

01

3,1

19,2

325,1

16,5

0,7

5,1

0,3

0,1

0,1

1,5

x

46,0

02

2,7

16,4

308,0

12,0

0,2

4,9

0,2

x

x

1,6

.

31,1

Labe – Lysá nad Labem

97

4,1

27,3

419,8

10,1

0,8

5,1

0,3

x

0,2

x

x

35,4

98

4,5

27,8

379,4

19,8

0,5

4,8

0,3

x

0,1

x

x

31,6

99

4,5

28,1

388,5

27,2

0,3

4,5

0,2

x

x

x

x

44,7

00

3,1

18,1

355,4

16,9

0,3

4,5

0,2

x

x

x

x

40,2

01

3,7

21,5

360,6

22,6

0,6

4,8

0,2

0,1

0,1

1,7

x

35,5

02

3,6

21,2

344,0

17,0

0,2

4,7

0,2

0,1

x

1,7

.

31,1

Labe – Obříství

97

4,2

27,1

407,1

16,6

1,0

5,1

0,3

x

0,1

x

x

58,3

98

4,4

26,2

369,7

19,4

0,7

4,5

0,2

x

0,1

x

x

35,3

99

3,7

26,1

373,1

25,5

0,5

4,4

0,2

x

0,1

x

x

49,0

00

3,4

20,4

337,5

26,2

0,4

4,3

0,3

x

x

x

x

37,1

01

3,1

18,0

343,8

24,8

0,5

4,8

0,2

0,1

0,1

1,4

x

37,6

02

3,2

21,4

349,0

19,0

0,3

4,7

0,2

0,1

x

1,7

.

30,1

Labe – Děčín

97

4,0

30,3

359,4

12,5

0,5

4,5

0,2

x

0,1

x

x

51,1

98

4,4

30,5

348,3

17,6

0,4

4,1

0,2

x

0,1

x

x

54,2

99

4,3

31,0

340,9

21,3

0,3

4,2

0,2

x

x

0,8

x

69,8

00

4,0

25,6

322,6

25,6

0,3

4,1

0,2

0,1

x

x

.

35,2

01

4,2

27,9

320,8

41,5

0,3

4,2

0,2

0,2

0,1

1,6

.

33,2

02

3,7

27,6

283,0

25,0

0,2

4,1

0,2

0,2

x

3,1

.

29,1

Jizera – Předměřice

97

2,4

15,5

239,3

9,0

0,3

3,1

0,1

x

0,1

0,9

x

13,1

98

3,3

27,2

213,8

76,3

0,2

2,8

0,1

x

0,3

.

x

14,1

99

2,1

16,7

232,2

18,3

0,2

3,0

0,1

0,1

x

1,2

x

18,9

00

2,8

16,3

212,7

20,6

0,2

2,8

0,1

0,2

x

x

.

17,2

01

2,9

14,4

224,2

15,8

0,2

3,1

0,1

0,2

0,1

1,5

.

14,2

02

2,8

16,7

217,0

27,0

0,2

3,0

0,1

0,2

x

3,3

.

14,6

Vltava – České Budějovice

97

3,9

27,2

144,1

14,8

0,1

1,1

0,1

.

.

.

.

.

98

2,4

27,5

121,3

12,3

0,1

1,2

0,1

.

.

.

.

.

99

2,6

25,9

96,0

46,5

0,1

1,5

0,1

.

.

.

6,5

11,3

00

3,0

23,3

93,6

12,4

0,1

1,2

0,1

.

.

.

.

12,2

01

2,7

23,5

109,8

26,8

0,1

1,3

0,1

.

.

.

.

14,0

02

2,8

27,6

117,0

57,0

0,1

1,6

0,1

.

.

.

.

19,1

Vltava – Vrané

97

2,5

15,6

197,5

7,2

x

4,4

0,1

x

x

1,2

x

15,6

98

2,5

21,2

176,3

6,8

x

3,0

0,1

x

x

0,7

x

17,2

99

2,3

15,8

171,6

6,8

x

3,9

0,1

x

x

2,1

x

13,7

00

2,5

19,6

169,4

11,8

0,1

3,0

0,1

x

x

1,5

x

15,7

01

2,1

21,5

176,0

13,6

0,03

3,2

0,2

0,1

x

1,2

x

15,7

02

1,8

22,5

166,0

9,0

0,0

3,7

0,1

x

x

1,4

.

19,2

Vltava – Zelčín

97

5,6

21,2

254,2

13,6

0,6

4,2

0,3

x

x

1,2

x

18,5

98

6,0

26,2

240,6

12,6

0,5

3,5

0,4

x

x

1,5

x

19,8

99

4,5

23,9

237,8

13,9

0,5

4,2

0,3

x

x

2,2

.

17,5

00

5,2

23,1

235,0

20,2

0,4

3,4

0,3

x

x

3,0

.

18,8

01

3,5

22,8

269,0

24,7

0,2

3,6

0,3

0,1

0,03

2,2

.

18,8

02

3,6

23,5

211,0

17,0

0,2

3,9

0,2

0,1

x

2,7

.

19,0

Sázava – Pikovice

97

3,4

17,9

268,1

16,4

0,2

6,9

0,2

x

x

3,6

x

15,3

98

4,7

25,6

251,9

20,2

0,1

6,2

0,3

x

x

3,3

x

16,1

99

4,2

25,0

255,3

68,1

0,2

5,8

0,3

x

x

9,6

.

17,9

00

3,7

28,5

299,0

60,6

0,3

5,0

0,5

0,3

x

13,6

.

18,9

01

3,0

21,6

257,6

36,2

0,1

6,4

0,4

0,1

0,04

3,8

.

16,3

02

4,0

28,3

239,0

44,0

0,1

6,7

0,2

0,1

x

4,8

.

16,6

Berounka – Lahovice

97

3,6

25,8

286,2

14,1

0,1

3,9

0,2

x

0,4

2,7

x

23,6

98

5,2

31,1

281,7

18,9

0,1

3,5

0,3

x

0,6

3,5

x

21,2

99

4,4

20,3

280,5

23,8

0,2

3,5

0,2

0,8

x

4,0

.

20,1

00

3,8

20,9

275,6

14,7

x

3,4

0,2

0,3

x

3,2

.

20,2

01

3,7

20,8

286,3

15,4

0,1

4,0

0,2

0,2

0,1

3,6

6,0

25,3

02

3,1

19,2

261,0

34,0

0,1

4,2

0,2

0,2

x

5,1

6,0

22,5

Otava – Topělec

97

3,7

27,3

161,3

8,0

0,2

2,4

0,1

x

x

0,9

.

16,7

98

3,6

22,5

123,1

6,1

0,2

1,6

0,2

x

x

0,8

.

15,5

99

2,1

16,9

116,1

9,8

0,1

2,1

0,1

x

x

1,0

5,0

12,3

00

2,8

17,0

128,3

10,8

0,3

2,2

0,1

x

x

1,4

.

16,3

01

3,5

28,9

169,8

11,2

0,2

2,0

0,1

0,1

0,05

1,0

.

20,1

02

3,1

21,8

150,0

10,0

0,2

2,3

0,1

0,1

x

1,3

.

