VĚSTNÍK ministerstva Životního prostŘedí
Březen 2000 – Ročník X – Částka 3
REZORTNÍ PŘEDPISY

 

Přílohy II

“Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR”
na opatření v rámci Státního programu na podporu
úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
platné od 1. 1. 2000

 

Cílem programů vyhlášených těmito Přílohami Směrnice je v souladu s usnesením vlády ČR č. 1261 ze dne 29. 11. 1999 zabezpečení realizace “Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2000". Přílohy rozpracovávají usnesení vlády a přizpůsobují je hospodářským podmínkám v roce 2000. V souladu s meziresortní koordinací “Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie”, podporuje Fond převážně projekty zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Přílohy:

Příloha č. II.1 -  Specifikace opatření, na která bude SFŽP ČR přijímat žádosti

Příloha č. II.2 - Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

Příloha č. II.3 - Formulář žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR

Příloha č. II.4 - Výpočet ukazatele dluhové služby

Příloha č. II.5 - Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti podporu ze SFŽP ČR

Příloha č. II.6 - Odborný posudek

Příloha č. II.7 - Adresář

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu:

Pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond) na realizaci opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu.

Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie se předkládají přímo ve formě Žádosti se všemi stanovenými podklady podle přílohy č. II.5. U dílčích programů 4.A.b. a 5.A.b. je součástí těchto podkladů i energetický audit. U dílčího programu 1.A.b. je součástí těchto podkladů i vyjádření EKIS nebo jiného kompetentního subjektu ve smyslu dílčího programu 1.A.b.

Žádosti uplatněné kategorií žadatelů E (obyvatelstvo-fyzické osoby nepodnikající) budou registrovány pouze při splnění vyhlášených kritérií a budou hodnoceny zjednodušeným postupem (ekologické přínosy a náklady na odstranění jednotky znečištění). Žádosti o podporu v rámci dílčích programů 1.A.b., 4.A.b. a 5.A.b. předkládá Fond Radě Fondu ve formě jmenovitého seznamu žádostí s uvedením navrhované výše podpory u každé žádosti.

Ostatní žádosti s úplnými údaji, doložené všemi stanovenými doklady, budou registrovány. Registrované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení, a to v každém vyhlášeném programu dle stanovených kritérií.

Vyhodnocené žádosti budou předloženy Radě Fondu. Žádosti splňující podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o podpoře. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

Neinvestiční projekty v oblasti využívání OZE v programech 1.B., 2.B.,3.B. budou posuzovány podle Směrnice čl. 2 bod 3.

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem podaným od 1. 1. 2000.

          RNDr. Miloš Kužvart v.r.
          ministr životního prostředí ČR

 

Příloha č. II.1

Specifikace opatření, Na která BUDE SFŽP ČR

PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude proveden samostatný výběr a hodnocení akcí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

Základní typy opatření, která budou podporována:

 

Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie

1.  Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie

1.A.a.  Podpora investic do náhrady pevných a kapalných fosilních paliv při vytápění a ohřevu TUV biomasou, případně v kombinaci se solárním systémem pro byty, rodinné domky a obytné budovy, včetně objektů občanské vybavenosti a sociální péče i zařízení pro hromadnou rekreaci. Podpora investic do vytápění biomasou (případně v kombinaci se solárním systémem) v budovaných bytech, rodinných domcích a obytných budovách, včetně objektů občanské vybavenosti a sociální péče i zařízení pro hromadnou rekreaci.

Jde výhradně o lokální systémy zajišťující dodávku tepla, případně teplé užitkové vody (TUV) pro jeden nebo malou skupinu objektů. Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory bude instalace moderního kotle s garantovanými parametry spalování, garantovanými emisemi, minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu (vše musí být doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra – výzkumný ústav, vysoká škola apod.), ověřená likvidace starého kotle na spalování pevných nebo kapalných fosilních paliv. Vztahuje se na oblasti, kde nebude podle platného územního plánu v dlouhodobém výhledu realizována výstavba teplárenské sítě. Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a značku “Czech made”. Při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW je podmínkou poskytnutí podpory doklad o zajištění dlouhodobé dodávky paliva. Podmínkou pro poskytnutí podpory je i to, že zdroj tepla navrhovaný k instalaci má takové vlastnosti a výkonové parametry, které odpovídají tepelně technickým vlastnostem objektu kde je tento zdroj instalován, charakteristikám otopné soustavy a případně v budoucnu umožní zlepšení tepelně technických vlastností budovy (zateplení atd.)

1.A.b.  Podpora investic do náhrady pevných a kapalných fosilních paliv při vytápění a ohřevu TUV biomasou, případně v kombinaci se solárním systémem pro byty a rodinné domky kategorie žadatelů E. Podpora investic do vytápění biomasou (případně v kombinaci se solárním systémem) v nově budovaných bytech a rodinných domcích kategorie žadatelů E (obyvatelstvo–fyzické osoby nepodnikající).

Jde výhradně o lokální systémy zajišťující dodávku tepla, případně teplé užitkové vody (TUV) pro jeden nebo malou skupinu objektů pro kategorii žadatelů E. V rámci tohoto dílčího programu bude poskytována podpora na základě splnění předem stanovených kritérií. Podpora však bude poskytována pouze do vyčerpání disponibilních finančních prostředků pro daný rok. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podmínkou získání podpory v rámci dílčího programu 1.A.b. je splnění těchto kritérií:

- vyjádření EKIS nebo jiného kompetentního subjektu, že zdroj tepla navrhovaný k instalaci má takové vlastnosti a výkonové parametry, které odpovídají tepelně technickým vlastnostem objektu kde je tento zdroj instalován, charakteristikám otopné soustavy a případně v budoucnu umožní zlepšení tepelně technických vlastností budovy (zateplení atd.) – toto vyjádření je pro účely dílčího programu 1.A.b. odborným posudkem ve smyslu § 4, odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb.

- vyjádření OÚ, že v lokalitě nebude podle platného územního plánu v dlouhodobém výhledu realizována výstavba teplárenské sítě.

- instalace moderního kotle s certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola apod.) pro spalování biomasy s minimální 80% účinností.

- ověřená likvidace starého kotle na spalování pevných nebo kapalných fosilních paliv, doložena čestným prohlášením investora .

Žadateli kategorie E bude přiznaná podpora převedena až po té, co na podpořenou investici prokazatelně použije finanční prostředky z jiného zdroje, a to ve výši nejméně 50 % základu pro výpočet podpory. Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a “Czech made”.

2.A.  Podpora investic do náhrady vytápění pevnými a kapalnými fosilními palivy, nebo elektrickými přímotopy v komunální sféře centrálními systémy zásobování teplem a TUV z obnovitelných zdrojů energie.

Výstavba nebo rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem (CZT) z obnovitelných zdrojů představuje pro lokality, kde je dostatečný energetický potenciál, velmi dobrou alternativu. Podpora se vztahuje i na soustavu rozvodů tepla. Preferovány budou systémy se společnou výrobou tepla a elektrické energie.

Tento program se vztahuje na obce nebo jejich části. Investorem výstavby nebo rekonstrukce takových CZT (a tedy příjemcem podpory) bude proto prakticky vždy obec. Obce by měly i nadále zůstat vlastníky minimálně rozvodných sítí tepla, ale lépe i vlastníky nebo alespoň spoluvlastníky zdrojových částí (v kombinaci s producenty biomasy, případně většími odběrateli). Vlastní chod systému lze pak zajistit prostřednictvím účelově vytvořených subjektů nebo na komerční bázi.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je optimální skladba zdrojové části systému CZT v závislosti na charakteru provozu a jednotek zdrojové části. Podpora bude poskytována pouze na technologii s garantovanými parametry doloženými certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola apod.). Podmínkou je rovněž koncepce vytápění a přípravy TUV s celoročním provozem, ověřená likvidace starých kotlů na spalování pevných nebo kapalných fosilních paliv a soulad projektů s energetickou koncepcí obce respektive regionu. Podmínkou pro poskytnutí podpory je rovněž předložení dokladu o zajištění odběru vyrobeného tepla (viz kapitola III). Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a značku “Czech made”. V případě projektů na využití biomasy je podmínkou poskytnutí podpory doklad o zajištění dlouhodobé dodávky paliva.

