A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.8  Doprava
          Transport

Tab. A2.8.1 Základní údaje o dopravní síti, 1997-2002
Transport network: basic data, 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

km

Provozní délka železničních
tratí celkem

9 430

9 430

9 444

9 444

9 523

9 600

Length of railway lines, total

z toho:

 

 

 

 

 

 

of which

   dvoukolejných
   a vícekolejných

1 940

1 940

1 929

1 929

1 878

1 875

   Double-track lines

   elektrifikovaných

2 859

2 859

2 843

2 843

2 893

2 926

   Electrified lines

Délka silnic a dálnic

55 394

55 394

55 432

55 408

55 427

55 422

Length of roads
and motorways

z toho:

 

 

 

 

 

 

of which

   dálnic v provozu

486

499

499

499

517

518

   Motorways in use

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.8.2 Přeprava zboží a výkony nákladní dopravy podle druhů přeprav, 1997-2002
Tonnage of goods carried and goods transport performance by type, 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

 

Přeprava zboží (tis. t)
Tonnage of goods carried (thous. t)

 

Celkem

643 920

586 582

548 978

523 249

546 185

577 506

Total

z toho doprava:

 

  

  

  

  

 

of which

   železniční

111 379

104 788

90 734

98 253

97 218

92 005

   by rail

   silniční

521 482

470 887

448 300

414 725

438 683

474 883

   by road

   vnitrozem. vodní

1 828

1 678

1 890

1 906

1 594

1 686

   inland waterway

 

Výkony (mil. tkm)
Performance (mil. tonne-km)

 

Celkem

64 566

55 570

56 415

58 955

59 438

63 123

Total

z toho doprava:

 

  

  

  

  

 

of which

   železniční

21 010

18 709

16 713

17 496

16 882

15 810

   by rail

   silniční

40 640

33 912

36 964

39 036

40 260

45 059

   by road

   vnitrozem. vodní

783

915

915

773

606

589

   inland waterway

 

Průměrná přepravní vzdálenost (km)
Average transport distance (km)

 

Celkem

100,3

94,9

102,8

112,7

108,8

109,3

Total

z toho doprava:

 

 

 

 

 

 

of which

   železniční

188,6

178,5

184,2

178,1

173,7

170,9

   by rail

   silniční

77,9

72,0

82,5

94,1

91,8

94,9

   by road

   vnitrozem. vodní

428,1

545,2

486,3

405,5

380,3

349,6

   inland waterway

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.8.3 Přeprava osob a výkony osobní dopravy podle druhů přeprav, 1997-2002
Persons transported and passenger transport performance by type, 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

 

Přepravené osoby (tis.)
Persons transported (thous.)

 

Celkem

3 075 300

2 983 700

3 052 700

2 937 700

2 996 500

2 338 681

Total

z toho doprava:

  

  

  

  

  

 

of which

   železniční

202 894

182 944

177 046

184 735

190 748

177 232

   by rail

   silniční1)

465 047

455 991

446 931

438 878

435 557

406 097

   by road

   letecká

2 166

2 377

2 904

3 484

3 946

4 291

   by air

 

Výkony (mil. oskm)
Performance (mil. passanger-kilometres)

 

Celkem

34 727

33 934

34 912

37 491

39 520

38 334

Total

z toho doprava:

  

  

  

  

  

 

of which

   železniční

7 721

7 019

6 954

7 300

7 299

6 597

   by rail

   silniční1)

8 804

8 681

8 649

9 351

10 605

9 667

   by road

   letecká

3 524

3 680

4 354

5 865

6 399

6 895

   by air

 

Průměrná přepravní vzdálenost (km)
Average transport distance (km)

 

Celkem

11,3

11,4

11,4

12,8

13,2

13,1

Total

z toho doprava:

 

 

 

 

 

 

of which

   železniční

38,1

38,4

39,3

39,5

38,3

37,2

   by rail

   silniční1)

18,9

19,0

19,4

21,3

24,3

23,9

   by road

   letecká

1 627,2

1 548,2

1 499,3

1 683,4

1 621,6

1 606,7

   by air

1) změna metodiky sběru dat
change in collection

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.8.4 Motorová vozidla, 1997-2002
Motor vehicles, 1997-2002