17,5

Ohře – Terezín

97

2,7

14,8

356,3

6,7

0,1

3,1

0,1

x

x

x

3,0

20,2

98

3,2

15,8

353,1

8,0

0,1

3,0

0,1

x

x

x

4,0

19,5

99

3,0

15,6

348,3

7,3

0,1

2,7

0,1

x

x

x

5,0

17,3

00

2,9

15,8

336,3

6,1

0,1

2,4

0,1

x

x

1,0

x

21,2

01

2,9

16,0

350,8

13,0

0,1

2,7

0,1

0,1

0,03

1,0

.

25,8

02

2,4

15,3

322,0

12,0

0,1

2,8

0,1

x

x

1,2

.

17,8

Bílina – Chánov

97

18,2

32,1

703,4

15,7

10,7

3,2

0,6

x

0,2

1,5

9,3

63,7

98

24,1

31,1

678,9

14,6

13,7

3,5

0,8

x

x

x

x

52,0

99

22,3

50,1

639,2

34,1

7,7

3,6

0,4

0,3

x

x

14,0

70,7

00

10,3

31,4

668,3

13,4

7,4

3,9

0,4

x

x

1,4

.

61,3

01

8,1

26,8

669,3

14,8

8,7

3,2

0,3

0,1

0,03

1,1

.

52,8

02

10,5

38,6

526,0

29,0

5,6

3,7

0,2

0,2

x

1,8

.

40,7

Bílina – Ústí nad Labem

97

20,4

36,3

910,3

37,1

4,1

7,5

0,7

0,9

0,2

10,8

184,0

704,6

98

16,6

36,8

877,1

28,8

2,0

7,5

0,7

0,8

0,2

5,3

73,0

931,7

99

13,2

36,7

773,1

44,1

2,0

6,7

0,4

0,3

1,0

3,3

.

355,2

00

12,3

42,2

861,6

46,3

4,2

5,9

0,4

0,2

0,4

5,6

.

365,0

01

11,8

39,5

876,3

34,5

2,4

5,5

0,3

0,3

0,5

4,4

.

324,3

02

10,5

39,6

701,0

52,0

1,6

5,7

0,2

0,3

0,3

4,5

.

108,3

Odra – Bohumín

97

4,2

25,1

482,4

21,1

1,3

2,4

0,4

x

x

6,4

46,0

57,0

98

3,9

22,5

396,2

21,7

0,6

3,2

0,4

x

x

0,0

x

x

99

4,8

22,9

384,5

39,3

0,5

3,0

3,0

x

x

x

x

49,1

00

5,8

19,0

400,7

34,8

0,6

2,8

0,4

x

0,1

3,8

14,9

35,0

01

3,6

18,2

389,5

47,5

0,4

2,6

0,3

0,4

0,1

2,3

8,3

28,8

02

4,3

18,8

386,0

33,0

0,4

2,7

0,3

1,2

0,2

x

12,0

51,6

Olše – Věřňovice

97

5,0

35,1

2069,3

17,8

1,9

2,1

0,3

0,1

x

8,8

.

272,0

98

5,3

35,5

1831,5

24,3

1,5

1,9

0,5

x

x

x

.

131,0

99

6,1

36,0

2214,9

85,7

1,9

1,9

0,5

0,5

0,1

3,1

.

140,8

00

5,2

25,0

2012,7

29,8

1,1

1,4

0,7

x

0,2

x

18,5

85,3

01

3,4

15,9

1468,3

13,0

0,8

1,6

0,3

0,3

0,1

1,2

10,0

39,4

02

4,3

18,0

1664,0

13,0

0,6

2,0

0,3

1,0

x

x

1,0

145,5

Morava – Lanžhot

97

5,4

24,0

406,3

36,4

0,7

3,3

0,3

0,1

0,1

2,4

39,6

17,3

98

4,4

18,8

385,2

10,6

0,4

3,3

0,2

0,1

x

1,2

22,8

15,5

99

5,5

18,0

359,8

41,7

0,4

3,5

0,3

0,1

x

2,2

17,0

17,5

00

3,6

16,1

333,0

23,0

0,3

2,9

0,3

x

0,1

1,5

5,2

16,4

01

3,7

14,1

341,4

21,5

0,2

2,9

0,2

0,2

0,1

1,4

8,0

19,9

02

3,9

16,4

283,0

24,0

0,2

2,6

0,3

x

x

1,8

.

18,9

Bečva – Dluhonice

97

3,7

29,6

368,2

57,3

0,6

2,6

0,2

0,1

x

3,3

.

14,9

98

2,8

14,1

327,4

4,5

0,5

2,5

0,2

0,1

x

1,1

23,4

10,9

99

4,0

15,8

293,0

67,8

0,5

2,4

0,2

0,1

0,2

2,8

13,3

10,0

00

2,8

13,1

424,9

8,6

0,5

2,4

0,2

x

0,5

x

6,8

12,5

01

3,0

12,9

382,7

75,6

0,1

2,2

0,2

0,3

0,1

2,1

9,1

13,9

02

3,6

14,9

311,0

40,0

0,2

2,4

0,2

x

x

3,4

.

12,3

Dyje – Pohansko

97

5,1

35,1

463,5

18,5

0,5

4,4

0,4

0,1

x

1,4

12,3

24,9

98

3,2

23,5

267,9

5,5

0,1

4,0

0,1

x

0,4

1,0

15,5

19,6

99

4,5

28,6

444,7

18,5

0,4

3,5

0,4

0,5

9,9

1,2

16,2

23,9

00

4,2

24,0

424,6

18,1

0,4

3,0

0,4

x

0,2

1,4

10,2

27,6

01

3,9

21,2

417,1

16,6

0,2

3,3

0,3

0,2

0,1

1,2

6,7

24,3

02

3,3

25,4

377,0

15,0

0,2

4,2

0,3

x

x

1,5

.

26,1

Svratka – Vranovice

97

8,0

29,6

437,3

30,9

1,5

5,6

0,4

0,1

0,1

2,4

13,5

26,8

98

9,3

33,1

442,1

24,3

1,9

5,0

0,5

x

0,4

2,7

20,8

19,3

99

8,1

28,9

438,8

117,6

1,6

6,0

0,4

0,4

x

3,3

12,0

21,0

00

6,4

20,0

406,8

15,9

2,0

4,8

0,3

0,3

0,8

1,7

8,6

23,8

01

5,8

22,1

398,6

26,5

0,9

4,6

0,3

0,3

0,2

2,7

1,0

25,9

02

6,1

23,1

346,0

20,0

1,1

5,0

0,3

0,2

x

2,9

.

25,4

Jihlava – Iváň

97

5,0

35,2

385,8

35,3

0,1

7,4

0,3

0,1

x

1,5

18,0

23,4

98

4,6

32,8

403,8

17,9

0,2

6,2

0,3

x

0,8

1,5

19,6

32,1

99

4,3

26,3

390,6

42,8

0,2

6,6

0,3

0,3

0,3

2,0

10,8

23,2

00

4,2

20,5

407,3

22,0

0,1

6,1

0,3

0,3

1,1

1,3

6,8

27,0

01

3,0

21,5

403,8

19,3

0,2

6,5

0,3

0,3

0,1

1,5

3,3

25,6

02

4,5

25,8

400,0

50,0

0,2

6,3

0,3

x

x

2,0

.

