A2 - VÝROBA A SPOTŘEBA

Uváděné údaje jsou v souladu s daty publikovanými ve Statistické ročence České republiky.

A2.1 Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt je základním národohospodářským ukazatelem užívaným pro měření výkonu celé ekonomiky. Údaje o něm jsou získávány jako klíčový ukazatel ze systému národního účetnictví. V České republice tento systém vychází z metodiky ESA 1995 (Evropský systém účtů, který je standardem národního účetnictví v Evropské unii).

Poznámky k tabulkám:

Hrubý domácí produkt (HDP) se v ČR sestavuje dvěma způsoby – metodou výrobní a metodou výdajovou. HDP tedy představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností, považovaných v systému národního účetnictví za produktivní, tj. včetně tržních a netržních služeb. Zahrnuje také daně z produktů a dovozu, snížené o dotace na produkty a na dovoz. Zároveň představuje souhrn výdajů na konečnou spotřebu a na tvorbu hrubého kapitálu a čistý vývoz výrobků a služeb. Prvotní propočet je proveden v běžných cenách, pro potřeby sledování vývoje s vyloučením vlivu změny cen následuje převod do stálých cen r. 1995.

Podle výdajové metody se vypočítávají jednotlivé výdaje na HDP:

Výdaje na konečnou spotřebu domácností jsou dány hodnotou výrobků a služeb užitých domácnostmi pro uspokojení individuálních potřeb.

Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí a soukromých neziskových institucí (včetně společenských organizací) sloužících převážně domácnostem představují hodnotu výrobků a služeb jednak vyprodukovaných těmito institucemi, jednak jimi nakoupených od tržních výrobců, které slouží pro uspokojení individuálních a kolektivních potřeb domácností. Jsou tedy hrazeny ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí a jiných příspěvků.

Ukazatel hrubé tvorby fixního kapitálu zahrnuje hodnotu pořízení hmotného i nehmotného investičního majetku využívaného k produktivní činnosti, zmenšenou o úbytky fixních aktiv a zvýšenou o určitá zvýšení k hodnotě nevyráběných aktiv. Tvorba hrubého kapitálu ve formě změny stavu zásob a rezerv se určuje jako rozdíl mezi doplňováním a čerpáním zásob produkčních jednotek.

Saldo zahraničního obchodu (vývoz zmenšený o dovoz – zvaný též netto vývoz) vychází především z údajů platební bilance.

Časová řada hrubého domácího produktu i všech dalších národohospodářských ukazatelů za roky 1994 až 2002 se skládá z hodnot získaných dvěma způsoby. Hrubý domácí produkt za roky 1994 až 2000 je získán propočtem z ročních národních účtů, a je proto přesný. Údaje HDP za r. 2001 a 2002 se rovnají součtu jednotlivých čtvrtletních odhadů a budou postupně nahrazeny údaji z ročních národních účtů.

A2.2 Zaměstnanost

Údaje v této kapitole byly získány z odlišných zdrojů; jednak z šetření v domácnostech respondentů výběrovým šetřením pracovních sil (tab. A2.2.1), jednak z šetření u ekonomických subjektů (kombinace metod výběrových a vyčerpávajících zjišťování – tab. A2.2.2 a A2.2.3).

Za zaměstnané v národním hospodářství se ve výběrovém šetření pracovních sil podle metodiky ILO (International Labour Organization) považují všechny osoby, které vykonávaly ve sledovaném období jakoukoliv práci s cílem dosažení příjmu (včetně vojáků základní služby, osob na rodičovské dovolené, studentů a učňů, kteří splňují uvedenou podmínku). Za nezaměstnané se považují všechny osoby, které nepřísluší mezi zaměstnané, hledaly si zaměstnání a byly ochotné nastoupit do zaměstnání během čtrnácti dní. Za neaktivní se považují všechny osoby, které nepatří mezi zaměstnané nebo nezaměstnané (včetně další mateřské, resp. rodičovské dovolené).

Za pracovníky v národním hospodářství se považují zaměstnanci v evidenčním počtu ekonomických subjektů (v hlavním i vedlejším pracovním poměru), u družstevních podniků též v členském poměru, kde součástí členství je pracovní vztah, a soukromí podnikatelé (pouze s hlavním zaměstnáním). Nezahrnují se ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, osoby vykonávající základní vojenskou službu (vč. civilní), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr apod.

Údaje o počtu pracovníků a průměrných hrubých měsíčních mzdách nezahrnují zaměstnance některých ekonomických subjektů statisticky nesledovaných a osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslance, senátory, uvolněné členy zastupitelstev všech stupňů). Na rozdíl od statistických ročenek z předchozích let byl rozšířen okruh zahrnovaných subjektů o dříve nepublikovanou část resortu Ministerstva obrany ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Údaje o průměrných hrubých měsíčních mzdách zahrnují částky v daném období zúčtované k výplatě. Jsou uvedeny za všechny osoby zahrnuté do evidenčního počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů:

a) podnikatelské sféry, od r. 1993 s 25 a více zaměstnanci (v průmyslu, obchodě, pohostinství a ubytování v letech 1995 a 1996 se 100 a více zaměstnanci), od r. 1997 s 20 a více zaměstnanci, vč. zaměstnanců u soukromých podnikatelů nezapsaných do obchodního rejstříku,
v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví bez ohledu na počet zaměstnanců,
b) nepodnikatelské sféry, tj. za zaměstnance organizačních složek státu, příspěvkových organizací částečně financovaných ze státního rozpočtu či územních rozpočtů a institucí, které nehospodaří za účelem zisku (např. veřejně prospěšné instituce, zdravotní pojišťovny apod.).

A2.3 Investice

Hmotný investiční majetek

Do hmotného investičního majetku patří:

a) pozemky, budovy, stavby, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů (bez ohledu na jejich pořizovací cenu), pokud nejsou finančními investicemi,
b) samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší, příp. i nižší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok,
c) pěstitelské celky trvalých porostů,
d) základní stádo a tažná zvířata,
e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení, pokud nejsou součástí pořizovací ceny hmotného investičního majetku.

Údaje o hmotných investicích představují sumu výdajů, které vykazující jednotky vynaložily na pořízení hmotného investičního majetku koupí nebo vlastní činností nebo který nabyly bezúplatně převodem nebo přeřazením.

A2.4 Zemědělství

Do odvětví zemědělství jsou zařazeny podnikatelské subjekty zemědělské prvovýroby, jejichž činností jsou rostlinná a živočišná výroba a služby pro zemědělství. Základní evidenční jednotkou v zemědělské statistice je zemědělský subjekt, který vykonává svou činnost podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), pro odvětví 01 a 05. Od r. 2002 se veškeré údaje šetří a dopočítávají (s výjimkou propočtů hrubé zemědělské produkce) pouze za zemědělský sektor bez domácích hospodářství obyvatelstva.

