A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.4  Zemědělství
          Agriculture

Tab. A2.4.1 Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách r. 1989, 1997-2002
Gross agricultural output: 1989 constant prices, 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

Hrubá zemědělská
produkce

 

 

 

 

 

 

Gross agricultural output

Celkem (mil. Kč)

76 803

77 351

77 798

74 269

76 135

72 752

Total (CZK million)

v tom:

 

 

 

 

 

 

 

   rostlinná produkce

35 138

34 535

36 250

33 700

35 443

32 483

   Crop output

   živočišná produkce

41 665

42 816

41 548

40 569

40 692

40 269

   Livestock output

Hrubá zemědělská pro-
dukce na 1 pracovníka
v zemědělství (Kč)

326 951

344 373

386 430

416 616

467 124

455 883

Gross agricultural output
per 1 person engaged
in agriculture (CZK)

Hrubá zemědělská pro-
dukce na 1 ha země-
dělské půdy (Kč)

17 946

18 064

18 163

17 348

17 794

17 017

Gross agricultural output
per 1 hectare of agri-
cultural land (CZK)

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.4.2 Plochy osevu, hektarové výnosy a sklizeň hlavních zemědělských plodin, 1997-2002
Sowing areas, per hectare yields and harvest of main farm crops, 1997-2002

Plodina

1997

1998

1999

2000

2001

20021)

Crop

 

Plochy osevu v tis. ha
Sowing areas (thous. hectares)

 

Obiloviny celkem

1 696

1 681

1 587

1 648

1 627

1 562

Cereals, total

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

   pšenice

834

914

868

973

927

849

   Wheat

   žito

76

72

55

44

41

35

   Rye

   ječmen

653

580

544

496

498

488

   Barley

   kukuřice na zrno

35

29

33

39

54

71

   Grain maize

Luskoviny celkem

52

58

47

41

38

34

Pulses, total

Brambory celkem

73

72

72

69

54

38

Potatoes, total

Cukrovka
technická

94

85

59

62

78

77

Industrial sugar
beet

Pícniny na orné
půdě

786

723

740

725

673

527

Arable forage
crops

Mák

18

29

46

31

34

30

Poppy

Řepka

230

266

350

325

344

313

Rape

Len

2

5

7

8

10

8

Flax

 

Hektarové výnosy v t
Crop yields per hectare (t)

 

Obiloviny celkem

4,14

3,97

4,35

3,91

4,52

4,33

Cereals, total

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

   pšenice

4,41

4,21

4,65

4,21

4,85

4,56

   Wheat

   žito

3,43

3,63

3,67

3,42

3,72

3,37

   Rye

   ječmen

3,84

3,62

3,94

3,29

3,97

3,67

   Barley

   kukuřice na zrno

6,92

6,09

6,60

6,43

6,60

8,73

   Grain maize

Luskoviny celkem

2,09

2,33

2,58

2,13

2,46

1,91

Pulses, total

Brambory celkem

19,30

21,15

19,69

21,33

20,88

23,51

Potatoes, total

Cukrovka
technická

40,32

42,74

45,60

45,83

45,41

49,45

Industrial sugar
beet

Pícniny na orné
půdě – seno

6,26

5,99

5,80

5,66

5,88

6,38

Arable forage
crops – hay

Mák

0,57

0,74

0,63

0,46

0,64

0,57

Poppy

Řepka

2,47

2,57

2,67

2,61

2,84

2,27

Rape

Len – rosené stonky

3,19

3,01

3,22

1,82

2,70

2,55

Retted flax straw

 

Sklizeň v tis. t
Harvest of farm crops (thous. t)

 

Obiloviny celkem

6 982,8

6 668,9

6 928,4

6 454,2

7 337,6

6 770,8

Cereals, total

z toho:

 

 

 

 

 

 

 

   pšenice

3 640,3

3 844,7

4 028,3

4 084,1

4 476,1

3 866,5

   Wheat

   žito

259,4

261,2

202,4

150,1

149,3

119,2

   Rye

   ječmen

2 484,5

2 093,1

2 137,4

1 629,4

1 965,6

1 792,6

   Barley

   kukuřice na zrno

285,2

200,6

260,5

304,0

408,7

616,2

   Grain maize

Luskoviny celkem

103,7

133,4

119,4

84,9

91,4

65,1

Pulses, total

Brambory celkem

1 401,7

1 519,8

1 406,8

1 476,0

1 130,5

900,8

Potatoes, total

Cukrovka
technická

3 722,0

3 479,4

2 690,9

2 808,8

3 529,0

3 832,5

Industrial sugar
beet

Pícniny na orné
půdě – seno

4 837,1

4 313,1

4 251,8

4 059,7

3 893,3

3 274,4

Arable forage
crops – hay

Mák

9,5

20,5

28,5

13,6

21,3

16,9

Poppy

Řepka

560,5

680,2

931,1

844,4

973,3

709,5

Rape

Len – rosené stonky

6,4

11,2

17,1

15,1

17,7

14,9

Retted flax straw

1) pouze zemědělský sektor
Only the agricultural sector

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.4.3 Hospodářské zvířectvo1), 1997-2002
Livestock1), 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

