A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.3  Investice
          Investments

Tab. A2.3.1 Hmotné investice podle OKEČ v cenách r. 1994, 1997-2001
Tangible capital investments: by NACE division, 1994 prices, 1997-2001

Odvětví

1997

1998

1999

2000

2001

NACE division

mil. Kč        CZK mil.

Celkem

517 363

463 054

469 068

477 974

549 101

Total

v tom:

 

 

 

 

 

of which:

01

Zemědělství, myslivost
a související činnosti

19 088

14 573

13 527

12 343

13 990

Agriculture, hunting and
related service activities

02

Lesnictví, těžba dřeva
a přidružené činnosti

1 716

2 130

3 725

2 595

15 190

Forestry, logging and asso-
ciated services activities

05

Rybolov, chov ryb,
přidružené činnosti
v rámci rybolovu

109

132

95

147

106

Fishing, operation of fish
hatcheries and fish farms;
service activities incidental
to fishing

10

Dobývání černého
a hnědého uhlí, rašeliny

5 703

4 921

2 948

4 778

4 603

Mining of coal and lignite;
extraction of peat

11

Dobývání ropy, zemního
plynu, bitumenních hornin
a související činnosti

164

193

173

316

799

Extraction of crude petro-
leum and natural gas; servi-
ces incidental to oil and gas
extraction excluding surveying

12

Dobývání a úprava urano-
vých a thoriových rud

137

167

46

73

70

Mining of uranium and
thorium ores

13

Dobývání a úprava
ostatních rud

25

41

10

17

51

Mining of metal ores

14

Dobývání a úprava
ostatních nerostů

1 615

2 196

2 225

1 508

1 161

Other mining and quarrying

15

Výroba potravin a nápojů

16 178

13 624

11 150

12 064

12 907

Manufacture of food
products and beverages

16

Zpracování tabáku

527

435

226

156

201

Manufacture of tobacco
products

17

Textilní průmysl

4 108

4 543

5 147

4 251

4 751

Manufacture of textiles

18

Oděvní průmysl, zpracování
a barvení kožešin

894

662

1 342

700

678

Manufacture of wearing
apparel; dressing and
dyeing of fur

19

Činění a úprava usní,
výroba brašnářského a
sedlářského zboží a obuvi

407

399

559

277

270

Tanning and dressing of lea-
ther; manufacture of lug-
gage, handbags, saddlery,
harness and footwear

20

Průmysl dřevařský a
korkařský kromě výroby
nábytku, výroba košů
a proutěného zboží

3 112

3 878

3 239

3 455

3 420

Manufacture of wood and
of products of wood and
cork, except furniture;
manufacture of articles of
straw and plaiting materials

21

Výroba vlákniny, papíru
a lepenky

3 648

3 307

3 284

2 527

2 550

Manufacture of pulp, paper
and paper products

22

Vydavatelství, tisk a
reprodukce zvukových
a obrazových nahrávek

3 723

3 242

2 457

4 469

4 684

Publishing, printing and
reproduction of recorded
media

23

Koksování, rafinérské zprac.
ropy, výroba jader. paliv,
radioaktiv. prvků a sloučenin

1 980

1 270

4 447

3 689

2 467

Manufacture of coke,
refined petroleum products
and nuclear fuel

24

Výroba chemických
výrobků

7 198

7 566

6 458

9 620

8 661

Manufacture of chemicals
and chemical products

25

Výroba pryžových
a plastových produktů

6 330

5 530

7 127

7 747

10 251

Manufacture of rubber
and plastic products

26

Výroba ostatních nekovo-
vých minerálních výrobků

11 572

8 761

10 251

8 340

9 981

Manufacture of other non-
metallic mineral products

27

Výroba kovů včetně
hutního zpracování

14 878

6 947

14 743

3 898

12 819

Manufacture of basic
metals

28

Výroba kovových konstrukcí
a kovodělných výrobků kromě
výroby strojů a zařízení

11 103

9 213

10 107

9 863

11 652

Manufacture of fabricated
metal products, except
machinery and equipment

29

Výroba strojů a zařízení
pro další výrobu

8 491

6 961

8 160

8 995

10 671

Manufacture of machinery
and equipment n.e.c.

30

Výroba kancelářských strojů
a počítačů (včetně přístrojů
na zpracování dat)

119

224

298

777

2 088

Manufacture of office
machinery and computers

31

Výroba elektrických strojů
a přístrojů

4 722

4 655

5 599

6 370

8 243

Manufacture of electrical
machinery and apparatus
n.e.c.

