A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.6  Průmysl
          Industry

Tab. A2.6.1 Základní ukazatele průmyslu v r. 20021)
Basic industrial indicator, 20021)

Ukazatel

Měřicí
jednotka
Unit

Průmysl celkem
Industry,
total

v tom

Indicator

podnikatelské
subjekty s 20 a
více zaměstnanci
Enterprises with
20 employees
or over

podnikatelské
subjekty s méně
než 20
zaměstnanci
Enterprises with
fewer than
20 employees

Průměrný počet
podnikatelských
subjektů

počet
number

155 166

8 022

147 144

Average number
of enterprises

Průměrný evidenční
počet pracovníků

tis. fyz. osob
thous. persons

1 499

1 179

320

Average registered
number of workers

   z toho:
   zaměstnanci

tis. fyz. osob
thous. persons

1 344

1 171

173

   including:
   employees

Mzdy
zaměstnanců2)

mil. Kč
CZK mil.

237 585

215 711

21 874

Wages
of employees2)

Index průmyslové
produkce

2001 = 100

.

104,8

.

Industrial
production index

Tržby za prodej
vlastních výrobků
a služeb

mil. Kč
CZK mil.

2 324 841

2 106 136

218 705

Sales of own goods
and services3)

Tržby za prodej
zboží3)

mil. Kč
CZK mil.

196 732

172 780

23 952

Sales of goods
for resale3)

Výkony vč.
obchodní marže3)

mil. Kč
CZK mil.

2 404 715

2 176 944

227 771

Outputs3) including
trade margin

Výkonová
spotřeba3)

mil. Kč
CZK mil.

1 772 826

1 601 676

171 150

Production
consumption3)

Účetní přidaná
hodnota3)

mil. Kč
CZK mil.

631 889

575 268

56 621

Book value
added3)

Podíl účetní
přidané hodnoty
na výkonech3)

%

26,3

26,4

24,9

Share of book
value added
in outputs3)

Zásoby k 31. 12.3)

mil. Kč
CZK mil.

281 978

260 577

21 401

Inventories
(31. Dec.)3)

1) předběžné údaje
Preliminary data

2) bez ostatních osobních nákladů
Excl. other personel expenses

3) v běžných cenách
current prices

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.2 Základní ukazatele průmyslu podle odvětví v r. 20021)
Basic industrial indicators: by CZ-NACE, 20021)

Odvětví

Počet
podnikatelských
subjektů
Number
of enterprises

Počet
zaměstnanců
(tis. fyzických
osob)2)
Employees
(actual persons
in thous.
2))

Mzdy
zaměstnanců
(mil. Kč)3)
Wages of employees
(CZK mil.)
3)

Průměrná
měsíční mzda
1 zaměstnance (Kč)
Average gross
monthly wage
per employee
(CZK)

Účetní přidaná
hodnota (mil. Kč,
běžné ceny)
Book value
added (CZK mil.
current prices)

Index produkti-
vity práce
zaměstnanců4)
Labour
productivity
index for
employees
4)

CZ-NACE

Průmysl celkem

8 022

1 171

215 711

15 343

575 268

105,8

Industry, total

v tom:

 

 

 

 

 

 

   

Dobývání nerostných
surovin

98

52

11 755

18 844

29 389

107,4

Mining and quarrying

   Dobývání energetických
   surovin

22

45

10 396

19 098

24 885

107,7

   Mining and quarrying
   of energy producing
   materials

   Dobývání ostatních
   nerostných surovin

76

7

1 359

17 100

4 504

105,3

   Mining and quarrying
   except energy
   producing materials

Zpracovatelský průmysl

7 700

1 055

188 424

14 882

463 381

106,7

Manufacturing

   Průmysl potravinářský
   a tabákový

950

120

20 638

14 371

62 935

102,1

   Manufacture of food
   products; beverages
   and tobacco

   Textilní a oděvní průmysl

713

93

11 502

10 338

21 335

100,5

   Manufacture of textiles
   and textile products

   Kožedělný průmysl

142

13

1 458

9 545

2 165

91,1

   Manufacture of leather
   and leather products

   Dřevozpracující průmysl

413

29

4 170

11 911

8 314

103,8

   Manufacture of wood
   and wood products

   Papírenský a polygrafický
   průmysl, vydavatelské
   činnosti

386

40

8 354

17 553

22 017

100,5

   Manufacture of pulp,
   paper and paper
   products; publishing
   and printing

   Koksování, rafinérské
   zpracování ropy, výroba
   jaderných paliv,
   radioaktivních prvků
   a sloučenin