Poznámky k tabulkám:

Tab. A2.4.1 Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách r. 1989, 1997–2002

Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách je součtem hrubé produkce rostlinné a živočišné výroby (včetně meziproduktu). K vyjádření objemu hrubé zemědělské produkce je pro srovnatelnost výroba jednotlivých zemědělských výrobků v naturálním vyjádření oceněna ve stálých cenách r. 1989.

Tab. A2.4.2 Plochy osevu, hektarové výnosy a sklizeň hlavních zemědělských plodin, 1997–2002

V tabulce jsou uvedeny hlavní skupiny zemědělských plodin nebo samostatné zemědělské plodiny, jejichž výměra je zjišťována jarním soupisem ploch osevů k 31. květnu. Plochami osevu, které se zjišťují soupisem, se rozumí jarní produktivní plocha, tj. plocha orné půdy, plocha osevu v ovocných sadech a zahradách a plocha trvalých travních porostů dočasně rozoraných a využitých pro osev, ze které se ve sledovaném roce očekává sklizeň.

Hektarový výnos je poměr sklizně a produkční plochy. Sklizeň představuje celkové množství plodiny sklizené v normální vlhkosti a čistotě, včetně podřadnějších částí využitelných např. ke krmení hospodářských zvířat (zadiny, drobných vyřazených brambor apod.), bez sazeček a semenaček. Produkční plocha do r. 2001 zahrnuje výměru, ze které byla skutečně provedena sklizeň sledované plodiny. Od r. 2002 se produkční plocha s výjimkou kukuřice na zrno, kukuřice na zeleno a na siláž a trvalých travních porostů rovná osevní ploše.

Tab. A2.4.3 Hospodářské zvířectvo, 1997–2002
Tab. A2.4.4 Intenzita chovu hospodářských zvířat, 1997–2002

Počet hospodářských zvířat se uvádí podle soupisu stavu hospodářských zvířat k 1. 4. následujícího roku (do r. 2001 včetně k 1. 3. následujícího roku).

Tab. A2.4.6 Ekologické zemědělství, 1996–2002

Ekologické zemědělství se vyznačuje:

1. šetřením přírodních zdrojů s omezeními či zákazy používání látek a postupů, které zatěžují životní prostředí,
2. chovem hospodářských zvířat v souladu s jejich etologickými požadavky a přirozenými způsoby chovu s omezeným využíváním veterinárních léčiv,
3. šetrnými zpracovatelskými postupy.

Legislativa ekologického zemědělství je upravena interním předpisem MZe ČR, a to Metodickým pokynem pro ekologické zemědělství č. j. 655/93-340 ze dne 22. 6. 1993 včetně dalších doplňků. Hospodaření subjektu, který chce označovat svoji produkci jako produkt ekologického zemědělství s garantovanou značkou BIO, je podrobeno nezávislé kontrole.

A2.5 Lesnictví

Do odvětví lesnictví se zařazují všechny organizační jednotky, jejichž činnost spočívá v zakládání, obnově a ochraně lesa, v těžbě dřeva a chovu a ochraně lesní zvěře v souvislosti s lesním provozem.

Poznámky k tabulkám:

Tab. A2.5.2 Stav a lov zvěře, 1997–2002

Stav k 31. březnu sledovaného roku. U drobné zvěře, která se může rychle namnožit, případně i umělým odchovem, mohou být odstřely větší než jarní kmenové stavy, což platí zejména pro bažanty.

A2.6 Průmysl

Průmyslovým odvětvím (dále jen průmysl) se rozumí soubor podnikatelských subjektů, které vyrábějí průmyslové výrobky s obdobným ekonomickým určením, při jejichž výrobě byly použity stejné nebo obdobné druhy surovin a materiálů nebo stejné technologické postupy. Do průmyslového odvětví se zahrnuje průmyslová činnost celého podnikatelského subjektu. Vyrábí-li podnikatelský subjekt výrobky patřící do několika odvětví, zařazuje se do toho odvětví, které kvantitativně převažuje. Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) člení průmysl na tři základní skupiny (kategorie): Dobývání nerostných surovin, Zpracovatelský průmysl a Výrobu a rozvod elektřiny, plynu a vody. Podrobnější členění pak zahrnuje 17 odvětví (subkategorií).

Základní zpravodajskou jednotkou průmyslové statistiky je podnikatelský subjekt (tj. právnická nebo fyzická osoba, která má postavení podnikatele) s převažující průmyslovou činností, zařazený podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), platné od 1. 1. 1992, do odvětví 101000 až 410020.

Poznámky k tabulkám:

Tab. A2.6.1, A2.6.2

Údaje v tabulkách jsou čerpány ze zpracování čtvrtletních statistických výkazů, přičemž se jedná o předběžné údaje za soubor podnikatelských subjektů s 20 a více zaměstnanci. Za podnikatelské subjekty s méně než 20 zaměstnanci, které nejsou zahrnuty do čtvrtletního statistického zjišťování, je v tabulce A2.6.1. uveden odhad údajů. Odhad byl zpracován na základě poznatků o této velikostní skupině z předchozích let, informací z Registru ekonomických subjektů i vývoje v příbuzných velikostních skupinách zahrnutých do čtvrtletního statistického zjišťování. Podíl podnikatelských subjektů ve velikostní skupině 0–19 zaměstnanců (odhad) na průmyslu celkem se liší podle jednotlivých ukazatelů a lze jej vypočítat z údajů v tabulce.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců zahrnuje všechny kategorie stálých, sezonních i dočasných zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli. Do počtu pracovníků (zaměstnaných osob) se zahrnují zaměstnanci v evidenčním počtu ekonomických subjektů a soukromí podnikatelé.

Mzdy zaměstnanců jsou peněžitá plnění nebo plnění formou naturální mzdy poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu zaměstnanců) za práci.

Průměrná hrubá měsíční mzda jednoho zaměstnance příslušné kategorie zaměstnanců vyjadřuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na hospodářských výsledcích a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům v evidenčním počtu podle příslušných platových a mzdových předpisů.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb představují tržby za prodej vlastní hmotné a nehmotné produkce externím odběratelům.

Tržby za prodej zboží představují tržby za prodej obchodního zboží, tj. produktů nakoupených za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu.

Výkony včetně obchodní marže zahrnují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, obchodní marži (rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady na prodané zboží), změnu stavu zásob vlastní výroby a aktivaci materiálu, zboží, služeb a dlouhodobého majetku.

Výkonová spotřeba – spotřebované nákupy (hodnota spotřebovaného materiálu a energií) a služby (externí služby, náklady na reprezentaci a drobný nehmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem).

Účetní přidaná hodnota je rozdíl mezi výkony včetně obchodní marže a výkonovou spotřebou.

Ve všech tabulkách jsou používány pojmy podvojného účetnictví, i když jsou v nich zahrnuty též údaje za podnikatelské subjekty účtující v jednoduchém účetnictví. Individuální údaje nejsou publikovány a v příslušných tabulkách jsou nahrazeny „.“.

