A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.7  Stavebnictví
          Construction

Tab. A2.7.1 Stavební práce provedené v běžných cenách, 1997-2002
Construction work, current prices, 1997-2002

Ukazatel

19971)

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

mil. Kč        mil. CZK

Stavební práce celkem

214 488

217 423

212 158

231 908

264 027

277 845

Construction work, total

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

organizace s 20 a více
zaměstnanci

187 056

188 333

179 690

192 946

217 700

226 273

   Organizations with 20
   or more employees

v tom:

 

 

 

 

 

 

  

   v tuzemsku

185 084

186 752

177 329

189 703

212 623

223 119

   in CR

   v tom:

 

 

 

 

 

 

 

      nová výstavba,
      modernizace
      a rekonstrukce

156 993

155 696

149 890

163 637

184 167

190 224

      New construction,
      modernization and
      reconstruction

      v tom:

 

 

 

 

 

 

 

         bytové budovy

20 880

23 043

21 584

22 582

24 310

26 061

         Residential buildings

         nebytové budovy
         nevýrobní

31 556

29 115

29 828

32 236

29 651

31 958

         Non-residential
         buildings not
         designed for
         manufacture

         nebytové budovy
         výrobní

42 074

44 996

43 768

45 982

65 563

60 301

         Non-residential
         buildings designed
         for manufacture

         inženýrské stavby

58 087

55 272

51 263

59 728

62 985

70 002

         Civil engineering

         vodohospodářské
         stavby

4 396

3 270

3 447

3 109

1 658

1 902

         Hydraulic
         engineering

         opravy

25 982

29 355

26 463

24 956

26 539

30 588

         Repairs and
         maintenance

         ostatní práce

2 109

1 701

976

1 110

1 917

2 307

         Other work

   v zahraničí

1 972

1 581

2 361

3 243

5 077

3 154

   Work done abroad

organizace do 19
zaměstnanců a fyzické
osoby

27 432

29 090

32 468

38 962

46 327

51 572

Organizations with 19
or fewer employees
and natural persons

1) index ze srovnatelných cen, stejné období minulého roku = 100
Index of comparable prices, same period of the past year = 100

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.7.2 Vývoj stavebních prací1), 1997-2002
Trends in construction work1), 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

Stavební práce celkem

96,1

93,0

93,5

105,3

109,6

102,5

Construction output total

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

organizace s 20 a více
zaměstnanci

95,9

92,9

93,2

105,6

109,1

102,6

Organizations with 20 or
more employees

organizace do 19
zaměstnanců a fyzické
osoby

97,1

93,6

95,0

104,0

112,2

102,1

Organizations with 19 or
fewer employees and
natural persons

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.7.3 Stavební práce ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci podle krajů v r. 2002
Construction work in construction companies with 20 or more employees: by region, 2002

Kraj

Stavební
práce
celkem
Construc-
tion work,
total

provedené
v tuzemsku
Performed
in the CR

v tom

provedené
v zahraničí
Work done
abroad

Region

nová vý-
stavba, re-
konstrukce
a moder-
nizace
New con-
struction,
moderniza-
tion, recon-
struction

opravy
a údržba
Repairs
and main-
tenance

ostatní
práce
Other
work

mil. Kč, běžné ceny        mil. CZK, current prices

Celkem ČR

226 273

223 119

190 224

30 588

2 307

3 154

CR, total

Hl. m. Praha

80 961

79 811

70 986

8 728

97

1 150

Capital City
of Prague

Středočeský

11 243

11 173

9 696

1 422

55

70

Středočeský

Jihočeský

10 038

10 000

8 344

1 565

91

38

Jihočeský

Plzeňský

8 948

8 924

6 390

1 643

891

24

Plzeňský

Karlovarský

3 452

3 415

2 598

813

4

37

Karlovarský

Ústecký

13 567

13 529

9 527

3 804

198

38

Ústecký

Liberecký

6 763

6 692

5 856

822

14

71

Liberecký

Královéhradecký

6 818

6 817

5 845

928

44

1

Královéhradecký

Pardubický

8 760

8 642

7 201

1 377

64

118

Pardubický

Vysočina

7 601

7 597

6 217

1 286

94

4

Vysočina

Jihomoravský

28 813

27 753

24 952

2 594

207

1 060

Jihomoravský

Olomoucký

11 579

11 559

10 513

966

80

20

Olomoucký

Zlínský

11 060

10 734

9 302

1 401

31

326

Zlínský

Moravskoslezský

16 670

16 473

12 797

3 239

437

197

Moravskoslezský

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