32

Výroba rádiových,
televizních a spojových
zařízení a přístrojů

2 293

2 463

3 222

5 119

10 313

Manufacture of radio, televi-
sion and communication
equipment and apparatus

33

Výroba zdravotnických,
přesných, optických
a časoměrných přístrojů

1 300

1 221

2 125

2 485

1 807

Manufacture of medical,
precision and optical instru-
ments, watches and clocks

34

Výroba dvoustopých
motorových vozidel, přívěsů
a návěsů

11 652

12 163

16 557

24 201

24 425

Manufacture of motor
vehicles, trailers and
semi-trailers

35

Výroba ostatních
dopravních zařízení

1 934

1 175

905

1 423

1 211

Manufacture of other
transport equipment

36

Výroba nábytku, ostatní
zpracovatelský průmysl

3 471

2 462

2 657

2 795

3 064

Manufacture of furniture;
manufacturing n.e.c.

37

Zpracování druhotných
surovin

652

339

628

421

477

Recycling

40

Výroba a rozvod elektřiny,
plynu, páry a teplé vody,
výroba chladu

46 632

46 954

44 575

34 938

29 428

Electricity, gas, steam
and hot water supply

41

Úprava a rozvod vody

10 616

5 423

5 555

5 859

6 560

Collection, purification
and distribution of water

45

Stavebnictví

15 621

11 448

13 153

11 315

16 220

Construction

50

Prodej, údržba a opravy
motorových vozidel; prodej
pohonných hmot

13 698

13 209

7 460

7 491

7 161

Sale, maintenance and
repairs of motor vehicles
and motorcycles; sale of
automotive fuel

51

Velkoobchod a zprostřed-
kování obchodu (kromě
motorových vozidel)

20 326

22 759

21 046

18 765

17 081

Wholesale trade and com-
mission trade, except of mo-
tor vehicles and motorcycles

52

Maloobchod, opravy
spotřebního zboží kromě
motorových vozidel

20 839

17 026

25 195

19 129

18 003

Retail trade except of motor
vehicles and motorcycles;
repair of personal and
household goods

55

Pohostinství a ubytování

3 995

5 396

4 611

4 575

4 665

Hotels and restaurants

60

Pozemní doprava, potrubní
přeprava

35 094

35 657

33 419

33 589

60 570

Land transport: transport
via pipelines

61

Vodní doprava

1 882

356

209

158

116

Water transport

62

Letecká a kosmická
doprava

5 941

3 809

4 620

3 523

616

Air transport

63

Vedlejší a pomocná
činnost v dopravě, činnosti
cestovních kanceláří

9 969

8 895

7 619

11 947

21 359

Supporting and auxiliary
transport activites; activities
of travel agencies

64

Činnosti poštovní
a telekomunikační

40 869

35 042

24 781

38 628

28 868

Post and telecommuni-
cations

65

Peněžnictví

11 886

8 886

7 494

8 451

7 822

Financial intermediation,
except insurance and
pension funding

66

Pojišťovnictví kromě
sociálního zabezpečení

2 169

1 547

1 576

2 248

1 321

Insurance and pension
funding, except compulsory
social security

67

Činnosti související s úvěry
a pojišťovnictvím

340

237

389

665

585

Activities auxiliary to
financial intermediation

70

Činnosti v oblasti nemovitostí

42 423

46 312

50 153

51 769

52 129

Real estate activities

71

Pronájem strojů a přístrojů
bez obsluhujícího personálu,
pronájem zboží osobní
potřeby a pro domácnost

3 372

2 011

4 881

3 613

4 624

Renting of machinery
and equipment without
operator and of personal
and households goods

72

Zpracování dat
a související činnosti

2 396

2 013

2 850

2 948

2 768

Computer and related
activites

73

Výzkum a vývoj

1 085

2 823

1 427

1 804

2 019

Research and development

74

Služby převážně pro podniky

12 653

9 961

10 441

11 726

10 504

Other business activities

75

Veřejná správa, obrana,
sociální zabezpečení

19 357

19 074

16 548

18 772

23 410

Public administration and
defence; compulsory social
security

80

Školství

8 290

9 493

8 671

8 904

11 223

Education

85

Zdravotnictví, veterinární
a sociální činnosti

12 290

11 943

12 411

13 125

17 303

Health and social work

90

Odstraňování odpadních
vod a pevného odpadu,
čištění města

20 233

9 552

8 555

7 911

8 716

Sewage and refuse
disposal, sanitation
and similar activities

91

Činnosti organizací
společenských

420

819

798

817

1 264

Activities of membership
organization n.e.c.

92

Rekreační, kulturní
a sportovní činnosti

5 220

6 265

6 614

9 053

10 635

Recreational, cultural
and sporting activities

93

Ostatní služby

898

751

580

832

570

Other services activities

95

Domácnosti zaměstnávající
personál

-

-

-

-

-

Private households
with employed persons

99

Exteritoriální organizace
a spolky

-

-

-

-

-

Extra-territorial organizations
and bodies

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.3.2 Hmotné investice podle OKEČ v běžných cenách, 1997-2001
Tangible capital investments: by NACE division, current prices, 1997-2001

Odvětví

1997

1998

1999

2000

2001

NACE division

mil. Kč        CZK mil.