Index průmyslové produkce

Výpočet indexu průmyslové produkce (dále IPP) – tab. A2.6.3 se opírá o měsíční výsledky statistiky produkce průmyslových výrobků a dvoustupňový váhový systém. Zobecňuje trendy průmyslové produkce postupnou agregací indexů produkce vybraných výrobků – reprezentantů (dále jen reprezentantů). Individuální indexy produkce vybraných reprezentantů, počítané z objemů jejich produkce za základní a běžné období, se agregují do dílčích indexů skupin výrobků podle jejich podílů – vah. Váhy jsou určeny podle podílu produkce reprezentanta na produkci dané skupiny výrobků, měřené metodou hrubého obratu. Tím vzniká dílčí index průmyslové produkce za danou skupinu reprezentantů. Dílčí indexy produkce dané skupiny reprezentantů se ve 2. kroku postupné agregace dále váží váhami stanovenými podle jejich podílu na vytvořené přidané hodnotě průmyslu celkem. Jde tedy o výběrový index představující vážený aritmetický průměr indexů produkce vybraných reprezentantů agregovaných pomocí dvoustupňového systému vah, a to vždy podle Laspeyresovy formule:

      Iq = 3 (iq . W) : 3 W

přičemž v 1. kroku Iq představuje dílčí objemový index skupiny,
                         iq jsou objemové indexy jednotlivých produktů,
                         W jsou stálé podíly hodnoty produktů na hodnotě produkce skupiny,

           v 2. kroku Iq je úhrnný index průmyslové produkce,
                         iq jsou dílčí objemové indexy skupin,
                         W jsou stálé váhy (podíly skupin na přidané hodnotě průmyslu).

Tento index je indikátorem měsíčních změn fixované přidané hodnoty, spočitatelným za celek i strukturovaně podle třímístného číselného znaku odpovídajících pododdílů Standardní klasifikace produkce (dále SKP). Fixovanou přidanou hodnotou se rozumí aproximace obsahu přidané hodnoty závislé pouze na změnách objemu a složení celkové průmyslové produkce, nikoli však na změnách cen a obsahu přidané hodnoty v jednotlivých průmyslových produktech.

IPP je počítán z výsledků statistických zjišťování u zpravodajských jednotek (podnikatelských subjektů) s převažující průmyslovou činností a s počtem zaměstnanců 20 a více, bez ohledu na právní formu.

Při měření vývoje průmyslové produkce se vychází z výpočtu měsíčního bazického IPP (průměrný měsíc 1995 = 100), od kterého jsou odvozeny měsíční a kumulativní meziroční IPP. Meziroční IPP se v letech 1996–2000 používal i pro výpočet indexu produktivity práce.

Všechny vypočtené IPP jsou agregovány podle kategorií, subkategorií, oddílů, pododdílů a skupin SKP a podle pěti hlavních odvětvových seskupení (Main Industrial Groupings – MIG: energie, výrobky pro mezispotřebu, investiční výrobky a výrobky dlouhodobé či krátkodobé spotřeby).

Tab. A2.6.4 a A2.6.5

Výroba vybraných výrobků

Produkce vybraných výrobků zahrnuje veškerou produkci daného výrobku nebo jejich agregátu vymezeného příslušným kódem. Jde o ukazatel typu hrubého obratu, který zahrnuje i objem produkce předané v rámci podnikatelského subjektu k další výrobě či do zásob. Obsah kódu vybraného výrobku (agregátu) je specifikován v Seznamu vybraných výrobků pro vyplnění výkazu, měsíčního Prům 2-12, který vychází ze Standardní klasifikace produkce.

Tab. A2.6.10 Celková energetická bilance, 1997–2002
Tab. A2.6.12 Bilance elektrické energie, 1997–2002

Energetická bilance je zpracovávána podle metodiky vytvořené na FSÚ.

Domácí přírodní zdroje – uvádí se těžba prvotních zdrojů paliv na úrovni odbytové těžby po prvotní úpravě, elektřina z vodních sil měřená na svorkách generátorů, teplo vyrobené v jaderných elektrárnách pro výrobu elektřiny a pro rozvod, teplo v exotermických chemických reakcích (např. teplo vznikající při výrobě kyseliny sírové), které je dále využité. Čerpání ze zásob (snížení zásob) zvyšuje disponibilní zdroje, a je proto označeno (+), doplnění zásob (zvýšení zásob) omezuje tyto zdroje a je označeno (–). Jiné zdroje (+), jiné úbytky (–) představují ostatní evidované přírůstky nebo úbytky zdrojů.

Hrubá spotřeba primárních energetických zdrojů se rovná součtu přírodních zdrojů, dovozu, množství čerpaného ze zásob a jiných zdrojů sníženého o vývoz, množství dodané na zásoby a jiný úbytek.

Bilanční rozdíly vznikají v důsledku časového posunu mezi evidencí výrobce a obchodními organizacemi a spotřebitelem. Konečná spotřeba je spotřeba paliv a energie zachycená před vstupem do spotřebičů, ve kterých se využije pro finální užitný efekt, nikoli pro výrobu jiné energie (s výjimkou druhotných energetických zdrojů).

A2.7 Stavebnictví

Do stavebních podniků se sídlem v ČR jsou od r. 1997 zahrnuty podnikatelské subjekty s převažující stavební činností (odpovídá zařazení do oddílu 45 v odvětvové klasifikaci ekonomických činností – OKEČ):

a) stavební podniky s 20 a více zaměstnanci,
b) stavební podniky s méně než 20 zaměstnanci a fyzické osoby podnikající s živnostenským oprávněním podle zákona č. 455/1991 Sb., za které se provádí měsíční odhad stavebních prací.

(Do konce r. 1996 byla hranice velikosti stavebních podniků 25 a více zaměstnanců a méně než 25 zaměstnanců.)

V objemu prací provedených podle dodavatelských smluv jsou započteny práce, které provedly dodavatelské stavební podniky pro své odběratele, a to včetně prací provedených poddodavateli. Jde tedy o součet všech výkonů (stavebních prací provedených na základě smlouvy o dodávce pro konečného uživatele) vlastních a cizích (od poddodavatelů) zúčtovaných dodavatelem konečnému uživateli (stavebníkovi). Do stavebních prací na nové výstavbě se zahrnují stavební práce na nově pořizovaném hmotném investičním majetku (zejména budovách a stavbách) pro konečného uživatele. Rekonstrukce a modernizace jsou nástavby, přístavby a stavební úpravy hmotného investičního majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů nebo rozšiřují jeho vybavenost a použitelnost. Do stavebních oprav a údržby patří stavební práce spojené se zajištěním běžné provozní funkce stavebních objektů. Do ostatních stavebních prací se zahrnují veškeré stavební práce, které nelze zahrnout do nové výstavby nebo oprav, např. demolice (na místě, kde se nebude stavět jiná stavba), stavební práce pro technický rozvoj, geologický průzkum, skrývkové práce nebo také přirážka za inženýrskou činnost a event. ostatní přirážky.

A2.8 Doprava

Do odvětví dopravy se zařazují organizační jednotky, které obstarávají přemísťování nákladů a osob.

Veřejnou dopravu tvoří:

Uváděné údaje byly získány z pravidelných statistických šetření.