4

3

843

22 886

1 855

109,9

   Manufacrure of coke,
   refined petroleum
   products and
   nuclear fuel

   Chemický a
   farmaceutický průmysl

162

38

8 280

18 323

27 198

102,3

   Manufacture
   of chemical products
   and man-made fibres

   Gumárenský
   a plastikářský průmysl

455

54

10 146

15 509

28 578

106,9

   Manufacture of rubber
   and plastic products

   Průmysl skla, keramiky,
   porcelánu a stavebních
   hmot

430

72

13 559

15 681

40 140

104,3

   Manufacture of other
   non-metallic mineral
   products

   Výroba kovů
   a kovodělných výrobků

1 480

168

31 114

15 459

63 890

102,4

   Manufacture of basic
   metals and fabricated
   metal products

   Výroba strojů a zařízení
   pro další výrobu

1 047

127

23 551

15 407

43 085

101,5

   Manufacture
   of machinery and
   equipment n.e.c.

   Výroba elektrických
   a optických přístrojů

714

134

23 965

14 895

58 154

133,8

   Manufacture
   of electrical and
   optical equipment

   Výroba dopravních
   prostředků

257

106

22 243

17 471

65 776

98,9

   Manufacture
   of transport equipment

   Zpracovatelský průmysl
   jinde neuvedený

547

58

8 601

12 244

17 939

107,9

   Manufacturing n.e.c.

Výroba a rozvod elektřiny,
plynu a vody

224

64

15 532

20 048

82 498

95,3

Electricity, gas
and water supply

1) podnikatelské subjekty s 20 a více zaměstnanci, předběžné údaje
Enterprises with 20 employees and over, preliminary data

2) průměrný evidenční počet zaměstnanců
Average registered number of employees

3) bez ostatních osobních nákladů
Excl. other personel expenses

4) výpočet z indexu tržeb z průmyslové činnosti
Calculated from industrial sales index

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.3 Index průmyslové produkce podle odvětví (98/97, 99/98, 00/99, 01/00, 02/01)
Industrial output index: by CZ-NACE (98/97, 99/98, 00/99, 01/00, 02/01)

Odvětví

Index průmyslové produkce1), 2)
Industrial output index1), 2)

CZ-NACE

1998/1997

1999/1998

2000/1999

2001/2000

2002/2001

%

Průmysl celkem

101,9

96,9

105,4

110,6

104,8

Industry, total

v tom:

 

 

 

 

 

 

Dobývání nerostných
surovin

94,7

87,9

109,2

100,8

100,3

Mining and quarrying

   Dobývání energetic-
   kých surovin

95,1

87,7

109,8

100,3

98,0

   Mining and quarrying
   of energy producing
   materials

   Dobývání ostatních
   nerostných surovin

94,0

88,0

109,5

102,1

107,2

   Mining and quarrying
   except energy pro-
   ducing materials

Zpracovatelský průmysl

103,0

97,4

105,0

111,8

105,4

Manufacturing

   Průmysl potravinářský
   a tabákový

99,9

99,3

97,0

100,9

103,5

   Manufacture of food
   products; beverages
   and tobacco

   Textilní a oděvní
   průmysl

98,7

87,0

111,9

103,9

98,6

   Manufacture of textiles
   and textile products

   Kožedělný průmysl

70,6

95,8

80,1

86,0

72,7

   Manufacture of leather
   and leather products

   Dřevozpracující
   průmysl

97,6

102,7

115,3

107,6

106,1

   Manufacture of wood
   and wood products

   Papírenský a poly-
   grafický průmysl,
   vydavatelské činnosti

109,9

100,7

101,6

102,1

102,8

   Manufacture of pulp,
   paper and paper
   products; publishing
   and printing

   Koksování, rafinérské
   zpracování ropy,
   výroba jaderných
   paliv, radioaktivních
   prvků a sloučenin