V rámci dílčího programu 2.A budou v případě využívání jako paliva energetických rostlin přednostně podporovány projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie v lokalitách, kde bude cílevědomé pěstování energetických rostlin řešit obecné problémy zemědělství v marginálních podmínkách a výstavba zdroje využívajícího takto vypěstovanou biomasu vyřeší zásobování teplem oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojů. Tj. v rámci tohoto programu budou přednostně podporovány projekty z oblastí, kde bude v rámci podpůrných programů MZe podpořeno pěstování energetické biomasy. A naopak - MZe bude přednostně podporovat pěstování energetické biomasy v oblastech, kde budou budovány v rámci programu 2.A. systémy centrálního zásobování teplem. Viz též program C.1.1. Ministerstva zemědělství.

3.A.  Podpora využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví, v objektech rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru.

Jedná se o náhradu nebo částečnou náhradu spalování pevných nebo kapalných fosilních paliv a přímotopného elektrického vytápění, včetně ohřevu TUV zařízeními na využívání obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy), případně o zavedení těchto zařízení na využití obnovitelných zdrojů tepla v nově budovaných objektech. Dále se jedná o instalace demonstračních fotovoltaických zařízení malých výkonů ve školských zařízeních v rámci akce “Slunce do škol”. Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je instalace moderního zařízení s garantovanými parametry (u kotle na biomasu garantovanými parametry spalování a emisemi, minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu), u tepelného čerpadla průměrný roční topný faktor minimálně 3,0, u solárních kolektorů optická účinnost minimálně 80 % při jejich klidové teplotě +115 oC a teplotě vzduchu +25 oC a použití kolektorů vhodných pro celoroční provoz – vše musí být doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra - výzkumný ústav, vysoká škola apod.), koncepce vytápění nebo ohřevu TUV s celoročním provozem (toto omezení neplatí pro solární systémy), ověřená likvidace starého kotle na spalování pevných nebo kapalných fosilních paliv (neplatí pro solární systémy a tepelná čerpadla). Podmínkou je i to, že v dlouhodobém výhledu nebude podle platného územního plánu v lokalitě realizována výstavba teplárenské sítě (neplatí pro solární systémy). U tepelných čerpadel se doporučuje nízkoteplotní otopný systém. Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a značku “Czech made”. V případě projektů na využití biomasy je při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW podmínkou poskytnutí podpory doklad o zajištění dlouhodobé dodávky paliva.

Podpora využití obnovitelných zdrojů energie v účelových zařízeních neziskového sektoru v rámci dílčího programu 3.A. se vztahuje výhradně na kombinaci podpory s dílčím programem 2.B. a výhradně na solární systémy. S dílčím programem 2.B. lze spojit žádost k programu 3.A. v případě, že žadatel (nezisková nevládní organizace) prokáže splnění kritérií obou programů a instalace solárního systému bude provedena tak, aby bylo možné jej transparentně představovat veřejnosti, včetně měření aktuální výroby energie, teploty vody v zásobníku apod.

Před uzavřením smlouvy o podpoře mezi právním subjektem zřízeným MŠMT a Státním fondem životního prostředí bude návrh této smlouvy předkládán k vyjádření MŠMT z hlediska optimalizace sítě škol a školských zařízení.

4.A.a. Podpora investic do částečné náhrady nebo náhrady vytápění elektrickými přímotopy a pevnými či kapalnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách (včetně rodinných domků) a budovách občanské vybavenosti (včetně sociální péče). Podpora investic do vytápění tepelnými čerpadly v nově budovaných obytných budovách (včetně rodinných domků) a budovách občanské vybavenosti (včetně sociální péče).

Jde výhradě o lokální tepelná čerpadla pro vytápění jednoho nebo malé skupiny objektů případně v kombinaci s jiným zdrojem. Výkon tepelného čerpadla musí respektovat tepelné ztráty objektu (doporučené hodnoty by neměly být větší než 50 - 70 W na 1m2 vytápěné plochy). Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto nebudou součástí základu pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou též případné dodatečné investice vyvolané instalací tepelného čerpadla (zejména investice do otopného systému apod.).

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je splnění současně platných standardů pro zateplení budov, volba systému tepelného čerpadla odpovídající místnímu potenciálu, jeho vhodné zasazení do topné soustavy (celoroční provoz, tzn. zejména bezpodmínečné zajištění ohřevu TUV, napojení na nízkoteplotní otopný systém cca 55/45 oC) a použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem 3,0, doloženým certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola apod.). Další podmínkou je, že v dlouhodobém výhledu nebude podle platného územního plánu v daném místě realizována výstavba teplárenské sítě. Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a značku “Czech made”.

Také v případě investic do vytápění tepelnými čerpadly v nově budovaných objektech je možná též kombinace tepelného čerpadla s jiným zdrojem tepla. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou v tomto případě základem pro výpočet podpory ve všech případech kombinací výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.).

4.A.b.  Podpora investic do náhrady nebo částečné náhrady vytápění elektrickými přímotopy a pevnými či kapalnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách (včetně rodinných domků) kategorie žadatelů E (obyvatelstvo-fyzické osoby nepodnikající). Podpora investic do vytápění tepelnými čerpadly v nově budovaných obytných budovách (včetně rodinných domků) kategorie žadatelů E.

Jde výhradě o lokální tepelná čerpadla pro vytápění jednoho nebo malé skupiny objektů případně v kombinaci s jiným zdrojem pro kategorii žadatelů E. Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto nebudou součástí základu pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou též případné dodatečné investice vyvolané instalací tepelného čerpadla (zejména investice do otopného systému apod.).

Také v případě investic do vytápění tepelnými čerpadly v nově budovaných objektech je možná též kombinace tepelného čerpadla s jiným zdrojem tepla. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou v tomto případě základem pro výpočet podpory ve všech případech kombinací výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.).

Kategorii žadatelů E bude poskytována podpora na základě splnění předem stanovených kritérií. Podpora však bude poskytována pouze do vyčerpání disponibilních finančních prostředků pro daný rok. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podmínkou získání této formy podpory je splnění těchto kritérií:

energetický audit, který mimo jiné potvrdí splnění těchto podmínek

- objekt kde bude tepelné čerpadlo instalováno splňuje současně platné standardy pro zateplení budov

- výkon tepelného čerpadla musí respektovat tepelné ztráty objektu (doporučené hodnoty by neměly být větší než 50 - 70 W na 1m2 vytápěné plochy).

- čerpadlo bude vhodně zasazeno do otopné soustavy (zejména provozováno v režimu celoročního provozu - zajištění ohřevu teplé užitkové vody)

- čerpadlo bude napojeno na nízkoteplotní otopný systém cca 55/45 oC

- vyjádření OÚ, že v lokalitě nebude podle platného územního plánu v dlouhodobém výhledu realizována výstavba teplárenské sítě

- použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem 3,0 (vše musí být doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra – výzkumný ústav, vysoká škola apod.).

Žadateli kategorie E bude přiznaná podpora převedena až po té, co na podpořenou investici prokazatelně použije finanční prostředky z jiného zdroje, a to ve výši nejméně 50 % základu pro výpočet podpory.

Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a značku “Czech made”.