Celkem

638 840

596 099

611 667

635 337

748 906

Total

v tom:

 

 

 

 

 

of which:

01

Zemědělství, myslivost
a související činnosti

23 360

18 701

18 019

16 381

18 099

Agriculture, hunting and
related service activities

02

Lesnictví, těžba dřeva
a přidružené činnosti

2 104

2 757

4 906

3 420

20 542

Forestry, logging and asso-
ciated services activities

05

Rybolov, chov ryb,
přidružené činnosti
v rámci rybolovu

135

175

134

211

153

Fishing, operation of fish
hatcheries and fish farms;
service activities incidental
to fishing

10

Dobývání černého
a hnědého uhlí, rašeliny

6 766

6 077

3 640

6 002

5 828

Mining of coal and lignite;
extraction of peat

11

Dobývání ropy, zemního
plynu, bitumenních hornin
a související činnosti

216

266

260

510

1 271

Extraction of crude petro-
leum and natural gas; servi-
ces incidental to oil and gas
extraction excluding surveying

12

Dobývání a úprava urano-
vých a thoriových rud

177

234

58

110

112

Mining of uranium and
thorium ores

13

Dobývání a úprava
ostatních rud

33

49

13

25

69

Mining of metal ores

14

Dobývání a úprava
ostatních nerostů

1 896

2 725

2 775

1 868

1 454

Other mining and
quarrying

15

Výroba potravin a nápojů

19 150

16 497

13 505

14 830

15 923

Manufacture of food
products and beverages

16

Zpracování tabáku

592

501

256

183

228

Manufacture of tobacco
products

17

Textilní průmysl

4 809

5 310

6 325

5 217

5 784

Manufacture of textiles

18

Oděvní průmysl, zpracování
a barvení kožešin

1 031

812

1 810

873

850

Manufacture of wearing
apparel; dressing and
dyeing of fur

19

Činění a úprava usní,
výroba brašnářského a
sedlářského zboží a obuvi

495

487

664

348

345

Tanning and dressing of lea-
ther; manufacture of lug-
gage, handbags, saddlery,
harness and footwear

20

Průmysl dřevařský a
korkařský kromě výroby
nábytku, výroba košů
a proutěného zboží

3 860

4 689

3 913

4 314

4 275

Manufacture of wood and
of products of wood and
cork, except furniture;
manufacture of articles of
straw and plaiting materials

21

Výroba vlákniny, papíru
a lepenky

4 353

4 112

4 044

3 068

3 124

Manufacture of pulp, paper
and paper products

22

Vydavatelství, tisk a repro-
dukce zvukových a obra-
zových nahrávek

4 380

3 812

2 977

5 345

5 532

Publishing, printing and
reproduction of recorded
media

23

Koksování, rafinérské zprac.
ropy, výroba jader. paliv,
radioaktiv. prvků a sloučenin

2 347

1 580

5 128

4 561

2 988

Manufacture of coke,
refined petroleum products
and nuclear fuel

24

Výroba chemických
výrobků

8 325

9 072

8 043

12 011

11 425

Manufacture of chemicals
and chemical products

25

Výroba pryžových
a plastových produktů

7 321

6 530

8 570

9 669

12 357

Manufacture of rubber
and plastic products

26

Výroba ostatních nekovo-
vých minerálních výrobků

13 584

10 421

12 378

10 573

12 116

Manufacture of other non-
metallic mineral products

27

Výroba kovů včetně
hutního zpracování

17 374

8 335

17 531

4 634

15 623

Manufacture of basic
metals

28

Výroba kovových konstrukcí
a kovodělných výrobků kromě
výroby strojů a zařízení

13 166

11 252

12 602

12 237

14 689

Manufacture of fabricated
metal products, except
machinery and equipment

29

Výroba strojů a zařízení
pro další výrobu

10 133

8 335

9 919

11 084

12 947

Manufacture of machinery
and equipment n.e.c.

30

Výroba kancelářských strojů
a počítačů (včetně přístrojů
na zpracování dat)

140

282

435

985

2 698

Manufacture of office
machinery and computers

31

Výroba elektrických strojů
a přístrojů

5 586

5 626

6 906

7 670

9 983

Manufacture of electrical
machinery and apparatus
n.e.c.