Poznámky k tabulkám:

Tab. A2.8.1 Základní údaje o dopravní síti, 1997–2002

Stavební délka železničních tratí je délka průběžných kolejí. Nezapočítávají se do ní ostatní dopravní a manipulační koleje.

V rámci sítě silnic jsou uvedeny souhrnné délky silnic I., II. a III. třídy (včetně úseků ve městech a obcích zařazených do silniční sítě).

Tab. A2.8.2 Přeprava zboží a výkony nákladní dopravy podle druhů přeprav, 1997–2002
Tab. A2.8.3 Přeprava osob a výkony osobní dopravy podle druhů přeprav, 1997–2002

Objem přepravy v tunách vyjadřuje skutečnou hmotnost přepraveného zboží.

Výkony v tkm (tunový kilometr) – rovná se přepravě 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 kilometru.

Počet přepravených osob vyjadřuje počet osob přepravených veřejnou osobní dopravou.

Výkony v oskm (osobových km) – rovná se přepravě 1 cestujícího na vzdálenost 1 kilometru.

A2.9 Výdaje obyvatelstva

Výsledky jsou zpracovány za soubor 3250 domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů vybraných záměrným kvótním výběrem. Základními výběrovými znaky jsou:

Od r. 1999 se vydání domácností za zboží a služby třídí podle Klasifikace individuální spotřeby – CZ-COICOP. Podle této klasifikace se do individuální (konečné) spotřeby domácností nezahrnují investiční výdaje (výstavba domu nebo bytu) a výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata. Tyto výdaje jsou nyní vyčleněny do zvláštního oddílu vydání neklasifikovaných jako spotřební.

Poznámky k tabulkám:

Hrubá peněžní vydání nezahrnují vklady, splátky bezhotovostních půjček, splátky úvěrů a půjčky soukromým osobám.

Čistá peněžní vydání se od hrubých vydání liší o částky zdravotního a sociálního pojištění a zálohy na daň z příjmů.

A2.10 Cestovní ruch

Poznámky k tabulkám:

Tab. A2.10.1 Zahraniční cestovní ruch podle druhu dopravy, 1997–2002

Zahraniční návštěvníci jsou všechny osoby, které přijely do České republiky, tj. turisté, jednodenní návštěvníci, resp. tranzitující osoby. Údaje o výjezdech občanů České republiky do zahraničí a o příjezdech zahraničních návštěvníků do České republiky jsou zpracovávány z podkladů Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie. Počet výjezdů občanů do zahraničí a počet příjezdů zahraničních návštěvníků je na silničních a železničních přechodech zjišťován kvalifikovaným odhadem, za leteckou dopravu je uváděn jejich přesný počet.

Tab. A2.10.2 Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, 1996–2002
Tab. A2.10.3 Domácí hosté v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, 1996–2002
Tab. A2.10.4 Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu podle krajů v r. 2002

Tab. A2.10.5 Domácí hosté v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu podle krajů v r. 2002

Hosté v ubytovacím zařízení jsou osoby (včetně dětí), které použily služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování z důvodu dovolené, zájezdu, služební cesty, školení, kurzu, kongresu, sympozia, lázeňského léčebného pobytu, pobytu dětí ve škole v přírodě nebo na letních a zimních táborech. Mezi hosty se nezapočítávají osoby (občané ČR i cizinci), které používají služeb ubytovacího zařízení pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

Zahraniční hosté jsou zahraniční návštěvníci, kteří alespoň jednou přenocovali v ubytovacím zařízení sloužícím cestovnímu ruchu.

Domácí hosté jsou osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR, které alespoň jednou přenocovaly v ubytovacím zařízení sloužícím cestovnímu ruchu.

Údaje o počtu osob a počtu pobytových dnů jsou získávány ze statistického zjišťování o hostech v ubytovacích zařízeních. V tabulkách jsou do r. 1996 uvedeny pouze údaje za předložené a zpracované dotazníky.

Od r. 1997 jsou uváděny dopočtené údaje, které jsou souhrnem údajů za předložené dotazníky a dopočtených údajů za ta ubytovací zařízení, od kterých nebyl získán vyplněný dotazník nebo která nebyla zařazena do výběru.

Údaje uváděné v dřívějších vydáních Statistické ročenky životního prostředí ČR se mohou lišit v kapitolách A2.1, A2.2, A2.3, A2.6 a A2.7 od aktuálních údajů v časových řadách v důsledku změn metodiky a s tím souvisejících zpětných přepočtů dotčených údajů provedených ČSÚ.

A2 - PRODUCTION AND CONSUMPTION


The published information is fully comparable with the information given in the Statistical Yearbook of the Czech Republic.

A2.1 Gross Domestic Product

Gross domestic product (GDP) is a basic indicator used to show the output of the whole national economy. In the Czech Republic, GDP-related data are obtained from the system of national accounts. This system in the Czech Republic is based on ESA 1995 methodology (the European System of Accounts, which is the standard of national accounting in the EU).

Notes on Tables:

Two approaches are used to compile gross domestic product: the production approach and the expenditure approach.

GDP is the sum of values added in all industries of activities considered by the system of national accounting to be productive – i.e. including market and non-market services. It also includes taxes on products and imports minus subsidies on products and imports. At the same time it is the sum of expenditures on final consumption and gross capital formation plus net exports of goods and services. It is first calculated at current prices, followed by conversion into 1995 constant prices, so that trends excluding the influence of price changes can be watched.

According to the expenditure approach, individual expenditures on GDP are derived:

Final household consumption expenditure is the sum of goods and services used by households to satisfy individual needs.

Final Government consumption expenditure and final consumption expenditure of private non-profit institutions serving households (including membership organizations) are the value of goods and services, which are produced and bought by these institutions to satisfy the individual and collective needs of households. They are financed from state and local budgets as well as from other contributions.

The indicator gross fixed capital formation includes the value of acquisitions of tangible and intangible fixed assets used for productive activities minus disposals of fixed assets plus major improvements to non-produced assets. Gross capital formation through changes in inventories and reserves is calculated as the difference between entries into and withdrawals from inventories of production units.

External trade balance (exports minus imports – also referred to as net exports) is mainly based on balance of payments data.

The time series of GDP and of all other economic indicators for 1994–2002 is composed from values derived in two different ways. (1994–2000) GDP was calculated from annual national accounts and is thus accurate. The data on GDP for 2001 and 2002 equal the sum of individual quarterly estimates and will gradually be replaced by annual national accounts data.

A2.2 Employment

The data for this chapter were taken from various sources: These included surveys of the households of respondents in a selective survey of the labour force (Tab. A2.2.1) and also surveys of economic entities (combination of the methods of selective and exhaustive surveys – Tab. A2.2.2 and Tab. A2.2.3.

