A3 - ODPADY

S účinností od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost nový zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž nový zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů (zákon o obalech).

K praktickému uplatnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů, vstoupily v platnost rovněž k 1. 1. 2002 prováděcí předpisy k těmto zákonům, kterými jsou:

Nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a zákon o obalech č. 477/2001 Sb. jsou v plném souladu s právními předpisy ES v oblasti nakládání s odpady.

Zákon č. 185/2001 Sb. zavádí novou definici odpadu a některých základních pojmů. Zachovává pouze dvě kategorie odpadů, a to odpad nebezpečný a odpad ostatní. V oblasti skládkování odpadů zavádí obdobně jako v EU pouze tři skupiny skládek: skupina S – inertní odpad (S – IO), skupina S – ostatní odpad (S – OO) a skupina S – nebezpečný odpad (S – NO).

Definice:

Odpad – je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. V této publikaci je za komunální odpad považován veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení a jim podobné odpady ze živností, úřadů apod., včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů (odpovídá skupině 20 00 00 Katalogu odpadů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.).

Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Způsoby nakládání s odpadem:

Způsoby nakládání jsou rozděleny do dvou skupin, které odpovídají rozdělení podle Evropské unie na:

1. Způsoby využívání odpadů (jsou uvedeny v Příloze č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb.).
2. Způsoby odstraňování odpadů (jsou uvedeny v Příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.).

Důležité upozornění:
Data do r. 2001 včetně jsou v této kapitole o odpadech uváděna ještě podle již neplatného zákona č. 125/1997 Sb. a k němu vydaných prováděcích předpisů. Data uváděná z ISOH za r. 2002 jsou zpracována již podle současně platné české legislativy, nereflektují Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2150/2002, o statistice odpadů. V době přípravy dat nevyplývaly pro ČR závazky plnit povinnosti uvedené v tomto nařízení.

Poznámky k tabulkám a obrázkům:

Tab. A3.1 Produkce odpadů z hlediska původu podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností v územním členění na kraje, 2000–2002

Údaje jsou výstupem z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), který pro potřeby MŽP ČR provozuje Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. – Centrum pro hospodaření s odpady. Data o odpadech za sledované roky byla získána z evidencí odpadů, zaslaných z jednotlivých okresních úřadů ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a metodickým pokynem odboru odpadů MŽP ČR, o vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů. Data za r. 2002 byla získána z obecní úřadů obcí s rozšířenou působností na základě zákona č. 185/2002 Sb. a prováděcích předpisů. Členění je uvedeno podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností podle skupin OECD a v územním členění podle krajů (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích).

Tab. A3.2 Produkce odpadů podle sídla podniku v územním členění na kraje, 2000–2002

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01 o produkci nebezpečných odpadů a ostatních odpadů v jednotlivých krajích podle sídla podniku. V tabulce nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu pocházející ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.3 Dovoz a vývoz odpadů ze Žlutého, Červeného a Zeleného seznamu odpadů podle komodit, 2001–2002

Údaje jsou výstupem z Informačního systému o dovozu a vývozu odpadů EVIPO a EXCEL, které provozuje pro MŽP ČR Výzkumný ústav vodohospodářský – Centrum pro hospodaření s odpady a ve kterých jsou evidována skutečná množství dovezených a vyvezených odpadů. V evidenci jsou vedeny odpady, které podléhají kontrole při pohybu přes hranice ČR podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 334/1999 Sb. (za r. 2001) a podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (za r. 2002).

Tab. A3.4 Dovoz a vývoz nebezpečných odpadů sledovaných podle Basilejské úmluvy, 1995–2002

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb.) byla ČSFR ratifikována v r. 1991. Česká republika jako nástupnický stát ČSFR je vázána touto úmluvou od 1. 1. 1993. Cílem této mezinárodní úmluvy je snížit pohyb odpadů přes hranice států a zajistit jejich zneškodnění ve státu původu.

Údaje o dovozu a vývozu odpadů jsou výstupem z databází EVIPO a EXCEL, které provozuje pro MŽP ČR Výzkumný ústav vodohospodářský – Centrum pro hospodaření s odpady a v nichž jsou evidována skutečná množství dovezených a vyvezených odpadů. Kódy OECD odpovídají kódování odpadů podle Rozhodnutí Rady C(98)202/Final, které mění Rozhodnutí Rady C(92)39/Final. Vzhledem k tomu, že česká legislativa považovala více druhů odpadů za nebezpečné než Basilejská úmluva a EU nelze údaje v této tabulce srovnávat s údaji v tab. A3.3.

Tab. A3.5 Produkce odpadů a způsob nakládání s odpady na vlastním zařízení producenta v r. 2002

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Celková produkce odpadů představuje objem odpadů, vyprodukovaných ekonomickými subjekty v průběhu sledovaného roku. Tabulka dává přehled o nakládání s vyprodukovaným odpadem na vlastním zařízení producenta. Do tabulky nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu pocházející ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.6 Odpady převzaté od jiných firem podle způsobu nakládání na vlastním zařízení příjemce odpadu v r. 2002

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Celkové množství převzatých odpadů představuje objem odpadů, který byl převzat v průběhu sledovaného roku sledovanými ekonomickými subjekty od jiných oprávněných osob k úpravě, využití nebo odstranění. Nakládání s odpady probíhalo na vlastním zařízení příjemce odpadu nebo byly odpady předány (sběrny, výkupny odpadů) s úpravou nebo bez ní k dalšímu nakládání. V tabulce nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu pocházející ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.7 Odpady odebrané ze skladu producenta a příjemce odpadu podle způsobu nakládání na vlastních zařízeních v r. 2002

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Celkové množství odpadů odebraných ze skladu představuje objem odpadů, který producenti a příjemci odpadů v průběhu sledovaného roku odebrali ze skladu k další úpravě, využití či odstranění nebo je předali jiným firmám k nakládání. Do tabulky nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu pocházející ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.8 Produkce odpadů ve vybraných odvětvích podle OKEČ v letech 2001–2002

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Produkce odpadů představuje celkový objem všech odpadů vyprodukovaných ekonomickými subjekty příslušejícími podle převažující činnosti do daného odvětví. Z důvodu ochrany individuálních údajů nejsou publikována odvětví, kde počet vykazujících jednotek byl menší než čtyři. Do celkové produkce nejsou zahrnuta data o komunálním odpadu ze statistického šetření obcí.

Tab. A3.9 Produkce nebezpečných odpadů podle podskupin Katalogu odpadů, 2000–2002

Údaje charakterizují výsledky statistického zjišťování ČSÚ, Odp 5-01. Celková produkce nebezpečných odpadů představuje celkový objem nebezpečných odpadů vyprodukovaných podnikovou sférou na území ČR. Produkce vybraných nebezpečných odpadů v členění podle podskupin platného Katalogu odpadů představuje celkový objem těchto odpadů vyprodukovaných sledovanými ekonomickými subjekty. Z důvodu ochrany individuálních údajů nejsou publikovány podskupiny Katalogu odpadů, kde počet vykazujících jednotek byl menší než čtyři.

Tab. A3.10 Využívání komunálního odpadu v České republice v r. 2002

Údaje jsou výstupem z ISOH a charakterizují způsob využívání komunálního odpadu podle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Tab. A3.11 Odstraňování komunálního odpadu v České republice v r. 2002

Údaje jsou výstupem z ISOH a charakterizují způsob odstraňování komunálního odpadu podle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Tab. A3.12 Zařízení pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů k 31. 12. 2002

Tabulka je výstupem z ISOH – databáze zařízení. Data za r. 2002 byla získána z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na základě zákona č. 185/2002 Sb. a prováděcích předpisů. Obsahuje údaje o zařízeních na úpravu, využívání a odstraňování odpadů, která byla v provozu k 31. 12. 2002.

V tabulce jsou uváděny víceskupinové skládky (např. S – IO + S – OO), tzn. že skládka je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky.

Tab. A3.13 Spalovny odpadů včetně cementáren využívajících odpady v technologickém procesu v r. 2002

Tabulka je výstupem z ISOH – databáze zařízení. Data za r. 2002 byla získána z obecní úřadů obcí s rozšířenou působností na základě zákona č. 185/2002 Sb. a prováděcích předpisů. Obsahuje údaje o spalovnách nebezpečných odpadů a spalovnách komunálních odpadů, které byly v provozu k 31. 12. 2002. Dále uvádí cementárny, ve kterých se v technologickém procesu zpracovávají odpady.

Tab. A3.14 Skládky odpadů skupiny S – nebezpečný odpad (S – NO) a víceskupinové (S – OO a S – NO) v r. 2002

Podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. jsou skládky rozděleny podle technického zabezpečení a provozování do tří skupin: skupina S – inertní odpad (S – IO), skupina S – ostatní odpad (S – OO) a skupina S – nebezpečný odpad (S – NO).

V tabulce jsou uváděny víceskupinové skládky (S – OO + S – NO), tzn. že skládka je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky.

Tab. A3.15 Skládky odpadů skupiny S – ostatní odpad (S – OO) v r. 2002

Skládky skupiny S – OO jsou určeny pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo III uvedené ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. a pro upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejich přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný stavební a demoliční odpad).

Pozn.: V rámci objektivity jsou v kapitole uváděny údaje ze dvou různých zdrojů, ČSÚ a VÚV T.G.M. – CeHO, které používají různou metodiku sběru dat, a proto se některé hodnoty mohou od sebe lišit (tab. A3.1 a A3.5).

A3 - WASTE


The new Act on Waste, Act No. 185/2001 Coll., on wastes and amending some other acts, as amended and also new Act No. 477/2001 Coll. on packaging and amending some Acts (the Act on Packaging) came into force with effect from January 1, 2002.

The following implementing regulations for implementation of Act No. 185/2001 Coll., on wastes and amending some other acts, and Act No. 477/2001 Coll. into practice also came into force from January 1, 2002:

The new Act on Waste No. 185/2001 Coll. and the Act on Packaging No. 477/2001 Coll. are fully harmonized with the EC legislation in the area of waste management.

Act No. 185/2001 Coll. introduces a new definition of waste and of some basic concepts. The new legislation retains only two categories of waste, hazardous waste and other waste. Similar to in EU, only 3 groups of landfills are introduced in the area of waste landfilling: group S – inert waste (S – IO), group S – other waste (S – OO) and group S – hazardous waste (S – NO).

Definitions

Waste – consists in every movable thing which the holder thereof discards, or intends to discard or is obliged to discard and which belongs in one of the groups referred to in Annex No. 1 to Act No. 185/2001 Coll.

Hazardous waste – waste referred to in the List of Hazardous Wastes stipulated in this Act and any other waste exhibiting one or more of the hazardous properties referred to in Annex No. 2 to Act No. 185/2001 Coll.

Municipal waste – all wastes generated on the territory of the municipality, that originate in the activities of natural persons, with the exception of wastes formed on the premises of legal persons or natural persons authorized to operate a business.

In this publication, municipal waste is considered to consist in all waste generated on the territory of the municipality, that originates in the activities of natural persons, for which the legal regulations do not lay down special rules or limitations, and similar waste from businesses, authorities, etc., including separated collected components of these wastes (coresponding to group 20 000 of the Waste Catalogue pursant to Decree of the Ministry of the Environment No. 381/2001 Coll.).

Waste management is the accumulation, aggregation, collection, purchase, sorting, shipment and transportation, storage, treatment, utilization and disposal of waste.

Means of waste management:

Means of waste management are classified into two groups, corresponding to classification pursuant to the European Union, as:

1. Means of waste recovery (listed in Annex No. 3 to Act No. 185/2001 Coll.)
2. Means of waste disposal (listed in Annex No. 4 to Act No. 185/2001 Coll.)

Important comment:

The data to 2001, inclusive, in these chapters on waste are still given on the basis of the no-longer valid Act No. 125/1997 Coll. and the implementing regulations thereto. The data for 2002 are given according to the currently valid legislation. The data from WMIS for 2002 are given according to the currently valid Czech legislation and are not related to regulation of the European Parliament and Council (EC) No. 2510/2002, on waste statistics. At the time of preparation of the data, no responsibilities to comply with obligations set forth in this regulation followed for CR.

Notes for Tables and Figures

Tab. A3.1 Production of waste according to origin in accordance with Branch Classification of Economic Activities by region, 2000–2002

The data constitute the output of the Waste Management Information System (WMIS) operated for the Ministry of the Environment by the Water Research Institute – Centre of Waste Management. Date on waste for the years in question were obtained from the waste records provided by the individual district authorities in CR in accord with ME Decree No. 338/1997 Coll., on details of waste management, and the Methodical Instruction of the Waste Department of MŽP CR on keeping records of waste and reporting of waste. Data for 2002 were obtained from the municipal offices of municipalities with extended jurisdiction on the basis of Act No. 185/2002 Coll. and its regulations for implementation. Classification is given according to the Branch Classification of Economic Activities according to the OECD group and in territorial classification according to regions (Act No. 129/2000 Coll., on the regions).

Tab. A3.2 Waste production according to the official seat of the business person in territorial classification according to regions, 2000–2002

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01 and characterize production of hazardous waste and other waste in the individual regions according to the official seat of the business person. The table does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.3 Import and export of waste in the Amber, Red and Green lists of waste according to commodities, 2001–2002

The data are the output of the EVIPO and EXCEL information systems on import and export of wastes, operated for ME CR by the Water Management Research Institute – Centre of Waste Management, in which the actual amounts of imported and exported waste are given. The records refer to waste that are subject to control of transboundary movement according to ME Decree No. 334/1999 Coll. (for 2001) and according to Decree No. 381/2001 Coll. (for 2002).

Tab. A3.4 Import and export of hazardous waste pursuant to the Basel Convention, 1995–2002

The Basel Convention on control of the transboundary movement of hazardous wastes and their disposal (Communication of the Ministry of Foreign Affairs No. 100/1994 Coll.) was ratified by CSFR in 1991. As the successor state to CSFR, CR has been bound by this Convention since January 1, 1993. The purpose of this international Convention is to decrease waste transport across state boundaries and ensure its disposal in the country of origin.