20012)

20022)

Indicator

tis. ks        thous. head

Skot celkem

1 701

1 657

1 574

1 582

1 520

1 474

Cattle

   z toho krávy

647

642

615

611

596

590

   Cows

Prasata

4 013

4 001

3 688

3 594

3 441

3 363

Pigs

   z toho prasnice

320

317

297

293

289

283

   Sows

Drůbež celkem

29 035

30 222

30 784

32 043

29 947

26 873

Poultry

   z toho slepice

12 280

11 902

11 739

11 677

6 838

7 044

   Hens

Koně

21

23

24

26

21

20

Horses

Ovce a berani

94

86

84

90

96

103

Sheep and rams

1) v letech 1997–2001 stav k 1. 3. následujícího roku, v r. 2002 stav k 1. 4. 2003
In 1997–2001, conditions as of March 1 of the subsequent year, in 2002, conditions as of April 1, 2003.

2) pouze zemědělský sektor
Only the agricultural sector

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.4.4 Intenzita chovu hospodářských zvířat1), 1997-2002
Livestock farming intensity1), 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

20012)

20022)

Indicator

ks        head

Na 100 ha zemědělské
půdy připadá:

 

 

 

 

 

 

Per 100 ha
of agricultural land:

   skotu

39,5

38,7

36,7

37,0

41,6

40,4

   Cattle

      z toho krav

15,0

15,0

14,4

14,3

16,3

16,2

      Cows

   ovcí a beranů

2,2

2,0

2,0

2,1

2,6

2,8

   Sheep and rams

   koní

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

   Horses

Na 100 ha orné půdy
připadá:

           

Per 100 ha
of arable land:

   prasat

129,3

129,0

119,1

116,6

124,4

121,5

   Pigs

      z toho prasnic

10,3

10,2

9,6

9,5

10,5

10,2

      Sows

   drůbeže

938,7

974,7

994,3

1 039,6

1 082,3

971,2

   Poultry

1) v letech 1997–2001 stav k 1. 3. následujícího roku, v r. 2002 stav k 1. 4. 2003
In 1997–2001, conditions as of March 1 of the subsequent year, in 2002, conditions as of April 1, 2003.

2) pouze zemědělský sektor
Only the agricultural sector

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.4.5 Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách, 1997-2002
Fish catches from fish ponds, rivers and streams, 1997-2002

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Indicator

t

Celkem

20 881

21 183

22 965

24 129

24 744

24 193

Total

Kapr obecný

17 482

17 960

19 454

20 664

20 981

20 505

Common carp

Lín

414

371

362

275

206

210

Tench

Štika

226

243

246

243

245

263

Northern pike

Candát

192

165

171

174

170

186

Pike-perch

Pstruh obecný

57

70

64

55

56

50

Brown trout

Pstruh duhový

528

584

761

724

752

710

Rainbow trout

Cejn velký

232

253

297

261

247

243

Freshwater bream

Sumec velký

89

92

96

105

108

121

Wels catfish

Úhoř říční

30

29

29

25

30

29

European eel

Lipan

15

13

16

16

15

13

Grayling

Bolen

15

16

16

13

17

18

Coho salmon

Amur bílý

265

202

239

242

294

360

Grass carp

Karas stříbřitý

40

40

43

35

37

33

Gibel carp

Tolstolobec pestrý
a tolstolobik bílý

512

385

331

537

929

762

Bighead carp
and silver carp

Jelec jesen

0

0

0

0

0

1

Orfe

Okoun říční

61

53

58

58

52

54

European perch

Siven americký

83

99

122

133

95

82

Brook trout

Síh severní

140

109

70

53

31

43

Houting

Ostatní

500

499

590

516

479

510

Freshwater fishes n.e.c.

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.4.6 Ekologické zemědělství, 1996-2002
Organic agriculture, 1996-2002

   

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Ekologicky hospodařící
subjekty
Organic economic units

počet

number

182

211

358

473

563

654

717

Půda obhospodařo-
vaná ekologicky
Soil area with envi-
ronmentally friendly
management

ha

17 022

20 238

71 621

110 756

165 699

218 114

235 136

%

0,40

0,47

1,67

2,59

3,86

5,09

5,50

Zdroj: MZe ČR
Source: MZe ČR