In the selective survey of the labour force according to the ILO (International Labour Organization) method, employed persons in the national economy are considered to be all persons that were carrying out any kind of work in an attempt to gain an income in the monitored period of time (including conscripted soldiers, persons on parent’s leave, students and apprentices fulfilling this condition). Unemployed persons are considered to include all persons that do not belong amongst employed persons, were looking for work and were willing to start work within a period of fourteen days. Inactive persons are considered to consist in all persons that are not included amongst employed and unemployed persons (including additional parent’s leave).

Workers in the national economy are considered to be employees in the registered numbers of economic entities (as their main and second jobs), in cooperative enterprises, including members of the cooperative, where membership includes employment and private entrepreneurs (only as their main jobs). Women on maternity leave, persons on parental leave, persons engaged in basic military service (including civilian), apprentices, persons working for companies on the basis of agreements to carry out work outside of an employment relationship, etc. are not included amongst workers.

Information on the numbers of employees and gross monthly wages do not include employees of economic entities that are not monitored statistically, and persons holding public positions (e.g. Members of Parliament, Senators, members of local government at all levels), etc. In contrast to the Statistical Yearbooks in previous years, the range of entities included has been extended to include a formerly unpublished part of the sector of the Ministry of Defence of CR and the Ministry of Interior of the CR.

The data on average gross monthly wages/salaries include amounts charged to pay in a given period and are given for all the persons included in the recorded number of employees of economic entities

a) the business sphere
from 1993, with 25 or more employees (in industry, trade, restaurant and accommodation facilities, in 1995 and 1996, with 100 or more employees)
from 1997 with 20 or more employees, incl. employees of private business persons not entered in the Business Index
in the financial and insurance sectors, without regard to the number of employees.
b) nonbusiness sphere, i.e. for the employees of the organizational units of the state, contributory organizations partly financed from the state budget or regional budgets and institutions, that do not make a profit (e.g. public benefit organizations, health insurance companies, etc.).

A2.3 Investments

Tangible fixed capital

The tangible fixed capital includes

a) land, buildings, structures, works of art, collections and articles of precious metals (irrespective of their acquisition price) unless they are financial investments,
b) independent movables which are valued at more than 40,000 CZK and can be used for a period of more than one year,
c) permanent tree stands for growing purposes,
d) livestock for breeding, dairy and draught animals,
e) developments of new quarries, sand pits, and clay pits, technical reclaiming and technical upgrading, unless they are part of the acquisition prices of tangible fixed assets.

Figures on tangible capital investments represent the sum of expenditures spent by reporting units on the acquisition of tangible fixed assets (by either purchase or own activity), or that were gained without payment by transfer or re-allocation.

A2.4 Agriculture

The agricultural branch includes businesses in primary agricultural plant and animal production and agricultural services. The basic inventory unit in agricultural statistics is the agricultural entity carrying out its activities according to the Branch Classification of Economic Activities, for branches 01 and 05. Beginning in 2002, all the information is monitored and recalculated (with the exception of calculation of gross agricultural production) for the agricultural sector alone without the domestic production of the population.

Notes on Tables:

Tab. A2.4.1 Gross agricultural output: 1989 constant prices, 1997–2002

The gross agricultural production in constant prices is the sum of the gross production of plant and animal products (including intermediate products). For the sake of comparability of the production of the individual agricultural products, the volume of gross agricultural production is evaluated in constant prices of 1989.

Tab. A2.4.2 Sowing areas, per hectare yields and harvest of main farm crops, 1997–2002

The table gives the main groups of agricultural products or independent agricultural products, the area of which is determined by the spring records of seeded areas as of May 31. The seeded areas, determined from the records, are understood to be the spring productive area, i.e. the area of arable land, area sown in orchards and gardens, including seeding in household gardens, and area of permanent grasslands and pastures temporarily ploughed and used for seeding, from which a harvest is expected in the given year.

The hectare yield is the ratio of the harvest and the production area. The harvest consists of the overall amount of products harvested with normal water content and cleanness, including low-quality utilization, i.e. as fodder for livestock (tailings, small potatoes, etc.), not including seed stock and seedlings. Up to 2001, the production area includes the area on which harvesting of the product of interest was actually carried out. After and including 2001, the production area, with the exception of maize for grain, maize for green feedingstuff and for silaging and permanent grasslands, is equal to the seeded area.

Tab. A2.4.3 Livestock, 1997–2002
Tab. A2.4.4 Livestock farming intensity, 1997–2002

The number of head of livestock is given on the basis of the records of the number of head of livestock as of April 1 of the subsequent year (up to 2001, including up to March 1 of the subsequent year).

Tab. A2.4.6 Organic agriculture, 1996–2002

Organic agriculture includes:

1. circumspect use of natural resources with limited or prohibited use of substances and procedures burdening the environment,
2. the breeding of domestic animals in accord with their ethological requirements and a natural manner of breeding with limited use of veterinary pharmaceuticals,
3. environment-friendly processing procedures.

The legislation for organic agriculture is governed by an internal regulation of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, Methodical Instructions for Organic Agriculture No. 655/93-340 of June 22, 1993 with subsequent amendments. The agricultural management of entities that wish to designate their products as environmentally friendly products, with the guarantee trademark BIO, is subject to independent controls.

A2.5 Forestry

Notes on Tables:

Tab. A2.5.2 Game stock and hunting, 1997–2002

Game stock and hunting as of March 31 of the relevant year. For small game, which quickly multiplies in the wild or by artificial breeding, the culling rate may be higher than the spring generic count. This applies particularly to pheasants.

A2.6 Industry

Industry includes a whole set of industrial subjects, producing products with similar economic destination where the same or similar raw materials and the same technology were applied.

The industrial branch includes the activity of the whole enterprise. If the enterprise manufactures products of different industrial branches, it is classified according to the branch of the predominant products. The branch classification of economic activities (OKEČ) divides industry into three principal categories: mining and quarrying, manufacturing, generation and distribution of electricity, gas and water. More detailed classification includes 17 branches (sub. Categories).

The basic reporting unit of the industrial statistics is the enterprise with predominant industrial activity, classified according to the classification of industrial economic branches (OKEČ) valid since 1. 1. 1992, into branches 101 000 to 410 020. It is not decisive whether the enterprise is entered in the Commercial Index.

Notes on Tables:

Tab. A2.6.1, A2.6.2

Information in the tables was obtained from processing of the quarterly statistical statements and consists in preliminary information on business entities with 20 or more employees. Information is estimated for business entities with less than 20 employees that are not included in the quarterly statistics and is given in Tab. A2.6.1. This estimate was drawn up on the basis of information on this group for previous years, information from the Register of Economic Entities and trends in related groups included in the quarterly statistics. The fraction of business entities in the size group of 0–19 employees (estimate) for industry as a whole differs according to the individual indicators and can be calculated from the information in the table.

The average registered number of workers includes all categories of permanent, seasonal and temporary employees employed in the company. The number of workers (employed persons) includes employees in the registered number of economic entities and private entrepreneurs.

The wages of employees consist in the monetary fulfillment or fulfillment in the form of natural wages provided by employers to employees (entered in the registered number of employees) for work.

The average gross monthly salary of one employee in the given category includes all employment incomes (basic salary, personal payments and special payments, bonuses and rewards, shares in economic results and salary substitutes) that were accounted to the registered number of employees, according to the pertinent wage and salary regulations.