32

Výroba rádiových,
televizních a spojových
zařízení a přístrojů

2 743

3 051

3 957

6 134

12 953

Manufacture of radio, televi-
sion and communication
equipment and apparatus

33

Výroba zdravotnických,
přesných, optických
a časoměrných přístrojů

1 506

1 468

2 524

2 977

2 224

Manufacture of medical,
precision and optical instru-
ments, watches and clocks

34

Výroba dvoustopých
motorových vozidel, přívěsů
a návěsů

13 368

14 334

19 536

28 279

29 295

Manufacture of motor
vehicles, trailers and
semi-trailers

35

Výroba ostatních
dopravních zařízení

2 326

1 400

1 105

1 791

1 513

Manufacture of other
transport equipment

36

Výroba nábytku, ostatní
zpracovatelský průmysl

4 185

3 002

3 190

3 550

3 885

Manufacture of furniture;
manufacturing n.e.c.

37

Zpracování druhotných
surovin

773

410

799

536

598

Recycling

40

Výroba a rozvod elektřiny,
plynu, páry a teplé vody,
výroba chladu

57 047

59 395

57 175

47 046

42 290

Electricity, gas, steam
and hot water supply

41

Úprava a rozvod vody

13 937

7 388

8 252

9 014

10 435

Collection, purification
and distribution of water

45

Stavebnictví

18 702

14 306

16 644

14 306

20 306

Construction

50

Prodej, údržba a opravy
motorových vozidel, prodej
pohonných hmot

17 488

16 346

9 610

9 579

9 121

Sale, maintenance and
repairs of motor vehicles
and motorcycles; sale of
automotive fuel

51

Velkoobchod a zprostřed-
kování obchodu (kromě
motorových vozidel)

24 494

28 445

26 794

23 616

21 335

Wholesale trade and com-
mission trade, except of mo-
tor vehicles and motorcycles

52

Maloobchod, opravy
spotřebního zboží kromě
motorových vozidel

25 349

22 727

31 948

25 178

24 645

Retail trade except of motor
vehicles and motorcycles;
repair of personal and
household goods

55

Pohostinství a ubytování

5 170

6 936

6 345

6 533

6 474

Hotels and restaurants

60

Pozemní doprava, potrubní
přeprava

44 859

48 131

46 365

46 492

89 903

Land transport: transport
via pipelines

61

Vodní doprava

2 081

408

246

225

157

Water transport

62

Letecká a kosmická doprava

7 028

4 344

5 277

4 153

809

Air transport

63

Vedlejší a pomocná činnost
v dopravě, činnosti cestov-
ních kanceláří

13 019

12 165

10 227

17 438

33 696

Supporting and auxiliary
transport activites; activities
of travel agencies

64

Činnosti poštovní
a telekomunikační

48 540

44 508

28 674

45 393

34 337

Post and telecommuni-
cations

65

Peněžnictví

14 700

11 347

9 699

11 815

9 709

Financial intermediation,
except insurance and
pension funding

66

Pojišťovnictví kromě
sociálního zabezpečení

2 771

2 026

2 071

3 169

1 792

Insurance and pension
funding, except compulsory
social security

67

Činnosti související s úvěry
a pojišťovnictvím

399

295

494

907

773

Activities auxiliary to
financial intermediation

70

Činnosti v oblasti nemovitostí

57 415

67 297

76 554

82 390

85 040

Real estate activities

71

Pronájem strojů a přístrojů
bez obsluhujícího personálu,
pronájem zboží osobní
potřeby a pro domácnost

3 785

2 418

5 788

4 160

5 207

Renting of machinery
and equipment without
operator and of personal
and households goods

72

Zpracování dat
a související činnosti

2 758

2 364

3 499

3 748

3 207

Computer and related
activites

73

Výzkum a vývoj

1 258

3 297

1 742

2 235

2 595

Research and development

74

Služby převážně pro podniky

15 796

11 931

13 935

14 949

13 507

Other business activities

75

Veřejná správa, obrana,
sociální zabezpečení

24 183

24 769

21 881

25 133

31 212

Public administration and
defence; compulsory social
security

80

Školství

10 849

13 150

12 385

13 085

16 666

Education

85

Zdravotnictví, veterinární
a sociální činnosti

15 567

15 856

16 956

18 421

25 000

Health and social work

90

Odstraňování odpadních
vod a pevného odpadu,
čištění města

27 209

13 406

12 213

11 792

13 562

Sewage and refuse
disposal, sanitation
and similar activities

91

Činnosti organizací
společenských

551

1 099

1 139

1 205

1 884

Activities of membership
organization n.e.c.

92

Rekreační, kulturní
a sportovní činnosti

6 555

8 505

9 060

12 814

15 560

Recreational, cultural
and sporting activities

93

Ostatní služby

1 096

938

772

1 145

801

Other services activities

95

Domácnosti zaměstnávající
personál

-

-

-

-

-

Private households
with employed persons

99

Exteritoriální organizace
a spolky

-

-

-

-

-

Extra-territorial organizations
and bodies

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.3.3 Hmotné investice podle krajů v běžných cenách, 1997-2001
Tangible capital investments: by region, current prices, 1997-2001

Území, kraj, okres
Area, region, district

1997

1998

1999

2000

2001

mil. Kč        CZK mil.