Data on waste import and export are an output of the EVIPO and EXCEL databases, operated by the Water Management Research Institute – Centre of Waste Management for the Ministry of the Environment of CR, which contain records of the actual amounts of imported and exported waste. The OECD codes correspond to waste coding according to Council Decision C(98)202/Final, amending Council Decision C(92)39/Final. As the Czech legislation considers more kinds of waste to be hazardous than the Basil Convention and EU, the information in this table cannot be compared with that in Tab. A3.3.

Tab. A3.5 Waste generation: by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2002

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. Total waste production corresponds to the volume of waste produced by economic entities which was managed in the producer’s facility during the monitored year. The table gives a survey of management of produced waste in the facilities of the generator. The table does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.6 Waste taken over: by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2002

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. The total amount of waste accepted corresponds to the amount of waste that was accepted during the monitored year by economic entities from other authorized persons for treatment, use or disposal. Waste management occurred in the facilities of the waste recipient or the wastes were transferred (to collection facilities, waste purchase centres), either prior to or following treatment, for further management. The table does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.7 Wastes taken from storage: by the generator and waste recipient by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2002

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. The total amount of waste removed from stocks corresponds to the volume of waste that economic entities removed from stocks during the monitored year for further treatment, use or disposal or transferred them to other companies for management. The table does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.8 Waste generation: by selected CZ-NACE activity, 2001–2002

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. Waste production corresponds to the total volume of all waste produced by economic entities that belong in the given branch on the basis of their predominant activity. For reasons of protection of individual data, information is not published for branches where there were less than four units providing statements. The total production does not include data on municipal wastes originating from statistical studies of municipalities.

Tab. A3.9 Hazardous waste generation: by subgroups of the Waste Catalogue, 2000–2002

The data constitute the results of a statistical survey by CSU, Odp P5-01. Hazardous waste production corresponds to the overall volume of production of hazardous wastes in articulation by the valid Catalogue of Waste produced by economic entities belonging in the examined branch on the basis of their predominant activities. To protect individual data, no information is published for subgroups of the Catalogue of Waste with less than four reporting entities.

Tab. A3.10 Utilisation of municipal waste in the Czech Republic in 2002

The data are an output of ISOH and characterize the recovery operations of municipal waste pursuant to Decree of ME CR No. 383/2001 Coll., on details of waste management.

Tab. A3.11 Disposal of municipal wastes in the Czech Republic in 2002

The data are an output of WMIS and characterise the manner of disposal of municipal waste pursuant to Decree of ME CR No. 383/2001 Coll., on details of waste management.

Tab. A3.12 Facilities for waste treatment, use and disposal as of December 31, 2002

The table is an output of the WMIS database of facilities. Data for 2002 were obtained from the municipal offices of municipalities with extended jurisdiction on the basis of Act No. 185/2002 Coll. and its regulations for implementation. They contain data on the treatment, utilization and disposal of waste for facilities that were in operation as of December 31, 2002.

The table lists several landfills with combined groups (e.g. S O + S OO), i. e. the landfill is structurally divided into separate sections with various means of technical safeguarding and operation of each section, corresponding to the relevant landfill group.

Tab. A3.13 Waste incinerators including cement plants utilising waste in a technological process in 2002

The table is an output of the WMIS database of facilities. Data for 2002 were obtained from the municipal offices of municipalities with extended jurisdiction on the basis of Act No. 185/2002 Coll. and its regulations for implementation. This table contains data on hazardous waste incinerators and communal waste incinerators that were in operation as of December 31, 2000. In addition, it gives cement plants that utilise waste in a technological process.

Tab. A3.14 Waste landfills in group S – hazardous waste (S – NO) and combined-group landfills (S – OO + S – NO) in 2002

Pursuant to Decree No. 338/1997 Coll., landfills are classified according to their technical safeguarding and operation into three groups: S – inert waste (S – IO), group S – other wastes (S – OO) and group S – hazardous waste (S – NO).

The table lists combined-group landfills (e.g. S – OO + S – NO), i.e. the landfill is structurally divided into separate sections with various means of technical safeguarding and operation of each section, corresponding to the relevant landfill group.

Tab. A3.15 Landfills in group S – other waste (S – OO) in 2002

Landfills in group S – OO are intended for waste in the category of other waste, whose receiving at the individual groups of landfills cannot be evaluated on the basis of an aqueous extract and for waste in the category of other waste, whose aqueous extracts do not exceed the limiting value in extract class III, laid down in Annex No. 6 of Decree No. 338/1997 Coll. Communal waste is deposited in these landfills.

Note: To achieve objectivity in this chapter, data are given from two different sources, ČSÚ and VÚV T.G.M. – CeHO, which use different methodology of data collection and thus there may be discrepancies in some data (Tab. A3.1 and A3.5).


Tab. A3.1 Produkce odpadů z hlediska původu podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností v územním členění na kraje, 2000-2002
Production of waste according to origin in accordance with Branch Classification of Economic Activities by region, 2000-2002

Území, kraj
Area, region

Odpad
Waste

2000

20011)

20022)

tis. t    thous. t

Česká republika
Czech Republic

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

7 499

5 935

5 783

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

2 566

2 285

597

průmyslový odpad
Industrial waste

7 778

9 040

9 601

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

9 704

6 491

6 382

komunální odpad
Municipal waste

4 258

4 243

4 747

jiný odpad
Other waste

8 805

10 700

11 533

CELKEM/TOTAL

40 610

38 694

38 643

Hl. m. Praha
Capital City of Prague

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

29

35

18

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

0

0

0

průmyslový odpad
Industrial waste

141

88

108

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

81

67

64

komunální odpad
Municipal waste

531

469

561

jiný odpad
Other waste

2 471

1 937

3 774

CELKEM/TOTAL

3 253

2 596

4 525

Středočeský kraj
Středočeský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

795

855

836

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

296

304

24

průmyslový odpad
Industrial waste

784

1 081

556

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

3 513

937

1 263

komunální odpad
Municipal waste

580

614

715

jiný odpad
Other waste

640

3 046

914

CELKEM/TOTAL

6 608

6 837

4 308

Jihočeský kraj
Jihočeský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

583

617

700

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

1

0

1

průmyslový odpad
Industrial waste

376

544

460

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

122

90

107

komunální odpad
Municipal waste

240

210

288

jiný odpad
Other waste

552

381

767

CELKEM/TOTAL

1 874

1 842

2 323

Plzeňský kraj
Plzeňský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

867

451

443

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

1

2

0

průmyslový odpad
Industrial waste

517

530

475

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

239

288

318

komunální odpad
Municipal waste

213

189

184

jiný odpad
Other waste

224

247

467

CELKEM/TOTAL

2 061

1 707

1 887

Karlovarský kraj
Karlovarský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

76

111

60

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

330

346

378

průmyslový odpad
Industrial waste

160

76

77

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

22

19

29

komunální odpad
Municipal waste

147

119

115

jiný odpad
Other waste

114

163

133

CELKEM/TOTAL

849

834

792

Ústecký kraj
Ústecký region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

261

181

387

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

42

28

55

průmyslový odpad
Industrial waste

589

852

908

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

4 151

3 840

3 171

komunální odpad
Municipal waste

364

334

379

jiný odpad
Other waste

665

776

836

CELKEM/TOTAL

6 072

6 011

5 736

Liberecký kraj
Liberecký region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

96

114

132

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

1

1

2

průmyslový odpad
Industrial waste

207

196

138

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

11

38

2

komunální odpad
Municipal waste

168

177

303

jiný odpad
Other waste

157

187

132

CELKEM/TOTAL

640

713

709

Královéhradecký kraj
Královéhradecký region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

99

119

256

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

1

0

1

průmyslový odpad
Industrial waste

364

228

331

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

11

11

150

komunální odpad
Municipal waste

171

210

208

jiný odpad
Other waste

275

192

193

CELKEM/TOTAL

921

760

1 139

Pardubický kraj
Pardubický region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

518

248

328

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

0

0

0

průmyslový odpad
Industrial waste

326

342

350

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

515

173

40

komunální odpad
Municipal waste

187

180

367

jiný odpad
Other waste

170

206

201

CELKEM/TOTAL

1 716

1 149

1 286

Vysočina
Vysočina region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

1 011

688

447

odpad z dolování a težby
Mining and quarring waste

1

3

10

průmyslový odpad
Industrial waste

323

398

1 357

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

2

2

2

komunální odpad
Municipal waste

268

269

192

jiný odpad
Other waste

199

179

214

CELKEM/TOTAL

1 804

1 539

2 222

Jihomoravský kraj
Jihomoravský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

1 284

1 128

947

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

3

17

24

průmyslový odpad
Industrial waste

435

473

576

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

111

118

41

komunální odpad
Municipal waste

407

457

556

jiný odpad
Other waste

818

573

868

CELKEM/TOTAL

3 058

2 766

3 012

Olomoucký kraj
Olomoucký region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

602

559

546

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

23

6

5

průmyslový odpad
Industrial waste

366

466

472

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

267

153

52

komunální odpad
Municipal waste

205

282

223

jiný odpad
Other waste

511

618

622

CELKEM/TOTAL

1 974

2 084

1 920

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

634

449

414

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

1 867

1578

97

průmyslový odpad
Industrial waste

2 857

3 475

3 434

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

598

705

1 072

komunální odpad
Municipal waste

528

479

448

jiný odpad
Other waste

1 375

1 794

2 113

CELKEM/TOTAL

7 859

8 480

7 578

Zlínský kraj
Zlínský region

odpad ze zemědělství a lesnictví
Agriculture and forestry waste

644

380

269

odpad z dolování a těžby
Mining and quarring waste

0

0

0

průmyslový odpad
Industrial waste

335

291

359

odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Waste from energy prod. (excl. radioact.)

61

50

71

komunální odpad
Municipal waste

245

254

208

jiný odpad
Other waste

663

401

299

CELKEM/TOTAL

1 948

1 376

1 206

1) upřesněné hodnoty proti údajům uvedeným v r. 2002
Refined data compared to data published in 2002

2) předběžné hodnoty
preliminary data

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.2 Produkce odpadů podle sídla podniku v územním členění na kraje, 2000-2002
Waste production according to the official seat of the business person in territorial classification according to regions, 2000-2002

Kraj

Produkce        Production (t)

Region

2000

2001

20021)

Celkem
Total

z toho:
nebezpečné
of which:
Hazardous waste

Celkem
Total

z toho:
nebezpečné
of which:
Hazardous waste

Celkem
Total

z toho:
nebezpečné
of which:
Hazardous waste

Hlavní město Praha

9 656 018

227 682

12 968 375

330 456

8 897 626

117 445

Capital City of Prague

Středočeský

4 835 005

274 522

5 085 581

280 895

2 394 969

60 395

Středočeský

Jihočeský

1 986 117

194 660

1 797 332

179 904

775 684

98 101

Jihočeský

Plzeňský

2 862 817

194 064

2 441 395

139 260

975 419

33 355

Plzeňský

Karlovarský

773 959

28 332

838 714

26 877

624 058

9 351

Karlovarský

Ústecký

3 136 772

127 076

2 884 534

335 113

2 179 269

190 445

Ústecký

Liberecký

440 003

78 219

547 446

83 567

305 920

63 270

Liberecký

Královéhradecký

948 573

44 329

1 071 802

93 275

516 959

44 213

Královéhradecký

Pardubický

1 187 731

30 015

1 109 526

34 735

347 300

28 996

Pardubický

Vysočina

1 877 675

26 278

1 880 398

49 192

585 827

34 098

Vysočina

Jihomoravský

4 512 972

153 429

4 073 404

133 765

3 073 108

128 831

Jihomoravský

Olomoucký

1 415 204

90 971

1 355 309

106 935

440 203

21 246

Olomoucký

Moravskoslezský

5 122 008

1 045 645

5 563 199

918 037

3 248 198

423 869

Moravskoslezský

Zlínský

1 408 017

88 115

1 038 486

73 117

594 620

36 297

Zlínský

ČR celkem

40 162 871

2 603 337

42 655 501

2 785 128

24 959 160

1 289 912

CR Total

1) podle zákona č.185/2001 Sb.
according to Act No. 185/2001 Coll.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.3 Dovoz a vývoz odpadů ze Žlutého, Červeného a Zeleného seznamu odpadů podle komodit, 2001-2002
Import and export of wastes in the Amber, Red and Green Lists of waste according to commodities, 2001-2002

Komodita

Množství odpadů    Amount of waste

Commodity

Dovoz    Import

Vývoz    Export

2001

2002

2001

2002

dle zákona č. 125/1997 Sb.

t

Pursuant to Act No. 125/1997 Coll.

Odpady s obsahem PCB

0

0

97

87

Waste containing PCBs

Rozpouštědla

0

0

402

191

Solvents

Nehalogenovaná rozpouštědla

0

39

0

.

Nonhalogenated solvents

Odpadní oleje

0

0

0

205

Waste oils

Hliníkové stěry

926

 

2 133

1 712

Aluminum skimmings

Odpady plastů

8 094

1 620

1 549

72

Waste plastics

Zařízení s obsahem CFC

0

0

0

78

Equipment containing CFCs

Elektronický odpad

53

0

58

9

Electrotechnical equipment

Odpad z výroby obrazovek

0

0

0

1 070

Waste from the production
of picture tubes

Kal ze srážecích procesů

0

0

56

99

Sludge from precipitation
processes

Kal s obsahem niklu

0

0

0

5

Sludge containing nickel

Popel, struska, škvára
ze spalovacího zařízení

0

0

4 749

0

Ash, slag, cinders from
combustion equipment

Amoniakální roztok na leptání

0

0

45

17

Alkalies, unspecified

Pneumatiky

13 216

4 969

0

 

Tires

Popílek ze spalování uhlí

43 553

0

0

0

Ash from burning coal

Kabely

986

0

174

0

Cables

Prachová frakce hliníkových stěrů

0

412

0

0

Dust fraction of aluminium dross

Prach oxidu hlinitého

166

.