5.A.a.  Podpora investic do částečné záměny ohřevu TUV, resp. vytápění pevnými a kapalnými fosilními palivy a elektrickými přímotopy na solární systémy v objektech pro bydlení a občanskou vybavenost. Podpora investic do ohřevu TUV, resp. vytápění solárními systémy v nově budovaných objektech pro bydlení a občanskou vybavenost

 

Doporučená účinná plocha kolektorů, na níž se vztahuje podpora, bude na bytovou jednotku v rodinném domě do 10 m2, na bytovou jednotku v bytovém domě do 8 m2. Preferovány budou systémy s přitápěním, tj. s celoročním ohřevem. Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je splnění současně platných standardů pro zateplení budov a vhodně dimenzovaný systém vytápění a přípravy teplé užitkové vody (podpora například nebude poskytována v případech, kdy bude lokální vytápění zabezpečeno tepelným čerpadlem). Podpora bude poskytována pouze na technologie s minimální optickou účinností 80 % při klidové teplotě solárních kolektorů +115 oC a teplotě vzduchu +25 oC a při použití kolektorů vhodných pro celoroční provoz (vše musí být doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra -výzkumný ústav, vysoká škola apod.). Podmínkou pro poskytnutí podpory je i to, že v daném místě nebude podle platného územního plánu v dlouhodobém výhledu realizována výstavba teplárenské sítě. Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a značku “Czech made”.

5.A.b.  Podpora investic do částečné záměny ohřevu TUV, resp.vytápění pevnými fosilními a kapalnými palivy a elektrickými přímotopy na solární systémy v objektech pro bydlení kategorie žadatelů E (obyvatelstvo-fyzické osoby nepodnikající). Podpora investic do ohřevu TUV, resp.vytápění solárními systémy v nově budovaných objektech pro bydlení kategorie žadatelů E.

Doporučená účinná plocha kolektorů, na níž se vztahuje podpora, bude na bytovou jednotku v rodinném domě do 10 m2, na bytovou jednotku v bytovém domě do 8 m2. Preferovány budou systémy s přitápěním, tj. s celoročním ohřevem.

Kategorii žadatelů E bude poskytována podpora na základě splnění předem stanovených kritérií. Podpora však bude poskytována pouze do vyčerpání disponibilních finančních prostředků pro daný rok. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podmínkou získání této formy podpory je splnění těchto kritérií:

energetický audit, který mimo jiné potvrdí splnění těchto podmínek

- objekt kde bude solární systém instalován splňuje současně platné standardy pro zateplení budov

- vhodné dimenzování systému vytápění a přípravy teplé užitkové vody (podpora například nebude poskytována v případech, kdy bude lokální vytápění zabezpečeno tepelným čerpadlem)

- vyjádření OÚ, že v lokalitě nebude podle platného územního plánu v dlouhodobém výhledu realizována výstavba teplárenské sítě

- použití technologie s minimální optickou účinností 80 % při klidové teplotě solárních kolektorů +115 oC a teplotě vzduchu +25 oC a použití kolektorů vhodných pro celoroční provoz (vše musí být doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra výzkumný ústav, vysoká škola apod.).

- žadateli kategorie E bude přiznaná podpora převedena až po té, co na podpořenou investici prokazatelně použije finanční prostředky z jiného zdroje, a to ve výši nejméně 50 % základu pro výpočet podpory.

Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek”a značku “Czech made”.

6.A.  Podpora investic do výstavby malých vodních elektráren.

Podpora se vztahuje na výstavbu a rekonstrukce elektráren do 5 MW instalovaného výkonu. Tento dílčí program se vztahuje na všechny subjekty (obce, rozpočtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby, právnické osoby). Základní podmínkou pro poskytnutí podpory je dodržení všech podmínek ochrany přírody a krajiny (stanovený minimální průtok vodního toku atd.). Žadatel o podporu je povinen převzít od ČHMÚ hodnoty odtokové křivky v místě výstavby malé elektrárny. Dále bude podpora poskytována pouze na turbíny s garantovanými parametry a účinností minimálně 85 % (u nových turbín) nebo 80 % (renovované turbíny) – vše musí být doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola apod.). Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a značku “Czech made”.

7.A.  Podpora investic do výstavby větrných elektráren.

Tento dílčí program se vztahuje na všechny subjekty (obce, rozpočtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby a právnické osoby). Základní podmínkou pro poskytnutí podpory je dodržení všech podmínek ochrany přírody a krajiny i hygienických norem (hluk). Dalšími podmínkami je ověřená minimální průměrná roční rychlost větru 5 m/s ve výšce 10 m, vyhovující členitost reliéfu a drsnost povrchu v lokalitě pro výstavbu navrhované větrné elektrárny a použití technologie s garantovanými parametry doloženými certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola apod.). Projekt bude dále individuálně posouzen podle uvažovaného výkonu větrné elektrárny a ekonomiky provozu. Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a značku “Czech made”.

8.A.  Podpora investic do výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy.

V tomto programu jde o výstavbu kogeneračních jednotek, kde palivem je biomasa (např. bioplyn vznikající fermentací zemědělských odpadů, samovolně ve skládkách nebo ČOV, či termickým zplyňováním dřeva, parní kotel na spalování biomasy s parní turbínou atd.). Podmínkou pro poskytnutí podpory je použití technologie s garantovanými parametry a minimální celková účinnost zařízení 80 % při jmenovitém výkonu (vše musí být doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra – výzkumný ústav, vysoká škola apod.). Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a značku “Czech made”. Při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW je podmínkou poskytnutí podpory doklad o zajištění dlouhodobé dodávky paliva.

V rámci dílčího programu 8.A budou přednostně podporovány projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie v lokalitách, kde bude cílevědomé pěstování energetických rostlin řešit obecné problémy zemědělství v marginálních podmínkách a výstavba zdroje využívajícího takto vypěstovanou biomasu vyřeší zásobování teplem (resp. el.energií) oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojů. Tj. v rámci tohoto programu budou přednostně podporovány projekty z oblastí, kde bude v rámci podpůrných programů MZe podpořeno pěstování energetické biomasy. A naopak – MZe bude přednostně podporovat pěstování energetické biomasy v oblastech, kde budou budovány v rámci programu 8.A. kogenerační jednotky. Viz též program C.1.1. Ministerstva zemědělství.

9.A.  Podpora investic do instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v účelových zařízeních.

Jde o instalaci solárních systémů a tepelných čerpadel s výjimkou jednotek sloužících k vytápění a ohřevu TUV v domácnostech atd. (viz dílčí programy 4.A. a 5.A.) V úvahu přicházejí například veřejné bazény a koupaliště (kapalinové kolektory), zařízení sportovišť, dále sušičky (především se sezónním provozem - horkovzdušné kolektory) a využití odpadního tepla z chladících zařízení odpadních vod, kanalizací atd. Podmínkou pro poskytnutí podpory je použití technologie s garantovanými parametry (u tepelného čerpadla průměrný roční topný faktor minimálně 3,0, u solárních kolektorů optická účinnost minimálně 80 % při jejich klidové teplotě +115 oC a teplotě vzduchu +25 oC a použití kolektorů vhodných pro celoroční provoz - vše musí být doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola apod.). Při výběru zařízení pro instalaci budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek” a značku “Czech made”.

10.A.  Podpora využití obnovitelných zdrojů energie v obcích a samostatných objektech na území národních parků, chráněných území a chráněných krajinných oblastí.

Nejde o samostatný dílčí program, ale o součást dílčích programů 1.A. – 9.A. Vzhledem k environmentálnímu a tím i celospolečenskému významu využívání obnovitelných zdrojů energie na území národních parků, chráněných území a chráněných krajinných oblastí bude při výběru projektů k podpoře v rámci dílčích programů 1.A. až 9.A. po splnění všech ostatních kritérií přihlédnuto i k tomu, že daný navrhovaný projekt by měl být realizován na území národního parku atd.