ČR celkem
CR total

638 840

596 099

611 667

635 337

606 156

Hl. m. Praha
Capital City of Prague

126 167

92 818

96 710

110 741

101 841

Středočeský kraj
Středočeský region

54 371

64 400

61 198

62 275

73 960

Benešov

4 068

4 667

3 927

4 509

4 686

Beroun

2 412

2 588

2 787

2 907

2 763

Kladno

4 326

4 132

3 492

4 842

7 574

Kolín

3 958

3 340

3 654

3 214

3 994

Kutná Hora

3 082

2 111

2 292

2 059

4 003

Mělník

9 883

9 990

8 122

7 469

8 149

Mladá Boleslav

11 196

12 632

20 708

19 210

24 765

Nymburk

2 319

2 720

2 695

2 498

3 056

Praha-východ

3 928

5 588

4 986

6 376

5 607

Praha-západ

3 233

10 542

3 696

3 517

3 220

Příbram

3 385

3 515

3 035

3 648

3 648

Rakovník

2 581

2 575

1 804

2 026

2 496

Jihočeský kraj
Jihočeský region

31 943

34 067

35 833

35 474

42 715

České Budějovice

16 388

17 874

20 156

21 330

22 325

Český Krumlov

2 550

1 854

2 326

1 756

2 747

Jindřichův Hradec

2 923

2 916

2 386

2 544

3 776

Písek

1 890

2 989

1 664

2 527

3 765

Prachatice

1 700

1 728

1 805

1 516

1 733

Strakonice

2 670

2 640

2 711

2 736

3 748

Tábor

3 822

4 066

4 785

3 065

4 622

Plzeňský kraj
Plzeňský region

27 673

24 783

24 257

21 594

27 461

Domažlice

2 308

2 167

2 120

2 664

2 006

Klatovy

3 299

2 889

2 849

2 305

2 566

Plzeň-město

10 252

10 142

10 513

7 873

11 759

Plzeň-jih

2 457

2 343

1 879

1 747

2 854

Plzeň-sever

2 262

2 443

2 239

2 929

3 024

Rokycany

1 719

1 729

2 238

1 746

2 374

Tachov

5 376

3 070

2 419

2 329

2 879

Karlovarský kraj
Karlovarský region

12 478

10 899

10 559

10 049

35 490

Cheb

3 616

3 041

2 928

3 146

5 992

Karlovy Vary

5 116

4 412

3 935

4 009

22 357

Sokolov

3 746

3 446

3 696

2 894

7 142

Ústecký kraj
Ústecký region

41 958

38 206

31 162

32 832

38 275

Děčín

4 162

4 030

3 544

3 805

5 567

Chomutov

8 417

4 695

5 442

4 596

4 835

Litoměřice

5 541

6 332

4 083

4 799

5 713

Louny

3 536

3 358

2 568

1 863

3 416

Most

8 495

7 318

7 342

7 383

9 041

Teplice

5 690

6 273

3 931

5 229

5 686

Ústí nad Labem

6 117

6 200

4 252

5 157

4 017

Liberecký kraj
Liberecký region

16 257

14 837

16 998

17 976

18 531

Česká Lípa

3 718

4 085

3 559

3 693

4 263

Jablonec nad Nisou

2 622

2 044

3 573

2 548

2 913

Liberec

7 195

5 945

7 135

8 656

7 873

Semily

2 722

2 763

2 731

3 080

3 482

Královéhradecký kraj
Královéhradecký region

23 176

20 948

20 381

22 819

24 146

Hradec Králové

8 475

5 658

6 150

8 653

8 165

Jičín

3 025

3 018

3 783

3 070

4 510

Náchod

4 093

4 016

3 394

3 383

3 738

Rychnov nad Kněžnou

2 833

3 228

2 439

2 977

2 684

Trutnov

4 750

5 028

4 615

4 736

5 050

Pardubický kraj
Pardubický region

22 812

21 212

19 817

20 234

25 785

Chrudim

2 876

2 883

2 319

2 579

3 183

Pardubice

10 306

8 252

8 271

7 656

11 603

Svitavy

3 436

4 653

4 319

3 734

4 218

Ústí nad Orlicí

6 194

5 424

4 908

6 265

6 781

Vysočina
Vysočina region

19 290

20 168

18 960

25 465

28 226

Havlíčkův Brod

4 259

3 586

2 932

3 785

4 332

Jihlava

4 898

5 947

6 263

10 137

12 964

Pelhřimov

2 467

2 409

2 120

2 544

2 763

Třebíč

4 320

4 342

4 071