85,2

86,9

101,3

127,5

103,8

   Manufacrure of coke,
   refined petroleum
   products and nuclear
   fuel

   Chemický a farma-
   ceutický průmysl

103,7

98,6

97,7

105,1

100,3

   Manufacture of
   chemical products
   and man-made fibres

   Gumárenský a plasti-
   kářský průmysl

112,0

110,1

115,5

122,2

118,6

   Manufacture of rubber
   and plastic products

   Průmysl skla,
   keramiky, porcelánu
   a stavebních hmot

102,0

102,3

105,3

100,5

104,0

   Manufacture of other
   non-metallic mineral
   products

   Výroba kovů a
   kovodělných výrobků

96,1

87,8

96,8

107,6

99,0

   Manufacture of basic
   metals and fabricated
   metal products

   Výroba strojů a zaří-
   zení pro další výrobu

103,7

94,1

109,8

116,7

102,6

   Manufacture of
   machinery and
   equipment n.e.c.

   Výroba elektrických
   a optických přístrojů

145,1

122,8

111,5

143,4

127,5

   Manufacture of
   electrical and
   optical equipment

   Výroba dopravních
   prostředků

107,4

94,6

118,4

112,7

103,3

   Manufacture of
   transport equipment

   Zpracovatelský průmysl
   jinde neuvedený

110,9

107,9

115,3

120,6

102,6

   Manufacturing n.e.c.

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu a vody

99,3

96,2

107,0

101,7

100,2

Electricity, gas and
water supply

1) Index průmyslové produkce je vypočítáván z výrobkové statistiky podnikatelských subjektů s 20 a více zaměstnanci.
Industrial production index calculated from statistics on products of enterprises with 20 employees and over.

2) Index průmyslové produkce je vypočítáván na bázi r. 1995, od r. 2002 na bázi r. 2000.
The index of industrial production is calculated on the basis of 1995 to 2001 and on the basis of 2000 after and including 2002.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.4 Produkce vybraných chemických výrobků v podnicích s 20 a více pracovníky 1996-2002
Production of selected chemical product: enterprises with 20 or more employees, 1996-2002