385

.

Aluminium oxide dust

Prach s obsahem zinku

.

.

0

55

Dust containing zinc

Olověné akumulátory

1 576

1 212

0

.

Lead accumulators

Ni-Cd akumulátory

2

0

0

20

Ni-Cd storage batteries

Oxid kobaltnatý

18

0

0

0

Cobalt oxide

Zinkové stěry

0

0

0

389

Zinc skimmings

Popel a zbytky obsahující měď

0

7

269

640

Ash and copper residues

Fotografický papír a film
s obsahem stříbra

0

7

0

0

Photographic paper and film
containing silver

Ostatní

195

0

146

0

Other

Celkem

68 785

8 259

10 063

4 649

Total

dle zákona č. 185/2001 Sb.

kg

Pursuant to Act No. 185/2001 Coll.

Hliníkové stěry

.

277 860

.

35 210

Aluminium dross

Prachová frakce hliníkových stěrů

.

161 740

.

0

Dust fraction of aluminium dross

Odpady s obsahem zinku

.

40 000

.

0

Zinc-containing wastes

Odpadní aceton

.

0

.

231 516

Waste acetone

Nehalogenovaná rozpouštědla

.

.

.

0

Nonhalogenated solvents

Kal ze srážecích procesů

.

0

.

44 305

Sludge from precipitation processes

Kaly s hydroxidy kovů
obsahující nikl

.

0

.

8 915

Sludge with metal hydroxides
containing nickel

Amoniakální roztok s obsahem
mědi

.

0

.

40 600

Ammoniacal solution
containing copper

Skleněné střepy z výroby
obrazovek

.

0

.

543 060

Glass shards from production
of picture tubes

Drcená nemagnetická frakce

.

0

.

671 760

Crushed nonmagnetic fraction

Použité pneumatiky

.

1 926 128

.

27 665

Used tires

Celkem

.

2 405 728

.

1 575 366

Total

Pozn.: Vývoz odpadů ze Zeleného seznamu je možný jen se souhlasem MŽP ČR.
Note: Waste on the Green List may be exported only with the consent of MŽP ČR.

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.4 Dovoz a vývoz nebezpečných odpadů sledovaných podle Basilejské úmluvy, 1995-2002
Import and export of hazardous waste pursuant to the Basel Convention, 1995-2002

Rok
Year

Množství odpadů
Total amounts of wastes

Dovezených do ČR
Imported to the CR

Vyvezených z ČR
Exported from the CR

v t        t

1995

519

1 925

1996

1 203

1 603

1997

0

1 193

1998

39

1 370

1999

0

813

2000

656

905

2001

2 686

3 819

2002

86

2 138

Pozn.: Údaje nejsou metodicky srovnatelné s dovozem a vývozem nebezpečných odpadů podle českých předpisů, protože podle českého Katalogu odpadů je považováno více druhů odpadů za nebezpečné.
Note: Data are not comparable with data obtained according to the Czech regulations, because more kinds of waste are considered hazardous according to the Czech Waste Catalogue.

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.5 Produkce odpadů a způsob nakládání s odpady na vlastním zařízení producenta v r. 2002
Waste generation: by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2002

Ukazatel

Celkem
Total

v tom odpady    Waste

Indicator

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-hazardous

v t        t

Celkem

24 959 160

1 289 912

23 669 248

Total

v tom:

 

 

 

of which:

   využívání celkem

737 027

110 340

626 687

Total utilisation

   v tom:

 

 

 

of which:

      využití jako paliva nebo jiným
      způsobem k výrobě energie

109 102

11 980

97 122

   utilised as fuel or in some other
   manner to produce energy

      recyklace, regenerace,
      kompostování

142 847

33 738

109 109

   recycling, recovery,
   composting

      ostatní způsoby využití
      odpadů

406 754

2 546

404 208

   other means of waste
   utilisation

      úprava odpadů před jejich
      využitím

78 324

62 076

16 248

   treatment of wastes prior
   to utilisation

   odstraňování celkem

2 956 086

165 219

2 790 797

total disposal

   v tom:

 

 

 

of which:

      skládkování a ostatní způsoby
      ukládání odpadů v úrovni
      nebo pod úrovní terénu

2 471 843

28 023

2 443 820

   landfilling and other means of
   depositing wastes on or under
   the ground

      vypouštění do vodních těles

-

-

-

   discharge into water bodies

      biologická úprava

122 141

56 787

65 354

   biological treatment

      fyzikálně-chemická úprava

218 918

70 100

148 818

   physical-chemical treatment

      spalování

44 072

10 027

34 045

   combustion

      konečné, trvalé uložení

67 591

-

67 591

   final, permanent depositing

      úprava odpadů před jejich
   odstraněním

31 521

352

31 169

   treatment of wastes prior
   to disposal

   ostatní způsoby nakládání
   celkem

21 266 047

1 014 284

20 251 763

other means of management,
total

   v tom:

 

 

 

of which:

      použití odpadů na
      rekultivace, terénní úpravy

3 295 840

7 492

3 288 348

   use of wastes for reclaiming,
   landscaping

      předání kalů ČOV k použití
      na zemědělské půdě

52 872

-

52 872

   transfer of waste-water
   treatment sludge for use
   on agricultural land

      předání odpadů jiné
      oprávněné osobě

17 485 318

943 219

16 542 099

   transfer of waste to some
   other authorised person

      zůstatek na skladu k 31. 12.

367 469

60 085

307 384

   remainder in storage
   as of December 31

      vývoz odpadu do zahraničí

64 548

3 488

61 060

   export of waste abroad

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.6 Odpady převzaté od jiných firem podle způsobu nakládání na vlastním zařízení příjemce odpadu v r. 2002
Waste taken over: by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2002

Ukazatel

Celkem
Total

v tom odpady    Waste

Indicator

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-hazardous

v t        t

Celkem

25 575 693

1 338 605

24 234 099

Total

v tom:

 

 

 

of which:

   využívání celkem

6 533 486

206 789

6 326 697

Total utilisation

   v tom:

 

 

 

of which:

      využití jako paliva nebo jiným
      způsobem k výrobě energie

599 759

24 074

575 685

   utilised as fuel or in some other
   manner to produce energy

      recyklace, regenerace,
      kompostování

5 376 490

72 557

5 303 933

   recycling, recovery,
   composting

      ostatní způsoby využití odpadů

333 204

97 984

235 220

   other means of waste utilisation

      úprava odpadů před jejich
      využitím

224 033

12 174

211 859

   treatment of wastes prior
   to utilisation

   odstraňování celkem

4 383 478

279 589

4 103 889

total disposal

   v tom:

 

 

 

of which:

      skládkování a ostatní způsoby
      ukládání odpadů v úrovni
      nebo pod úrovní terénu

3 339 650

97 985

3 241 665

   landfilling and other means of
   depositing wastes on or under
   the ground

      vypouštění do vodních těles

-

-

-

   discharge into water bodies

      biologická úprava

272 499

49 439

223 060

   biological treatment

      fyzikálně-chemická úprava

249 357

114 127

135 230

   physical-chemical treatment

      spalování

16 624

14 133

2 491

   combustion

      konečné, trvalé uložení

473 369

139

473 230

   final, permanent depositing

      úprava odpadů před jejich
      odstraněním

31 979

3 766

28 213

   treatment of wastes prior
   to disposal

   ostatní způsoby nakládání
   celkem

14 658 729

852 227

13 806 502

   other means of management,
   total

   v tom:

 

 

 

of which:

      použití odpadů na
      rekultivace, terénní úpravy

4 798 393

44 754

4 753 639

   use of wastes for reclaiming,
   landscaping

      převzetí a předání kalů ČOV
      k použití na zemědělské půdě

17 587

-

17 587

   transfer of waste-water
   treatment sludge for use
   on agricultural land

      převzetí a předání odpadů
      jiné oprávněné osobě

9 177 824

756 902

8 420 922

   transfer of waste to some
   other authorised person

      zůstatek na skladu k 31. 12.

414 349

50 396

363 953

   remainder in storage
   as of December 31

      vývoz odpadu do zahraničí

250 576

175

250 401

   export of waste abroad

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.7 Odpady odebrané ze skladu producenta a příjemce odpadu podle způsobu nakládání na vlastních zařízeních v r. 2002
Wastes taken from storage: by the generator and waste recipient by treatment method in the enterprise’s internal facilities in 2002

Ukazatel

Celkem
Total

v tom odpady    Waste

Indicator

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-hazardous

v t        t

Celkem

1 151 755

224 232

927 523

Total

v tom:

 

 

 

of which:

   využívání celkem

125 365

5 830

119 535

Total utilisation

   v tom:

 

 

 

of which:

      využití jako paliva nebo jiným
      způsobem k výrobě energie

4 438

648

3 790

   utilised as fuel or in some other
   manner to produce energy

      recyklace, regenerace,
      kompostování

46 252

2 981

43 271

   recycling, recovery,
   composting

      ostatní způsoby využití odpadů

60 661

2 171

58 490

   other means of waste utilisation

      úprava odpadů před jejich
      využitím

14 014

30

13 984

   treatment of wastes prior
   to utilisation

   odstraňování celkem

29 245

19 097

10 148

total disposal

   v tom:

 

 

 

of which:

      skládkování a ostatní způsoby
      ukládání odpadů v úrovni
      nebo pod úrovní terénu

10 224

8 959

1 265

   landfilling and other means of
   depositing wastes on or under
   the ground

      vypouštění do vodních těles

-

-

-

   discharge into water bodies

      biologická úprava

11 958

9 264

2 694

   biological treatment

      fyzikálně-chemická úprava

5 589

75

5 514

   physical-chemical treatment

      spalování

854

186

668

   combustion

      konečné, trvalé uložení

6

-

6

   final, permanent depositing

      úprava odpadů před jejich
      odstraněním

614

613

1

   treatment of wastes prior
   to disposal

   ostatní způsoby nakládání
   celkem

997 145

199 305

797 840

other means of management,
total

v tom:

 

 

 

of which:

      použití odpadů na
      rekultivace, terénní úpravy

48 522

467

48 055

   use of wastes for reclaiming,
   landscaping

      předání kalů ČOV k použití
      na zemědělské půdě

229

-

229

   transfer of waste-water
   treatment sludge for use
   on agricultural land

      předání odpadů jiné
      oprávněné osobě

752 742

96 178

656 564

   transfer of waste to some
   other authorised person

      zůstatek na skladu k 31. 12.

190 385

102 629

87 756

   remainder in storage
   as of December 31

      vývoz odpadu do zahraničí

5 267

31

5 236

   export of waste abroad

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.8 Produkce odpadů ve vybraných odvětvích podle OKEČ v letech 2001-2002
Waste generation: by selected CZ-NACE activity, 2001-2002

Odvětví

2001

20021)

CZ-NACE

Celkem
Total

v tom odpady    Waste

Celkem
Total

v tom odpady    Waste

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-hazardous

nebezpečné
Hazardous

ostatní
Non-hazardous

v t        t

Produkce odpadů v ČR celkem

42 655 501

2 785 128

39 870 373

24 959 160

1 289 912

23 669 248

Total waste generation

 

z toho:

 

 

 

 

 

 

which of:

01

zemědělství, myslivost a související činnosti

10 168 024

24 922

10 143 102

1 213 639

5 256

1 208 383

Agriculture, hunting and related activities

02

lesnictví, těžba dříví a přidružené činnosti

234 990

829

234 161

156 469

931

155 538

Forestry, timber harvesting and related
activities

10

dobývání černého a hnědého uhlí,
rašeliny

2 305 790

6 863

2 298 927

492 592

6 348

486 244

Extraction of black and brown coal
and peat

14

dobývání a úprava ostatních nerostů

55 344

1 357

53 987

54 120

718

53 402

Mining and quarrying of other minerals

15

výroba potravin a nápojů

1 522 850

117 796

1 405 054

1 162 691

11 622

1 151 069

Manufacture of food products and
beverages

17

textilní průmysl

107 769

10 165

97 604

82 930

4 605

78 325

Textile industry

18

oděvní průmysl, zpracování a barvení
kožešin

12 301

651

11 650

10 216

269

9 947

Clothing industry, fur dressing and dyeing

19

činění a úprava usní; výroba brašnářského
a sedlářského zboží a obuvi

14 236

1 390

12 846

10 253

218

10 035

Tanning and dressing of leather; manu-
facture of luggage, handbags, saddlery,
harness and footwear

20

průmysl dřevařský a korkařský kromě
výroby nábytku; výroba košů
a proutěného zboží

293 874

2 425

291 449

390 432

3 480

386 952

Woodworking and cork industry, except
production of furniture; production
of baskets and wicker work

21

výroba vlákniny, papíru a lepenky

567 651

52 572

515 079

384 709

17 257

367 452

Manufacture of pulp, paper and paper
products

22

vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových
a obrazových nahrávek

50 179

2 667

47 512

58 722

1 646

57 076

Publishing, printing and reproduction
of recorded media

23

koksování, rafinérské zpracování ropy,
výroba jaderných paliv, radioaktivních
prvků a sloučenin

95 981

52 013

43 968

14 627

10 116

4 511

Manufacture of coke, petroleum refining,
production of nuclear fuel and
radioactive elements and compounds