27,5

Zdroj: ČHMÚ
Source: ČHMÚ

Tab. B2.2.6 Jakost podzemní vody: prameny, 1997-2002. Porovnání jakosti s vyhláškou MZ č. 376/2000 Sb. (platné od 1. 1. 2001) a s ukazateli dříve platné ČSN 75 7111 (Pitná voda)
Groundwater quality: springs, 1997-2002. Comparison of water quality with Decree of MH No. 376/2000 Coll. (valid from January 1, 2001) and with the indicators of the formerly valid Czech State Standard (ČSN 757111) for drinking water

Ukazatel
Index

Hodnota
Value

 

Celkový počet stanovení
Total number of determinations

Počet stanovení pod mezí
stanovitelnosti [%]
Number of determinations below
the determinability limit [%]

Počet překročení ukazatelů vyhlášky
MZ č. 376/2000 Sb. a ČSN 75 7111 [%]
Number exceeding the Decree
of Ministry of Health 376/2000
and CS Standard 75 7111 [%]

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Celk. mineralizace
Total mineralization

1 000 mg.l-1

MH

272

271

271

268

274

274

-

-

-

-

0

0

2,6

2,6

2,6

-

2,6

2,2

Hořčík
Magnesium

> 10 mg.l-1
125 mg.l-1 *

MH
MH*

272

271

271

268

274

274

-

-

-

-

0

0

0,7*

0,7*

0,7*

0,7*

73,0

71,5

Amonné ionty
Ammonium ions

0,5 mg.l-1

MH

272

271

271

268

274

274

83,8

97,4

95,6

93,3

97,8

93,8

2,6

0,4

-

-

0,4

0

Fluoridy/Fluorides

1,5 mg.l-1

NMH

272

271

271

268

274

274

41,5

44,3

41,3

32,5

36,9

15,3

-

-

-

-

0

0

Chloridy/Chlorides

100 mg.l-1

MH

272

271

271

268

274

274

4,4

8,1

1,8

1,9

0,7

1,1

1,5

1,1

0,7

0,7

0,7

0,7

Sírany/Sulfates

250 mg.l-1

MH

272

271

271

268

274

274

-

-

-

-

0

0

2,6

2,6

3,0

1,1

1,8

1,5

Dusičnany/Nitrates

50 mg.l-1

MH

272

271

271

268

274

274

3,3

3,7

4,1

3,7

4,7

4,7

14,0

13,7

12,9

13,1

14,2

13,1

Dusitany/Nitrites

0,5 mg.l-1
0,1 mg.l-1 *

NMH
MH*

272

271

271

268

274

274

84,6

80,4

83,4

82,5

75,9

74,1

1,1*

1,5*

0,7*

1,5*

0

0

Měď/Copper

1,0 mg.l-1
0,1 mg.l-1 *

NMH
MH*

272

271

271

268

274

273

96,7

96,7

98,2

93,7

92,7

93,8

0,4*

-*

-*

-*

0

0

Zinek/Zinc

5,0 mg.l-1 *

MH*

272

271

271

268

274

274

80,5

76,4

75,3

60,4

78,5

68,2

-*

-*

-*

-*

0*

0*

Kadmium/Cadmium

0,005 mg.l-1

NMH

272

271

271

268

274

274

95,2

98,2

97,4

97,4

97,1

74,8

0,7

0,4

0,7

0,7

0,7

0,7

Olovo/Lead

0,025 mg.l-1
0,05 mg.l-1 *

NMH
NMH*

272

271

271

268

274

274

97,8

100,0

99,6

100,0

99,3

95,6

-*

-*

-*

-*

0

0

Rtuť/Mercury

0,001 mg.l-1

NMH

272

271

271

268

274

274

98,9

98,2

98,5

97,0

99,3

98,2

-

-

-

0,4

0

0

Hliník/Aluminium

0,2 mg.l-1

MH

272

271

271

268

274

274

77,2

82,7

84,1

79,9

78,1

61,3

4,4

3,7

3,0

5,6

8,4

4,4

CHSK - Mn
COD - Mn

3,0 mg.l-1

MH

272

271

271

268

274

274

12,1

26,2

29,9

22,7

10,9

22,6

2,9

4,1

4,1

3,0

4,7

3,6

Ropné látky
Petroleum products

0,05 mg.l-1

NMH

137

271

271

268

229

274

86,1

91,5

97,4

99,3

98,3

98,9

1,5

2,2

1,5

-

1,3

0,7

Aktivita alfa
a-activity

0,1 Bq.l-1 *

IH*

137

131

135

134

88

137

74,5

54,2

40,0

26,1

51,1

29,9

14,6*

29,8*

45,9*

13,8*

34,1*

34,3*

Pozn.: MH - mezná hodnota, NMH - nejvyšší mezná hodnota, IH - indikační hodnota
* limity podle ČSN 75 71111, které nejsou totožné s limity vyhlášky MZ č. 376/2000 Sb., případně které vyhláška neobsahuje
Note: MH - limit value, NMH - the highest limit value, IH - indicative value
*
limits according to Czech State Standard 75 71111, which are not identical with limits according to the Decree of the Ministry of Health 376/2000 Coll.,
or which the Decree does not contain

Zdroj: ČHMÚ
Source: ČHMÚ

Tab. B2.2.7 Jakost podzemní vody: mělké kvartérní vrty, 1997-2002. Porovnání jakosti s vyhláškou MZ č. 376/2000 Sb. (platné od 1. 1. 2001) a s ukazateli dříve platné ČSN 75 7111 (Pitná voda)
Groundwater quality: shallow quarternary wells, 1997-2002. Comparison of water quality with Decree of MH No. 376/2000 Coll. (valid from January 1, 2001) and with the indicators of the formerly valid Czech State Standard (ČSN 757111) for drinking water

Ukazatel
Index

Hodnota
Value

 

Celkový počet stanovení
Total number of determinations

Počet stanovení pod mezí
stanovitelnosti [%]
Number of determinations below
the determinability limit [%]

Počet překročení ukazatelů vyhlášky
MZ č. 376/2000 Sb. a ČSN 75 7111 [%]
Number exceeding the Decree
of Ministry of Health 376/2000
and CS Standard 75 7111 [%]

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Celk. mineralizace
Total mineralization

