A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

A2.2  Zaměstnanost
          Employment

Tab. A2.2.1 Ekonomická aktivita obyvatel (průměr r. 2002 v tis. osob)
Economic activity of the population (average 2002 in thousand persons)

Ukazatel

Počet
obyvatel
celkem
Popu-
lation,
total

Zaměst-
naní
Employed

Neza-
městnaní
Unem-
ployed

Neaktivní
Inactive

Indicator

Celkem
Total

z toho

Důchodci
Retired

Studenti
Students

Děti do
15 let
Children
up to 15

ČR celkem

10 205,0

4 764,9

374,1

5 065,9

2 165,6

799,2

1 605,8

Total CR

Kraj:

  

  

  

  

  

  

  

Region:

Hl. m. Praha

1 161,0

608,3

23,0

529,8

225,4

99,5

151,8

Capital City
of Prague

Středočeský

1 126,3

548,1

28,3

549,9

237,3

79,2

176,1

Středočeský

Jihočeský

624,8

298,7

15,7

310,5

133,0

50,4

100,7

Jihočeský

Plzeňský

549,5

267,8

13,1

268,6

121,9

39,8

84,2

Plzeňský

Karlovarský

304,0

145,8

11,8

146,3

61,0

21,3

49,9

Karlovarský

Ústecký

819,6

357,8

52,3

409,5

167,9

53,0

135,5

Ústecký

Liberecký

427,4

205,5

10,1

211,7

84,4

34,9

70,3

Liberecký

Královéhradecký

548,9

263,8

11,5

273,5

115,7

43,9

87,2

Královéhradecký

Pardubický

506,9

233,6

18,0

255,3

110,2

39,2

83,0

Pardubický

Vysočina

518,0

239,8

12,9

265,3

113,7

41,1

86,7

Vysočina

Jihomoravský

1 123,1

509,1

41,9

572,2

252,5

95,8

174,2

Jihomoravský

Olomoucký

637,6

286,8

30,5

320,3

139,0

50,4

102,0

Olomoucký

Zlínský

593,6

263,4

22,6

307,6

132,2

49,6

94,9

Zlínský

Moravskoslezský

1 264,3

536,5

82,4

645,4

271,4

101,2

209,2

Moravskoslezský

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.2.2 Průměrný počet pracovníků v národním hospodářství podle odvětví1), 1997-2002
Average number of workers in the national economy: by CZ-NACE1), 1997-2002

Odvětví

1997

1998

1999

20001)

20012)

20022)

CZ-NACE

 

fyzické osoby        natural persons

 

Celkem

5 055 485

4 985 736

4 864 124

4 856 441

4 870 720

4 852 047

Total

v tom:

  

  

  

  

  

  

  

Zemědělství,
myslivost, lesní
hospodářství

280 264

249 165

232 447

210 562

199 040

193 571

Agriculture,
hunting and
forestry

Rybolov, chov ryb,
přidružené činnosti
v rámci rybolovu

2 521

2 100

1 992

1 936

1 842

1 853

Fishing, operation
of fish hatcheries
and fish farms;
service activities
incidental to fishing

Dobývání
nerostných surovin

79 671

72 428

64 604

58 687

57  074

52 924

Mining and
quarrying

Zpracovatelský
průmysl

1 444 539

1 429 506

1 390 997

1 377 416

1 393 941

1 372 819

Manufacturing

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu
a vody

84 553

81 242

77 278

73 617

70 257

67 222

Electricity, gas
and water supply

Stavebnictví

435 401

431 725

402 380

392 032

370 958

357 378

Construction

Obchod, opravy
motorových vozidel
a spotřebního zboží

731 259

706 910

697 352

720 106

726 031

743 139

Wholesale and
retail trade; repair
of motor vehicles,
motorcycles and
personal house-
hold goods

Pohostinství
a ubytování

153 571

168 576

164 068

171 366

175 268

174 361

Hotels and
restaurants

Doprava,
skladování, pošty,
telekomunikace

352 938

347 454

350 251

344 410

348 458

347 390

Transport, storage
and communi-
cations

Peněžnictví
a pojišťovnictví

89 417

96 489

87 251

85 712

83 090

80 899

Financial
intermediation

Činnosti v oblasti
nemovitostí, prona-
jímání movitostí,
služby pro podniky,
výzkum a vývoj

387 719

390 469

397 585

416 270

429 446

436 391

Real estate,
renting and
business activities

Veřejná správa,
obrana, sociální
zabezpečení

289 006

284 478

286 671

291 755

297 951

298 909

Public administra-
tion and defence;
compulsory social
security

Školství

308 612

306 703

300 721

297 558

296 291

297 621

Education

Zdravotnictví,
veterinární a
sociální činnost

267 173

263 366

265 506

264 819

268 255

273 500

Health and social
work

Ostatní veřejné,
sociální a osobní
služby

148 841

155 125

145 021

150 195

152 818

154 070

Other community,
social and
personal service
activities

 

struktura v %        per cent

 

Celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

v tom:

  

  

  

  

  

  

 

Zemědělství,
myslivost, lesní
hospodářství

5,5

5,0

4,8

4,3

4,1

4,0

Agriculture,
hunting and
forestry

Rybolov, chov ryb,
přidružené činnosti
v rámci rybolovu

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fishing, operation
of fish hatcheries
and fish farms;
service activities
incidental to fishing

Dobývání
nerostných surovin

1,6

1,5

1,3

1,2

1,2

1,1

Mining and
quarrying

Zpracovatelský
průmysl

28,6

28,7

28,6

28,4

28,6

28,3

Manufacturing

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu
a vody

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

1,4

Electricity, gas
and water supply

Stavebnictví

8,6

8,7

8,3

8,1

7,6

7,4

Construction

Obchod, opravy
motorových vozidel
a spotřebního zboží

14,5

14,2

14,3

14,8

14,9

15,3

Wholesale and
retail trade; repair
of motor vehicles,
motorcycles and
personal house-
hold goods

Pohostinství
a ubytování

3,0

3,4

3,4

3,5

3,6

3,5

Hotels and
restaurants

Doprava,
skladování, pošty,
telekomunikace

7,0

7,0

7,2

7,1

7,2

7,2

Transport, storage
and communi-
cations

Peněžnictví
a pojišťovnictví

1,8

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

Financial
intermediation

Činnosti v oblasti
nemovitostí, prona-
jímání movitostí,
služby pro podniky,
výzkum a vývoj

7,7

7,8

8,2

8,6

8,8

9,0

Real estate,
renting and
business activities

Veřejná správa;
obrana; sociální
zabezpečení

5,7

5,7

5,9

6,0

6,1

6,2

Public administra-
tion and defence;
compulsory social
security

Školství

6,1

6,1

6,2

6,1

6,1

6,1

Education

Zdravotnictví,
veterinární a
sociální činnost

5,3

5,3

5,4

5,5

5,5

5,6

Health and social
work

Ostatní veřejné,
sociální a osobní
služby

2,9

3,1

3,0

3,1

3,2

3,2

Other community,
social and
personal service
activities

1) předběžné údaje
Preliminary data

2) odhad
Estimate

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.2.3 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle odvětví na fyzické osoby, 1997-2002
Average gross monthly wage of employees in the national economy per person, 1997-2002

Odvětví

1997

1998

1999

2000

2001

20021)

Branch

v Kč        in CZK

Celkem

10 802

11 801

12 797

13 614

14 793

15 857

Total

v tom:

  

  

  

  

  

 

of which:

Zemědělství
a myslivost, lesní
hospodářství

8 506

9 222

9 589

10 284

11 247

11 638

Agriculture,
hunting and
forestry

Rybolov, chov ryb,
přidružené činnosti
v rámci rybolovu

10 610

11 543

11 778

11 908

12 786

13 546

Fishing, operation
of fish hatcheries
and fish farms;
service activities
incidental to fishing

Průmysl celkem

10 726

11 871

12 671

13 589

14 543

15 342

Industry, total

v tom:

 

 

 

 

 

 

of which:

Dobývání
nerostných surovin

13 043

14 678

15 685

16 603

17 729

18 844

Mining and
quarrying

Zpracovatelský
průmysl

10 411

11 513

12 271

13 188

14 130

14 883

Manufacturing

Výroba a rozvod
elektřiny, plynu
a vody

12 991

14 545

15 966

17 163

18 464

20 026

Electricity, gas
and water supply

Stavebnictví

11 234

12 129

12 783

13 531

14 666

15 698

Construction

Obchod, opravy
motorových vozidel
a spotřebního zboží

10 488

11 889

12 847

14 171

15 354

16 320

Wholesale and
retail trade; repair
of motor vehicles,
motorcycles and
personal house-
hold goods

Pohostinství
a ubytování

8 297

8 947

9 576

10 425

11 539

11 930

Hotels and
restaurants

Doprava,
skladování, pošty
a telekomunikace

11 306

12 616

13 646

14 842

16 052

17 333

Transport, storage
and communi-
cations

Peněžnictví
a pojišťovnictví

18 665

21 177

23 182

25 630

29 136

31 570

Financial
intermediation

Činnosti v oblasti
nemovitostí, prona-
jímání movitostí,
služby pro podniky,
výzkum a vývoj

11 740

13 003

14 318

14 950

16 349

17 463

Real estate,
renting and
business activities

Veřejná správa,
obrana, sociální
zabezpečení

12 739

13 250

14 816

15 064

16 448

18 073

Public administra-
tion and defence;
compulsory social
security

Školství

9 422

9 851

11 088

11 283

12 447

13 611

Education

Zdravotnictví,
veterinární a
sociální činnosti

9 622

9 945

11 312

11 747

13 356

15 053

Health and social
work

Ostatní veřejné,
sociální a osobní
služby

9 275

9 986

10 754

11 440

12 234

13 199

Other community,
social and
personal service
activities

1) předběžné údaje
Preliminary data

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