Ukazatel

Měrná
jednotka
Unit

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

Kyselina dusičná

tis. t
thous. t

*

*

*

*

*

*

*

Nitric acid

Kyselina sírová

tis. t
thous. t

345

333

327

318

274

241

220

Sulfuric acid

Koks a polokoks,
retortové uhlí

tis. t
thous. t

4 836

4 290

4 007

3 320

3 569

3 560

3 537

Coke and semi-
coke, cupola coal

Plastické hmoty

tis. t
thous. t

558

587

597

619

628

776

639

Plastics

Chemická vlákna
celkem

tis. t
thous. t

67

71

72

65

63

63

73

Man-made fibres,
total

Hmoty nátěrové

t

42 982

46 794

45 399

45 798

38 308

39 234

40 594

Coating materials

Fenoly

t

27 878

23 075

19 428

13 806

13 401

14 566

14 158

Phenols

Hnojiva dusíkatá

tis. t
thous. t

253

245

247

220

257

262

221

Nitrogen fertilizers

Hnojiva fosforečná

tis. t
thous. t

*

*

*

*

*

*

*

Phosphate fertilizers

Hnojiva
kombinovaná

tis. t
thous. t

111

94

102

77

75

65

46

Combined fertilizers

Herbicidy

t

3 358

2 421

1 651

469

128

215

210

Herbicides

Insekticidy

t

840

*

*

350

*

*

*

Insecticides

Kosmetické
přípravky a líčidla

mil. Kč
mil. CZK

571

532

703

657

762

956

1 062

Cosmetic prepara-
tions and make-up

Mýdlo a přípravky
na bázi mýdla

t

44 377

33 972

30 697

26 873

36 613

37 601

34 578

Soap and soap-
based preparations

Pláště pryžové
nové pro nákladní
auta a autobusy

tis. ks
thous. pieces

771

740

696

599

591

623

547

New rubber tires
for trucks and
buses

Sáčky a pytle
z polyetylenu

t

11 294

14 262

16 079

18 733

20 761

21 294

24 321

Polyethylene bags
and sacks

Kaučuk nevulkani-
zovaný směsný
a výrobky z něho

t

22 828

29 571

42 327

49 231

61 174

92 640

107 686

Mixed rubber
uncured and
products thereof

Trouby, trubky,
hadice neohebné
z plastů

t

10 917

11 122

21 477

17 105

14 163

21 108

24 315

Pipes, tubes, hoses
inflexible of plastic

Ostatní trouby,
trubky, hadice
a jejich příslušenství
z plastů

t

21 226

26 003

28 930

34 082

42 880

31 459

20 520

Other pipes, tubes,
hoses and plastic
accessories thereof

* individuální údaj
Individual data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.5 Těžba a výroba vybraných stavebních hmot v podnicích s 20 a více pracovníky, 1996-2002
Mining and production of building materials: enterprises with 20 or more employees, 1996-2002

Ukazatel

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

tis. t        thous. t

Vápenec

5 233

7 170

6 886

6 610

6 790

6 897

6 586

Limestone

Ostatní lámaný nebo
drcený kámen používaný
pro betonové směsi,
štěrkování silnic atd.

18 957

19 698

17 810

17 775

18 304

16 047

23 644

Other rubble stone,
crushed stone used
for concrete mixtures,
roads, etc.

Kamenivo drcené
pro stavební účely

.

.

.

.

.

.

.

Rubble stone crushed
for building purposes

Slínky cementové

3 257

3 085

3 066

2 834

3 541

2 441

2 102

Cement clinker

Cementy

5 016

4 874

4 604

4 241

4 093

3 591

3 249

Cement

Vápno

1 176

1 217

1 151

1 142

1 202

1 312

1 258

Lime

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.6 Dovoz a vývoz vybraných chemických látek a výrobků1), 1998-2002
Exports and imports of selected chemical products1), 1998-2002

Ukazatel
Indicator

Dovoz
Imports

Vývoz
Exports

1998

1999

2000

2001

2002

1998

1999

2000

2001

2002

t

Chlor
Chlorine

1 670

2 681

2 773

2 416

1 994

9 582

8 487

11 052

12 131

10 032

Chlorovodík (kyselina
chlorovodíková)
Hydrogen chloride
(hydrochloric acid)

18 992

20 765

18 113

25 146

33 713

15 891

15 643

14 131

17 356

12 763

Fluorovodík (kyselina
fluorovodíková)
Hydrogen fluoride
(hydrofluoric acid)

31

131

125

179

520

1 702

2 798

2 700

1 881

1 533

Chloridy
a chlorid-oxidy
Chlorides and
chlorine oxides

143

203

58

96

72

0

17

18

20

332

Sirouhlík
Carbon disulphide

4 268

3 042

2 463

2 621

2 560

50

0

559

259

-

Oxid olovnatý
(klejt, masikot)
Lead monoxide
(litharge, massicot)

7 674

8 243

10 152

11 008

11 009

1

43

47

22

31

Fluorid amonný
a sodný
Ammonia and
sodium fluorides

42

49

45

48

43

40

15

40

126

64

Kyanid-oxidy sodíku
Sodium cyanide

0

0

53

0

4

4 187

5 742

5 112

5 743

722

Ostatní kyanidy
a kyanid-oxidy
Other cyanides and
cyanates

58

37

35

28

27

0

0

0

0

0

Benzen
Benzene

3 215

42

3 864

2 972

9 547

125 771

138 931

89 519

107 412

82 223

Toluen
Toluene

5 114

5 530

7 379

8 266

10 360

29 001

23 623

14 583

13 236

12 499

Chlormetan
a chloretan
Methyl and ethyl
chloride

7

0

3

0

21

0

0

2

0

0

Dichlormetan
Dichloromethane

688

882

649

650

754

11

7

11

1

3

Tetrachlormetan
Tetrachloromethane

0

0

0

0

0

40

89

245

199

45

1,2-dichloretan
1,2-dichloroethane

955

950

1 329

1 235

1 661

0

0

0

0

0

Trichloretylen
Trichloroethylene

886

729

647

644

427

0

0

1

0

0

Halogenderiváty
acyklických
uhlovodíků
Halogen derivatives
of aliphatic
hydrocarbons

