A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.5  Lesnictví
          Forestry

Tab. A2.5.1 Vývoz vybraných komodit surového i zpracovaného dřeva, 1998-2002
Export of selected raw and processed timber commodities, 1998-2002

Ukazatel

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

tis. m3        thous. m3

Palivové dřevo (tis. t)
(polena, špalky, větve)

107,0

114,5

132,5

165,7

149,1

Firewood (thous. t)
(logs, billets, branches)

Štěpky a třísky dřevěné
(tis. t)

88,3

146,8

92,4

73,9

34,3

Wood chips (thous. t)

Zbytky a odpad dřevěný
i aglomerovaný (tis. t)

206,4

322,5

556,9

431,1

175,6

Waste wood, incl.
agglomerated (thous. t)

Sloupy z jehličnatého
dřeva impregnované

18,0

11,0

10,9

13,3

22,6

Impregnated softwood
poles

Ostatní jehličnaté
surové dřevo

1 895,4

2 094,8

1 487,4

1 718,3

1 646,2

Other raw softwood

Dubové dřevo

51,4

44,3

31,1

45,7

43,2

Oak timber

Bukové dřevo

224,0

330,7

216,0

336,5

639,6

Beech timber

Pozn.: Některé údaje za minulá léta byly upřesněny podle aktuálních údajů celní statistiky.
Note: Some of the data for previous years were refined on the basis of up-dated customs statistics.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.5.2 Stav a lov zvěře, 1997-2002
Game stock and hunting, 1997-2002

Zvěř

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Game

 

Jarní kmenové stavy1) (kusy)    Spring stock of game1) (number)

 

Jelení

20 815

20 270

22 441

24 373

24 004

23 809

Elk

Daňčí

14 276

15 777

17 238

17 532

17 605

17 591

Fallow deer

Mufloní

15 788

15 708

16 688

16 812

16 476

15 721

Mouflon

Srnčí

243 712

248 105

255 793

263 609

269 542

261 208

Roe deer

Černá

34 365

35 911

40 897

42 831

43 771

43 433

Wild boar

Zajíci

338 108

339 378

368 821

365 481

375 966

352 781

Hare

Koroptve

50 115

46 553

54 274

52 154

56 793

68 074

Partridge

Bažanti

217 539

229 755

261 665

261 536

263 730

252 792

Pheasant

 

Odstřel (kusy)    Kill (number)

 

Jelení

13 813

15 198

16 754

18 937

19 319

18 556

Elk

Daňčí

6 627

6 963

8 055

9 413

9 408

8 111

Fallow deer

Mufloní

6 115

6 467

6 702

7 786

7 538

6 500

Mouflon

Srnčí

81 614

88 245

100 185

113 204

115 824

112 802

Roe deer

Černá

42 976

61 233

73 457

68 472

74 832

82 536

Wild boar

Zajíci

35 691

65 702

69 988

94 118

82 017

80 473

Hare

Koroptve

-

-

-

-

108

24

Partridge

Bažanti

400 329

503 415

531 428

€ ="TO

548 337

548 048

Pheasant

1) stav k 31. březnu uvedeného roku
As of 31 March of the given year

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