24

výroba chemických výrobků

896 315

183 591

712 724

768 937

141 240

627 697

Manufacture of chemical products

25

výroba pryžových a plastových produktů

127 541

33 960

93 581

105 958

20 257

85 701

Manufacture of rubber and plastic
products

26

výroba ostatních nekovových minerálních
výrobků

667 234

61 905

605 329

581 200

26 817

554 383

Manufacture of other non-metallic
mineral products

27

výroba kovů vč. hutního zpracování

3 805 903

829 556

2 976 347

2 319 523

315 978

2 003 545

Production of metals including
metallurgy

28

výroba kovových konstrukcí a kovodělných
výrobků kromě výroby strojů a zařízení

283 763

44 612

239 151

409 013

150 336

258 677

Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment

29

výroba strojů a zařízení pro další výrobu

376 473

82 613

293 860

270 896

45 835

225 061

Manufacture of machinery and
equipment for further production

30

výroba kancelářských strojů a počítačů
(včetně přístrojů na zpracování dat)

3 890

370

3 520

7 714

412

7 302

Manufacture of office machinery and
equipment (including data processors)

31

výroba elektrických strojů a přístrojů

273 245

87 946

185 299

685 560

13 750

671 810

Manufacture of electrical machines
and instruments

32

výroba rádiových, televizních a spojových
zařízení a přístrojů

13 797

2 028

11 769

21 109

5 828

15 281

Manufacture of radio, television and
communication equipment and apparatus

33

výroba zdravotnických, přesných,
optických a časoměrných přístrojů

13 501

2 725

10 776

14 932

2 455

12 477

Manufacture of medical, precision and
optical instruments, watches and clocks

34

výroba dvoustopých motorových vozidel,
přívěsů a návěsů

311 321

73 887

237 434

341 348

58 726

282 622

Production of two-track motor vehicles,
trailers and semi-trailers

35

výroba ostatních dopravních zařízení

65 072

4 122

60 950

70 753

5 769

64 984

Manufacture of other transport
equipment

36

výroba nábytku; ostatní zpracovatelský
průmysl

91 375

8 037

83 338

91 136

6 343

84 793

Manufacture of furniture; other
processing industry

37

zpracování druhotných surovin

162 037

4 856

157 181

156 555

28 250

128 305

Recycling

40

výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry
a teplé vody; výroba chladu

9 397 645

522 079

8 875 566

5 701 199

36 310

5 664 889

Production and distribution of electricity,
gas, steam and hot water; refrigeration

41

úprava a rozvod vody

1 336 798

8 565

1 328 233

857 556

3 299

854 257

Water treatment and distribution

45

stavebnictví

7 565 017

161 893

7 403 124

7 205 858

76 400

7 129 458

Construction

50

prodej, údržba a opravy motorových
vozidel a prodej pohonných hmot

9 525

2 667

6 858

28 064

2 446

25 618

Sale, maintenance and repair of motor
vehicles and sale of automotive fuels

51

velkoobchod a zprostředkování velko-
obchodu (kromě motorových vozidel)

267 457

1 520

265 937

74 624

35 528

39 096

Wholesale and mediated retail
(except motor vehicles)

55

pohostinství a ubytování

27 832

1 601

26 231

42 421

1 020

41 401

Hotels and restaurants

60

doprava

330 941

21 786

309 155

192 464

15 010

177 454

Transportation

64

telekomunikace

12 396

366

12 030

11 178

373

10 805

Telecommunication

74

služby převážně pro podniky

46 934

42 271

4 663

44 058

39 674

4 384

Services, mainly for enterprises

85

zdravotnictví, veterinární a sociální
činnosti

93 591

18 952

74 639

102 701

19 678

83 023

Health care, veterinary and social
services

90

odstraňování odpadních vod
a pevného odpadu, čištění města

701 820

271 325

430 495

717 805

137 482

580 323

Removal of waste water and solid
waste, urban sanitation

93

ostatní služby

11 361

81

11 280

19 430

329

19 101

Other services

1) podle zákona č. 185/2001 Sb.
according to Act No. 185/2001 Coll.

Pozn.: Nejsou uvedena odvětví s méně než čtyřmi vykazujícími jednotkami.
Z OKEČ 50 00 00 byla šetřena skupina 50 20 00 - Údržba a opravy dvoustopých motorových vozidel,
z OKEČ 51 00 00 skupina 51 57 00 - Velkoobchod s odpadem a šrotem,
z OKEČ 60 00 00 skupina 60 10 00 a 60 20 00 - Železniční doprava a Jiná pozemní doprava,
z OKEČ 64 00 00 skupina 64 20 00 - Telekomunikace,
z OKEČ 74 00 00 skupina 74 70 00 a 74 81 00 - Čištění budov, zařízení a Fotografická služba,
z OKEČ 85 00 00 skupina 85 10 00 a 85 20 00 - Zdravotnictví a Veterinární služby.

Note: CZ-NACE branches with number of statistical units less than 4 are not published.
Of NACE 50 00 00, group 50 20 00 - Maintenance and repair of two-track motor vehicles - was investigated
of NACE 51 00 00, group 51 57 00 - Wholesale of waste and waste metal - was investigated
of NACE 60 00 00, groups 60 10 00 and 60 20 00 - Railway transport and Other land transport - were investigated
of NACE 64 00 00, group 64 20 00 - Telecommunications - was investigated
of NACE 74 00 00, groups 74 70 00 and 74 81 00 - Cleaning of buildings, facilities and Photographic services
of NACE 85 00 00, groups 85 10 00 and 85 20 00 - Health care and Veterinary services - were investigated.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.9 Produkce nebezpečných odpadů podle podskupin Katalogu odpadů, 2000-2002
Hazardous waste generation: by subgroups of the Waste Catalogue, 2000-2002

Podskupina katalogu odpadů

Množství odpadu v t
Amount of waste in t

Subgroup
in the Waste Catalogue

2000

2001

20021)

Produkce nebezpečných odpadů
v ČR celkem

2 603 337

2 785 128

1 289 912

Hazardous waste generation,
total

 

z toho:

 

 

 

which of:

0201

Odpady ze zemědělství, zahrad-
nictví, lesnictví, myslivosti, rybářství

1 043

1 113

234

Wastes from agriculture, gardening,
forestry, gamekeeping, fishing

0302

Odpady z impregnace dřeva

1 539

1 808

217

Waste from impregnated wood

0401

Odpady z kožedělného
a kožešnického průmyslu

1 936

2 603

85

Wastes from the leather industry
and fur industry

0402

Odpady z textilního průmyslu

969

1 003

1 492

Waste from textile industry

0501

Odpady ze zpracování ropy

70 253

60 020

26 518

Waste from processing petroleum

0506

Odpady z pyrolytického
zpracování uhlí

270 314

265 772

6 308

Waste from pyrolytic coal
processing

0601

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a používání kyselin

2 590

3 525

3 052

Wastes from the production,
processing, distribution and use
of acids

0602

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a používání alkálií

73 416

72 963

79 429

Wastes from the production,
processing, distribution and use
of alkalies

0603

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a používání solí
a jejich roztoků a oxidů kovů

10 657

12 097

1 660

Wastes from the production, pro-
cessing, distribution and use of salts
and their solutions and metal oxides

0604

Odpady obsahující kovy
neuvedené pod číslem 0603

7 949

6 680

6 114

Metal-containing wastes not
listed under number 0603

0613

Odpady z jiných anorganic-
kých chemických procesů

672

95

20

Waste from other inorganic
chemical production

0701

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a  používání základ-
ních organických sloučenin

7 897

11 910

15 482

Waste from production, processing,
distribution and use of basic
organic compounds

0702

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a  používání plastů,
syntetického kaučuku
a syntetických vláken

5 231

4 604

4 593

Waste from production, processing,
distribution and use of plastics,
synthetic rubber and synthetic
fibers

0703

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a používání
organických barviv a pigmentů

1 035

3 839

1 149

Waste from the production,
processing, distribution and use
of organic dyes and pigments

0704

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a z používání orga-
nických pesticidů, činidel k im-
pregnaci dřeva a dalších biocidů

454

34

67

Wastes from the production, pro-
cessing, distribution and use of
organic pesticides, wood-impregna-
ting agents and other biocides

0705

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a  používání
farmaceutických výrobků

5 379

6 303

3 226

Waste from the production,
processing, distribution and use
of pharmaceutical products

0706

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a z používání tuků, maziv,
mýdel, detergentů, dezinfekčních
prostředků a kosmetiky

3 517

5 208

3 417

Wastes from the production, pro-
cessing, distribution and use of
fats, lubricants, soaps, detergents,
disinfectants and cosmetics

0707

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a  používání čistých
chemikálií a blíže nespecifikova-
ných chemických výrobků

1 652

1 956

850

Waste from the production,
processing, distribution and use
of pure chemicals and
unspecified chemical products

0801

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce, používání a
odstraňování barev a laků

15 932

16 911

14 368

Wastes from the production,
processing, distribution, use and
removal of paints and lacquers

0803

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a  používání
tiskařských barev

988

810

1 026

Waste from the production,
processing, distribution and use
of printing dyes

0804

Odpady z výroby, zpracování,
distribuce a z používání lepidel
a těsnicích materiálů

1 280

1 655

1 426

Waste from the production,
processing, distribution and use
of adhesives and sealing materials

0901

Odpady z fotografického
průmyslu

1 502

1 703

1 542

Waste from the photographic
industry

1001

Odpady z elektráren a jiných
spalovacích zařízení

675 581

634 226

4 515

Wastes from power plants
and other combustion facilities

1003

Odpady z pyrometalurgie hliníku

16 050

31 783

9 255

Waste from metallurgical
processing of aluminium

1004

Odpady z pyrometalurgie olova

4 081

4 571

3 282

Waste from lead metallurgy

1005

Odpady z pyrometalurgie zinku

1 710

1 949

231

Waste from metallurgical zinc
processing

1006

Odpady z pyrometalurgie mědi

894

921

687

Waste from copper thermal
metallurgy

1101

Odpady z chemických povrcho-
vých úprav, z povrchových
úprav kovů a jiných materiálů

113 493

146 557

152 449

Wastes from chemical surface
treatment, surface treatment
of metals and other materials

1102

Odpady z hydrometalurgie
neželezných kovů

501

364

49

Waste and sludge from non-ferrous
hydrometallurgical processes

1103

Kaly a pevné odpady
z popouštěcích procesů

417

112

144

Sludge and solid waste from
tempering processes

1201

Odpady z tváření a z fyzikální a
mechanické povrchové úpravy
kovů a plastů

48 473

72 581

44 945

Wastes from shaping and from
physical and mechanical surface
treatment of metals and plastics

1203

Odpady z procesů odmašťování
vodou a vodní parou

57 926

57 954

31 712

Waste from degreasing with
water and water vapour

1301

Odpadní hydraulické oleje

3 047

3 024

7 667

Waste hydraulic oils

1302

Odpadní  motorové, převodové
a mazací oleje

11 811

16 590

13 938

Motor, transmission and
lubricating oils

1303

Odpadní izolační a teplonosné
oleje

2 031

1 376

1 215

Waste insulating and
heat-bearing oils

1305

Odpady z odlučovačů oleje

36 777

40 874

29 215

Waste from oil separators

1406

Odpadní organická rozpouštědla,
chladicí média a hnací média
rozprašovačů pěn a aerosolů

.

.

8 447

Waste organic solvents, cooling
media and propellants, foaming
agents and aerosols

1602

Odpady z elektrického
a elektronického zařízení

939

593

1 290

Waste electrical and electronic
equipment

1604

Odpadní výbušniny

103

111

58

Waste explosives

1606

Baterie a akumulátory

9 939

9 294

7 542

Batteries and storage batteries

1607

Odpady z čištění přepravních
a skladovacích nádrží a sudů

4 122

47 430

43 196

Waste from cleaning transport
and storage tanks

1706

Izolační materiály a stavební
materiály s obsahem azbestu

172

614

2 800

Insulating material and construction
material containing asbestos

1801

Odpady z porodnické péče,
z diagnostiky, z léčení nebo
prevence nemocí lidí

14 815

16 124

17 114

Waste from obstetric care,
diagnosis, medical treatment
or human disease prevention

1802

Odpady z výzkumu, diagnostiky,
léčení a prevence nemocí zvířat

160

253

268

Waste from research, diagnostics,
treatment and prevention
of animal diseases

1901

Odpady ze spalování nebo
z pyrolýzy odpadů

73 648

13 964

18 133

Waste from waste combustion
or pyrolysis

1902

Odpady z fyzikálně-chemických
úprav odpadů

30 400

36 609

20 404

Waste from physical-chemical
waste treatment

1908

Odpady z čistíren odpadních
vod jinde neuvedené

71 497

112 758

46 236

Waste from waste water treatment
plants not included elsewhere

1911

Odpady z regenerace olejů

388

788

139

Waste from regeneration of oils

2001

Složky z odděleného sběru (kromě
odpadů v podskupině 1501)

5 917

12 311

4 787

Waste obtained by separate
collection

1) data za r. 2002 jsou podle zákona č. 185/2001, podle zákona platného do r. 2001 bylo více druhů odpadů zařazeno do kategorie – nebezpečný odpad
data for 2001 are given pursuant to Act No. 185/2001 Coll.; according to the Act valid to 2001, more kinds of waste were classified in the category of hazardous waste

Pozn.: Nejsou uvedeny podskupiny Katalogu odpadů, kde počet vykazujících jednotek byl menší než 4.
Note: Subgroups of the Waste Catalogue with number of reporting units less than 4 are not included.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A3.10 Využívání komunálního odpadu v České republice v r. 2002
Utilisation of municipal waste in the Czech Republic in 2002

Způsob využívání

Kód

Množství
Amount (t)

Manner of use

20021)

Využití odpadu způsobem obdobným
jako paliva nebo jiným způsobem
k výrobě energie

R1

2 463

Utilisation of waste in a similar manner as
fuel or in some other manner to produce
energy

Získání/regenerace rozpouštědel

R2

0

Obtaining/recovery of solvents

Získání/regenerace organických látek,
které se nepoužívají jako rozpouštědla
(včetně kompostování a dalších
biologických procesů)

R3

96 228

Obtaining/recovery of organic substances
not used as solvents (incl. composting
and other biological processes)

recyklace/znovuzískání kovů a kovových
sloučenin

R4

7 353

Recycling/recovery of metals and metal
compounds

recyklace/znovuzískání ostatních
anorganických materiálů

R5

38 422

Recycling/recovery of other inorganic
materials

Regenerace kyselin a zásad

R6

0

Recovery of acids and alkalies

Obnova látek používaných ke snižování
znečištění

R7

-

Recovery of substances employed
to reduce pollution

Získání složek katalyzátorů

R8

-

Recovery of components of catalyzers

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob
opětovného použití olejů

R9

351

Refining of used oils or some other means
of reuse of oils

Aplikace do půdy, která je přínosem
pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii

R10

63 962

Application to the soil, that is an advantage
for agriculture or improves the environment

Využití odpadů, které vznikly aplikací
některého z postupů uvedených
pod označením R1 až R10

R11

35 451

Utilisation of wastes created by the
application of one of the procedures set
forth under designations R1 to R10

Předúprava odpadů k aplikaci některého
z postupů uvedených pod označením
R1 až R11

R12

85 829

Pretreatment of wastes for application
of one of the procedures set forth under
designations R1 to R10

Využití odpadů na rekultivace, terénní
úpravy apod.