 

2.  Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie

1.B.  Podpora osvěty a poradenství zabezpečovaných státní správou a navazujícími organizacemi.

Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání (EOVV). Ta je zabezpečována okresními úřady a správami CHKO za podpory především MŽP prostřednictvím informačních a propagačních materiálů (rozšiřování zkušeností z demonstračních projektů, přenos poznatků a zkušeností ze zahraničí, zvýšení informovanosti v regionech a obcích o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie atd.).

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odborné úrovně zpracovatele materiálů a prokázání použitelnosti materiálu pro stanovený cíl.

2.B.  Podpora osvěty a poradenství zabezpečovaných nevládními organizacemi.

Cílem programu je posílení podpory poradenství a osvěty zajišťovaných nevládními organizacemi, které povede ke zvýšení celkové informovanosti o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím informačních a propagačních materiálů.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odborné úrovně zpracovatele materiálů a prokázání použitelnosti materiálu pro stanovený cíl.

S tímto programem lze spojit žádost k programu 3.A. v případě, že žadatel (nezisková nevládní organizace) prokáže splnění kritérií obou programů a instalace solárního systému bude provedena tak, aby bylo možné jej transparentně představovat veřejnosti, včetně měření aktuální výroby energie, teploty vody v zásobníku apod. Kritéria podpory instalace solárního systému a výše podpory se řídí dle programu 3.A.

3.B.  Podpora vzdělávání, poradenství a propagace, včetně vydávání knižních publikací

Cílem programu je posílení vzdělávání, osvěty, poradenství, propagace a informovanosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie a obecných souvislostech jejich využívání prostřednictvím:

- zabezpečení informační kampaně pro základní školy (organizování výstav a soutěží, příprava pomůcek a předmětů využitelných při přípravě kampaně – v přímé vazbě na program 3.A.)

- organizování odborných kursů, seminářů a konferencí neziskového charakteru, které jsou orientovány na cílové skupiny veřejnosti

- publikační činnosti

- podpory bezplatných poradenských služeb.

Pro rok 2000 jsou navrženy tyto priority:

- informační kampaň pro základní školy

- vzdělávací semináře pro střední školy (včetně demonstrací možností úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie)

- vydávání specializovaných publikací (včetně skript a učebních textů pro školy). Podmínkou pro poskytnutí podpory bude stanovení a dodržení maximální ceny publikace pro konečného kupujícího (čtenáře) a posouzení odborné úrovně textu nejméně dvěma nezávislými a kompetentními subjekty

- podpora bezplatných poradenských služeb v síti energetických konzultačních a informačních středisek EKIS na celém území ČR. Poradenství podporované ze SFŽP bude zaměřeno výhradně na oblast využívání obnovitelných zdrojů energie, především na dílčí programy 1.A.b., 4.A.b a 5.A.b. Poskytování podpory bude koordinováno s podporou poskytovanou EKIS v rámci části A Programu ČEA.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odpovídající odbornosti pro daný typ činnosti, případně možnost přístupu k potřebnému technickému vybavení a prokázání použitelnosti projektu pro stanovený cíl.

 

Metodický postup hodnocení žádostí o podporu

Nezbytným předpokladem pro zařazení do hodnocení je splnění podmínek stanovených v rámci každého dílčího programu.

Žádosti o podporu (s výjimkou žádostí v rámci dílčích programů 1.A.b., 4.A.b. a 5.A.b.) budou z hlediska výběru žádostí k podpoře vzájemně porovnávány v rámci jednotlivých dílčích programů, tj. výběr a hodnocení žádostí bude prováděno samostatně v každém dílčím programu. Při tom jednotlivým akcím budou přiřazena příslušná pořadí hodnocených parametrů, z nichž bude potom při započtení váhy těchto parametrů sestaveno výsledné pořadí žádostí.

Výše podpory ze SFŽP bude pro každou žádost Kanceláří SFŽP upřesněna dle výše disponibilních prostředků na dané období a dle technicko-ekonomického posouzení žádosti.

Předložené žádosti v rámci dílčích programů 1.A.a., 2.A., 3.A., 4.A.a., 5.A.a., 6.A., 7.A., 8.A. a 9.A. budou hodnoceny podle těchto kritérií a jejich vah:

 

Skupina kritérií

Název kritéria

Váha kritéria

Ekologická

 1. Měrná finanční náročnost vyjadřující investiční náklady vztažené na odstranění jednotkového znečištění za rok1/
 2. Měrná finanční náročnost vyjadřující investiční náklady vztažené na odstranění jednotky skleníkových plynů 2/

20 %

 

20 %

Ekonomická

 1. Podíl návratné podpory na celkových nákladech3/
 2. Podíl nevratné podpory na celkových nákladech

20 %

10 %

Regionální

 1. Hodnota priority územního odboru MŽP ČR
 2. Hodnota priority okresního úřadu

15 %

5 %

Technická

1. Úroveň technického řešení včetně účinnosti

5 %

Energetická

1. Měrná investiční náročnost4/

5 %

1/ Je definována poměrem investičních nákladů na realizaci opatření a odstranění jednotkové emise za rok. Jednotková emise shrnuje množství zpoplatněných znečišťujících látek vnášených do ovzduší a jejich škodlivost (ta je dána poměrem sazby za danou látku a sazbou za vnášení CO do ovzduší dle zákona 389/1991 Sb. v platném znění)

2/ Je definována poměrem investičních nákladů na realizaci opatření a odstranění tuny skleníkových plynů přepočtených na CO2

3/ U ekonomického kritéria měst a obcí je předpoklad splnění dluhové služby dle vládního usnesení č. 707/97

4/ Je definována investičními náklady na jednotku instalovaného výkonu.

V rámci koordinace programů 2.A. a 8.A. SFŽP a programu C.1.1. MZe na podporu pěstování energetických rostlin bude MZe jednou za čtvrtletí předávat SFŽP přehled podpořených žádostí na pěstování energetické biomasy a SFŽP toto zohlední při výběru projektů v rámci dílčího programu 8.A. SFŽP bude jednou za čtvrtletí předávat MZe seznam podpořených projektů v rámci programů 2.A. a 8.A. a MZe stávající či budoucí existenci těchto zařízení zohlední.

 

Příloha č. II.2

Zásady pro poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR

Článek I

1. Podpory se poskytují na základě “Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR” (dále jen “Rozhodnutí”) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

2. “Rozhodnutí” s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do15 dnů od jeho obdržení z MŽP.

3. U podpor formou půjčky a záruky za úvěr bude Fond vyžadovat odpovídající zajištění pohledávky Fondu. Konkrétní zajištění bude dojednáno individuálně podle podmínek daného případu. Obvyklou formou bude:

- zástavní právo k nemovitosti (Fond nebude akceptovat zajištění nemovitostí bez zástavy pozemku, zajištění nemovitostí zatíženou věcným břemenem, popř. jiným než věcným břemenem, zajištění nemovitostí zatíženou jiným zástavním právem – nevztahuje se na hypoteční úvěry, u nichž převezme zajištění hypoteční banka, zajištění nemovitostí umístěnou mimo území ČR),

- zástavní právo k pohledávce (pohledávky vzniklé z titulu vkladu na účtu nebo vkladu na vkladní knížce),

- zástavní právo k cenným papírům (pouze cenné papíry akceptovatelné Fondem),

- ručení třetím subjektem, tj. fyzickou osobou – občanem (s výjimkou rodinných příslušníků), fyzickou osobou – podnikatelem, právnickou osobou. Ke zhodnocení schopnosti ručitele zajistit závazek je třeba doložit doklady prokazující jeho příjmy, dotazník ručitele a čestné prohlášení, potvrzení o zůstatcích půjček,

- bankovní zárukou,

- vyloučeny však nejsou ani jiné formy zajištění, včetně jejich kombinací.

