A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.9 Výdaje obyvatelstva
          Expenditures of the population

Tab. A2.9.1 Struktura peněžních vydání domácností podle sociálních skupin v r. 2002 - roční průměry na jednoho člena domácnosti
Structure of monetary expenditures of households by social group, 2002 (annual averages per household member)

Ukazatel

Odhad pro
průměrnou
domácnost
Estimated
average
household

Domácnosti
Households

Indicator

zaměstnanců
Employees

zemědělců
Farmers

samostatně
činných
Self-employed

důchodců
Pensioners

Hrubá peněžní
vydání (Kč)

102 732

109 731

94 185

98 059

85 926

Gross monetary
expenditure (CZK)

z toho: daň
z příjmů, zdravotní
a sociální pojištění

15 858

21 646

16 345

6 695

382

of which: income
tax, health and
social insurance

Čistá peněžní
vydání celkem (Kč)

86 874

88 085

77 840

91 364

85 544

Net monetary
expenditure (CZK)

v tom: (%)

 

 

 

 

 

structure (%):

A. Spotřební vydání
(CZ-COICOP)

92,5

92,5

92,5

93,3

91,8

A. Consumer
expenditures
(CZ-COICOP)

01 Potraviny + ne-
alkoholické nápoje

20,5

19,2

20,0

18,6

26,7

01 Foodstuffs, soft
beverages

Potraviny

18,4

17,1

17,8

16,5

24,3

Foodstuffs

   pekárenské
   výrobky, obiloviny

3,2

3,0

3,8

2,8

4,0

   bakery products,
   grains

   maso

5,0

4,6

4,3

4,5

7,0

   meat

   ryby

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

   fish

   mléko, sýr, vejce

3,8

3,6

3,7

3,5

4,6

   milk, cheese, eggs

   oleje a tuky

0,9

0,8

1,0

0,7

1,5

   oils and fats

   ovoce

1,3

1,2

1,0

1,2

1,7

   fruit

   zelenina
   a brambory

1,4

1,3

1,0

1,4

2,0

   vegetables
   and potatoes

   cukr, čokoláda,
   cukrovinky

1,4

1,3

1,6

1,2

1,9

   sugar, chocolate,
   sweets

   ostatní výrobky
   a přípravky

0,8

0,7

0,8

0,7

1,0

   other products
   and preparations

Nealkoholické
nápoje

2,1

2,1

2,2

2,1

2,4

soft beverages

   káva, čaj, kakao

0,7

0,7

0,7

0,7

1,0

   coffee, tea, cocoa

   minerální vody,
   ostatní nealk.
   nápoje

1,4

1,4

1,5

1,4

1,4

   mineral waters,
   other soft
   beverages

02 Alkoholické
nápoje

2,9

2,9

2,7

2,9

2,9

02 Alcoholic
beverages

03 Odívání a obuv

6,0

6,5

6,2

7,0

3,7

03 Clothing
and footwear

04 Bydlení, voda,
energie, paliva

18,4

17,2

14,6

16,2

25,4

04 Housing, water,
energy, fuel

z toho:

       

of which:

   dodávka vody

1,3

1,2

0,8

1,2

1,4

   water supplies

   sběr pevných
   odpadů

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

   collection of solid
   waste

   elektřina, teplo,
   plynná paliva

10,8

9,9

10,2

9,7

15,3

   electricity, heat,
   gas fuels

05 Bytové vybavení,
zařízení domácnosti

6,4

6,5

6,7

6,5

6,1

05 Housing equip-
ment, household
appliances

06 Zdraví

1,6

1,5

1,4

1,4

2,7

06 Health

07 Doprava

9,2

9,8

13,2

9,3

5,6

07 Transportation

v tom:

 

 

 

 

 

of which:

   nákup automobilů,
   motocyklů
   a jízdních kol

2,5

2,8

5,0

1,8

1,3

   Purchase of auto-
   mobiles, motor-
   cycles and bicycles

   provoz osobních
   dopravních
   prostředků

5,1

5,2

6,4

5,9

3,3

   Operation of
   personal means
   of transportation

   dopravní služby

1,6

1,8

1,8

1,5

0,9

   Transportation
   services

08 Pošty
a telekomunikace

3,7

3,7

3,4

4,2

3,5

08 Postal services
and telecommuni-
cations

09 Rekreace,
kultura, sport

9,7

10,2

8,4

11,4

7,3

09 Recreation,
culture and sports

10 Vzdělání

0,5

0,6

0,4

0,9

0,0

10 Education

11 Stravovací
a ubytovací služby

4,7

5,3

4,7

5,4

2,2

11 Restaurant and
accommodation
services

z toho stravovací
služby

4,2

4,6

4,1

4,5

2,1

of which,
restaurant services

12 Ostatní zboží
a služby

8,9

9,1

10,8

9,5

5,7

12 Other goods
and services

B. Vydání neklasifi-
kovaná CZ-COICOP

7,5

7,5

7,5

6,7

8,2

B. Expenditures not
classified under
CZ-COICOP

z toho pořízení, re-
konstr. domu, bytu

4,0

4,6

3,3

4,5

1,4

of which, acquisition,
reconstruction of
houses, apartments

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.9.2 Peněžní vydání domácností podle sociálních skupin v r. 2002 (r. 2001 = 100)
Monetary expenditure of households: by social group, 2002 (2001 = 100)

Ukazatel

Odhad pro
průměrnou
domácnost
Estimated
average
household

Domácnosti
Households

Indicator

zaměstnanců
Employees

zemědělců
Farmers

samostatně
činných
Self-
employed

důchodců
Pensioners

Nominální index:
r. 2001 = 100

 

 

 

 

 

Nominal index
for 2001 = 100

Čistá peněžní
vydání celkem

103,1

102,9

102,5

100,2

106,5

Total net monetary
expenditures

A. Spotřební vydání
(CZ-COICOP)

103,0

102,7

103,8

99,8

106,3

A. Consumer
expenditures
(CZ-COICOP)

01 Potraviny, nealko-
holické nápoje

99,9

99,4

101,0

99,2

101,3

01 Foodstuffs, soft
beverages

02 Alkoholické
nápoje

103,2

102,9

98,5

101,8

107,3

02 Alcoholic
beverages

03 Odívání a obuv

100,4

99,9

94,7

99,2

109,4

03 Clothing and
footwear

04 Bydlení, voda,
energie, paliva

109,8

110,6

107,3

105,0

110,6

04 Housing, water,
energy and fuel

05 Bytové vybavení,
zařízení domácnosti

102,7

102,6

92,4

102,7

109,2

05 Housing equip-
ment, household
appliances

06 Zdraví

106,5

103,5

111,0

102,1

113,8

06 Health

07 Doprava

93,8

93,2

117,5

80,2

105,4

07 Transportation

08 Pošty
a telekomunikace

107,0

105,8

114,4

108,1

109,3

08 Postal and
telecommunications

09 Rekreace,
kultura, sport

102,4

102,6

91,4

101,6

104,8

09 Recreation,
culture and sports

10 Vzdělání

105,4

105,9

89,2

110,3

96,9

10 Education

11 Stravovací
a ubytovací služby

101,2

101,8

105,0

96,2

103,8

11 Restaurant and
accommodation
services

12 Ostatní zboží
a služby

108,9

108,7

112,5

110,6

106,4

12 Other goods
and services

Reálný index:
r. 2001 = 100

 

 

 

 

 

Realistic index
for 2001 = 100

Čistá peněžní
vydání celkem

101,3

101,3

100,7

98,6

104,0

Total net monetary
expenditures

A. Spotřební vydání
(CZ-COICOP)

101,2

101,1

102,0

98,2

103,8

A. Consumer
expenditures
(CZ-COICOP)

01 Potraviny, nealko-
holické nápoje

101,8

97,8

103,0

101,1

103,5

01 Foodstuffs, soft
beverages

02 Alkoholické
nápoje

101,3

104,9

96,7

99,9

105,0

02 Alcoholic
beverages

03 Odívání a obuv

103,1

102,6

97,2

101,8

111,9

03 Clothing and
footwear

04 Bydlení, voda,
energie, paliva

103,5

104,3

101,1

99,1

104,4

04 Housing, water,
energy and fuel

05 Bytové vybavení,
zařízení domácnosti

102,8

102,8

92,5

102,9

109,1

05 Housing equip-
ment, household
appliances

06 Zdraví

101,5

98,9

106,0

97,5

108,3

06 Health

07 Doprava

95,6

94,7

119,8

81,5

108,2

07 Transportation

08 Pošty
a telekomunikace

103,6

102,8

110,7

105,1

102,3

08 Postal and
telecommunications

09 Rekreace,
kultura, sport

100,4

100,6

89,6

99,6

100,9

09 Recreation,
culture and sports

10 Vzdělání

101,7

102,0

86,1

106,3

92,5

10 Education

11 Stravovací
a ubytovací služby

97,8

98,4

101,4

92,9

100,3

11 Restaurant and
accommodation
services

12 Ostatní zboží
a služby

104,7

104,9

108,2

106,8

100,6

12 Other goods
and services

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