Income from sale of own goods and services consist in revenues from sales of one’s own tangible and intangible production to external customers.

Revenues from sale of goods consist in revenues for sales of commercial goods, i.e. products purchased for the purpose of further sale in an unaltered state.

Outputs including the trade margin include revenues for the sale of one’s own products and services, commercial margin (difference between revenues for sales of goods and costs of the goods sold), changes in the stocks of one’s own production and activation of material, goods, services and long-term property.

Output consumption consumed purchases (the value of consumed material and energy) and services (external services, costs for representation and minor intangible property, for which the accounting unit has decided that it is not long-term property).

Accounting value added is the differences between outputs including the business margin and the output consumption.

All the tables employ the concept of double-entry accounting, although they also include information for business entities keeping accounts in the single-entry accounting system. Individual data are not published and are replaced in the relevant tables.

Industrial production index

Calculation of the industrial production index (IPI) – Tab. A2.6.3 is based on the monthly results of the statistics of the production of industrial products and a two-stage weighting system. It describes general trends in industrial production through gradual aggregation of the indices of production of selected products – representatives (hereinafter representatives). The individual production indices of selected representatives, calculated from the production volumes for the basic and current period, are aggregated into individual indices for groups of products according to their fractions – weights. The weights are determined according to the fraction of production of the representative in the production of the given group of products, measured by the gross turnover method. This yields individual industrial production indices for the given group of representatives. In the 2nd step, the individual production indices of a particular group of representatives are then weighted by the weights determined according to their fraction in the created added value for industry as a whole. This is thus a selection index corresponding to a weighted arithmetic production index for selected representatives aggregated using a two-stage weighting system, using the Laspeyres formula:

      Iq = 3 (iq . W) : 3W

where in the 1st step Iq constitutes the partial volume index of the group,
                              iq is the volume index of the individual products,
                              W is the permanent fractions of the values of the products in the value of the production in the group,

         in the 2nd step Iq is the summary industrial production index,
                              iq are the individual volume indices of the group,
                              W are the constant weights (the fraction of the group in the added value of industry).

This index is an indicator of the monthly changes in the fixed added value, calculated for the whole and structured according to the three-digit numerical symbol corresponding to the subsection of the Standard Production Classification (hereinafter SPC). Fixed added value means approximation of the added value content dependent only on changes in volume and composition of overall industrial production, but not on price changes and the content of the added value in the individual industrial products.

IPI is calculated from the results of statistical determination by the reporting units (business entities) with predominantly industrial activity and with 20 or more employees, without regard to the legal form.

Measurement of the trends in industrial production is based on calculation of the monthly basic IPI (average month in 1995 = 100), from which the monthly and cummulative interannual IPI values are derived. In 1996–2000, the inter-annual IPI values were also used for calculation of the working productivity index.

All the calculated IPI values are aggregated according to category, subcategory, section, subsection and SPC group and according to 5 Main Industrial Groupings – MIG: energy, products for intermediate consumption, investment products, long-term consumption products and short-term consumption products).

Tab. A2.6.4 and A2.6.5

Production of selected products

Production of selected products includes total production of the given product or their aggregate defined by the pertinent code. It is an indicator of gross turn-over, which also includes the volume of production passed through so as to further production or stock. The code content of the chosen product (aggregate) is specified in the List of chosen products for filling the form months Prům 2-12, derived from the Standard Production Classification.

Tab. A2.6.10 Overall energy balance sheet, 1997–2002
Tab. A2.6.12 Balance of electric power, 1997–2002

The energy balance is processed using the method established at FSÚ.

Domestic natural resources – include the extraction of primary resources of fuel for sale (after primary treatment), generation of hydro-electricity as measured at generator terminals, heat produced in nuclear power plants for generation of electricity and for distribution, and heat released by exothermal chemical reaction, which is further used (e.g. heat from sulfuric acid production). Withdrawal from reserve stocks (decrease of stocks) increases disposable resources and is thus designated as (+); replenishing of stocks limits these resources and is designated as (–). Other sources (+), other decreases (–) correspond to the other registered increases or decreases in resources.

Gross consumption of primary energy resources equals the sum of natural resources, imports, consumed inventories and other resources minus exports, supplied to inventories and any other decrease.

Balance differences occur as the result of different dates (times) in records of the manufactured items, trading organizations and users. The final consumption is the consumption of fuel and energy as measured immediately before entering the device to generate the final effect, but not to produce any other type of energy in the device (with the exception of secondary sources of energy).

A2.7 Construction

Enterprises with predominant construction activity have been classified since 1997 among construction enterprises located in the Czech Republic (corresponding to classification in section 45 of Branch Classification of Economic Activities /OKEČ/):

a) construction enterprises with 20 or more employees,
b) construction enterprises with less than 20 employees and natural persons with business permits pursuant to Act No. 455/1991 Coll., for whom monthly estimations of construction work are performed.

(Until the year 1996, the size categories of construction enterprises were 25 and more employees and less than 25 employees.)

The output by contractors and sub-contractors includes all work performed by construction enterprises – contractors for their customers, including work carried out by sub-contractors. Hence, this indicator is the sum of all outputs (i.e., of construction work done on the basis of contracts for deliveries for final users) – by both contractors and sub-contractors invoiced by the contractor to the final user. New construction comprises the value of the work whose results are newly acquired tangible fixed assets (especially buildings and structures) for final users. Modernization and reconstruction include extensions of and modifications to tangible fixed assets which result in an alteration of their original purpose or technical parameters or in broader use and better equipment. Construction repairs and maintenance include construction work needed to ensure that buildings and structures maintain the function for which they were designed. Other construction work embraces all construction work that cannot be classified as new or repair construction, such as demolition work where no construction follows, work performed for technical development, geological surveys, stripping work and also includes surcharges for engineering activities and, where pertinent, other surcharges.

A2.8 Transport

The transport branch includes organizational units providing the transportation of freight and persons.

Public transport consists of:

  • road transportation (not including transportation between sidings and railway service, trains),
  • highway transportation,
  • municipal mass transportation,
  • inland water transportation,
  • air transportation.

The information was obtained from regular statistical studies.

The major portion of the information given on transport was obtained from regular statistical surveys. Information on the road network and the number of motor vehicles was obtained from external sources (Road Databank Ostrava, Police Headquarters of the CR). The figures on rail transport have been newly released since 1999 for all rail transport in the CR (including small-sized carriers).

Notes on Tables:

Tab. A2.8.1 Transport network: basic data, 1997–2002

The construction length of railway tracks is the length of through tracks. It does not include the lengths of other transportation and handling tracks.

In the framework of the highway network, the summary length of highways in classes I, II and II is given (including sections in cities and towns included in the highway network).

Tab. A2.8.2 Tonnage of goods carried and goods transport performance by type, 1997–2002
Tab. A2.8.3 Persons transported and passenger transport performance by type, 1997–2002

The volume transported in tons corresponds to the actual weight of transported goods.