5 212

4 496

Žďár nad Sázavou

3 346

3 884

3 574

3 787

3 671

Jihomoravský kraj
Jihomoravský region

53 483

54 059

46 182

49 360

53 199

Blansko

5 585

3 207

3 296

3 863

3 048

Brno-město

24 287

24 713

20 485

19 664

23 443

Brno-venkov

6 006

5 957

5 424

7 226

6 690

Břeclav

5 241

4 543

5 250

6 341

4 223

Hodonín

5 814

9 252

7 381

7 077

7 176

Vyškov

2 736

3 172

1 780

2 239

3 508

Znojmo

3 814

3 215

2 566

2 949

5 111

Olomoucký kraj
Olomoucký region

23 025

26 808

26 312

27 125

44 321

Jeseník

1 623

2 284

2 130

1 637

2 877

Olomouc

7 858

10 434

10 038

11 397

14 666

Prostějov

2 995

3 077

4 233

2 555

5 636

Přerov

5 879

6 089

4 670

6 762

16 390

Šumperk

4 670

4 924

5 241

4 774

4 742

Zlínský kraj
Zlínský region

23 005

20 326

21 895

22 284

26 562

Kroměříž

3 379

3 241

2 901

3 589

2 938

Uherské Hradiště

4 927

3 819

3 609

3 876

5 757

Vsetín

5 536

5 126

4 821

5 024

5 950

Zlín

9 163

8 140

10 564

9 794

11 916

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský region

60 822

47 303

52 183

42 205

64 364

Bruntál

6 706

4 183

4 387

3 966

7 626

Frýdek-Místek

8 731

6 327

7 275

8 086

7 323

Karviná

9 062

8 848

7 737

7 935

8 310

Nový Jičín

5 733

5 064

3 479

5 786

6 106

Opava

5 028

5 122

4 607

3 959

5 644

Ostrava-město

25 562

17 759

24 698

12 473

29 354

Ostatní investice územně
nečleněné
Other investments not
broken down by territory

102 380

105 265

129 219

132 875

142 750

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.3.4 Dokončené byty získané novou výstavbou podle krajů, 1996-20021)
Newly constructed housing units acc. to region, 1996-20021)

Území, kraj

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Area, region

počet        number

ČR celkem

14 037

15 904

21 245

22 299

23 074

22 960

25 598

CR, total

Hl. m. Praha

1 937

1 834

3 717

3 584

2 925

2 928

3 840

Capital City
of Prague

Středočeský

1 677

2 311

2 619

3 229

2 894

2 940

3 515

Středočeský

Jihočeský

1 239

1 201

1 282

1 157

1 315

1 668

1 832

Jihočeský

Plzeňský

831

747

1 223

1 131

1 495

1 458

1 604

Plzeňský

Karlovarský

385

379

349

520

391

486

361

Karlovarský

Ústecký

463

616

768

835

913

771

745

Ústecký

Liberecký

841

843

782

722

942

769

928

Liberecký

Královéhradecký

777

1 126

1 219

1 293

1 211

1 324

1 451

Královéhradecký

Pardubický

685

668

1 278

1 040

1 460

1 405

1 457

Pardubický

Vysočina

812

897

952

1 063

1 348

1 276

1 528

Vysočina

Jihomoravský

1 660

1 730

2 559

2 996

3 029

2 798

3 276

Jihomoravský

Olomoucký

766

815

1 513

1 663

1 756

1 700

1 631

Olomoucký

Zlínský

679

1 185

1 337

1 500

1 853

1 560

1 515

Zlínský

Moravskoslezský

1 285

1 552

1 647

1 566

1 542

1 877

1 915

Moravskoslezský

1) včetně nástaveb, vestaveb a přístaveb a bez bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách
Including extensions and new interior construction, but not including apartments in structurally modified nonresidential space

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.3.5 Zahájené byty podle krajů, 1996-20021)
Work commenced on housing units acc. to region, 1996-20021)