N1

210 272

Use of wastes for reclaiming,
landscaping, etc.

Předání jiné oprávněné osobě (kromě pře-
pravce, dopravce) nebo jiné provozovně

N2

6 470

Transfer to some other authorised person
(except transporter) or other place
of operations

1) předběžné hodnoty
Preliminary data

  Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.11 Odstraňování komunálního odpadu v České republice v r. 2002
Disposal of municipal waste in the Czech Republic in 2002

Způsob odstraňování

Kód

Množství
Amount (t)

Means of disposal

20021)

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu
(skládkování)

D1

2 511 159

Deposition on or under the ground
(landfilling)

Úprava půdními procesy

D2

11 040

Treatment by soil processes

Hlubinná injektáž

D3

12

Deep injection

Ukládání do povrchových nádrží

D4

-

Storage in surface reservoirs

Ukládání do speciálně technicky
provedených skládek

D5

34

Deposition in specially technically
controlled landfills

Biologická úprava jinde nespecifikovaná,
jejímž konečným produktem jsou
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují
některým z postupů uvedených pod
označením D1 až D12

D8

214 632

Biological treatment not otherwise
specified, where the final products and
compounds or mixtures that are disposed
in one of the procedures set forth under
designation D1 to D12

Fyzikálně-chemická úprava jinde
nespecifikovaná, jejímž konečným
produktem jsou sloučeniny nebo směsi,
které se odstraňují některým z postupů
uvedených pod označením D1 až D12

D9

3 509

Physical-chemical treatment not otherwise
specified, where the final products and
compounds or mixtures that are disposed
in one of the procedures set forth under
designation D1 to D12

Spalování na pevnině

D10

210 923

Combustion on land

Konečné či trvalé uložení

D12

133

Final or permanent deposition

Úprava složení nebo smíšení odpadů před
jejich odstraněním některým z postupů
uvedených pod označením D1 až D12

D13

2 820

Adjusting of the composition or mixture
of wastes prior to disposal by one of the
procedures set forth under designation
D1 to D12

Úprava jiných vlastností odpadů
(kromě úpravy zahrnuté do D13) před
jejich odstraněním některým z postupů
uvedených pod označením D1 až D13

D14

471

Adjusting of the properties of wastes
(except for treatment included under D13)
prior to disposal by one of the procedures
set forth under designation D1 to D1s

1) předběžné hodnoty
Preliminary data

  Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.12 Zařízení pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů k 31. 12. 2002
Facilities for waste treatment, use and disposal as of December 31, 2002

Zařízení k úpravě, využití
a odstraňování odpadů

Česká republika    Czech Republic

Facilities for waste treatment,
utilization and disposal

Počet
Number

Kapacita (t.r-1)
Capacity (t p.a.)

Zařízení na energetické využívání
odpadů

4

-

Equipment for energy-production
use of wastes

Zařízení na materiálové využívání
odpadů

76

1 773 589

Equipment for material use
of wastes

Z toho: regenerace (kyselin, zásad,
rozpouštědel apod.)

16

6 400

Of which: recovery (acids, alkalies,
solvents, etc.)

   recyklace, získávání složek

42

1 522 089

   recycling, recovery of components

   biologické procesy (např.
   kompostování)

18

245 100

   biological processes
   (e.g. compositng)

Zařízení na předúpravu odpadů

11

243 130

Equipment for pretreatment
of waste

Zařízení na biologickou úpravu
odpadů

57

974 029

Equipment for biological treatment
of waste

Zařízení na fyzikálně-chemickou
úpravu odpadů

105

2 264 991

Equipment for physical-chemical
treatment of waste

Spalovny

59

767 522

Incinerators

 

Počet
Number

Kapacita
projektovaná (m3)
Planned capacity (m3)

 

Skládky celkem

401

221 872 178

Landfills total

Z toho: skupina S – IO

67

26 444 519

Of which: Group S – IO

           skupina S – OO

182

88 075 370

              Group S – OO

           skupina S – NO

26

14 422 373

              Group S – NO

           skupina S – IO + S – OO

5

2 575 950

              Group S – IO + S – OO

           skupina S – IO + S – OO +
                       S – NO

-

-

              Group S – IO + S – OO +
                       S – NO

           skupina S – OO + S – NO

10

13 773 550

              Group S – OO + S – NO

           odkaliště

24

59 872 405

              Sludge beds

           S I

87

16 708 011

              Group S I

Pozn.: V tabulce jsou uváděny víceskupinové skládky (např. S – IO + S – OO), tzn. že skládka je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky. Pro úplnost jsou uvedeny i skládky S I podle již neplatné legislativy, které mohou být provozovány dle zákonných podmínek do r. 2009.
Note: The table lists landfills with combined groups (e.g. S – IO + S – OO), i.e. the landfill is structurally divided into separate sections with various means of technical safeguarding and operation of each section, corresponding to the relevant landfill group. For the sake of completeness, S1 landfills according to the formerly valid legislation are included, that may be operated pursuant to the legal conditions to 2009.

Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
Source: VÚV T.G.M. – CeHO

Tab. A3.13 Spalovny odpadů včetně cementáren využívajících odpady v technologickém procesu v r. 2002
Waste incinerators including cement plants utilising of waste in a technological process in 2002

Provozovatel
Operator

 

Kód
NUTS

Místo nakládání
Management site

Projekt.
kapacita t.rok-1
Planned
capacity t.year
-1

Využití
tepla
Heat
utilization

Spalovny komunálních odpadů        Incinerators of municipal waste

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s./Plc.

190 00 Pod Šancemi 444/1 PRAHA 9

CZ011A

Praha 10

310 000

Ano/Yes

TERMIZO, a. s./Plc.

460 06 Tř. dr. M. Horákové 115/65 LIBEREC

CZ0513

Liberec

96 000

Ano/Yes

SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, a. s./Plc.

628 00 Jedovnická 2 BRNO

CZ0622

Brno

240 000

Ano/Yes

Spalovny nebezpečných odpadů        Incinerators of industrial waste

LÉČIVA, a. s./Plc.

100 00 Dolní Měcholupy 130 PRAHA 10-DOLNÍ MĚCHOLUPY

CZ011A

Praha-Dolní Měcholupy

1 650

Ano/Yes

IKEM-SLUŽBY, s. r. o./Ltd.

140 21 Vídeňská 1958/9 PRAHA 4

CZ0114

Praha 4

700

Ano/Yes

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

150 06 V Úvalu 84 PRAHA 5

CZ0115

Praha 5

1 920

Ano/Yes

HYGIENICKÁ STANICE HL. M. PRAHY
PUBLIC HEALTH STATION OF THE CAPITAL CITY OF PRAGUE

110 00 Rytířská 12 PRAHA 1

CZ0118

Praha 8

250

Ano/Yes

ČKD PRAHA DIZ, a. s./Plc.

190 02 Kolbenova 499 PRAHA 9

CZ0119

Praha 9

300

Ne/No

ICN CZECH REPUBLIC, a. s./Plc.

252 63 Vltavská 53 ROZTOKY

CZ021A

Roztoky

6 800

Ano/Yes

SAFINA, a. s./Plc.

252 42 Vídeňská 104 VESTEC, JESENICE U PRAHY

CZ021A

Vestec, Jesenice u Prahy

30

 

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV

256 30 Máchova 400 BENEŠOV

CZ0211

Benešov

1200

 

NEMOCNICE BEROUN

266 56 Prof. Veselého 493 BEROUN

CZ0212

Beroun

350

Ano/Yes

LUČEBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA, a. s. KOLÍN/Plc.

280 89 Havlíčkova 605 KOLÍN IV

CZ0214

Kolín

730

Ano/Yes

MOGUL SERVIS, a. s./Plc.

280 26 Ovčárecká 314 KOLÍN V

CZ0214

Kolín

3 000

Ano/Yes

EKO-PARTNER, v. o. s.

286 01 J. Mahena 129/15 ČÁSLAV

CZ0215

Čáslav

280

Ano/Yes

KAUČUK, a. s. KRALUPY NAD VLTAVOU/Plc.

278 52 O. Wichterleho 810 KRALUPY NAD VLTAVOU

CZ0216

Kralupy nad Vltavou

10 000

Ano/Yes

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
(KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE)

293 50 Laurinova 333 MLADÁ BOLESLAV

CZ0217

Mladá Boleslav

200

Ano/Yes

REAN, a. s./Plc.

190 00 Špitálská 885/2a PRAHA 9

CZ0218

Lysá nad Labem

3 500

Ano/Yes

KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s./Plc.

371 30 F. A. Gerstnera 21/3 ČESKÉ BUDĚJOVICE

CZ0311

České Budějovice

1 000

Ano/Yes

RUMPOLD, s. r. o./Ltd.

101 00 Říčanská 7 PRAHA 10

CZ0316

Strakonice

1 000

Ano/Yes

T. O. P. EKO, s. r. o./Ltd.

317 05 Skladová 10 PLZEŇ

CZ0323

Plzeň 3

3 100

Ano/Yes

NEMOCNICE SOKOLOV/SOKOLOV HOSPITAL

356 01 Slovenská 35 SOKOLOV

CZ0413

Sokolov

280

Ne/No

ECHO CONSULT, s. r. o./Ltd.

432 01 Golovinova 1559 KADAŇ

CZ0422

Kadaň

560

Ano/Yes

COMINDUSTRIAL, s. r. o./Ltd.

110 00 Dlouhá 16/705 PRAHA 1

CZ0422

Klášterec nad Ohří

2 950

Ano/Yes

HUMECO, a. s./Plc.

434 01 Most-Kopisty č. p. 1 MOST

CZ0425

Most

700

Ano/Yes

SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, a. s./Plc.

400 32 Revoluční 86 ÚSTÍ NAD LABEM

CZ0427

Ústí nad Labem-město

4 000

Ano/Yes

DEKONTA, a. s./Plc.

400 10 Podhoří 328/28 ÚSTÍ NAD LABEM

CZ0427

Ústí nad Labem-Trmice

9 000

Ano/Yes

SPL Jablonec nad Nisou, s. r. o./Ltd.

466 01 Vzdušná 4 JABLONEC NAD NISOU

CZ0512

Jablonec nad Nisou

950

 

NELI SERVIS, s. r. o./Ltd.

460 01 Klášterní 954/5 LIBEREC 1

CZ0513

Liberec

400

Ano/Yes

ELO HK, s. r. o./Ltd.

500 02 J. Krušinky HRADEC KRÁLOVÉ

CZ0521

Hradec Králové

800

Ano/Yes

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

500 05 Sokolská 581 HRADEC KRÁLOVÉ

CZ0521

Hradec Králové

800

Ano/Yes

ORLICKÁ NEMOCNICE

516 01 Jiráskova 506 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

CZ0524

Rychnov nad Kněžnou

450

Ano/Yes

STÁTNÍ OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV

541 21 M. Gorkého 8 TRUTNOV

CZ0525

Trutnov

100

Ano/Yes

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

538 54 LUŽE-KOŠUMBERK 80

CZ0531

Luže

350

Ano/Yes

ALIACHEM, a. s./Plc. - o. z. SYNTHESIA

532 17 Pardubice č. p. 103 PARDUBICE

CZ0532

Semtín

14 700

Ano/Yes

NEMOCNICE PARDUBICE

532 03 Kyjevská 44 PARDUBICE

CZ0532

Pardubice

750

Ano/Yes

NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

562 01 Čs. armády 1076 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

CZ0534

Ústí nad Orlicí

240

Ano/Yes

MOTORPAL, a. s. JIHLAVA/Plc.

586 01 Strojírenská 9 JIHLAVA

CZ0612

Jihlava

410

Ano/Yes

SNAHA, KOŽEDĚLNÉ DRUŽSTVO JIHLAVA

586 41 Židovská 1 JIHLAVA

CZ0612

Brtnice

700

Ano/Yes

SPORTEN, a. s./Plc.

592 31 U Pohledce 1347 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

CZ0615

Nové Město na Moravě

780

Ano/Yes

NEMOCNICE BŘECLAV

690 74 U Nemocnice 1 BŘECLAV

CZ0624

Břeclav

350

Ano/Yes

EKOTERMEX, a. s. VYŠKOV/Plc.

682 00 Havlíčkova 24 VYŠKOV

CZ0626

Pustiměř

975

Ano/Yes

EKOTERMEX, a. s. VYŠKOV/Plc.

682 00 Havlíčkova 24 VYŠKOV

CZ0626

Pustiměř

1 500

Ano/Yes

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ZNOJMO

669 02 Dr. Jana Jánského 11 ZNOJMO

CZ0627

Znojmo

750

Ano/Yes

SITA MORAVIA, a. s./Plc.

628 00 Holzova 14/730 BRNO

CZ0712

Olomouc

750

Ano/Yes

FARMAK, a. s./Plc.