Output in tkm – (ton kilometres) – corresponds to transport of 1 ton of freight over a distance of 1 kilometre.

The number of transported persons corresponds to the number of persons transported by public passenger transport.

Output in perskm (person kilometers) – corresponds to transport of 1 passenger over a distance of 1 kilometre.

Output in person km (pers.km) was obtained on the basis of calculation from the number of actually transported persons and the number of km covered).

A2.9 Expenditures of the Population

The results were processed for a set of 3250 households of the surveyed set of statistics of family accounts selected by an intentional quota selection system. The basic selection characteristics are as follows:

  • the social group of the household, which is determined according to the social standing of the persons at the head of the household, disregarding the economic activity of the other members,
  • the net monetary income per person, which is defined for the purposes of this selection as the gross income decreased by income tax and contributions for health care and social security insurance. This income is not considered to include withdrawals of savings, loans and credit.
  • number of dependent children in the households of economically active individuals, or the number of persons and their sex for households of pensioners.

Since 1999, household expenditures for goods and services are classified according to the Classification of Individual Consumption CZ-COICOP. According to this classification, individual consumption does not include investment expenditures (construction of houses or apartments) and expenditures connected with care for a vegetable garden and domestic animals. These expenditures are now classified in a special section of expenditures not classified as consumption.

Notes on Tables:

Gross monetary expenditures do not include deposits, payments on noncash loans, and payments on credit and loans by private individuals.

Net monetary expenditures differ from gross expenditures by the sum paid for health care and social security insurance and down-payments on income tax.

A2.10 Tourism

Notes on Tables:

Tab. A2.10.1 Foreign tourism: by type of transport, 1997–2002

Foreign visitors are all persons who entered the Czech Republic, i.e. tourists, same-day visitors or persons in transit. Data on departures of Czech residents abroad and arrivals of foreign residents in the Czech Republic are based on sources from the Police of the Czech Republic, Directorate of the Alien and Border Police. Information on the number of departures of Czech residents abroad and arrivals of foreigners by road and rail is based on an expert estimate at border crossings; the numbers of passengers by air are exact.

Tab. A2.10.2 Foreign guests in tourist accommodation facilities, 1996–2002
Tab. A2.10.3 Domestic guests in tourist accommodation facilities, 1996–2002
Tab. A2.10.4 Foreign guests in collective tourist accommodation facilities: by region, 2002
Tab. A2.10.5 Domestic guests in collective tourist accommodation facilities: by region, 2002

Guests at accommodation facilities are persons (including children) who used the services of an accommodation facilities for the purpose of a stay due to holiday, outing, business trip, training, course, congress, symposium, therapeutical stay at a spa, stay of children at schools in nature or at summer or winter camps. Guests do not include persons (Czech residents or foreigners) who use the services of an accommodation facilities for the purpose of a stay due to employment.

Foreign guests are foreign visitors who spent at least one night at a tourist accommodation facilities.

Domestic guests are Czech residents who spent at least one night at a tourist accommodation facilities.

Data on the number of persons and days of stay are taken from a statistical survey on guests at accommodation facilities. Up to 1996, tables indicate only data from presented and processed questionnaires.

Since 1997, data from supplementary calculations based on summarized data from questionnaires and on additional data are given, taking into account accommodation facilities that did not submit completed forms or that were not included in the sample.

Data given in previous editions of the Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic may differ in Chapters A2.1, A2.2, A2.3, A2.6 and A2.7 from data presented now in the description of time development, due to changes in methodology and to resulting recalculation of the respective data by ČSÚ.


A2.1  Hrubý domácí produkt
          Gross Domestic Product

Tab. A2.1.1 Hrubý domácí produkt, 1994-2002
Gross Domestic Product, 1994-2002

HDP    GDP

1994

1995

1996

1997

19981)

1999

2000

20012)

20022)

v mld. Kč běžných cen
CZK, bn current prices

1 182,8

1 381,0

1 567,0

1 679,9

1 839,1

1 902,3

1 984,8

2 175,2

2 275,6

Index (předchozí rok = 100)
Index (Previous year = 100)

115,9

116,8

113,5

107,2

109,5

103,4

104,3

109,6

104,6

Ve stálých cenách r. 1995
v mld. Kč
1995 constant prices CZK bn

1 303,6

1 381,0

1 440,4

1 429,3

1 414,4

1 421,0

1467,3

1 512,6

1 542,2

Index (předchozí rok = 100)
Index (Previous year = 100)

102,2

105,9

104,3

 99,2

98,8

 100,5

103,3

103,1

102,0

Index (rok 1990 = 100)
Index (1990 = 100)

89,9

95,3

99,4

98,6

97,6

98,1

101,2

104,4

106,4

HDP na 1 obyvatele3)
Per capita GDP3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   metoda směnného kurzu
   exchange rate method

3 976

5 036

5 598

5 141

5 535

5 347

5 007

5 593

6 815

   metoda kupní síly
   purchase power method

11 269

12 205

12 995

13 162

13 196

13 661

14 416

15 285

15 797

1) Vzhledem k tomu, že revize národních účtů z června 2002 byla zpětně realizována pouze do r. 1998, meziroční indexy 1998/1997 mají sníženou vypovídací schopnost.
Because revision of national accounts data in June 2002 was realized only back to 1998, the interannual indexes 1998/1997 are less exact.

2) součet čtvrtletních odhadů
Sum of quarterly estimates

3) v USD, běžné ceny
USD, current prices

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.1.2 Výdaje na HDP v běžných cenách, 1994-2002
GDP Expenditures at current prices, 1994-2002

HDP    GDP

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

20011)

20021)

 mld. Kč        CZK, bn

Konečná spotřeba celkem
Total Final Consumption

862,5

976,7

1 130,7

1 232,4

1 308,6

1 392,5

1 462,4

1 591,6

1 687,7

   Spotřeba domácností
   Households Consumption

599,5

692,1

807,3

888,0

952,0

1 006,6

1 059,6

1 140,3

1 183,9

   Spotřeba vlády
   Government Consumption

255,5

275,0

312,5

332,5

342,4

373,3

388,3

436,0

487,1

   Spotřeba neziskových institucí
   NPISH Consumption

7,5

9,6

10,9

11,9

14,2

12,6

14,5

15,3

16,7

Tvorba hrubého kapitálu celkem
Gross Capital Formation

352,0

470,0

536,6

547,4

552,6

534,1

588,7

642,3

640,5

   Tvorba hrubého fixního kapitálu
   Gross Fixed Capital Formation

339,8

442,4

500,6

514,5

535,5

528,3

561,5

603,3

599,3

   Změna stavu zásob a čisté
   pořízení cenností
   Changes in Inventories and
   Net Acquisitions of Valuables