1 000 mg.l-1

MH

293

289

289

292

290

286

-

-

-

-

0

0

29,0

30,4

29,4

21,2

24,8

19,6

Hořčík
Magnesium

> 10 mg.l-1
125 mg.l-1 *

MH
MH*

293

289

289

292

290

286

-

-

-

-

0

0

1,7*

1,4*

2,1*

2,1*

23,4

23,4

Amonné ionty
Ammonium ions

0,5 mg.l-1

MH

293

289

289

292

290

286

36,2

47,4

47,1

44,5

48,3

45,5

32,4

19,4

20,1

23,3

21,4

19,2

Fluoridy/Fluorides

1,5 mg.l-1

NMH

293

289

289

292

290

286

14,3

10,7

11,4

7,5

8,3

3,8

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Chloridy/Chlorides

100 mg.l-1

MH

293

289

289

292

290

286

-

-

-

-

0

0

15,4

14,5

15,5

12,7

15,5

16,4

Sírany/Sulfates

250 mg.l-1

MH

293

289

289

292

290

286

-

0,3

-

0,3

0,7

0

26,6

29,4

28,3

35,3

20,3

22,7

Dusičnany/Nitrates

50 mg.l-1

MH

293

289

289

292

290

286

32,4

37,4

33,6

35,6

30,3

28,7

21,8

18,7

18,7

16,4

18,3

20,6

Dusitany/Nitrites

0,5 mg.l-1
0,1 mg.l-1 *

NMH
MH*

293

289

289

292

290

286

37,2

35,3

36,7

29,4

35,2

25,5

8,9*

9,0*

12,5*

14,0*

0,7

0,7

Měď/Copper

1,0 mg.l-1
0,1 mg.l-1 *

NMH
MH*

293

289

289

292

290

286

88,7

92,0

92,7

91,8

73,8

53,1

0,3*

-*

-*

-*

0

0

Zinek/Zinc

5,0 mg.l-1 *

MH*

293

289

289

292

290

286

74,4

69,9

67,5

70,5

79,7

62,6

-*

-*

-*

-*

0*

0*

Kadmium/Cadmium

0,005 mg.l-1

NMH

292

289

289

292

290

286

93,5

99,3

98,3

97,9

99,7

78,0

1,0

-

-

-

0

0

Olovo/Lead

0,025 mg.l-1
0,05 mg.l-1 *

NMH
NMH*

293

289

289

292

290

286

94,5

99,7

97,6

99,3

97,9

89,9

0,3*

-*

0,3*

0,3*

0

0

Rtuť/Mercury

0,001 mg.l-1

NMH

293

289

289

292

290

286

98,0

95,2

96,5

99,3

99,7

99,0

0,3

-

-

-

0,7

0

Hliník/Aluminium

0,2 mg.l-1

MH

293

289

289

292

290

286

78,8

85,5

83,4

84,2

79,0

63,6

5,8

3,8

2,4

4,1

2,8

4,9

CHSK - Mn
COD - Mn

3,0 mg.l-1

MH

293

289

289

292

290

286

4,8

7,6

7,3

10,6

2,8

5,6

27,8

19,4

18,3

23,3

23,1

24,5

Ropné látky
Petroleum products

0,05 mg.l-1

NMH

147

289

289

292

222

286

87,1

88,2

96,2

98,3

99,5

98,6

5,4

1,4

1,7

0,7

0,5

0

Aktivita alfa
a-activity

0,1 Bq.l-1 *

IH*

147

143

145

146

110

140

69,4

56,7

42,8

23,3

61,8

33,6

25,9*

37,1*

45,5*

20,9*

51,8*

54,3*

Pozn.: MH - mezná hodnota, NMH - nejvyšší mezná hodnota, IH - indikační hodnota
* limity podle ČSN 75 71111, které nejsou totožné s limity vyhlášky MZ č. 376/2000 Sb., případně které vyhláška neobsahuje
Note: MH - limit value, NMH - the highest limit value, IH - indicative value
*
limits according to Czech State Standard 75 71111, which are not identical with limits according to the Decree of the Ministry of Health 376/2000 Coll.,
or which the Decree does not contain

Zdroj: ČHMÚ
Source: ČHMÚ

Tab. B2.2.8 Jakost podzemní vody: hluboké vrty, 1997-2002. Porovnání jakosti s vyhláškou MZ č. 376/2000 Sb. (platné od 1. 1. 2001) a s ukazateli dříve platné ČSN 75 7111 (Pitná voda)
Groundwater quality: deep wells, 1997-2002. Comparison of water quality with Decree of MH No. 376/2000 Coll. (valid from January 1, 2001) and with the indicators of the formerly valid Czech State Standard (ČSN 757111) for drinking water

Ukazatel
Index

Hodnota
Value

 

Celkový počet stanovení
Total number of determinations

Počet stanovení pod mezí
stanovitelnosti [%]
Number of determinations below
the determinability limit [%]

Počet překročení ukazatelů vyhlášky
MZ č. 376/2000 Sb. a ČSN 75 7111 [%]
Number exceeding the Decree
of Ministry of Health 376/2000
and CS Standard 75 7111 [%]

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Celk. mineralizace
Total mineralization

1 000 mg.l-1

MH

366

363

362

359

356

356

-

-

-

-

0

0

5,7

4,1

5,2

4,2

4,5

3,7

Hořčík
Magnesium

> 10 mg.l-1
125 mg.l-1 *

MH
MH*

366

363

362

359

356

356

-

0,3

0,6

-

0

0

0,3*

- *

-*

-*

71,1

69,4

Amonné ionty
Ammonium ions

0,5 mg.l-1

MH

366

363

362

359

356

356

48,6

55,9

57,2

49,0

53,1

48,6

16,9

12,9

12,2

13,4

14,9

12,1

Fluoridy/Fluorides

1,5 mg.l-1

NMH

366

363

362

359

356

356

30,6

22,7

23,5

19,5

23,3

10,7

6,3

5,5

5,5

5,8

5,3

4,8

Chloridy/Chlorides

100 mg.l-1

MH

366

363

362

359

356

356

2,5

1,4

0,8

1,8

0,3

0

3,5

2,8

3,9

2,8

3,4

3,4

Sírany/Sulfates

250 mg.l-1

MH

366

363

362

359

356

356

6,0

5,2

1,9

4,5

9,8

5,9

2,7

2,2

2,5

1,7

2,2

2,2

Dusičnany/Nitrates

50 mg.l-1

MH

366

363

362

359

356

356

58,7

58,1

54,1

60,7

57,6

60,1

5,7

5,2

6,1

6,1

7,3

5,9

Dusitany/Nitrites

0,5 mg.l-1
0,1 mg.l-1 *

NMH
MH*

366

363

362

359

356

356

62,3

50,1

54,7

45,1

49,4

39,0

1,9*

2,5*

4,4*

5,6*

0,3

0,3

Měď/Copper

1,0 mg.l-1
0,1 mg.l-1 *

NMH
MH*

366

363

362

359

356

356

93,4

94,5

96,4

93,4

85,7

80,1

-*

0,3*

-*

0,3*

0

0

Zinek/Zinc

5,0 mg.l-1 *

MH*

366

363

362

359

356

356

80,6

76,6

79,8

68,2

76,7

63,8

-*

-*

-*

-*

0*

0*

Kadmium/Cadmium

0,005 mg.l-1

NMH

366

363

362

359

356

356

93,7

98,9

99,4

98,1

98,9

86,8

1,6

-

-

-

0

0

Olovo/Lead

0,025 mg.l-1
0,05 mg.l-1 *

NMH
NMH*

366

363

362

359

356

356

96,7

98,3

99,4

99,7

98,6

91,6

1,1*

-*

-*

-*

0,3

0

Rtuť/Mercury

0,001 mg.l-1

NMH

366

363

362

359

356

356

99,7

94,2

98,3

98,9

100

98,6

-

-

-

0,3

0

0

Hliník/Aluminium

0,2 mg.l-1

MH

366

363

362

359

356

356

86,3

87,1

87,3

88,0

83,1

64,6

5,5

3,3

4,1

4,2

4,8

6,7

CHSK - Mn
COD - Mn

3,0 mg.l-1

MH

366

363

362

359

356

356

25,4

31,4

23,5

19,8

16,3

24,2

4,4

3,9

3,6

6,1

7,0

7,0

Ropné látky
Petroleum products

0,05 mg.l-1

NMH

187

363

362

359

281

356

90,4

92,3

96,7

94,2

97,2

87,9

4,3

3,3

2,2

2,5

1,4

7,3

Aktivita alfa
a-activity

0,1 Bq.l-1 *

IH*

187

178

180

179

123

178

49,7

44,4

35,6

25,7

62,6

20,8

36,4*

42,3*

51,7*

42,5*

42,3*

53,9*

Pozn.: MH - mezná hodnota, NMH - nejvyšší mezná hodnota, IH - indikační hodnota
* limity podle ČSN 75 71111, které nejsou totožné s limity vyhlášky MZ č. 376/2000 Sb., případně které vyhláška neobsahuje
Note: MH - limit value, NMH - the highest limit value, IH - indicative value
*
limits according to Czech State Standard 75 71111, which are not identical with limits according to the Decree of the Ministry of Health 376/2000 Coll.,
or which the Decree does not contain

Zdroj: ČHMÚ
Source: ČHMÚ

B2.3  Užívání vody, nakládání s vodami, zdroje znečištění
          Water use, water management and pollution sources

Tab. B2.3.1 Znečištění vypouštěné z bodových zdrojů v r. 2002
Pollution from point sources in 2002

Povodí
Watershed

BSK5
BOD5

CHSKCr
CODCr

Nerozpuštěné látky
Undissolved
substances

Rozpuštěné
anorganické soli
Soluble inorganic salts

počet
number

t.rok-1
t. p.a.

počet
number

t.rok-1
t. p.a.

počet
number

t.rok-1
t. p.a.

počet
number

t.rok-1
t. p.a.

Labe

562

4 400

584

20 000

610

6 000

564

185 000

Vltava

936

12 215

951

41 317

958

25 694

77

19 135

Ohře

363

1 838

410

9 336

445

5 224

212

185 158

Morava

647

2 754

671

11 831

675

4 318

488

153 094

Odra

323

1 742

339

9 781

356

2 917

267

218 366

Celkem
Total

2 831

22 949

2 955

92 265

3 044

44 153

1 608

760 753

Zdroj: VÚV TGM, jednotlivá Povodí, s. p.
Source: VÚV TGM, local Water Management Companies

Tab. B2.3.2 Vodovody pro veřejnou potřebu, 1997-2002
Water supply systems for public use, 1997-2002

Ukazatel

Měrná
jednotka

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Unit

Indicator

Obyvatelé záso-
bovaní vodou
z vodovodů

tis. osob

8 886

8 879

8 936

8 952

8 981

9 156

thousand
persons

Population supplied
with water from
water-supply systems

Podíl obyvatel
zásobovaných
vodou z vodo-
vodů1)

%

86,0

86,2

86,9

87,1

87,3

89,8

%

Percentage of
population supplied
with water from
water-supply
systems1)

Voda vyrobená
pitná z vodovodů

mil. m3

887

843

800

778

754

753

mil. m3

Production of drink-
ing water, supplied
from water-supply
systems

Voda fakturovaná
pitná celkem

mil. m3

604

580

564

554

536

545

mil. m3

Drinking water
invoiced. total

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

 

including:

   pro domácnosti

 

365

358

355

351

339

343

 

   To households

1) z celkového počtu obyvatel (střední stav v roce)
related to mid-year population level

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. B2.3.3 Vodovody pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů - základní údaje v r. 2002
Water supply systems for public use: basic water management data, 2002

Kraj
Region

Voda vyrobená
určená k realizaci
Production
of drinking water

Voda fakturovaná
Total water invoiced

Voda nefakturovaná
Water not invoiced

Podíl ztrát z vody
vyrobené určené
k realizaci
Percentage losses
from water produced
for consumption

celkem
Total

v tom    of which

celkem
Total

z toho    of which

domácnosti
Households

ostatní
Other users

ztráty vody
v trubní síti
Losses in pipe-
line networks

vlastní
potřeba
Personal use

ostatní
Other

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

%

ČR/CR

722 025

527 563

332 031

195 532

194 462

171 666

20 878

1 918

23,8

Hl. město Praha
Capital City of Prague

132 521

89 340

56 989

32 351

43 181

42 501

646

34

32,1

Středočeský
Středočeský

59 259

44 583

28 584

15 999

14 676

12 619

1 728

329

21,3

Jihočeský
Jihočeský

38 710

28 327

17 363

10 964

10 383

9 227

1 036

120

23,8

Plzeňský
Plzeňský

33 860

26 693

15 919

10 774

7 167

6 459

611

97

19,1

Karlovarský
Karlovarský

22 384

17 840

11 525

6 315

4 544

3 692

837

15

16,5

Ústecký
Ústecký

74 079

49 443

31 567

17 876

24 636

20 033

4 584

19

27,0

Liberecký
Liberecký

34 325

20 863

13 939

6 924

13 462

11 601

1 773

88

33,8

Královéhradecký
Královéhradecký

36 531

25 799

16 043

9 756

10 734

9 000

1 559

175

24,6

Pardubický
Pardubický

32 498

25 206

15 341

9 865

7 292

6 366

863

63

19,6

Vysočina
Vysočina

24 969

19 599

10 875

8 724

5 370

4 892

473

5

19,6

Jihomoravský
Jihomoravský

71 737

57 639

35 677

21 962

14 095

12 756

1 225

114

17,8

Olomoucký
Olomoucký

37 561

26 796

16 802

9 994

10 765

9 874

595

296

26,3

Zlínský
Zlínský

34 883

26 055

15 666

10 389

8 828

6 866

1 640

322

19,7

Moravskoslezský
Moravskoslezský

88 708

69 380

45 741

23 639

19 329

15 780

3 308

241

17,8

Pozn.: Hlavní provozovatelé tvoří 97 % z provozovatelů celkem.
Note: The main operators constitute 97 % of all operators.

