Dodatek č. 6

k Přílohám Směrnice Ministerstva životního prostředí
o poskytování finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 1. 1999

A)  Dodatek k Příloze č. I.1, části 6. Podpora vybraných pánevních okresů severozápadních Čech postižených předchozí těžbou uhlí

Do Přílohy č. I.1, části 6. Podpora vybraných pánevních okresů severozápadních Čech postižených předchozí těžbou uhlí, schválené v Dodatku č. 5 k Přílohám I Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platným od 1. 1. 1999, do článku I. Dílčí programy, mezi okresy, pro které je podpora v programech 6.1. až 6.6. určena, se doplňuje

okres Ústí nad Labem.

 

B)  Dodatek k Příloze č. I.1, části 3. Ochrana přírody, krajiny, ochrana půdy a ochrana a využívání přírodních zdrojů, programu 3.1.9. Zajištění nebo likvidace starých důlních s výstupy metanu

Do Přílohy č. I.1, části 3. Ochrana přírody, krajiny, ochrana půdy a ochrana a využívání přírodních zdrojů, programu 3.1.9. Zajištění nebo likvidace starých důlních děl s výstupy metanu, schváleném v Dodatku č. 5 k Přílohám I Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platným od 1. 1. 1999, se na konec prvního odstavce doplňuje věta

Do základu pro výpočet podpory (čl. 5, odst. 2 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR) se výjimečně započítávají celkové náklady na realizaci opatření včetně nákladů na průzkum, monitoring, přípravnou a projektovou dokumentaci a nákladů na stroje a zařízení nezabudované do stavby.

V Praze dne 23.12.1999

          RNDr. Miloš Kužvart, v.r.

          ministr životního prostředí