Pro všechny žadatele bude Fond umožňovat též ručení budovanou investicí. Podmínkou však bude, že žadatel na realizaci projektu přednostně použije finanční prostředky získané mimo Fond a budovaná investice bude zapsána do katastru nemovitostí jako rozestavěná stavba ve vlastnictví žadatele.

4. Pokud bude pohledávka zajištěna nemovitostí, bude Fond, vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi, požadovat zástavu s úřední hodnotou vyšší, než kolik bude činit pohledávka Fondu. Přitom Fond vyžaduje pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojištění.

5. Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním “Rozhodnutí”.

6. Půjčka bude poskytnuta až po kompletním vyřešení jejího zajištění. U zajištění zastavením nemovitosti to znamená, že finanční prostředky budou uvolněny kromě jiných náležitostí až po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ve kterém bude zaznamenán vklad zástavního práva.

7. Jistina a úrok z poskytnutého úvěru budou spláceny formou čtvrtletních splátek. Úroky se počítají bankovní metodikou 360/360 dní ode dne připsání na účet klienta. Výše úroků je stálá po celou dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o úvěru.

8. V případě uplatnění požadavku na restrukturalizaci splátek, na odklad splátek, na změny podmínek ručení půjčky ze strany příjemce půjčky Fond požaduje úhradu částky ve výši 1 % z celkové jistiny půjčky, splatnou do 15 dnů po podání žádosti. Úhrada je nezbytným předpokladem pro zahájení řízení o žádosti. Předmětná částka bude Fondem započtena jako záloha na úhradu poslední splátky půjčky.

9. Usnesením vlády ČR byly schváleny Zásady postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním úřadům (dále jen Zásady MF). Na základě předmětného usnesení vlády bude Fond při poskytování účelových podpor obcím přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby.

10. Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství, u CZT též náklady na veřejné rozvody (bez otopných soustav v objektech).

11. Typy žadatelů o podporu

A  -  obecně prospěšné organizace (zákon 248/1995 Sb. z 28. 9. 1995, o obecně prospěšných společnostech),

 n nadace a nadační fondy (zákon 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech),

 n rozpočtové organizace a příspěvkové organizace,

 n obce,

 n občanská sdružení a církve,

 n organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným předpisem (neziskové organizace),

 n sdružení obcí,

 n právnické osoby založené nebo zřízené obcí

B  -  bytová družstva,

C  -  akciové společnosti, u kterých ve složení akcionářů převyšuje a do definitivního vypořádání závazků vůči Fondu bude převyšovat 90 % obcí, budou posuzovány jako typ A,

D  -  ostatní subjekty (kromě typů B a C), včetně fyzických osob - podnikatelů,

E  -  obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající).

- majitelé rodinných domků, kteří nabyli vlastnická práva k nemovitosti nejpozději 1 rok po skončení kolaudačního řízení

 

 

Článek I

1. Přímé finanční podpory

Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpory/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů:

 

1.a. Přímé finanční podpory – podíl

 

Číslo

programu

 

Název programu

Typ

žadatele

max. limit %

podpory/dotace,ze základu pro výpočet podpory

1.A.

- náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp. v kombinaci se solárním systémem

A

B, C, D

E

80/40

70/0

30/301/

2.A.

- náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v  komunální sféře SCZT a TUV z  obnovitelných zdrojů energie

A

B, C, D

80/40

70/0

3.A.

 • využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví, objektech rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru
 • demonstrační fotovoltaické systémy

A

C, D

 

A

80/50

80/0

 

100/100

4.A.

- náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly

A

B, C, D

E

80/40

60/0

30/302/

5.A.

- částečná záměna pevných fosilních paliv a el. přímotopů na solární systémy

A

B, C, D

E

80/40

70/0

30/303/

6.A.

- výstavba malých vodních elektráren

A

B, C, D, E

80/40

80/0

7.A.

- výstavba větrných elektráren

A

B, C, D

E

80/40

80/0

70/30

8.A.

- výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie a tepla z biomasy

A

B, C, D

E

80/40

80/0

70/30

9.A.

- instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v  účelových zařízeních

A

C, D

80/40

70/0

1.B.

- osvěta a poradenství zabezpečované státní správou a navazujícími organizacemi

A

50/50

2.B.

- osvěta a poradenství zabezpečované nevládními organizacemi

A

80/80

3.B.

- podpora vzdělávání a propagace včetně vydávání knižních publikací

A

D

50/504/ 5/

50/504/ 5/

 

1/ Maximální výše dotace na jednu bytovou jednotku však činí 10 tis. Kč na bytovou jednotku v bytovém domě nebo 16 tis. Kč na bytovou jednotku v rodinném domku.

2/ Maximální výše dotace na jednu bytovou jednotku však činí pro tepelná čerpadla využívající tepelné energie vzduchu 65 tis. Kč, pro ostatní tepelná čerpadla 110 tis. Kč.

3/ Maximální výše dotace na jednu bytovou jednotku však činí 30 tis. Kč na bytovou jednotku v bytovém domě nebo 45 tis. Kč na bytovou jednotku v rodinném domku.

4/ Maximální výše dotace na jeden titul činí 250 tis. Kč. Základ pro výpočet podpory je stanoven jako počet výtisků násobený konečnou cenou jedné publikace.

5/ Při organizování seminářů pro střední školy a informačních kampaní pro základní školy lze získat podporu/dotaci ze základu pro výpočet podpory ve výši až 80/80 %.

 

  1. Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v tabulce 1.a. podle vyhlášených programů.

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

1.2. Podpora formou půjčky

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Doba splatnosti půjčky se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních prostředků příjemci půjčky a může činit maximálně 12 let.

Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a může v rámci doby splatnosti dosáhnout maximálně 2 roky.

Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, tj. úpravu režimu splácení v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu splátek.

Půjčka na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout nejvýše maximální hranice v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory podle tabulek 1.2.1. až 1.2.3.

Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, maximální částka v Kč, úrok v %, maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle jednotlivých programů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Pro žadatele spadající do kategorií B, C, D, kterým byla poskytnuta půjčka, platí: pokud investor splní termíny výstavby a dosáhne nejméně 75 % projektovaných parametrů (například roční výroba), budou investorovi prominuty úroky z úvěru poskytnutého SFŽP na dobu až 4 let.

1.2.1. Kategorie A žadatelů o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a města atd.)

Číslo

programu

 

Název programu

Běžná výše půjčky

-% ze zákl. podpory

Úrok úvěru v %

Doba splatnosti

Odklad půjčky

1.A.

- náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp. v kombinaci se solárním systémem

40

0

10

2

2.A.

- náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v komunální sféře SCZT a TUV z obnovitelných zdrojů energie

40

0

10

2

3.A.

 • využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví, objektech rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru

30

0

10

2

4.A.

- náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly

40

0

10

2

5.A.

- částečná záměna pevných fosilních paliv a el. přímotopů na solární systémy

40

0

10

2

6.A.

- výstavba malých vodních elektráren

40

3

12

2

7.A.

- výstavba větrných elektráren

40

3

12

2

8.A.

- výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie a tepla z biomasy

40

0

10

2

9.A.

- instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v účelových zařízeních

40

3

7

1

1.2.2. Kategorie B, C, D žadatelů o podporu (bytová družstva, podnikatelské subjekty)

Číslo

programu

 

Název programu

Běžná výše půjčky

-% ze zákl. podpory

Úrok úvěru v %

Doba splatnosti

Odklad půjčky

1.A.

- náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp. v kombinaci se solárním systémem

70

-

5

10

2

2.A.

- náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v komunální sféře SCZT a TUV z obnovitelných zdrojů energie

70

-

5

10

2

3.A.

 • využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví, objektech rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru

80

3

10

2

4.A.

- náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly

60

5

10

2

5.A.

- částečná záměna pevných fosilních paliv a el. přímotopů na solární systémy

70

5

10

2

6.A.

- výstavba malých vodních elektráren

80

5

10

2

7.A.

- výstavba větrných elektráren

80

5

10

2

8.A.

- výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie a tepla z biomasy

80

5

10

2

9.A.

- instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v účelových zařízeních

70

5

10

2

 

1.2.3. Obyvatelstvo

Číslo

programu

 

Název programu

Běžná výše půjčky

-% ze zákl. podpory

Úrok úvěru v %

Doba splatnosti

Odklad půjčky

1.A.

- náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp. v kombinaci se solárním systémem

0

-

-

-

2.A.

- náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v komunální sféře SCZT a TUV z obnovitelných zdrojů energie

-

-

-

-

3.A.

 • využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví, objektech rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru

-

-

-

-

4.A.

- náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly

0

-

-

-

5.A.

- částečná záměna pevných fosilních paliv a el. přímotopů na solární systémy

0

-

-

-

6.A.

- výstavba malých vodních elektráren

80

5

10

2

7.A.

- výstavba větrných elektráren

40

5

10

2

8.A.

- výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie a tepla z biomasy

40

5

10

2

9.A.

- instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v účelových zařízeních

-

-

-

-

 

1.3. Podpora ve formě kombinované dotace a půjčky

V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmínkou, že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program.

V případě kombinované podpory má Fond právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází vždy i z finanční analýzy, zejména dluhové služby žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

2.  Nepřímé finanční podpory

2.1. záruky za úvěr

Záruky pouze za investiční úvěr budou poskytovány ve výjimečných případech, a to do výše 20 mil. Kč s maximální dobou ručení 10 let pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy. Za tuto službu náleží Fondu odměna ve výši 2 % p.a. ručené částky za období, počínající následujícím dnem po podpisu záruky až do posledního dne splatnosti půjčky, kdy záruka končí. Pro poskytnutí a zajištění záruky platí stejné podmínky a kritéria jako pro poskytování půjčky. Záruku za úvěr Fond poskytuje zásadně v Kč.

2.2. Příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru

Příspěvky na částečnou úhradu úroků z investičního úvěru budou poskytovány pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy až do výše 7 % p.a., a to po dobu maximálně 5 let počínaje rokem, kdy byl příspěvek na částečnou úhradu úroků žadateli přiznán. Výše příspěvku je omezena pevnou částkou 20 mil. Kč. Fond vyplatí v daném roce příspěvek na úhradu úroků odpovídající skutečně zaplaceným úrokům, a to maximálně do výše 7 % p.a.

3. Souběh přímé a nepřímé finanční podpory i souběh ve formě záruky a příspěvku na částečnou úhradu úroku z úvěru je vyloučen.

4.  Souběh podpory z Fondu a ze státního rozpočtu

Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu například prostřednictvím České energetické agentury, Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva pro místní rozvoj atd. Podmínkou je, že maximální výše celkové podpory nepřesáhne výši uvedenou v tabulce 1.a. Přímé finanční podpory - podíl. Toto omezení se v ekonomicky odůvodněných případech nevztahuje na dílčí program 3.A “Podpora využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví a v objektech rozpočtové sféry”. Společná podpora z Fondu a státního rozpočtu bude poskytována pouze žadatelům, kteří současně splní kritéria všech poskytovatelů podpory.

Pokud jeden subjekt realizuje více akcí současně (například opatření k úspoře energie a zároveň instalace zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie), lze na každou z těchto akcí poskytnout prostředky bez výše uvedených omezení.

5.  Změny podmínek

V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.

 

Příloha č. II. 5

 

Postup a nezbytné doklady které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze SFŽP ČR

Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu ze SFŽP ČR jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR a předloží ji se stanovenými doklady Kanceláři SFŽP ČR.

 

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti:

Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele

Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska

Stanovisko inspekčního orgánu ŽP - neplatí pro kategorii žadatelů E (obyvatelstvo–fyzické osoby nepodnikající) v rámci dílčích programů 1.A.b., 4.A.b. a 5.A.b.

Stanovisko okresního úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje - neplatí pro kategorii žadatelů E (obyvatelstvo-fyzické osoby nepodnikající) v rámci dílčích programů 1.A.b., 4.A.b. a 5.A.b.

Potvrzení okresního úřadu, že v místě není a ani se v dlouhodobém výhledu nechystá výstavba teplárenské sítě (týká se dílčích programů 1.A., 3.A., 4.A. a 5.A.)

Energetický audit - týká se pouze dílčích programů 4.A.b. a 5.A.b. U dílčího programu 1.A.b. je audit nahrazen vyjádřením EKIS nebo jiného kompetentního subjektu

Údaje o zdrojích financování - doklady ověřující celkové financování předmětu podpory po celou dobu výstavby, v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách úvěru

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele - neplatí pro kategorii žadatelů E (obyvatelstvo–fyzické osoby nepodnikající) v rámci dílčích programů 1.A.b., 4.A.b. a 5.A.b.

Územní rozhodnutí - pokud realizace opatření podléhá územnímu a stavebnímu řízení

Předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky včetně přibližné ceny nemovitosti

Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH - neplatí pro kategorii žadatelů E (obyvatelstvo-fyzické osoby nepodnikající) v rámci dílčích programů 1.A.b., 4.A.b. a 5.A.b.

Prohlášení mezinárodní spolupracující instituce o udělení grantu, resp. výhodné půjčky a o podmínkách využívání těchto prostředků v případě obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popř. jinou významnou mezinárodní finanční institucí

n U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady

Žadatel v případě vydání kladného “Rozhodnutí” ministra předloží Kanceláři Státního fondu životního prostředí ČR podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře.

 

Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska

Odborný posudek v případě, že je opatření realizováno u školy, mateřské školy, zdravotnického zařízení, domova důchodců, ústavu mentálně a tělesně postižených osob a dalších zařízení s charitativní činností, může v odůvodněných případech nahradit odborný posudek (viz dále) stanovisko inspekčního orgánu životního prostředí. Dále je nutné předložit potvrzení zřizovatele o dalším působení tohoto zařízení. Odborný posudek není požadován u kategorie žadatelů E (obyvatelstvo-fyzické osoby nepodnikající) v rámci dílčích programů 1.A.b., 4.A.b. a 5.A.b.

Údaje o zdrojích financování: v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl

Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky

Vyjádření příslušného dodavatele energie k dodávce energie a k technicko ekonomickému řešení předmětného opatření v roce dokončení stavby v případě realizace opatření vyžadujícího napojení na stávající veřejné energetické (elektrické, plynovodní, CZT) sítě. Neplatí pro kategorii žadatelů E (obyvatelstvo-fyzické osoby nepodnikající) v rámci dílčího program 4.A.b.

Doklady prokazující dodržení zákona č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění a kopie dodavatelských smluv

Doklad prokazující zajištění odběru vyrobeného tepla (týká se dílčího programu 2.A.) - žadatel o podporu musí prokázat, že má odběr smluvně zajištěn (například smlouvou o budoucí smlouvě, vybráním finanční zálohy od zájemců o připojení atd.)

 

Upřesnění jednotlivých dokladů:

Stanovisko okresního úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje.V tomto stanovisku uvede okresní úřad (referát životního prostředí a referát regionálního rozvoje), zda je navrhované opatření v souladu se schváleným územním plánem (nebo s jeho připravovaným dosud neschváleným návrhem), dále svůj názor k poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci okresu a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření. Ekologický význam opatření u rozhodujícího ukazatele bude v případě možností vyjádřen podílem snížení znečištění z celkové výše vypouštěného v okresu.

