Věstník MŽP 03/00


REZORTNÍ PŘEDPISY

2. Přílohy II “Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR” na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1. 1. 2000

3. Dodatek č. 6 k Přílohám Směrnice Ministerstva ži votního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným  od 1. 1. 1999

4. Dodatek č. 7 k Přílohám Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platných  od 1. 1. 1999

SDĚLENÍ

5. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí

6. Sdělení odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 12. 1999

7. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí