A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.10  Cestovní ruch
            Tourism

Tab. A2.10.1 Zahraniční cestovní ruch podle druhu dopravy, 1997-2002
Foreign tourism: by type of transport, 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

v tis. osob        number of visitors (thous.)

Výjezdy českých
občanů celkem

46 070

43 608

39 977

38 176

36 223

34 303

Departures of Czech
citizens, total

Podle druhu dopravy:

 

 

 

 

 

 

Transport by

   silniční

43 556

40 820

37 220

35 427

33 094

31 497

   road

   železniční

1 321

1 382

1 371

1 343

1 348

1 115

   rail

   letecká

1 193

1 406

1 386

1 405

1 781

1 691

   air

Příjezdy zahraničních
návštěvníků do ČR
celkem

107 884

102 844

100 832

104 246

103 069

97 594

Arrivals of international
visitors to CR total

Podle druhu dopravy:

 

 

 

 

 

 

Transport by

   silniční

101 860

96 493

95 315

98 317

97 020

91 760

   road

   železniční

4 532

4 870

4 079

4 011

3 931

3 369

   rail

   letecká

1 492

1 481

1 438

1 918

2 118

2 465

   air

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.10.2 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, 1996-2002
Foreign guests in tourist accommodation facilities, 1996-2002

Ukazatel

1996

1997

1998

1999

20001)

20011)

20022)

Indicator

Počet osob

4 558 322

4 975 658

5 482 080

5 609 700

4 666 305

5 193 973

4 579 015

Number
of guests

Počet poby-
tových dnů

18 744 499

20 645 267

22 414 737

22 466 847

21 136 907

21 814 687

19 231 863

Days
of stay

Průměrná
doba po-
bytu (dny)

4,1

4,1

4,1

4,0

4,5

4,2

4,2

Average
days
of stay

1) předběžná data
Preliminary data

2) pouze za hromadná ubytovací zařízení
Collective accommodation establishments only

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.10.3 Domácí hosté v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, 1996-2002
Domestic guests in tourist accommodation facilities, 1996-2002

Ukazatel

1996

1997

1998

1999

20001)

20011)

20022)

Indicator

Počet osob

5 638 914

6 598 086

6 543 483

6 406 639

6 182 411

5 572 014

5 030 630

Number
of guests

Počet poby-
tových dnů

28 738 503

33 924 255

35 104 415

33 551 798

36 780 790

27 302 869

23 643 961

Days
of stay

Průměrná
doba po-
bytu (dny)

5,1

5,1

5,4

5,2

5,9

4,9

4,7

Average
days
of stay

1) předběžná data
Preliminary data

2) pouze za hromadná ubytovací zařízení
Collective accommodation establishments only

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.10.4 Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu podle krajů v r. 2002
Foreign guests in collective tourist accommodation facilities: by region in 2002

Území, kraj

Počet osob1)
Number of guests

%2)

Průměrná doba
pobytu (dny)
Average days of stay

Area, region

ČR celkem

4 579 015

100

4,2

Czech Republic

Hl. m. Praha

2 198 542

48,0

3,8

Capital City
of Prague

Středočeský

218 011

4,8

4,1

Středočeský

Jihočeský

227 602

5,0

3,4

Jihočeský

Plzeňský

167 677

3,7

3,8

Plzeňský

Karlovarský

309 649

6,8

8,2

Karlovarský

Ústecký

123 223

2,7

5,1

Ústecký

Liberecký

269 314

5,9

4,6

Liberecký

Královéhradecký

320 442

7,0

4,4

Královéhradecký

Pardubický

51 690

1,1

3,8

Pardubický

Vysočina

61 426

1,3

3,7

Vysočina

Jihomoravský

297 707

6,5

2,9

Jihomoravský

Olomoucký

112 316

2,5

4,0

Olomoucký

Moravskoslezský

133 227

2,9

3,8

Moravskoslezský

Zlínský

88 189

1,9

4,6

Zlínský

1) předběžná data
Preliminary data

2) zaokrouhleno
Rounded-off

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.10.5 Domácí hosté v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu podle krajů v r. 2002
Domestic guests in collective tourist accommodation facilities: by region in 2002

Území, kraj

Počet osob1)
Number of guests

%2)

Průměrná doba
pobytu (dny)
Average days of stay

Area, region

ČR celkem

5 030 630

100

4,7

Czech Republic

Hl. m. Praha

302 029

6,0

3,2

Capital City
of Prague

Středočeský

432 632

8,6

4,2

Středočeský

Jihočeský

504 186

10,0

4,8

Jihočeský

Plzeňský

247 247

4,9

4,5

Plzeňský

Karlovarský

170 240

3,4

8,7

Karlovarský

Ústecký

203 682

4,1

4,4

Ústecký

Liberecký

514 748

10,2

4,5

Liberecký

Královéhradecký

590 126

11,7

5,1

Královéhradecký

Pardubický

205 689

4,1

4,9

Pardubický

Vysočina

300 729

6,0

4,4

Vysočina

Jihomoravský

464 896

9,2

3,6

Jihomoravský

Olomoucký

269 287

5,4

5,8

Olomoucký

Moravskoslezský

478 180

9,5

5,0

Moravskoslezský

Zlínský

346 959

6,9

5,1

Zlínský

1) předběžná data
Preliminary data

2) zaokrouhleno
Rounded-off

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