4 361

5 128

5 733

5 236

4 890

5 884

4 934

5 118

4 798

5 152

Metanol (metylalkohol)
Methanol

45 698

48 325

53 318

66 598

61 943

270

95

3 638

3 623

3 428

Fenol a jeho soli
Phenol, salts thereof

12 025

8 904

10 226

8 531

6 925

2 237

9 096

9 538

1 409

2 499

Kresoly a jejich soli
Cresols, salts thereof

44

48

100

296

168

4 851

1 520

2 678

987

762

Kyselina akrylová
a její soli
Acrylic acid, salts
thereof

6

389

0

0

2 304

17 903

18 168

12 595

9 950

5 384

Organické povrchově
aktivní prostředky –
anionaktivní
Organic surface active
agents, anion-active

11 588

14 097

16 375

13 757

10 447

4 614

3 593

2 372

2 982

1 611

Organické povrchově
aktivní prostředky –
kationaktivní
Organic surface active
agents, cation-active

3 788

4 304

4 518

4 912

5 058

869

753

340

412

657

Organické povrchově
aktivní prostředky –
neionogenní
Organic surface active
agents, non-ionic

22 775

19 789

15 254

12 280

12 479

1 532

952

481

172

73

Ostatní organické
povrchově aktivní
prostředky
Other organic surface
active agents

6 659

6 144

4 578

4 905

7 176

3 156

2 862

1 384

892

308

Přípravky povrchově
aktivní upravené pro
drobný prodej
Surface active agents
for retail sale

48 244

56 048

53 678

64 161

61 934

242 807

252 599

229 947

251 948

361 540

Ostatní prací a čisticí
prostředky
Other detergents

24 340

20 654

20 180

16 730

18 155

2 113

1 599

1 975

4 413

6 002

1) chemické látky a výrobky potenciálně ohrožující životní prostředí
Chemical substances and products potentially hazardous for the environment.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.7 Dovoz a vývoz osinku (azbestu) a výrobků z něj, 1998-2002
Imports and exports of asbestos and products thereof, 1998-2002

Ukazatel

Dovoz
Imports

Vývoz
Exports

Indicator

1998

1999

2000

2001

2002

1998

1999

2000

2001

2002

t

Surový osinek
ve formě vláken,
vloček, prášku

1 678

1 439

1 382

2 322

780

50

1

0

0

0

Raw asbestos
in fibres, flakes,
powder

Ostatní surový
osinek

6

2

20

0

5

1

0

0

0

0

Other raw
asbestos

Výrobky osinko-
a buničito-
cementové

3 609

2 859

2 349

2 379

6 230

32 996

34 360

48 765

47 854

51 886

Asbestos-cement
and pulp-cement
products

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.8 Vývoz vybraných druhů nezpracovaného kovového odpadu, 1998-2002
Exports of selected kinds of metallic waste, unprocessed, 1998-2002

Ukazatel

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

t

Litinové odpady a šrot

14 803

15 494

12 670

8 664

10 652

Cast iron waste, scrap

Ostatní odpad a šrot
z legované oceli

11 275

14 155

22 048

66 289

20 188

Other waste and alloy steel
scrap

Odpad a šrot ze železa
a pocínované oceli

3 761

2 045

1 589

999

158

Tin-coated iron and steel
waste and scrap

Kovové odpady, zbytky
a odstřižky

204 991

212 271

210 947

229 005

215 178

Metal wastes, residues
and cuttings

Odpad a šrot kovový,
drcený

140 899

84 837

71 501

77 237

41 905

Crushed metal waste
and scrap

Odpad a šrot z rafinované
mědi

6 028

8 879

10 800

11 386

13 467

Rafined copper waste
and scrap

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.9 Vývoz vybraných stavebních materiálů, 1998-2002
Exports of selected building materials, 1998-2002