12,2

27,6

36,0

32,9

17,1

5,8

27,2

39,0

41,2

Saldo zahraničního obchodu
Net Exports

–31,7

–65,7

–100,3

–99,9

–22,1

–24,3

–66,3

–58,7

–52,6

   Vývoz zboží a služeb
   Exports of Goods and Services

597,1

740,8

823,3

949,7

1 080,9

1 152,6

1 385,9

1 539,3

1 483,0

   Dovoz zboží a služeb
   Imports of Goods and Services

628,8

806,5

923,6

1 049,6

1 103,0

1 176,9

1 452,2

1 598,0

1 535,6

1) součet čtvrtletních odhadů
Sum of quarterly estimates

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.1.3 Výdaje na HDP ve stálých cenách r. 1995, 1994-2002
GDP Expenditures at 1995 constant prices, 1994-2002

HDP    GDP

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

20011)

20021)

mld. Kč        CZK, bn

Konečná spotřeba celkem
Total Final Consumption

950,0

976,7

1 042,2

1 047,9

1 023,4

1 042,3

1 059,0

1 102,1

1 150,7

   Spotřeba domácností
   Household Consumption

654,2

692,1

747,1

765,0

751,2

765,6

783,5

813,1

845,1

   Spotřeba vlády
   Government Consumption

287,3

275,0

284,9

272,4

260,3

266,2

263,6

277,7

293,5

   Spotřeba neziskových institucí
   NPISH Consumption

8,5

9,6

10,2

10,5

11,9

10,5

11,9

11,3

12,1

Tvorba hrubého kapitálu celkem
Gross Capital Formation

384,0

470,0

510,5

494,2

481,4

467,4

511,2

547,8

554,9

   Tvorba hrubého fixního kapitálu
   Gross Fixed Capital Formation

369,2

442,4

478,5

464,7

467,9

463,1

487,9

514,9

518,2

   Změna stavu zásob a čisté
   pořízení cenností
   Changes in Inventories and
   Net Acquisitions of Valuables

14,8

27,6

32,0

29,5

13,5

4,3

23,3

32,9

36,7

Saldo zahraničního obchodu
Net Exports

–30,5

–65,7

–112,3

–112,8

–90,4

–88,7

–102,9

–137,3

–163,4

   Vývoz zboží a služeb
   Exports of Goods and Services

635,0

740,8

801,9

875,2

962,6

1 021,3

1 195,5

1 337,4

1 374,4

   Dovoz zboží a služeb
   Imports of Goods and Services

665,5

806,5

914,2

988,0

1 053,0

1 110,0

1 298,4

1 474,7

1 537,8

1) součet čtvrtletních odhadů
Sum of quarterly estimates

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.1.4 Odvětvová struktura HDP v běžných cenách, 1994-2002
GDP by Kind of Activity at current prices, 1994-2002

HDP
GDP

ESA 95

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

20011)

20021)

mld. Kč        CZK, bn

HDP v kupních cenách
GDP at purchasers’ prices

B.1g

1 182,8

1 381,0

1 567,0

1 679,9

1 839,1

1 902,3

1 984,8

2 175,2

2 275,6

Daně z produktů minus dotace na produkty
Taxes on Products less Subsidies on Products

D.21-D.31

133,1

157,3

175,7

178,8

189,9

206,0

214,4

223,5

227,3

FISIM
FISIM

P.119

68,6

66,9

58,5

63,3

68,9

66,2

69,7

49,5

60,5

HDP v základních cenách včetně FISIM
GDP at basic prices incl. FISIM

A,...,P

1 118,3

1 290,6

1 449,8

1 564,4

1 718,1

1 762,5

1 840,1

2 001,2

2 108,8

v tom:
of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   zemědělství, lesnictví, rybolov
   Agriculture, Forestry, Fishing

A,B

55,3

60,5

70,2

69,3

79,7

73,8

79,1

86,9

77,6

   průmysl
   Industry

C,D,E

375,4

429,2

511,6

534,1

557,8

560,3

593,7

655,1

671,7

   stavebnictví
   Construction

F

82,4

111,6

111,8

125,2

123,4

127,1

130,9

134,7

138,6

   obchod, opravy, pohostinství, ubytování
   Trade, Repairs, Hotels, Restaurants

G,H

155,6

194,2

212,2

239,3

272,1

287,8

303,9

338,6

354,5

   doprava, spoje
   Transport, Communication

I

93,7

104,9

111,7

127,9

143,5

141,8

149,4

169,0

189,2

   peněžnictví a pojišťovnictví
   Financial Intermediation Services

J

64,7

60,9

57,2

57,2

91,2

86,3

82,9

73,2

85,6

   komerční služby
   Business Services

K

137,6

149,8

164,1

178,5

206,8

212,7

223,2

240,2

264,8

   ostatní služby
   Other service activities

L,...,P

153,6

179,5

211,0

232,9

243,6

272,7

277,0

303,5

326,8

1) součet čtvrtletních odhadů
Sum of quarterly estimates

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ

Tab. A2.1.5 Odvětvová struktura HDP ve stálých cenách r. 1995, 1994-2002
GDP by Kind of Activity at 1995 constant prices, 1994-2002

HDP
GDP

ESA 95

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

20011)

20021)

mld. Kč        CZK, bn

HDP v kupních cenách
GDP at purchasers’ prices

B.1g

1 303,6

1 381,0

1 440,4

1 429,3

1 414,4

1 421,0

1 467,3

1 512,6

1 542,2

Daně minus dotace
Taxes less Subsidies

D.21-D.3

136,4

157,3

171,5

169,7

172,4

174,0

177,4

183,0

184,5

FISIM
FISIM

P.119

60,2

66,9

78,1

82,9

84,1

90,1

89,6

94,3

96,6

HDP v základních cenách včetně FISIM
GDP at basic prices incl. FISIM

A,...,P

1 227,4

1 290,6

1 347,0

1 342,5

1 326,1

1 337,1

1379,5

1 423,9

1 454,3

v tom:
of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   zemědělství, lesnictví, rybolov
   Agriculture, Forestry, Fishing

A,B

63,6

60,5

64,6

63,0

69,5

80,1

79,0

78,3

81,8

   průmysl
   Industry

C,D,E

399,5

429,2

498,7

497,8

454,3

444,9

486,4

489,8

487,6

   stavebnictví
   Construction

F

92,6

111,7

91,4

83,8

67,7

66,4

62,2

54,4

49,9

   obchod, opravy, pohostinství, ubytování
   Trade, Repairs, Hotels, Restaurants

G,H

180,3

194,1

194,0

202,2

222,1

222,5

225,2

240,8

260,9

   doprava, spoje
   Transport, Communication

I

103,2

104,9

103,3

109,2

113,9

115,7

125,2

144,1

160,9

   peněžnictví a pojišťovnictví
   Financial Intermediation Services

J

55,5

60,9

73,0

75,3

92,0

91,6

83,1

93,7

93,4

   komerční služby
   Business Services

K

156,0

149,8

139,5

136,9

142,7

150,1

161,6

165,3

168,0

   ostatní služby
   Other Service Activities

L,...,P

176,7

179,5

182,5

174,3

163,9

165,8

156,8

157,5

151,8

1) součet čtvrtletních odhadů
Sum of quarterly estimates

Zdroj: ČSÚ
Source: ČSÚ