Území, kraj

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Area, region

počet        number

ČR celkem

21 481

31 370

33 255

31 313

29 502

27 599

32 383

CR, total

Hl. m. Praha

3 503

5 839

3 909

3 020

4 462

3 309

5 127

Capital City
of Prague

Středočeský

3 299

4 246

4 154

4 607

4 416

4 741

6 103

Středočeský

Jihočeský

1 745

2 533

2 372

2 763

1 957

2 211

2 616

Jihočeský

Plzeňský

1 139

1 679

2 499

1 833

1 790

1 759

1 739

Plzeňský

Karlovarský

504

534

675

877

504

818

803

Karlovarský

Ústecký

868

1 168

1 339

1 124

1 341

1 469

1 323

Ústecký

Liberecký

629

807

1 200

1 267

1 062

893

1 348

Liberecký

Královéhradecký

1 183

1 643

1 528

1 543

1 700

1 509

1 189

Královéhradecký

Pardubický

860

1 367

1 280

2 113

1 741

1 103

1 385

Pardubický

Vysočina

1 015

1 727

1 929

1 804

1 719

1 535

1 677

Vysočina

Jihomoravský

2 884

3 890

3 815

3 978

3 437

2 985

3 985

Jihomoravský

Olomoucký

1 077

2 203

2 695

2 467

1 917

1 537

1 437

Olomoucký

Zlínský

1 136

1 518

2 914

1 716

1 450

1 633

1 501

Zlínský

Moravskoslezský

1 639

2 216

2 946

2 201

2 006

2 097

2 146

Moravskoslezský

1) včetně nástaveb, vestaveb a přístaveb a bez bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách
Including extensions and new interior construction, but not including apartments in structurally modified nonresidential space

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.3.6 Rozestavěné byty podle krajů, 1996-20021)
Dwellings under construction: by region, 1996-20021)

Území, kraj

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Area, region

počet        number

ČR celkem

73 452

88 371

100 302

109 451

114 868

117 864

126 054

CR, total

Hl. m. Praha

5 715

10 599

11 033

10 662

11 796

10 922

13 143

Capital City
of Prague

Středočeský

11 869

13 637

14 972

16 307

17 579

19 208

21 715

Středočeský

Jihočeský

5 392

6 693

7 834

9 458

10 095

10 735

11 851

Jihočeský

Plzeňský

5 491

6 357

7 534

8 056

8 077

8 294

8 381

Plzeňský

Karlovarský

1 449

1 468

1 811

2 131

2 234

2 493

2 958

Karlovarský

Ústecký

3 007

3 334

3 623

4 011

4 446

5 122

5 662

Ústecký

Liberecký

3 132

3 075

3 578

4 111

4 212

4 318

4 727

Liberecký

Královéhradecký

3 904

3 947

4 223

4 513

5 026

5 296

5 172

Královéhradecký

Pardubický

3 280

3 914

4 015

5 118

5 410

5 086

5 077

Pardubický

Vysočina

4 082

4 852

5 861

6 715

7 086

7 312

7 486

Vysočina

Jihomoravský

8 684

10 776

11 883

12 811

13 096

13 265

14 165

Jihomoravský

Olomoucký

5 216

6 259

7 536

8 333

8 469

8 236

8 042

Olomoucký

Zlínský

5 095

5 458

7 231

7 524

7 217

7 252

7 117

Zlínský

Moravskoslezský

7 136

8 002

9 168

9 701

10 125

10 325

10 558

Moravskoslezský

1) včetně nástaveb, vestaveb a přístaveb a bez bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách
Including extensions and new interior construction, but not including apartments in structurally modified nonresidential space

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.3.7 Velikost a hodnota bytů u staveb pro bydlení dokončených v r. 2002 podle okresů
Size and value of housing units in residential buildings completed in 2002 acc. to district