Ukazatel

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

t

Vápenec k výrobě
cementu a vápna

199 871

239 052

305 303

269 542

211 645

Limestone for cement
and lime production

Nehašené vápno

150 317

178 001

165 650

181 605

143 273

Quicklime

Hašené vápno

22 766

23 410

21 900

42 090

40 827

Slaked lime

Hydraulické vápno

150

88

4 834

879

248

Hydraulic lime

Cementové slínky

428 660

438 804

413 013

213 960

77 171

Cement clinkers

Bílý i uměle barvený
portlandský cement

670

624

788

555

336

White and coloured
Portland cement

Ostatní portlandský
cement

1 046 721

1 082 669

1 026 673

618 254

249 867

Other Portland cement

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.10 Celková energetická bilance, 1997-2002
Overall energy balance sheet, 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

20021)

Indicator

PJ

Domácí přírodní
zdroje

1 346,5

1 283,5

1 156,1

1 246,7

1 250,7

1 266,0

Domestic natural
resources

z toho:

 

 

 

 

 

 

of which

   tuhá paliva

1 189,2

1 119,3

985,4

1 078,5

1 082,1

1 031,3

   Solid fuel

   kapalná paliva

6,8

7,4

7,7

7,3

7,7

10,9

   Liquid fuel

   plynná paliva

7,1

7,2

7,4

7,1

5,2

4,8

   Gaseous fuel

   prvotní teplo
   a elektřina

143,4

149,5

155,6

153,0

155,7

210,0

   Primary heat and
   electricity

Dovoz

778,7

780,1

744,2

728,3

773,9

793,9

Imports

z toho:

 

 

 

 

 

 

of which

   tuhá paliva

62,3

45,4

40,9

45,0

46,5

45,8

   Solid fuel

   kapalná paliva

360,8

384,0

354,0

333,5

366,1

376,9

   Liquid fuel

   plynná paliva

323,1

320,6

316,1

318,3

327,5

337,0

   Gaseous fuel

Vývoz

376,1

366,2

362,6

338,5

342,7

346,2

Exports

z toho:

 

 

 

 

 

 

of which

   tuhá paliva

292,4

270,6

266,4

229,7

223,3

212,7

   Solid fuel

   kapalná paliva

45,0

55,2

50,8

40,0

49,2

56,4

   Liquid fuel

   plynná paliva

1,9

1,4

1,2

1,5

2,0

1,9

   Gaseous fuel

Čerpání ze zásob

–4,4

–38,6

83,2

20,2

11,2

–11,3

Drawing on inventories

Prvotní energetické
zdroje použité v ČR

1 744,7

1 658,8

1 620,9

1 656,7

1 693,1

1 702,6

Primary energy resour-
ces used in the CR

z toho:

 

 

 

 

 

 

of which

   tuhá paliva

976,5

882,7

824,6

906,4

916,4

877,6

   Solid fuel

   kapalná paliva

305,3

313,1

325,6

314,7

316,6

318,1

   Liquid fuel

   plynná paliva

323,8

322,3

326,9

317,8

338,8

328,9

   Gaseous fuel

   prvotní teplo
   a elektřina

139,1

140,7

143,8

117,8

121,4

178,0

   Primary heat and
   electricity

Ztráty celkem

604,5

581,0

561,5

610,1

595,5

604,8

Total losses

Bilanční rozdíly

42,1

30,6

7,3

44,0

41,0

28,8

Balance differences

Konečná spotřeba

1 098,1

1 047,2

1 052,1

1 002,6

1 056,6

1 069,0

Final consumption, total

1) předběžné údaje
Preliminary data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.11 Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných  zdrojů energie a z odpadů, 1997-2002
Electricity and Heat production from Renewable sources and Wastes, 1997-2002