771 17 Na Vlčinci 16/3 OLOMOUC

CZ0712

Olomouc

2 500

Ano/Yes

UNEX, a. s./Plc.

783 93 Brníčko 1032 UNIČOV

CZ0712

Uničov

1 400

Ano/Yes

MEGAWASTE-EKOTERM, s. r. o./Ltd.

796 01 U Spalovny 6 PROSTĚJOV

CZ0713

Prostějov

5 000

Ano/Yes

ESMO MOHELNICE, s. r .o./Ltd.

789 85 Nádražní 25 MOHELNICE

CZ0715

Mohelnice

37

Ano/Yes

ESMO MOHELNICE, s. r. o./Ltd.

789 85 Nádražní 25 MOHELNICE

CZ0715

Mohelnice

600

Ano/Yes

ESMO MOHELNICE, s. r. o./Ltd.

789 85 Nádražní 25 MOHELNICE

CZ0715

Mohelnice

600

Ano/Yes

DESTRA Co., s. r. o./Ltd.

602 00 Hrnčířská 20A BRNO

CZ0721

Chropyně

2 250

Ano/Yes

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU UHERSKÉ HRADIŠTĚ
HOSPITAL WITH POLYCLINIC IN UHERSKÉ HRADIŠTĚ

686 68 Purkyňova 365 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

CZ0722

Uherské Hradiště

350

Ano/Yes

DEZA, a. s./Plc.

757 28 Masarykova 753 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

CZ0723

Valašské Meziříčí

10 000

 

NEMOCNICE VSETÍN

755 32 Nemocniční 955 VSETÍN

CZ0723

Vsetín

210

Ano/Yes

IGTT, a. s./Plc.

764 22 Tř. T. Bati 299 ZLÍN

CZ0724

Otrokovice

1 350

Ano/Yes

EMSEKO, s. r. o./Ltd.

760 01 Tyršovo nábřeží 401 ZLÍN

CZ0724

Zlín

3 200

Ano/Yes

VP TECHNOTRON, s. r. o./Ltd.

738 05 Křižíkova 1377 FRÝDEK-MÍSTEK

CZ0812

Frýdek-Místek

1 600

Ano/Yes

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU KARVINÁ-RÁJ

734 12 Vydmuchov 399 KARVINÁ-RÁJ

CZ0813

Karviná

750

Ano/Yes

ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY BOHUMÍN, a. s./Plc.

735 81 Bezručova 300 BOHUMÍN-NOVÝ BOHUMÍN

CZ0813

Bohumín

1 420

Ano/Yes

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 025, s. p.

742 42 Dukelská 102 ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

CZ0814

Šenov u Nového Jičína

1 000

Ano/Yes

FAKULTNÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU OSTRAVA

708 52 17. listopadu 1790 OSTRAVA-PORUBA

CZ0816

Ostrava

 

 

ECOTECHNIEK-EAST, s. r. o./Ltd.

702 00 28. října 59B/239 OSTRAVA

CZ0816

Ostrava-Mariánské Hory

10 000

Ano/Yes

Cementárny        Cement plants

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a. s., nástupnická spol./Plc.

266 01 BEROUN 660

CZ0115

Praha-Radotín

 

 

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a. s., nástupnická spol./Plc.

266 01 BEROUN 660

CZ0212

Králův Dvůr

 

 

LAFARGE CEMENT, a. s./Plc.

411 12 Čížkovice č. p. 27 ČÍŽKOVICE u Lovosic

CZ0423

Čížkovice

 

 

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a. s., nástupnická spol./Plc.

266 01 BEROUN 660

CZ0623

Mokrá

 

 

Zdroj: VÚV T.G.M. - CeHO
Source: VÚV T.G.M. - CeHO

Tab. A3.14 Skládky odpadů skupiny S - nebezpečný odpad (S - NO) a víceskupinové (S - OO a S - NO) v r. 2002
Landfills in group S - hazardous waste (S - NO) and combined-group landfills (S - OO and S - NO) in 2002

Provozovatel
Operator

 

Místo nakládání
Management site

Kód
okresu
District
Code

Projekt.
kapacita (m3)
Planned
capacity (m
3)

LUBOMÍR TOMÁŠEK - TOMMWOOD

257 03 Bedřichovice 33 JANKOV

Vodslivy

3201

4 300

KAUČUK, a. s. SPALOVNA/Plc.

278 52 O. Wichterleho 810 KRALUPY NAD VLTAVOU

Veltrusy

3206

157 900

SPOLANA, a. s./Plc.

277 11 Ke Spolaně NERATOVICE

Tišice

3206

94 400

KOVOHUTĚ MNÍŠEK

252 10 Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy

3210

3 000

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM, a. s./Plc.

261 01 PŘÍBRAM IV

Příbram-Podlesí

3211

39 100

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM, a. s./Plc.

261 01 PŘÍBRAM IV

Příbram

3211

30 590

JIP - PAPÍRNY VĚTŘNÍ, a. s./Plc.

382 11 VĚTŘNÍ

Přídolí

3302

3 500 000

JIHOČESKÉ SCHB, s. r. o./Ltd.

392 16 Rašínova 422/II SOBĚSLAV

Soběslav

3308

842

LOVOCHEMIE, a. s./Plc.

411 31 Lovosice

Lovosice

3506

824 440

EUROSUP, spol. s r. o./Co. Ltd.

140 00 Na Jezerách 8/630 PRAHA 4

Vrbičany

3506

140 000

SPOLIO, a. s./Plc.

400 01 Podhoří 328/28 ÚSTÍ NAD LABEM

Ústí nad Labem-město

3510

1 895 000

A.S.A., spol. s r. o./Co. Ltd.

182 00 Ďáblická 791/89 PRAHA 8

Lodín

3602

808 000

ALIACHEM, a. s./Plc.

100 10 Kodaňská 46 PRAHA 10

Pardubice-Rybitví
(nečleněná část města)

3606

104 000

SATESO, s. r. o./Ltd.

664 51 Čechova 384/25 ŠLAPANICE

Šlapanice

3703

460 000

FOSFA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST

691 41 Hraniční 268 BŘECLAV

Břeclav

3704

44 800

HANTÁLY, a. s./Plc.

691 06 Hlavní 666 VELKÉ PAVLOVICE

Velké Pavlovice

3704

156 532

RESON NĚMČICE

798 27 Novosady 616 NĚMČICE NAD HANOU

Němčice nad Hanou

3709

2 000 000

EKOTERMEX, a. s., Vyškov

682 00 Havlíčkova 24 VYŠKOV

Pustiměř

3712

1 740

A.B.A. ÚNANOV, spol. s r. o./Co. Ltd.

671 31 ÚNANOV

Únanov

3713

650 000

HORNOBENEŠOVSKÁ SKLÁDKOVÁ SPOLEČNOST, a. s./Plc.

793 12 Příčná 173 HORNÍ BENEŠOV

Horní Benešov

3801

1 500 000

SAVIS, s. r. o./Ltd.

753 40 Skalní 1088 HRANICE

Řepiště

3802

200 000

MASSAG, a. s.

743 11 Opavská 272 BÍLOVEC

Kujavy

3804

6 500

EKO - CHLEBIČOV, a. s. (ZAHRANIČNÍ ÚČAST: DÁNSKO) + OÚ

747 31 Hlavní 65 CHLEBIČOV

Chlebičov

3806

830 000

HRUŠOVSKÁ CHEMICKÁ SPOLEČNOST, s. r. o./Co. Ltd.

711 10 Bohumínská 42, areál MCHZ OSTRAVA-HRUŠOV

Moravská Ostrava
a Přívoz

3807

12 000

OKD, OSTRAVSKO-KARVINSKÉ KOKSOVNY, a. s./Plc.

702 24 Koksární OSTRAVA 1

Moravská Ostrava
a Přívoz

3807

6 952

EKO-SERVICE KTM, a. s./Plc.

751 12 Hradčany 88 HRADČANY

Hradčany

3808

588 000

ZBROJOVKA VSETÍN - INDET, a. s./Plc.

755 01 Jasenice 1254 VSETÍN

Vsetín

3810

6 500

Více skupinové skládky S - OO + S - NO        Combined groups S - OO + S - NO

REO - RWE ENTSORGUNG, s. r. o./Ltd.

120 00 Rumunská 1 PRAHA 2

Čáslav

3205

3 000 000

REO - RWE ENTSORGUNG, s. r. o./Ltd.

294 71 Zámek 49 BENÁTKY NAD JIZEROU

Benátky nad Jizerou

3207

4 398 000

RUMPOLD 01 - VODŇANY, spol. s r. o./Co. Ltd.

389 01 Stožická 1241/3 VODŇANY

Vodňany

3307

350 000

SKLÁDKA TUŠIMICE, AKCIOVÁ SPOLEČNOST

432 01 Tušimice 7 KADAŇ

Kadaň

3503

1 323 650

DEPOZ, spol. s r. o./Co. Ltd.

768 02 ZDOUNKY 27

Zdounky

3708

752 000

ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY BOHUMÍN, a. s./Plc.

735 81 Bezručova 300 BOHUMÍN-NOVÝ BOHUMÍN

Bohumín

3803

130 000

CELIO, a. s./Plc.

434 01 Budovatelů 2830 MOST

Most

3508

467 700

MSA, a. s./Plc.(MORAVSKOSLEZSKÁ ARMATURKA)

747 22 Hlučínská 41 DOLNÍ BENEŠOV

Dolní Benešov

3806

173 000

OKD REKULTIVACE, a. s./Plc.

735 64 Dělnická 41/884 HAVÍŘOV-SUCHÁ

Moravská Ostrava
a Přívoz

3807

2 788 000

RCP - RECYCLING PARK, a. s./Plc.

639 00 Vinohrady 45 BRNO

Rapotín

3809

1 650 000

Pozn.: V tabulce jsou uváděny víceskupinové skládky (S - OO + S - NO), tzn. že skládka je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce s různým způsobem technického zabezpečení a provozování této sekce, které odpovídá příslušné skupině skládky.
Note: The table lists landfills with combined groups (e.g. S - OO + S - NO), i.e. the landfill is structurally divided into separate sections with various means of technical safeguarding and operation of each section, corresponding to the relevant landfill group.

Zdroj: VÚV T.G.M. - CeHO
Source: VÚV T.G.M. - CeHO

Tab. A3.15 Skládky odpadů skupiny S - ostatní odpad (S - OO) v r. 2002
Landfills in group S - other waste (S - OO) in 2002

Provozovatel
Operator

 

Místo nakládání
Management site

Kód
okresu
District
Code

Projekt.
kapacita (m3)
Planned
capacity (m
3)

A.S.A., spol. s r. o./Co. Ltd.

182 00 Ďáblická 791/89 PRAHA 8

Praha

3100

1 700 000

COMPAG VOTICE, s. r. o./Ltd.

259 01 Kaplířova 789 VOTICE

Votice

3201

500 000

EKOSO, TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

257 63 TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

Trhový Štěpánov

3201

855 000

OBECNÍ ÚŘAD BYSTŘICE/MUNICIPAL AUTHORITY IN BYSTŘICE

257 51 Dr. E. Beneše 25 BYSTŘICE

Bystřice

3201

76 500

TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV, s. r. o.
TECHNICAL SERVICES OF BENEŠOV Ltd.

256 01 Spořilov č. 1371 BENEŠOV

Neveklov

3201

280 000

OBEC HÝSKOV/MUNICIPALITY OF HÝSKOV

267 06 HÝSKOV

Hýskov

3202

64 000

KRÁLODVORSKÉ ŽELEZÁRNY ENERGO, s. r. o./Ltd.

267 01 KRÁLŮV DVŮR

Králův Dvůr

3202

51 000

OBEC KUBLOV/MUNICIPALITY OF KUBLOV

267 41 KUBLOV č. p. 199

Kublov

3202

18 000

OBEC NOVÝ JÁCHYMOV/MUNICIPALITY OF NOVÝ JÁCHYMOV

267 04 Nový Jáchymov č. 31

Nový Jáchymov

3202

5 000

MĚSTSKÁ SKLÁDKA HOŘOVICE/Municipal Landfill HOŘOVICE

268 01 Pod Nádražím 723 HOŘOVICE

Hořovice

3202

401 000

EKOS PLUS, spol. s r. o.

Žebrák

3202

64 900

ZDIBE, spol. s r. o./Co. Ltd.

267 51 Husova 2 ZDICE

Stašov

3202

195 200

SKLÁDKA UHY, s. r. o./Ltd.

273 24 UHY

Uhy

3203

420 000

OBECNÍ ÚŘAD RADIM/MUNICIPAL AUTHORITY IN RADIM

281 03 RADIM

Radim

3204

1 256 000

PERGO, a. s./Plc.

285 04 Sázavská 786 UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Uhlířské Janovice

3205

81 571

REO - RWE ENTSORGUNG, s. r. o./Ltd.

120 00 Rumunská 1 PRAHA 2

Čáslav

3205

500

MĚSTO MŠENO

277 35 nám. míru 1 MŠENO

Mšeno

3206

353 000

COMPAG MLADÁ BOLESLAV

293 01 Vancurova 569 MLADÁ BOLESLAV

Mladá Boleslav

3207

841 000

OBECNÍ ÚŘAD KLÁŠTER HRADIŠTĚ
MUNICIPAL AUTHORITY IN KLÁŠTER HRADIŠTĚ

294 15 KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU č. p. 250

Klášter Hradiště
nad Jizerou

3207

120 000

EKOLOGICKÁ SKLÁDKA ŘEVNICE, spol. s r. o./Co. Ltd.