Okres
District

Průměrná    Average

Průměrná    Average

obytná
plocha bytu
v m2
residential
area in m
2

hodnota    value

obytná
plocha bytu
v m2
residential
area in m
2

hodnota    value

1 bytu
v tis. Kč
1 apartment
in thous. CZK

1 m2 plochy
v tis. Kč
1 m2 area
in thous. CZK

1 bytu
v tis. Kč
1 apartment
in thous. CZK

1 m2 obytné
plochy
v tis. Kč
1 m2 area
in thous. CZK

Rodinné domy    Family homes

Bytové domy    Apartment buildings

ČR
CR

97,0

2 516

26

43,7

1 234

28

Hl. m. Praha
Capital City of Prague

106,8

3 390

32

42,8

1 488

35

Středočeský kraj
Středočeský region

103,9

2 982

29

49,9

1 229

25

Benešov

89,2

2 206

25

-

-

-

Beroun

107,0

2 668

25

44,1

1 422

32

Kladno

105,5

3 449

33

-

-

-

Kolín

97,3

2 327

24

43,0

1 069

25

Kutná Hora

88,5

2 173

25

55,3

1 243

23

Mělník

94,1

2 341

25

32,5

1 167

36

Mladá Boleslav

95,4

2 486

26

47,8

1 893

40

Nymburk

94,8

2 499

26

-

-

-

Praha-východ

107,0

3 001

28

52,6

1 052

20

Praha-západ

118,1

3 901

33

40,6

1 556

38

Příbram

88,6

2 552

29

52,6

1 159

22

Rakovník

95,4

2 831

30

-

-

-

Jihočeský kraj
Jihočeský region

93,8

2 224

24

46,3

1 019

22

České Budějovice

96,7

2 401

25

63,6

1 875

29

Český Krumlov

105,0

2 227

21

50,3

1 032

20

Jindřichův Hradec

89,3

2 046

23

37,6

900

24

Písek

93,3

2 490

27

52,6

1 000

19

Prachatice

89,4

1 913

21

39,1

700

18

Strakonice

69,2

1 702

25

30,5

725

24

Tábor

99,4

2 278

23

47,8

1 364

29

Plzeňský kraj
Plzeňský region

93,8

2 376

25

44,3

868

20

Domažlice

96,0

2 355

25

46,5

745

16

Klatovy

92,5

2 247

24

38,1

825

22

Plzeň-město

101,2

3 284

32

-

-

-

Plzeň-jih

92,8

2 258

24

41,5

827

20

Plzeň-sever

95,5

2 257

24

46,9

1 067

23

Rokycany

84,8

1 949

23

-

-

-

Tachov

86,8

2 021

23

44,4

830

19

Karlovarský kraj
Karlovarský region

105,9

3 032

29

37,6

1 062

28

Cheb

111,7

3 125

28

37,6

1 062

28

Karlovy Vary

105,6

3 066

29

-

-

-

Sokolov

99,2

2 837

29

-

-

-

Ústecký kraj
Ústecký region

100,6

2 445

24

50,2

1 130

23

Děčín

93,5

2 571

27

49,2

967

20

Chomutov

115,4

2 332

20

-

-

-

Litoměřice

94,6

2 498

26

53,9

1 750

32

Louny

85,2

1 833

22

-

-

-

Most

124,6

2 875

23

-

-

-

Teplice

104,7

2 957

28

-

-

-

Ústí nad Labem

104,2

2 513

24

-

-

-

Liberecký kraj
Liberecký region

92,7

2 359

25

38,8

1 185

31

Česká Lípa

98,0

2 352

24

-

-

-

Jablonec nad Nisou

99,8

2 591

26

-

-

-

Liberec

92,1

2 399

26

38,7

1 215

31

Semily

86,0

2 159

25

39,2

1 000

25

Královéhradecký kraj
Královéhradecký region

94,7

2 291

24

40,3

1 343

33

Hradec Králové

97,0

2 368

24

40,7

1 470

36

Jičín

98,5

2 416

25

38,9

1 086

28

Náchod

96,3

2 167

22

38,5

955

25

Rychnov nad Kněžnou

91,0

2 097

23

31,3

963

31

Trutnov

88,7

2 259

25

42,4

1 561

37

Pardubický kraj
Pardubický region

93,8

2 141

23

40,8

1 016

25

Chrudim

96,3

2 409

25

51,7

914

18

Pardubice

94,0

2 036

22

42,1

1 121

27

Svitavy

87,5

2 107

24

44,0

806

18

Ústí nad Orlicí

96,1

2 161

22

34,0

926

27

Vysočina
Vysočina region

96,0

2 258

24

45,2

976

22

Havlíčkův Brod

88,9

2 016

23

33,7

792

23

Jihlava

97,5

2 734

28

44,3

1 024

23

Pelhřimov

98,8

2 529

26

60,8

1 000

16

Třebíč

96,0

2 166

23

46,2

1 047

23

Žďár nad Sázavou

101,3

1 728

17

52,0

769

15

Jihomoravský kraj
Jihomoravský region

95,2

2 467

26

45,3

1 097

24

Blansko

94,1

2 154

23

57,4

1 038

18

Brno-město

115,1

3 661

32

49,2

1 264

26

Brno-venkov

91,8

2 631

29

40,4

850

21

Břeclav

89,3

2 070

23

-

-

-

Hodonín

95,0

1 979

21

42,9

770

18

Vyškov

89,0

2 030

23

30,6

932

30

Znojmo

90,5

2 061

23

36,3

883

24

Olomoucký kraj
Olomoucký region

88,9

2 014

23

45,3

1 060

23

Jeseník

83,8

1 603

19

-

-

-

Olomouc

90,8

2 162

24

47,5

970

20

Prostějov

94,8

2 441

26

27,7

938

34

Přerov

85,0

1 743

21

54,9

2 000

36

Šumperk

84,5

1 671

20

37,4

571

15

Zlínský kraj
Zlínský region

94,7

2 282

24

47,0

1 249

27

Kroměříž

96,5

1 946

20

65,4

1 146

18

Uherské Hradiště

97,9

2 235

23

38,5

1 250

32

Vsetín

85,4

2 088

24

35,8

944

26

Zlín

99,8

2 744

28

43,2

1 525

35

Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský region

91,0

2 235

25

41,3

1 178

29

Bruntál

92,3

2 378

26

32,3

615

19

Frýdek-Místek

88,7

2 304

26

43,8

1 222

28

Karviná

93,4

2 105

23

-

-

-

Nový Jičín

93,7

2 254

24

30,3

1 250

41

Opava

92,3

2 188

24

-

-

-

Ostrava-město

90,1

2 136

24

43,2

1 206

28

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