Ukazatel

Jednotky/Unit

1997

1998

1999

2000

2001

20021)

Indicator

Vodní elektrárny

Elektřina – GWh

2 080

1884

2215

2313

2 467

2 846

Hydroelectric
Power Plants

Větrné elektrárny

Elektřina – GWh

-

-

1

-

-

2

Wind Power Plants

Pevná biomasa

Elektřina – GWh

344

428

528

382

381

400

Solid Biomass

Teplo/Heat – TJ

2226

2431

4391

3219

3 362

3 400

Průmyslové
odpady

Elektřina – GWh

34

11

149

201

195

200

Industrial Wastes

Teplo/Heat – TJ

903

1143

3750

2473

2 606

2 600

Komunální
odpady

Elektřina – GWh

-

-

7

5

4

5

Municipal wastes

Teplo/Heat – TJ

-

-

2150

1664

1 726

1 700

Bioplyn

Elektřina – GWh

150

159

148

135

133

140

Biogass

Teplo/Heat – TJ

833

630

475

384

397

400

1) předběžné údaje a odhady
Preliminary data and estimates

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.12 Bilance elektrické energie, 1997-2002
Electric power balance, 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

20021)

Indicator

mil. kWh

Výroba celkem

64 598

65 112

64 368

73 466

74 647

76 348

Total production

Dovoz

9 013

8 383

8 983

8 725

9 380

9 502

Imports

Vývoz

10 201

10 844

12 285

18 742

18 919

20 889

Exports

Zdroje v zemi užití

63 410

62 651

61 092

63 449

65 108

64 961

Resources used
in the country

Spotřeba v energetic-
kých pochodech

10 315

10 213

10 023

10 821

10 767

10 599

Consumption in energy
processes

v tom na:

 

 

 

 

 

 

 

   výrobu elektřiny

4 642

4 848

4 895

5 725

5 868

5 955

   Production of electricity

   přečerpávání

517

655

715

749

557

479

   Pumped storage

   výrobu tepla pro
   rozvod

1 896

1 558

1 575

1 550

1 560

1 565

   Production of heat
   for distribution

   těžbu, úpravu a
   zušlechťování paliv

3 260

3 145

2 835

2 797

2 782

2 600

   Extraction, preparation
   and upgrading of fuel

Ztráty v síti

5 088

4 953

4 627

4 683

4 910

4 858

Losses in networks

Konečná spotřeba celkem

48 007

47 485

46 767

47 945

49 431

49 504

Final consumption, total

1) předběžné údaje
Preliminary data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.13 Výroba elektřiny podle druhu elektráren, 1997-2002
Production of electric power: by type of power plant, 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

20021)

Indicator

mil. kWh

Elektrárny celkem

64 598

65 112

64 692

73 466

74 647

76 348

Power plants, total

v tom:

  

  

  

  

  

  

 

   větrné

.

.

1

.

.

2

   Wind Power Plants

   parní vč. spalovacích

50 024

50 050

49 120

57 563

57 431

54 763

   Steam power plants

   vodní

2 080

1 884

2 215

2 313

2 467

2 845

   Hydroelectric power
   plants

   jaderné

12 494

13 178

13 357

13 590

14 749

18 738

   Nuclear power plants

1) předběžné údaje
Preliminary data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.6.14 Instalovaný výkon elektráren k 31. 12. podle druhu, 1997-2002
Installed capacity of power plants: by type, Dec. 31, 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

20021)

Indicator

MW

Celkový instalovaný výkon

15 103

15 513

15 216

15 324

15 443

16 309

Total installed capacity

v tom elektrárny:

 

 

 

 

 

 

 

   větrné

.

.

2

.

.

5

   Wind Power Plants

   parní

11 293

11 720

11 303

11 467

11 923

11 400

   Steam power plants

   vodní

2 050

2 033

2 153

2 097

2 145

2 144

   Hydroelectric power
   plants

   jaderné

1 760

1 760

1 760

1 760

1 760

2 760

   Nuclear power plants

1) předběžné údaje
Preliminary data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