Rok
Year

Automobily
Cars and commercial vehicles

Autobusy
Buses and
coaches

Malé motocykly
Small
motor-
cycles

Motocykly
Motor-
cycles

Silniční
tahač
Road
tractors

Návěs
nákladní
Semi-
trailers

Přívěs
nákladní
Trailers

osobní včetně
dodávkových
Passenger cars
incl. vans

nákladní
Commercial
vehicles

počet        number

1997

3 391 541

246 621

20 755

519 737

409 880

18 751

18 997

72 876

1998

3 492 961

260 276

19 960

519 818

407 256

20 035

20 283

83 645

1999

3 439 745

268 259

18 981

454 055

345 590

21 151

21 483

93 207

2000

3 438 870

275 617

18 259

430 521

317 610

22 669

22 780

104 073

2001

3 529 791

296 412

18 384

438 026

317 434

24 823

24 509

116 185

2002

3 647 067

323 434

21 340

443 767

316 452

26 061

26 809

128 419

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.8.5 Vybavení vozidel katalyzátory, 1997-2002
Catalytic converter equipped vehicles, 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

Počet osobních
automobilů s kataly-
zátory1)

670 000

842 000

981 000

1 181 000

1 470 000

1 682 000

Number of
passenger cars with
catalytic converters1)

% automobilů vyba-
vených katalyzátory
z celkového počtu
osobních automobilů

20,6

24,1

26,6

32,0

37,1

41,6

Percentage of
catalytic converter
equipped vehicles
of total vehicles

1) klalifikovaný odhad
Qualified estimate

Zdroj: CDV
Source: CDV

Tab. A2.8.6 Prodej vybraných pohonných hmot, 1997-2002
Sales of selected automotive fuels, 1997-2002

Ukazatel
Indicator

Obchodní název
Trade name

1997

1998

1999

2000

2001

2002

tis. t        thous. t

Motorová nafta
Diesel fuel

 

2 240

2 285

2 232

2 334

2 668

2 660

Bezolovnatý benzin
Unleaded petrol

Special OČ 91

-

-

-

-

316

221

Olovnatý benzin
Leaded petrol

BA91C Special

505

442

440

297

0

0

Olovnatý benzin
Leaded petrol

BA96C Super

221

168

143

59

0

0

Bezolovnatý benzin
Unleaded petrol

BA91D Normal

-

91

97

125

131

77

Bezolovnatý benzin
Unleaded petrol

BA95D Natural

1 186

1 066

1 276

1 392

1 501

1 658

Bezolovnatý benzin
Unleaded petrol

BA98+ Euro Super

25

16

16

17

25

20

Biopalivo1)
Biofuel1)

 

170

180

178

228

207

225

1) Definováno jako palivo biologicky odbouratelné minimálně z 90 % za 21 den, přičemž podíl metylesterů kyselin musí činit více než 30 % všech látek v biopalivu obsažených.
Defined as fuel that is at least 90 % biodegradable in 21 days, where the fraction of acid methyl esters must correspond to over 30 % of all substances contained in the biofuel.

Zdroj: ČAPPO
Source: ČAPPO

Tab. A2.8.7 Emise olova, 1997-2002
Emissions of lead, 1997-2002

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

t

Emise Pb z dopravy
Emissions of lead from transport

141

132

98

78

12

11

Emise Pb celkem1)
Emissions of lead total1)

171

151

146

106

49

.

1) odhad
Estimate

Zdroj: CDV, ČHMÚ
Source: CDV, ČHMÚ

Tab. A2.8.8 Kamiony přepravené po železnici, 1998-2002
Trucks carried by rail, 1998-2002

Ukazatel

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

Celkový počet kamionů

93 571

93 684

103 433

84 040

71 803

Total number of trucks

v tom:

 

 

 

 

 

of which:

   vypravených z Lovosic

44 231

44 038

49 594

41 187

34 150

   from Lovosice

   vypravených z Drážďan

49 340

49 646

53 839

42 853

37 653

   from Dresden

Průměrné vytížení v %

71,70

72,54

79,65

69,94

69,04

Average utilisation, %

v tom:

 

 

 

 

 

of which:

   z Lovosic

67,85

68,20

76,38

68,56

65,67

   from Lovosice

   z Drážďan

75,53

76,88

82,91

71,33

72,41

   from Dresden

Zdroj: ČD, železniční stanice Lovosice, terminál ROLA (Rolander Landstraße)
Source: ČD, Lovosice railway station, terminal ROLA (Rolander Landstraße)