Zdroj: ČSÚ, VÚV TGM
Source: ČSÚ, VÚV TGM

Tab. B2.3.4 Kanalizace pro veřejnou potřebu, 1997-2002
Sewerage systems for public use, 1997-2002

Ukazatel

Měrná
jednotka

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Unit

Indicator

Obyvatelé bydlí-
cí v domech na-
pojených na
kanalizaci

tis. osob

7 573

7 657

7 666

7 685

7 706

7 899

thousand
persons

Population living
in houses
connected to
sewerage systems

Podíl obyvatel
bydlících v do-
mech napoje-
ných na kana-
lizaci1)

%

73,5

74,4

74,6

74,8

74,9

77,4

%

Share of popu-
lation living in
houses connec-
ted to sewerage
systems1)

Vypouštěné
odpadní vody
do kanalizace

mil. m3

629

620

592

576

571

576

mil. m3

Waste water
discharged into
sewerage systems

Čištěné odpadní
vody (bez sráž-
kových vod)

mil. m3

572

566

563

546

545

534

mil. m3

Waste water
treated (excl. pre-
cipitation water)

Podíl čištěných
odpadních vod

%

90,9

91,3

95,0

94,8

95,5

92,6

%

Fraction of waste
water treated

1) z celkového počtu obyvatel (střední stav v roce)
related to mid-year population level

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. B2.3.5 Kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě hlavních provozovatelů - základní údaje v r. 2002
Sewerage systems for public use: basic water management data, 2002

Kraj
Region

Vypouštění odpadních vod do kanalizace
Waste water discharged into
sewerage systems

Čištěné vody (vč. srážkových vod)
Purified water
(including precipitation water)

celkem
Total

  z toho

celkem
Total

z toho

splaškové
Sewage

průmyslové
a ostatní
Industrial
and other

splaškové
Sewage

průmyslové
a ostatní
Industrial
and other

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

tis. m3
thous. m3

ČR/CR

524 015

306 655

217 360

846 281

299 529

203 254

Hl. město Praha
Capital City
of Prague

91 984

73 165

18 819

134 984

73 165

18 819

Středočeský
Středočeský

42 934

23 985

18 949

68 529

23 886

18 911

Jihočeský
Jihočeský

33 985

15 528

18 457

59 754

14 476

16 666

Plzeňský
Plzeňský

28 375

14 317

14 058

50 484

13 965

13 558

Karlovarský
Karlovarský

16 447

10 192

6 255

36 325

10 192

6 255

Ústecký
Ústecký

43 570

27 136

16 434

60 166

24 304

12 236

Liberecký
Liberecký

18 163

10 490

7 673

35 649

10 464

5 868

Královéhradecký
Královéhradecký

27 762

14 245

13 517

57 613

13 837

11 143

Pardubický
Pardubický

26 320

11 306

15 014

42 777

11 083

14 740

Vysočina
Vysočina

16 107

9 563

6 544

39 736

9 463

6 516

Jihomoravský
Jihomoravský

51 313

29 463

21 850

65 959

28 870

21 584

Olomoucký
Olomoucký

25 530

18 634

6 896

51 555

18 972

6 332

Zlínský
Zlínský

29 039

13 147

15 892

41 469

12 784

15 717

Moravskoslezský
Moravskoslezský

72 486

35 484

37 002

101 281

34 068

34 909

Pozn.: Hlavní provozovatelé tvoří 91 % z provozovatelů celkem.
Note: The main operators constitute 91 % of all operators.

Zdroj: ČSÚ, VÚV TGM
Source: ČSÚ, VÚV TGM

Tab. B2.3.6 Vybrané ukazatele kanalizací pro veřejnou potřebu a komunálních čistíren odpadních vod hlavních provozovatelů, 1997-2002
Selected indicators of sewerage systems for public use and municipal waste water treatment plants operated by major operators, 1997-2002

Ukazatel
Indicator

Měrná
jednotka
Unit

Rok        Year

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Délka kanalizační sítě1)
Length of sewerage system1)

km

19 073,0

19 822,0

20 513,0

21 615,0

22 253,0

24 363,0

Množství vypouštěných
odpadních vod1)
Amount of waste water
discharged
1)

mil. m3

603,6

583,3

543,4

527,9

523,5

524,0

   z toho: splaškových
   of which: sewage

mil. m3

321,2

336,5

309,7

329,9

343,9

306,6

      průmyslových
      a ostatních
      industrial and other

mil. m3

282,4

246,8

233,7

198,0

179,6

217,4

Počet čistíren odpadních vod
Number of waste-water
treatment plants

počet
number

870

912

959

1 055

1 122

1 234

   z toho: mechanicko-biologické
   of which: mechanico-biological

počet
number

821

869

920

1 013

1 081

1 194

Kapacita čistíren odpadních vod
Capacity of waste-water
treatment plants

tis. m3.den-1
thous. m3.day-1

3 528,0

3 716,2

3 752,6

3 926,6

3 968,5

3 689,7

Množství čištěných odpadních
vod
Amount of waste water purified

mil. m3

842,4

818,9

814,6

808,8

841,4

846,3

   z toho: splaškových
   of which: sewage

mil. m3

300,9

315,2

296,9

315,5

330,2

299,5

      průmyslových
      a ostatních
      industrial and other

mil. m3

248,1

217,0

219,9

185,1

169,7

203,2

      srážkových
      precipitation

mil. m3

293,4

286,7

297,8

308,2

341,4

343,5

Produkované kaly
Sludge produced

tis. t suš.
thous. t
dry matter

175,9

186,2

198,2

206,7

205,6

211,4

1) Uvedená časová řada vybraných ukazatelů je ovlivněna změnami ve statistickém zjišťování a důsledky postupných transformací bývalých podniků vodovodů a kanalizací (převod kanalizací do vlastnictví měst a obcí).
The time series of the selected indicators is affected by changes in the statistical survey and gradual transformation of the former water supply and sewerage companies (transfer to ownership by municipalities).

Zdroj: ČSÚ, VÚV TGM
Source: ČSÚ, VÚV TGM

Tab. B2.3.7 Největší městské a průmyslové zdroje vypouštěného znečištění podle ukazatele BSK5 v r. 2002
Major municipal and industrial pollution discharges based on the BOD5 index in 2002

Městské zdroje
Municipal source

BSK5
BOD5

Průmyslové zdroje
Industrial source

BSK5
BOD5

t.rok-1
t p.a.

t.rok-1
t p.a.

Praha  ČOV

9 268

Aliachem Synthesia Pardubice

1 086

České Budějovice  ČOV

523

SPCHAHV Ústí nad Labem

385

Ústí nad Labem – kanalizace

400

Papírny Štětí

293

Brno – Modřice ČOV

268

Lovochemie Lovosice  CHČOV

177

Hradec Králové ČOV

239

Papírna Olšany

145

Písek ČOV

165

Papírny Bělá pod Bezdězem

134

Ostrava – Přívoz ČOV

136

Papírny Loučovice

133

Klatovy ČOV

125

BIOCEL Paskov

122

Liberec ČOV

118

Chemopetrol Litvínov BČOV II

119

Most – Chánov ČOV

104

Spolana Neratovice ČOV

92

Jihlava ČOV

103

KRPAP Hostinné – společná výusť

92

Olomouc ČOV

100

Nová huť Ostrava ČOV Lučina

85

Děčín – kanalizace

98

SPECO Otrokovice ČOV Otrokovice

80

Plzeň ČOV

97

Huhtamaki ČR Přibyslavice ČOV

79

Kopřivnice ČOV

94

Procházka Roudnice nad Labem

73

Zdroj: VÚV TGM
Source: VÚV TGM

Tab. B2.3.8 Počty evidovaných havárií, 1987-2002
Number of accidents, 1987-2002

Rok
Year

Celkový počet
Total number

z toho na podzemních vodách
involving groundwater

z toho ropných
involving petroleum

počet
number

%

počet
number

%

1987

500

81

16,2

243

48,6

1988

584

103

17,6

316

54,1

1989

654

224

34,3

315

48,2

1990

598

217

36,3

312

52,2

1991

501

221

44,1

270

53,9

1992

415

191

46,0

248

58,4

1993

258

86

33,3

127

49,2

1994

219

77

35,1

103

47,0

1995

243

74

30,4

134

55,1

1996

225

72

32,0

110

48,9

1997

161

32

19,9

76

47,2

1998

204

66

32,3

96

47,1

1999

186

55

29,6

92

49,5

2000

166

35

21,1

64

38,6

2001

163

34

20,9

67

41,1

2002

246

12

4,9

121

49,2

Zdroj: ČIŽP
Source: ČIŽP

Tab. B2.3.9 Rozdělení havárií podle původců v r. 2002
Accidents by producers in 2002