252 30 nám. J. z Poděbrad 74 ŘEVNICE

Řevnice

3210

323 642

MĚSTSKÝ ÚŘAD JÍLOVÉ U PRAHY
MUNICIPAL AUTHORITY IN JÍLOVÉ U PRAHY

254 01 Náměstí 194 JÍLOVÉ U PRAHY

Jílové u Prahy

3210

63 000

OBEC HRADIŠŤKO/MUNICIPALITY OF HRADIŠŤKO

252 09 HRADIŠŤKO

Hradišťko

3210

31 640

SKLÁDKA TDO ZLATNÍKY, ZÁJM. SDR. OBCÍ

252 41 ZLATNÍKY č. p. 92

Zlatníky

3210

41 308

IDOS PRAHA, spol. s r. o./Co. Ltd.

182 00 Kubišova 17 PRAHA 8

Trhové Dušníky

3211

30 000

PŘÍBRAMSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST

261 02 Obecnická 269 PŘÍBRAM VI

Dubno

3211

385 910

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA SEDLČAN
TECHNICAL SERVICES OF SEDLČANY

264 01 K. H. Máchy 651 SEDLČANY

Kosova Hora

3211

90 800

RUMPOLD-P, s. r. o./Ltd.

301 44 Úslavská 27 PLZEŇ

Chrást

3211

230 000

ALBA RAKOVNÍK, s. r. o./Ltd.

269 01 Hviezdoslavova 2132 RAKOVNÍK

Kounov

3212

100 000

EKOLOGIE, s. r. o./Ltd.

270 61 Školní 418 LÁNY

Rynholec

3212

540 000

OBEC KOLEŠOV/MUNICIPALITY OF KOLEŠOV

270 03 KOLEŠOV 13 P. HOŘOVIČKY

Kolešov

3212

70 000

OBEC KRAKOV/MUNICIPALITY OF KRAKOV

270 35 KRAKOV 51 P. PETROVICE

Krakov

3212

10 000

OBEC VŠETATY/MUNICIPALITY OF VŠETATY

270 21 VŠETATY 81 P. PAVLÍKOV

Všetaty

3212

2 452

A.S.A. ČESKÉ BUDĚJOVICE, s. r. o./Ltd.

370 92 Lidická 2 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Lišov

3301

333 000

DESTA DĚČÍN, a. s./Plc.

405 28 Ústecká 20 DĚČÍN

Zahájí

3301

237 000

MARIUS PEDERSEN (ČSFR), a. s./Plc.

500 02 Malé náměstí 124 HRADEC KRÁLOVÉ

Borovany

3301

800 000

OBEC CHRÁŠŤANY/MUNICIPALITY OF CHRÁŠŤANY

373 04 CHRÁŠŤANY

Chrášťany

3301

90 000

PODNIK MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU

373 41 Vltavská 287 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Hluboká nad Vltavou

3301

130 000

SLUŽBY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV/SERVICES OF ČESKÝ KRUMLOV

381 01 Domoradice 1 ČESKÝ KRUMLOV

Mirkovice

3302

140 000

TS KAPLICE, s. r. o./Ltd.

382 41 Na Bělidle 180 KAPLICE

Malonty

3302

350 000

MINISTERSTVO OBRANY/THE MINISTRY OF DEFENCE

Boletice

3302

48 250

A.S.A. DAČICE, s. r. o./Ltd.

380 01 U Stadionu 50/V DAČICE

Dačice

3303

70 000

OBEC STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM
MUNICIPALITY OF VŠETATY STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM

378 82 STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM

Staré Město pod Landštejnem

3303

28 500

TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, s. r. o.
TECHNICAL SERVICES OF TŘEBOŇ Ltd.

379 01 Novohradská 225 TŘEBOŇ II

Stráž nad Nežárkou

3303

180 000

TESKO JINDŘICHŮV HRADEC, spol. s r. o./Co. Ltd.

377 01 Václavská 609 JINDŘICHŮV HRADEC

Jindřichův Hradec

3303

80 000

SDRUŽENÍ OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY
FEDERATION OF MUNICIPALITIES FOR WASTE MANAGEMENT

393 01 Kralertova 80 PELHŘIMOV

Pacov

3304

389 650

ODPADY, s. r. o./Ltd.

397 01 Pražská 372 PÍSEK

Písek

3305

720 000

SLUŽBY MĚSTA MILEVSKO, s. r. o./ SERVICES OF MILEVSKO Ltd.

399 01 Karlova 1012 MILEVSKO

Milevsko

3305

297 000

FRANTIŠEK HEJTMÁNEK

384 22 Hájky 448 VLACHOVO BŘEZÍ

Prachatice

3306

235 714

KVINT VIMPERK, spol. s r. o./Ltd.

385 01 Steinbrenerova 6 VIMPERK

Vimperk

3306

240 000

SLUŽBY MĚSTA BLATNÉ, s. r. o./SERVICES OF BLATNÉ Ltd.

388 01 T. G. Masaryka 322 BLATNÁ

Blatná

3307

202 000

MĚSTO VOLYNĚ

387 01 Nám. Svobody 41 VOLYNĚ

Nišovice

3307

19 000

EMD ENERGIE, s. r. o./Ltd.

150 00 Grafická 14/166 PRAHA 5

Pohnánec

3308

4 000

OBEC JISTEBNICE/MUNICIPALITY OF JISTEBNICE

391 33 Náměstí 1 JISTEBNICE

Jistebnice

3308

35 000

RUMPOLD, spol. s r. o. PRAHA/Co. Ltd.

101 00 Říčanská 7 PRAHA 10

Želeč

3308

465 000

LAZCE-GIS, spol. s r. o./Co. Ltd.

346 01 HORŠOVSKÝ TÝN

Horšovský Týn

3401

350 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ/MUNICIPAL AUTHORITY KDYNĚ

345 06 Náměstí 1 KDYNĚ

Libkov

3401

330 000

ŠKODA OSTROV, spol. s r. o./Co. Ltd.

363 29 Dolní Žďár č. p. 43 OSTROV

Ostrov nad Ohří

3403

72 000

ZITAS - TKO, spol. s r. o./Co. Ltd.

360 06 1. máje 3 KARLOVY VARY

Karlovy Vary

3403

1 013 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO/MUNICIPAL AUTHORITY NÝRSKO

340 22 Rybářská 122 NÝRSKO

Nýrsko

3404

55 692

OBECNÍ ÚŘAD KOLINEC/MUNICIPAL AUTHORITY IN KOLINEC

341 42 KOLINEC č. p. 120

Kolinec

3404

18 000

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KLATOV
WASTE MANAGEMENT KLATOVY

339 13 Sadová 362 KLATOVY

Klatovy

3404

581 000

OPTIPLAST, spol. s r. o./Co. Ltd. NÝRSKO

340 22 NÝRSKO č. p. 53

Chudenín

3404

7 380

INGEO, s. r. o./Ltd.

460 01 nám. dr. E. Beneše 12A LIBEREC

Dobřany

3406

3 500 000

DEPONA, s. r. o./Ltd.

330 33 Dolní nám. 5 MĚSTO TOUŠKOV

Město Touškov

3407

900 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE/MUNICIPAL AUTHORITY KRALOVICE

331 41 Markova 2 KRALOVICE

Kralovice

3407

145 000

OBEC STRAŠICE/MUNICIPALITY OF STRAŠICE

338 45 STRAŠICE

Strašice

3408

94 000

RUMPOLD - R ROKYCANY, s. r. o./Ltd.

337 01 Jiráskova 32 ROKYCANY

Rokycany

3408

130 000

TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE BŘASY/TECHNICAL SERVICES OF BŘASY

338 24 BŘASY

Břasy

3408

190 000

ZBIROŽSKÁ SKLÁDKA, s. r. o./Ltd.

338 08 Václava Vačkáře 43 ZBIROH

Zbiroh

3408

102 000

ŽELEZÁRNY HRÁDEK, a. s./Plc.

338 42 Nová Huť 204 HRÁDEK

Hrádek

3408

47 000

EKOINVEST SOKOLOV, spol. s r. o./Co. Ltd.

357 61 Komenského 123 BŘEZOVÁ

Březová

3409

1 500

MĚSTSKÝ ÚŘAD HABARTOV/MUNICIPAL AUTHORITY HABARTOV

357 09 Nám. přátelství 712 HABARTOV

Habartov

3409

103 000

SATER-CHODOV, spol. s r. o./Co. Ltd.

357 35 Vančurova 341 CHODOV

Vintířov

3409

1 422 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA KRASLIC
TECHNICAL SERVICES OF KRASLICE

358 01 KRASLICE

Kraslice

3409

231 000

EKODEPON, s. r. o./Ltd.

349 58 ČERNOŠÍN 36

Černošín

3410

825 000

K + G EKOMA, s. r. o./Ltd.

349 61 nám. Republiky 89 KLADRUBY

Kladruby

3410

105 000

ARDEO, s. r. o./Ltd.

470 01 Žizníkov 93 ČESKÁ LÍPA

Zákupy

3501

26 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MIMOŇ, s. r. o.
TECHNICAL SERVICES OF MIMOŇ Ltd.

471 24 MIMOŇ V LUKÁCH 95/IV

Ralsko

3501

270 385

INGEO, s. r. o./Ltd.

460 01 nám. dr. E. Beneše 12A LIBEREC

Šluknov

3502

75 000

TECHNICKÉ SLUŽBY DĚČÍN, a. s./TECHNICAL SERVICES OF DĚČÍN Plc.

405 01 Březová 402 DĚČÍN 3

Malšovice

3502

170 000

PODNIK SLUŽEB JIRKOV, s. r. o./Ltd.

431 11 Gen. Svobody 1691 JIRKOV

Vysoká Pec

3503

99 000

SLUŽBY MĚSTA VEJPRTY/SERVICES OF VEJPRTY

431 91 Přísečnická 446/3 VEJPRTY

Vejprty

3503

605 000

GESTA, a. s./Plc. RYNOLTICE

463 55 RYNOLTICE č. p. 149

Osečná

3505

130 000

OBEC VIŠŇOVÁ/MUNICIPALITY OF VIŠŇOVÁ

463 72 VIŠŇOVÁ č. p. 184

Višňová

3505

80 000

GESTA, a. s. RYNOLTICE

463 55 RYNOLTICE č. p. 149

Chotyně

3505

380 000

ASSIDOMÄN SEPAP, a. s./Plc. ŠTĚTÍ

411 08 Litoměřická 272 ŠTĚTÍ

Štětí

3506

850 000

MĚSTO ÚŠTĚK

411 15 Mírové náměstí 83 ÚŠTĚK

Úštěk

3506

140 000

SDRUŽENÍ OBCÍ OKRESU LITOMĚŘICE PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
FEDERATION OF MUNICIPALITIES OF LITOMĚŘICE DISTRICT
FOR WASTE MANAGEMENT

411 12 ČÍŽKOVICE č. p. 143

Úpohlavy

3506

470 000

ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, a. s./Plc.

111 48 Jungmannova 29 PRAHA 1

Vyškov

3507

40 000

SKLÁDKA VRBIČKA, s. r. o./Ltd.

441 01 Cyrila a Metoděje 266 PODBOŘANY

Vroutek

3507

400 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU/TECHNICAL SERVICES OF MOST

434 62 Dělnická 164 MOST

Most

3508

300 000

INGEO, s. r. o./Ltd.

460 01 nám. dr. E. Beneše 12A LIBEREC

Modlany

3509

2 100 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD GOLČŮV JENÍKOV
MUNICIPAL AUTHORITY GOLČŮV JENÍKOV

582 82 nám. TGM 110 GOLČŮV JENÍKOV

Golčův Jeníkov

3601

120 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘIBYSLAV/MUNICIPAL AUTHORITY PŘIBYSLAV

582 22 Bechyňovo náměstí 1 PŘIBYSLAV

Přibyslav

3601

1 000 000

TECHNICKÉ A BYTOVÉ SLUŽBY SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
TECHNICAL AND HOUSING SERVICES OF SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU-ROZKOŠ 749

Světlá nad Sázavou

3601

120 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOTĚBOŘE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
TECHNICAL SERVICES OF CHOTĚBOŘE

583 01 Klášterní 267 CHOTĚBOŘ

Chotěboř

3601

334 000

OBEC MŽANY/MUNICIPALITY OF MŽANY

503 14 Mžany 19 STRAČOV

Mžany

3602

3 721

OBEC JENÍKOVICE/MUNICIPALITY OF JENÍKOVICE

503 45 Jeníkovice 25

Jeníkovice

3602

16 500

OBEC NASAVRKY/MUNICIPALITY OF NASAVRKY

538 25 Nasavrky 76 NASAVRKY

Nasavrky

3603

248 000

OBEC TŘEMOŠNICE/MUNICIPALITY OF TŘEMOŠNICE

538 43 Tovární 42 TŘEMOŠNICE

Třemošnice

3603

323 750

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA HLINSKA/TECHNICAL SERVICES OF HLINSKO

539 01 Nádražní 211 HLINSKO

Hlinsko

3603

392 242

TECHNICKÉ SLUŽBY HOŘICE/TECHNICAL SERVICES OF HOŘICE

508 01 Čelakovského 1457 HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

Lískovice

3604

100 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA/TECHNICAL SERVICES OF JIČÍN

506 01 Na Tobolce 110 JIČÍN

Jičín

3604

435 000

SPOLEČNOST HORNÍ LABE, a. s./Plc.

541 03 Bohuslavice 226 TRUTNOV

Nahořany

3605

193 441

SPOLEČNOST HORNÍ LABE, a. s./Plc.

541 03 Bohuslavice 226 TRUTNOV

Police nad Metují

3605

53 200

BOHEMIAN WASTE MANAGEMENT, a. s./Plc.

500 01 Malé náměstí 124 HRADEC KRÁLOVÉ

Zdechovice

3606

2 250 000

OBEC BÝŠŤ/MUNICIPALITY OF BÝŠŤ

533 22 BÝŠŤ

Býšť

3606

22 000

OBEC POTŠTEJN/MUNICIPALITY OF POTŠTEJN

517 43 Lázeňská 93 POTŠTEJN

Potštejn

3607

91 220

PODORLICKÁ SKLÁDKOVÁ SPOLEČNOST, s. r. o./Co. Ltd.

549 01 kpt. Jaroše 470 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Dobruška

3607

265 000

INGEO, s. r. o./Ltd.

460 01 nám. dr. E. Beneše 12A LIBEREC

Košťálov

3608

1100 000

MĚSTO BYSTRÉ

569 92 Náměstí na Podkově 2 BYSTRÉ

Bystré

3609

54 900

MORAVSKÉ ŠAMOTOVÉ A LUPKOVÉ ZÁVODY, a. s./Plc.
VELKÉ OPATOVICE

679 63 Velké Opatovice VELKÉ OPATOVICE

Březina

3609

1100 000

EZOP, s. r. o./Ltd.

543 01 Školní 1390 VRCHLABÍ

Dolní Branná

3610

905 500

MĚSTO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ č. p. 431

Rtyně v Podkrkonoší

3610

92 402

SPOLEČNOST HORNÍ LABE, a. s./Plc.

541 03 Bohuslavice 226 TRUTNOV

Trutnov

3610

10 000 000

EKOBI, s. r. o./Ltd.

560 02 Semanínská 2050 ČESKÁ TŘEBOVÁ

Třebovice

3611

372 160

TECHNICKÉ SLUŽBY CHOCEŇ/TECHNICAL SERVICES OF CHOCEŇ

565 01 Pernerova 18 CHOCEŇ

Choceň

3611

143 157

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LANŠKROUNA
TECHNICAL SERVICES OF LANŠKROUN

563 01 Nádražní 822 LANŠKROUN

Lanškroun

3611

45 540

EKOLA ČESKÉ LIBCHAVY, s. r. o./Ltd.

561 14 ČESKÉ LIBCHAVY č. p. 172

České Libchavy

3611

880 000

A.S.A. ŽABČICE, spol. s r. o./Co. Ltd.

664 63 ŽABČICE č. p. 450

Žabčice

3703

1 300 000

EKO - HUKR, a. s.

602 00 Plotní 27 BRNO

Bratčice

3703

84 756

MĚSTO KLOBOUKY U BRNA

691 72 Náměstí Míru 1 KLOBOUKY U BRNA

Klobouky u Brna

3704

400 000

STKO, s. r. o./Ltd.

692 01 Brněnská 65 MIKULOV

Drnholec

3704

113 000

MĚSTO SLAVIČÍN

763 21 Osvobození 25 SLAVIČÍN

Slavičín

3705

63 000

MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

766 01 Masarykovo nám. 177 VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Valašské Klobouky

3705

400 000

MORAVSKÁ SKLÁDKOVÁ SPOLEČNOST, a. s./Plc.

765 02 Skládka Kvítkovice OTROKOVICE

Otrokovice

3705

1 135 000

TECHNICKÉ SLUŽBY ZLÍN, spol. s r. o.
TECHNICAL SERVICES OF ZLÍN Co. Ltd.

760 31 Louky 321 ZLÍN

Zlín

3705

227 946

EKO - UNIBAU, a. s. Zlín

760 31 ZLÍN

Březová

3705

210 000

EKOR, s. r. o./Ltd.

697 01 Havlíčkova 181 KYJOV

Těmice

3706

1 500 000

MĚSTO STRÁŽNICE

696 62 STRÁŽNICE č. p. 503

Strážnice

3706

44 160

OBEC ČEJKOVICE/MUNICIPALITY OF ČEJKOVICE

696 15 ČEJKOVICE 500

Čejkovice

3706

35 000

OBEC MUTĚNICE/MUNICIPALITY OF MUTĚNICE

696 11 MUTĚNICE č. p. 200

Mutěnice

3706

500 000

OBEC RATÍŠKOVICE/MUNICIPALITY OF RATÍŠKOVICE

696 02 RATÍŠKOVICE 100

Ratíškovice

3706

57 542

OBEC VELKÁ NAD VELIČKOU/MUNICIPALITY OF VELIČKOU

696 74 VELKÁ NAD VELIČKOU č. p. 151

Velká nad Veličkou

3706

23 500

TS VESELÍ NAD MORAVOU

698 01 Masarykova 1663 VESELÍ NAD MORAVOU

Veselí nad Moravou

3706

11 071

COMPAG BATELOV, spol. s r. o./Co. Ltd.

588 51 nám. Míru 535 BATELOV

Vyskytná nad Jihlavou

3707

120 000

OBEC SEDLEJOV/MUNICIPALITY OF SEDLEJOV

588 62 Sedlejov 45 URBANOV

Sedlejov

3707

1 200

BIOPAS, spol. s r. o./Co. Ltd.

767 01 Kaplanova 2959 KROMĚŘÍŽ

Kroměříž

3708

120 000

SVAZEK OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY - BYSTŘICE P. HOST.
FEDERATION OF MUNICIPALITIES FOR WASTE MANAGEMENT -
BYSTŘICE P. HOST

768 61 Masarykovo nám. 137
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Bystřice pod Hostýnem

3708

720 000

SVAZEK OBCÍ, SKLÁDKA TUHÉHO KOM. ODPADU
FEDERATION OF MUNICIPALITIES, SOLID MUNICIPAL WASTE LANDFILL

674 01 Karlovo nám. 55 TŘEBÍČ

Třebíč

3710

600 000

RUMPOLD UHB, s. r. o.

688 01 Přebranská 415 UHERSKÝ BROD

Uherský Brod

3711

120 000

RESPONO, a. s./Plc. VYŠKOV

682 03 Smetanovo nábřeží 37 VYŠKOV

Kozlany

3712

223 000

DIAMO, S. P. O. Z. GEAM

592 51 DOLNÍ ROŽÍNKA

Bukov

3714

266 000

MĚSTSKÝ ÚŘAD - TS VELKÁ BÍTEŠ/MUNICIPAL AUTHORITY VELKÁ BÍTEŠ

595 01 Masarykovo nám. 87 VELKÁ BÍTEŠ

Osová Bítýška

3714

84 150

OBEC JIMRAMOV/MUNICIPALITY OF JIMRAMOV

592 42 JIMRAMOV 39

Jimramov

3714

17 000

TECHNICKÉ SLUŽBY VM, s. r. o.
TECHNICAL SERVICES OF VELKÉ MEZIŘÍČÍ Ltd.

594 01 Třebíčská 655 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Velké Meziříčí

3714

260 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MORAVSKÝ BEROUN
TECHNICAL SERVICES OF MORAVSKÝ BEROUN

793 05 Nám. 9. května 4 MORAVSKÝ BEROUN

Moravský Beroun

3801

380 500

MĚSTSKÉ SLUŽBY RÝMAŘOV, s. r. o./Ltd.

795 01 Palackého 11 RÝMAŘOV

Malá Štáhle

3801

72 250

OBEC HUKVALDY/MUNICIPALITY OF HUKVALDY

739 46 HUKVALDY č. p. 3

Hukvaldy

3802

9 500

SKLADEKO, s. r. o./Ltd.

739 43 STAŘÍČ č. p. 315

Staříč

3802

450 600

VÁLCOVNY PLECHU, a. s./Plc. ZPRACOVÁNÍ SUROVÉHO ŽELEZA
A OCELE

738 05 Křižíkova 1377 FRÝDEK-MÍSTEK

Frýdek-Místek

3802

25 000

BIOCEL, a. s./Plc.

739 21 Zahradní 762 PASKOV

Paskov

3802

115 000

BM SERVIS, a. s./Plc.

735 81 Krátká 775 BOHUMÍN-NOVÝ BOHUMÍN

Bohumín

3803

150 000

DEPOS HORNÍ SUCHÁ, a. s./Plc.

735 35 Ul. Solecká 1/1321 HORNÍ SUCHÁ

Horní Suchá

3803

700 000

OBEC DOLNÍ LUTYNĚ/MUNICIPALITY OF LUTYNĚ

735 53 DOLNÍ LUTYNĚ č. 10

Dolní Lutyně

3803

17 000

PODNIK SLUŽEB MĚSTA RYCHVALDU

735 32 Michálkovická 404 RYCHVALD

Rychvald

3803

53 040

SOMPO (SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST PRO ODPADY)

742 72 ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA č. p. 194

Nový Jičín

3804

619 200

TATRA, a. s.

742 21 Štefánikova 1163 KOPŘIVNICE

Kopřivnice

3804

142 000

DMV OLOMOUC, spol. s r. o./Co. Ltd.

771 64 Studentská 5 OLOMOUC

Město Libavá

3805

16 500

DMV OLOMOUC, spol. s r. o./Co. Ltd.

771 64 Studentská 5 OLOMOUC

Město Libavá

3805

31 320

EKO - UNIMED, spol. s r. o./Co. Ltd.

783 82 MEDLOV č. 187

Medlov

3805

483 000

MĚSTO ŠTERNBERK

785 01 Horní náměstí 16 ŠTERNBERK

Šternberk

3805

16 500

OBEC SENICE NA HANÉ/MUNICIPALITY OF SENICE NA HANÉ

783 45 Jos. Vodičky SENICE NA HANÉ

Senice na Hané

3805

50 000

OBECNÍ ÚŘAD BOHUŇOVICE/MUNICIPAL AUTHORITY IN BOHUŇOVICE

783 14 6. května 109 BOHUŇOVICE

Bohuňovice

3805

75 000

SIGMA SLUŽBY, spol. s r. o./Co. Ltd.

783 50 Jana Sigmunda 79 LUTÍN

Hněvotín

3805

66 500

INTERNATIONAL HOLDING ENVI, a. s./Plc.

500 02 Šimkova 1223 HRADEC KRÁLOVÉ

Mrsklesy

3805

227 000

ELIO SLEZSKO, a. s./Plc.

747 74 Skládka Holasovice HOLASOVICE

Holasovice

3806

882 550

SOMA MARKVARTOVICE, a. s./Plc. PODNIKÁNÍ V OBLASTI
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

748 01 Markvartovická 1148 HLUČÍN

Markvartovice

3806

420 000

TECHNICKÉ SLUŽBY VÍTKOV/TECHNICAL SERVICES OF VÍTKOV

749 01 Dělnická 705 VÍTKOV

Nové Lublice

3806

49 000

OZO OSTRAVA, s. r. o./Ltd.

718 00 Frýdecká 444 OSTRAVA-KUNČIČKY

Moravská Ostrava
a Přívoz

3807

443 000

BOESODCHEM MCHZ, s. r. o.

709 00 MARIÁNSKÉ HORY

Mariánské Hory

3807

7 500

EKOLTES HRANICE, a. s./Plc.

753 01 Zborovská 606 HRANICE

Hranice

3808

87 000

OBEC VESELÍČKO/MUNICIPALITY OF VESELÍČKO

751 25 VESELÍČKO

Veselíčko

3808

15 000

AVE - LIPNÍK ZÁJM. SDRUŽENÍ

751 31 nám. T. G. Masaryka 89 LIPNÍK NAD BEČVOU

Lipník nad Bečvou

3808

345 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA/TECHNICAL SERVICES OF PŘEROV

750 11 Na Hrázi 17 PŘEROV

Přerov

3808

671 000

OBEC OSEK NAD BEČVOU/MUNICIPALITY OF OSEK NAD BEČVOU

751 22 OSEK NAD BEČVOU

Osek nad Bečvou

3808

15 000

OBECNÍ ÚŘAD HRABOVÁ/MUNICIPAL AUTHORITY IN HRABOVÁ

789 01 Hrabová 113 HRABOVÁ

Hrabová

3809

16 000

OBEC HORNÍ LIDEČ/MUNICIPALITY OF LIDEČ

756 12 HORNÍ LIDEČ 24

Horní Lideč

3810

52 000

OBEC VELKÉ KARLOVICE/MUNICIPALITY OF VELKÉ KARLOVICE

756 06 VELKÉ KARLOVICE 70

Velké Karlovice

3810

22 000

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VAL. MEZIŘÍČÍ
TECHNICAL SERVICES OF VAL. MEZIŘÍČÍ

757 01 Seifertova 91 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Valašské Meziříčí

3810

274 470

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAVORNÍK/MUNICIPAL AUTHORITY JAVORNÍK

790 70 nám. Svobody 134 JAVORNÍK

Javorník

3811

180 000

TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK, a. s.
TECHNICAL SERVICES OF JESENÍK Plc.

790 01 O. Březiny 168 JESENÍK

Supíkovice

3811

195 000

SLUŽBY MĚSTA ZLATÉ HORY, a. s./SERVICES OF ZLATÉ HORY Plc.

793 76 Plynárenská 399 ZLATÉ HORY

Zlaté Hory

3811

35 000

Zdroj: VÚV T.G.M. - CeHO
Source: VÚV T.G.M. - CeHO

Obr. A3.1 Nakládání s nebezpečnými, ostatními a komunálními odpady v r. 2002
Management of municipal hazardous and other waste in 2002
  nebezpečné odpady
Hazardous wastes
ostatní odpady
Other wastes
komunální odpady
Municipal wastes
Obr. A3.2 Rozmístění spaloven odpadů včetně cementáren zneškodňujících odpady v technologickém procesu v r. 2002
Location of incinerators including cement plants disposing of waste in a technological process in 2002
Obr. A3.3 Rozmístění skládek odpadů skupiny S – OO, S – NO a víceskupinové S – OO + S – NO v r. 2002
Location of landfills of group S – OO, S – NO and combined-group landfills S – OO + S – NO in 2002
Obr. A3.4 Rozmístění skládek odpadů skupiny S – inertní odpad (S – IO) v r. 2002
Location of landfills of group S – inert waste (S – IO) in 2002
Obr. A3.5 Rozmístění zařízení na biologickou dekontaminaci a kompostování v r. 2002
Location of facilities for biological decontamination and composting in 2002
Obr. A3.6 Produkce nebezpečných a ostatních odpadů v krajích v r. 2002
Production of hazardous waste and non-hazardous waste by region in 2002