Příslušnost původců

Havárie v r. 2002
Number of accidents in 2002

Sector of the producers

počet/number

%

Pozemní doprava; potrubní přeprava

26

10,6

Underground transport; pipeline
transport

Zemědělství, myslivost a související
činnosti

18

7,4

Agriculture, gamekeeping
and related activities

Výroba potravin a nápojů

9

3,7

Production of foodstuffs
and beverages

Stavebnictví

8

3,3

Construction industry

Výroba strojů a zařízení

7

2,8

Production of machinery
and equipment

Výroba chemických výrobků

6

2,4

Production of chemical products

Odstraňování odpadních vod
a pevného odpadu

6

2,4

Disposal of waste waters and solid
wastes

Výroba kovů včetně hutního
zpracování

5

2,1

Production of metals including
metallurgical production

Obrana a veřejná správa; sociál.
pojištění

3

1,2

Defence and public administration;
social security

Textilní průmysl

2

0,8

Textile industry

Výroba pryžových a plastových
výrobků

2

0,8

Production of rubber and plastic
products

Výroba ostatních dopravních zařízení

2

0,8

Production of other transport
equipment

Zpracování druhotných surovin

2

0,8

Processing of secondary raw
materials

Výroba a rozvod vody

2

0,8

Production and distribution of water

Prodej PHM, prodej, údržba
a opravy vozidel

2

0,8

Sale of automotive fuels,
maintenance and repair of vehicles

Rybolov, chov ryb, přidružené
činnosti

1

0,4

Fishing, fish breeding, associated
activities

Dobývání černého a hnědého uhlí,
rašeliny

1

0,4

Mining of brown and black coal,
peat

Výroba vlákniny, papíru a lepenky

1

0,4

Production of fibrous materials,
paper and cardboard

Koksování, raf. zprac. ropy, výroba
jaderných paliv

1

0,4

Coking, refinery petroleum processing,
production of nuclear fuels

Výroba nábytku, ostatní
zpracovatelský průmysl

1

0,4

Production of furniture, other
processing industry

Vodní doprava

1

0,4

Water transport

Ostatní

30

12,2

Other

Nezjištěn

110

44,7

Unidentified

Zdroj: ČIŽP
Source: ČIŽP

Tab. B2.3.10 Hlavní příčiny havárií v r. 2002
Principal causes of accidents, 2002

Příčina havárie

Počet/Number

%

Cause of accident

Lidský faktor

92

37,4

Human factor

Technická

62

25,2

Technical

Přírodní

26

10,6

Natural

Nezjištěna

66

26,8

Unidentified

Zdroj: ČIŽP
Source: ČIŽP

Tab. B2.3.11 Opravy dlouhodobého hmotného majetku, 1997-2002
Repairs to long-term tangible property, 1997-2002

Povodí, s. p.
Water Management
Companies

1997

1998

1999

20001)

20011)

20021)

tis. Kč        thous. CZK

Vltava

142 313

142 800

153 242

151 079

145 418

494 867

Ohře

82 006

90 345

99 792

97 153

104 850

122 842

Labe

234 219

322 427

231 140

203 899

171 929

215 892

Morava

181 940

285 611

390 285

215 565

158 666

211 674

Odra

275 299

197 180

260 087

244 866

187 021

133 717

Celkem/Total

915 777

1 038 363

1 134 546

912 562

767 884

1 178 992

Pozn.: uvedeno v cenách, metodice a organizaci běžného roku
Note: Included in the prices, organization and methods of the current year

Zdroj: ČSÚ, VÚV TGM
Source: ČSÚ, VÚV TGM

Seznam bilancovaných oblastí
List of regions shown in the map

Čís. obl.
No.

Název oblasti
Name of region

Číslo hydrogeol. rajonů
No. of hydrogeol. zone

* 1

Kvartérní sedimenty Labe
Quaternary deposits of the Elbe

111–117

* 2

Jihočeské terciérně křídové pánve
South Bohemian Tertiary/Cretaceous basins

121–123,
214–216

* 3

Terciér chebské a sokolovské pánve
Tertiary Sediments of the Cheb and Sokolov Basins

211–212

4

Severočeská křída
North Bohemian Cretaceous Sediments

44 + 45 + 46

5

Křída stř. Labe včetně kvartéru
Middle Elbe Cretaceous Sediments incl. Quaternary Sediments

43

6

Východočeská křída včetně polické pánve a hronovského prolomu
East Bohemian Cretaceous Sediments incl. Police Basin and Hronov Ramp Valley

41 + 42, 521

7

Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky a Vltavy pod Sázavou a permokarbonské pánve
Crystallinicum, Precambrian and Palaeozoic rocks in the river basin of the Berounka and Vltava downstream from confluence with the Sázava; Carboniferous/Permian basins

623–625,
511–514

8

Krystalinikum v povodí střední Vltavy
Crystallinicum rocks in the Middle Vltava river basin

632

9

Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže
Crystallinicum and Precambrian rocks in the Mže river basin

621–622

10

Krystalinikum krušnohorské soustavy a terciérní podkrušnohorské pánve
Crystallinicum rocks of the Krušné hory Mts System; adjacent Tertiary basins

611–613, 213

11

Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy
Crystallinicum rocks in the upper Vltava and Úhlava valleys

631 + 131

12

Krystalin. Krkonoš a Jizerských hor (vč. kvartéru) s podkrkon. permokarbon. pánví
Crystallinicum rocks of the Giant Mts and Jizera Mts (incl. Quaternary dep.);
adjacent Carboniferous/Permian basins

141–143,
515–516, 641

13

Krystalinikum Českomoravské vysočiny a) povodí Labe
b) povodí Moravy
Crystallinicum rocks of the Bohemian-Moravian Highland a) Labe river basin
b) Morava river basin

651–653
654–656

14

Krystalin. brněnské jednotky a kulmu Drahanské vys. včetně devonu Morav. krasu
Crystallinicum rocks of the Brno Unit and Culm of the Drahany Heights
incl. Devonian rocks of the Moravian Karst

522 + 657,
662–663

15

Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval včetně fluviálních sedimentů
Dyje-Svratka and Lower Morava Valleys incl. fluvial deposits

164–165,
224–225, 311

16

Hornomoravský úval a Vyškovská brána včetně fluviálních sedimentů
Upper Morava Valley and Vyškov Gateway incl. fluvial deposits

162, 163 (Z část) (W part), 221–223

17

Flyšové sedimenty v povodí Moravy
Flysch sediments in the Morava river basin

163 (V část)
(E part), 322

18

Flyšové sedimenty v povodí Odry
Flysch sediments in the Odra river basin

321

19

Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry
Fluvial and glacial sediments in the Odra river basin

151–156

20

Kulm Nízkého Jeseníku
Culm measures of the Lower Jeseník

661

21

Krystalinikum Orlických hor a východních Sudet
Crystallinicum rocks of the Orlické Mts and Eastern Lugicum

161, 642–643

22

Středomoravské Karpaty
Central Moravian Carpathians

323

* Oblast 1 je zahrnuta v křídě středního Labe, oblast 2 nelze bilancovat, oblast 3 je zahrnuta v krystaliniku krušnohorské soustavy.
Region 1 is included in the Middle Elbe Cretaceous formations; Region 2 cannot be calculated; Region 3 is included in the Crystallinicum rocks of the Krušné Mts System.

  Hlavní vodní toky, nádrže a vybrané uzávěrové profily v České republice
Main water courses, reservoirs and selected river sites in the Czech Republic
Obr. B2.1.1 Měsíční srážky v r. 2002
Monthly precipitation in 2002
Obr. B2.1.2 Roční srážkové úhrny, 1993–2002
Total annual precipitation, 1993–2002
Obr. B2.1.3 Roční úhrny srážek v r. 2002
Total annual precipitation in 2002
Obr. B2.1.4 Úhrn srážek v procentech normálu 1961–1990 v r. 2002
Total precipitation in percentage of normal values in 2002
Obr. B2.1.5 Základní odtok v r. 2002 v procentech dlouhodobého průměru 1971–1990
Basic runoff in 2002 as a percentage of the 1971–1990 long-term average
Obr. B2.1.6 Základní odtok v r. 2002
Basic runoff in 2002
Labe - Brandýs n. L.
Vltava - Praha
Labe - Děčín
Odra - Bohumín
Morava - Strážnice
Dyje - Břeclav
Obr. B2.1.7 Naplnění zásobních prostorů vybraných nádrží v r. 2002
Filling of storage capacity of selected reservoirs, 2002
a) b) c)
Obr. B2.1.8 Odtokové výšky za hydrologický rok 2002 v porovnání s dlouhodobým průměrem 1931–1980
Runoff in the hydrological year 2002, compared to long-term average 1931–1980
Obr. B2.1.9 Průměrné roční průtoky na vybraných tocích, 1992–2002
Mean annual flow rates in selected water courses, 1992–2002
Labe - Přelouč,
Vltava - Praha
Jizera – Předměřice,
Ohře – Louny
Labe – Brandýs nad Labem,
Labe – Děčín
Vltava – České Budějovice,
Odra - Bohumín
Sázava – Nespeky,
Morava - Strážnice
Berounka – Beroun,
Dyje - Trávní Dvůr
Obr. B2.1.10 Odtokové extrémy na vybraných tocích v r. 2002
Extreme runoff in selected rivers in 2002
1. Povodně v lednu, únoru, březnu a prosinci
Floods in January, February, March and December
Dolní Orlice, Metuje, Cidlina
Dolní Orlice, Orlice, Labe, Jizera
Metuje, Orlice, Cidlina
T. Vltava, Vydra, Úhlava
Vydra, T. Vltava, Radbuza
Mor. Sázava, Morava, Mor. Dyje
2. Povodně v srpnu
Floods in August
T. Vltava, Vltava, Černá, Malše
Lužnice, Nežárka
Blanice, Otava, Volyňka
Vltava, Otava, Lužnice
Radbuza, Úhlava, Úslava
Berounka, Vltava, Labe
Obr. B2.1.11 Hladina podzemních vod v r. 2002
Groundwater level in 2002
Obr. B2.1.12 Vydatnost pramenů v r. 2002
Yield of springs in 2002
Obr. B2.1.13 Hladiny podzemních vod v osmi vybraných povodích v r. 2002
Groundwater levels in eight selected watersheds in 2002
Horní Labe (po Vltavu),
Vltava
Berounka,
Dolní Labe (l. přítoky)
Dolní Labe (p. přítoky),
Odra
Dyje,
Morava
Obr. B2.1.14 Vydatnost pramenů v osmi vybraných povodích v r. 2002
Yield of springs in eight selected watersheds in 2002
Horní Labe (po Vltavu),
Vltava
Berounka,
Dolní Labe (l. přítoky)
Dolní Labe (p. přítoky),
Odra
Dyje,
Morava
Obr. B2.2.1 Jakost vody v tocích, 2001-2002 (BSK5)
Water quality in water courses, 2001-2002 (BOD5)
Obr. B2.2.2 Jakost vody v tocích, 2001-2002 (N - NO3)
Water quality in water courses, 2001-2002 (N - NO3)
Obr. B2.2.3 Jakost vody v tocích, 2001-2002 (CHSK - Cr)
Water quality in water courses, 2001-2002 (COD - Cr)
Obr. B2.2.4 Koncentrace fosforu a BSK5 v podélném profilu toku Labe, Vltavy a Moravy v r. 2002
Concentration of phosphorus and BOD5 along the course of the Labe (Elbe), Vltava (Moldau) and Morava Rivers in 2002
Labe, TP - veškerý fosfor
Labe, TP - total phosphorus
Labe, BSK5
Labe, BOD5
Vltava, TP - veškerý fosfor
Vltava, TP - total phosphorus
Vltava, BSK5
Vltava, BOD5
Morava, TP - veškerý fosfor
Morava, TP - total phosphorus
Morava, BSK5
Morava, BOD5
Obr. B2.2.5 Vývoj látkových odtoků v jednotlivých ukazatelích, 1995–2002
Trends of substance runoff in individual indicators, 1995–2002
Labe - Děčín Vltava - Zelčín Odra - Bohumín Morava - Lanžhot
Obr. B2.2.6 Významné zdroje pitné vody a standardní metody jejich úpravy podle zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Significant sources of drinking water and standard treatment methods pursuant to Law No. 274/2001 Coll. and implementing Decree No. 428/2001 Coll.
Obr. B2.2.7 Hodnocení jakosti pitné vody z hlediska zdrojů surové vody ve vybraných 30 městech, 1998–2002
Evaluation of drinking water quality from the standpoint of raw, untreated water, 1998–2002
Obr. B2.3.1 Odběry povrchových vod, 1980–2002
Surface water consumption, 1980–2002
Obr. B2.3.2 Odběry podzemních vod, 1980–2002
Groundwater consumption, 1980–2002
Obr. B2.3.3 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 1980–2002
Effluent discharge into surface waters, 1980–2002
Obr. B2.3.4 Vývoj vypouštěného a zpoplatněného znečištění z bodových zdrojů, 1993–2002
Discharged and charged pollution from point sources, 1993–2002
ukazatel BSK5 - index BOD5
rozpuštěné anorganické soli - dissolved inorganic salts
ukazatel CHSKCr - index CODCr
nerozpuštěné látky - insolubles
Obr. B2.3.5 Produkované znečištění, 1993–2002
Pollution generated from point sources, 1993–2002
Obr. B2.3.6 Čistírny odpadních vod, 1993–2002
Waste water treatment plants, 1993–2002