Odborný posudek ve smyslu článku 6, odst. 2 Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR. U staveb, činností a technologií podléhajících posouzení podle zákona č. 244/1992 Sb. bude předložen posudek podle § 9 a stanovisko podle § 11 citovaného zákona.

Energetický audit – pro účely dílčích programů 4.A.b. a 5.A.b. nahrazuje odborný posudek ve smyslu článku 6, odst. 2 Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR energetický audit. Jeho obsah bude specifikován v návaznosti na připravovanou metodiku energetického auditu v příloze č. 2 Směrnice SFŽP na rok 2000. Obsah vyjádření nahrazujícího pro dílčí program 1.A.b. energetický audit, je specifikován přímo v tomto dílčím programu.

Stanovisko inspekčního orgánu ŽP – toto stanovisko vydává oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (příslušný místu realizace opatření).

Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele – aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových a rozpočtových organizací apod.

 

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele

Obce předkládají:

Výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů (Fin 1–12), rozvahu (příp. výkaz aktiv a pasiv) za minulý rok a poslední vykazované období, schválený rozpočet na daný rok a návrh rozpočtu na následující rok, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1.) - zdůvodnění případných výkyvů příjmů a výdajů v jednotlivých letech, uvedení dalších investičních záměrů, apod.), prohlášení o zajištění vlastních zdrojů na realizaci akce.

Sdružení předkládají:

Všechny výše uvedené podklady za jednotlivé obce, dále souhrnné cash-flow za sdružení, zakladatelskou smlouvu sdružení, stanovy sdružení a tabulky v rozdělení dle jednotlivých obcí a let:

-  zdroje příjmů sdružení (z rozpočtu obce, dotace, půjčka, příp. jiné),

- přehled o průběhu financování stavby, splácení úvěrů a úroků.

Příspěvkové organizace předkládají:

- rozvahu Úč ROPO 3-02

- výsledovku Úč ROPO 4-02

Rozpočtové organizace předkládají:

- rozvahu Úč 3-02

- výkaz o plnění příjmů a výdajů Úč RO 2-04

Podnikatelské subjekty předkládají:

Rozvahu a výkaz zisků a ztrát za minulý rok a za poslední vykazované období (u nově vznikajících podniků se předkládají základní údaje o jmění a závazcích podniku), podnikatelský záměr firmy, ekonomický komentář k vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1. a E.2.), kopii daňového přiznání za minulý rok potvrzenou příslušným finančním úřadem, potvrzení finančního úřadu o daňové disciplíně, zprávu auditora (u subjektů s povinností provádět audit).

Fyzická osoba - podnikatel

Žádost o poskytnutí investičního úvěru, výkaz o majetku a závazcích, příjmy a výdaje, hospodářský výsledek a jeho užití, výše ručitelských závazků za jiné subjekty, daňové přiznání.

Obyvatelstvo

Žádost o poskytnutí investičního úvěru, doklady osvědčující příjem - žadatelů a ručitelů, dotazník a čestné prohlášení ručitelů, potvrzení o zůstatcích půjček a úvěrů - žadatelů a ručitelů, výpis z trestního rejstříku (ne starší než 3 měsíce), návrh na zajištění zástavy.

V případě žádosti o příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru je nutno u všech typů subjektů předložit i úvěrovou smlouvu s financující bankou a splátkový kalendář.

Pro projekty generující příjmy bude zvláštní samostatnou přílohou tabulka “Toky hotovosti pro výpočet čisté současné hodnoty akciového kapitálu k hodnocení podnikatelských projektů, které generují příjmy”. Tu je žadatel povinen vyplnit v případě, že projekt bude “hradit” splátky z úvěrů a úroků (nikoliv tedy z výsledku hospodaření žadatele).

Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů SFŽP ČR

Například součástí žádosti o podporu semináře bude vedle běžných dokladů (právní subjektivita, ekonomické kalkulace atd.) program semináře, základní informace o přednášejících a výše vložného.

 

Příloha č. II.6

 

Odborný posudek

ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 6, odst. 2 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR.

 

Odborný posudek, který zpracovává odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba nezainteresovaná na realizaci navrhovaného opatření, bude vycházet z této osnovy:

a) Obecné údaje

b) Identifikace předkladatele (investora)

c) Adresát a účel posudku

d) Základní charakteristika stavby, technologie nebo opatření (dále opatření), náklady na realizaci, období realizace, požadavek na Fond

e) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí a posouzení výše nákladů na realizaci opatření

f) Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení

g) Jednoznačné stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém rozsahu a v uvedeném časovém období s finanční podporou Fondu.

Poznámka:

Odborný posudek pro potřebu Fondu se pro akce, u nichž se provádí hodnocení podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. a je již předložen posudek podle § 9 citovaného zákona, zpracuje pouze pro ty body této osnovy, které nejsou v posudku zpracovaném podle § 9 obsaženy (jedná se většinou o údaje investičního a ekonomického charakteru).

 

Příloha č. II.7

Adresář

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4

Tel.: (02) 679 94 300 - 367, fax: 793 65 97

http://www.sfzp.cz, e - mail: kancelar@sfzp.cz

 

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Brno, Koliště 17, 601 70 Brno

Tel.: (05) 421 64 586, fax: (05) 421 64 586

 

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Č. Budějovice, Mánesova 3, 371 03 České Budějovice

Tel.: (038) 635 19 95, fax: (038) 635 19 95

 

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště H. Králové, ČSA 419, 502 10 Hradec Králové

Tel.: (049) 585 32 01, fax: (049) 585 32 01

 

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Chomutov, Školní 5336, 430 01 Chomutov

Tel.: (0396) 338 107, fax: (0396) 338 107

 

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Olomouc,

Tel/fax: (068) 542 07 67

 

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Ostrava, Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava

Tel.: (069) 628 20 56, fax: (069) 611 87 98

 

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Plzeň, Kopeckého sady 11 , 306 32 Plzeň

Tel.: (019) 703 39 10, fax: (019) 703 39 09

 

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Česká inspekce životního prostředí, ředitelství, Na břehu 267, 190 00 Praha 9

Tel: (02) 684 2271 - 5, fax: 683 4900

 

Česká inspekce životního prostředí , Oblastní inspektorát Praha, Kodaňská 10, 100 10 Praha 10

Tel.: (02) 717 415 80, 408 61, fax: (02) 717 415 85

 

Česká inspekce životního prostředí , Oblastní inspektorát Č. Budějovice, Žižkova 1, PS 32, 370 21 České Budějovice

Tel.: (038) 7747 200, (0602) 442 284, fax: (038) 57 581

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, Malá 9, 301 12 Plzeň

Tel.: (019) 723 67 83, (0602) 442 283, (0601) 263 492, fax: (019) 723 7289

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí n. L., Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

Tel.: (047) 550 05 47, fax: (047) 550 0042

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec, Tř. 1. máje 97, 460 01 Liberec

Tel.: (048) 522 8111, fax: (048) 522 84 19

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát H. Králové, Resslova 1229/7, 500 02 Hradec Králové

Tel.: (049) 57 73 111, fax: (049) 611 175

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havl.  Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: (0451) 24 822, 23 225, fax: (0451) 24 822

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, Žerotínovo nám. 1/2, 602 00 Brno 2

Tel.: (05) 41 21 27 86, (0602) 555 413, fax: (05) 412 12 827

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc

Tel.: (068) 524 34 10, fax: (068) 524 34 29

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, Varenská 51, 702 00 Ostrava

Tel.: (069) 661 16 83, fax: (069) 661 17 13

 

ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA

Česká energetická agentura, Vinohradská 8, 120 00 Praha 2

Tel.: (02) 24 21 77 74, fax: 24 21 77 01

cea@ceacr.cz, info@ceacr.cz

Seznam vybraných středisek EKIS ČEA pro rok 2000

Název instituce

Adresa

Tel, Fax

E-mail

Zaměření

PRAHA

STÚ - E, a.s.

Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

02/24211088, 02/24210497

stu-e@iol.cz

I.,II.,III.,V

SEVEn, o.p.s.

Slezská 7, 120 56 Praha 2

02/24252115, 02/24247592

jaroslav.marousek@svn.cz

I., II., III., VI.

CITYPLAN, spol. s r.o.

ul. Odborů 4, 120 00 Praha 2

02/24915274 l. 310, 260, 02/294939

cityplan@mbox.vol.cz

I.,II.,III.,IV.

March Consulting, spol. s r.o.

Na rovnosti 1, 130 00 Praha 3

02/6847965, 02/6835667

office@march.cz

I,II.III.IV,V

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4

02/44467062, 02/44463687

I., II., III., IV., V.

RAEN, spol. s r.o.

Buzulucká 4, 160 00 Praha 6

02/24318049, 02/3111817

raen@pha.inecnet.cz

I,II,III,IV,V

Výzkumný ústav zemědělské techniky

Drnovská 507, 161 01 Praha 6 - Ruzyně

02/33022274, 02/33312507

vuzt@bohem-net.cz

I., II., III., IV., V.

Asociace energetických manažerů

Partyzánská 7, 170 05 Praha 7

02/66753532, 02/66753531

aem@mbox.vol.cz

I., II., IV.

Eko WATT-Středisko pro obnovitelné zdroje energie

Bubenská 6, 170 00 Praha 7

02/66710247, 02/66710248

ekowatt@ekovatt.cz

I., II., III., IV., V.

Projekta s.r.o.

Prvního pluku 20, 186 59 Praha 8 - Karlín

02/51038216, 51038219

mares@projekta.cz

I., II., III., IV., V.

Ing. LADISLAV BUKOVSKÝ-SPS

Švábky 2, 180 00 Praha 8

02/6836460, 02/6833522

sps@bukovsky.cz

I., II., III., V.

Technický a zkušební ústav stavební

Prosecká 76a, 190 00 Praha 9

02/8591041 l. 228, 6896397

jkantoro@tzus.cz

II., III., V.

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Pražská 16, 102 21 Praha 10

02/71751122, 02/71751122

ai@csi.cz

III., V.

STŘEDNÍ ČECHY

Regionální energetická agentura s.r.o.

Ocelárenská 1777, 272 01 Kladno

0312/645039, 0312/645039

rea@mbox.vol.cz

I., II., III., IV., V.

JIHOZÁPADNÍ ČECHY

SEAP Rokycany s.r.o.

Na Pátku 122, 337 01 Rokycany

0181/722239, 722239

seap@runex.cz

I., II., III., V.

EGF, spol. s r.o.

Na Tržišti 862, 342 01 Sušice

0187/524211, 0187/524211

egf@egf.cz

I., II., III., IV., V.

ŐkoPlan, spol. s r.o.

Žižkova 1, 370 01 České Budějovice

038/7311942, 038/7312015

oekoplan@cbu.pvtnet.cz

I., II., III., IV., V.

SEVEn o.p.s.

Žižkova 12, 370 08 České Budějovice

038/6350443, 038/6350370

I., II., IV., VI.

EkoWATT

Lidická 2, 380 00 České Budějovice

038/6704394, 038/45718

I., II., III., IV., V.

Energy Centre

Pražská 99, 370 04 České Budějovice

038/731 25 80, 038/731 25 81

eccb@eccb.cz

I., II., III., IV., V.

MEPS

Nám. T.G.Masaryka 8, 378 06 Suchdol n. Lunicí

0333/781104, 0333/781423

I., III., IV., V.

MEPS

Žižkovo nám., 390 01 Tábor

0361/252601, 0361/252601

pela@eurotherm.cz

I., II., III., IV., V.

MEPS

Škroupova 5, 300 00 Plzeň

019/7241177, 019/223432

Jan.Vileta@thermtrans.cz

I., II., III., IV., V.

SEVEROZÁPADNÍ ČECHY

Kőteleš Jiří POHODA

Stará Kysibelská 23, 360 09 Karlovy Vary

017/3223035, 017/3223035

pohodajk@telecom.cz

I., II., III., IV., V.

REDI s.r.o.

Západní 22, 360 01 Karlovy Vary

017/3226853, 017/3226852

redikv@iol.cz

I., II., III., IV., V.

SRC International CS, s.r.o.

Závodu Míru 90, 360 17 Karlovy Vary

017/603 35, 017/47696

cizek@srci.cz

I., II., III., IV.

MARIENPROJEKT, spol. s r.o.

Hlavní 132, 353 01 Mariánské Lázně

0165/623051-3, 0165/622352

I., II., III., V.

CITY PLAN spol. s r.o.

Nám. T.G.Masaryka 3100, 430 00 Chomutov

0396/684444, 0396/684444

I., II., III., IV.

Krušnohorské sdružení pro úspory energie, o.p.s.

Mezibořská 147, 436 01 Litvínov

035/5163162, 035/5163163

ksue@traveller.cz

I., II., III., V.

MARTIA a.s.

Mezní 4, 400 11 Ústí nad Labem

047/5650111, 047/5650999

vít.klein@martia.cz

I., II., III., IV., V.

SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY

Economic & Energetic Consulting

V ráji 917, 531 67 Pardubice

040/38315, 040/6941433

economic@eec.fairnet.cz

I., II., III., IV., V.

Ing. Věra Sytařová - PROJEKT VERA

Bratranců Veverkových 2717, 530 02 Pardubice

040/6616308, 040/6616309

I., II., III., IV., V.

G-TEAM PROGRES spol. s r.o.

Petříkovská 472, 541 03 Trutnov 3

0439/841216, 0439/841643

I., II., III., IV., V.

MEPS

Jižní 870, 500 72 Hradec Králové

049/44566, 049/45307

m.jezek@post.cz

I., II., III., IV., V.

MEPS

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou

0428/357 403

I., II., III., IV., V.

MEPS

U jezu 2, 460 01 Liberec 4

048/5226354-6, 048/5229354

I., II., III., IV., V.

JIHOVÝCHOD

DEA energetická agentura s.r.o.

Lozíbky 17, 614 00 Brno

05/45222602, 05/45222684

deabox@sky.cz

I., II., III., IV., V.

Londinová Hana

Příkop 2a, 602 00 Brno

05/45241341, 05/45211674

Hana.Londinová@iol.cz

I., II., III., IV., V.

ENERG, spol. s.r.o.

Vranovská 102, 614 00 Brno

05/45215381, 05/45213748

I., II., III., IV., V.

Sdružení pro podporu činnosti ústavů konstrukcí, techniky prostředí a stavitelství FA VUT

Poříčí 5, 639 00 Brno

05/42142300, 05/42142304

stako@adm.fa.vutbr.cz

I., II., III., V.

Ústav technických zařízení budov FAST VUT

Údolní 53, 602 00 Brno

05/43211465, 05/43167236

tzgeb@vutbr.cz

I., II., III., IV., V.

MEPS

Kounicova 67, 602 00 Brno

05/41211419, 05/41211419

Stavoprojekta@real.clark.CZ

I., II., III., IV., V.

MEPS

nám. Republiky 2, 591 31 Žďár nad Sázavou

0616/433214

I., II., III., IV., V.

STŘEDNÍ MORAVA

SATEZA a.s.

ul. 8. května 41, 787 01 Šumperk

0649/213014, 0649/214362

sateza@sateza.cz

I., II., III., IV., V.

VAE Energo s.r.o.

Wolkerova 24b, 779 00 Olomouc

068/412623, 068/412623

I., II., III., IV., V.

Richard Pospíšil, POR

Jateční 13, 750 00 Přerov

0641/217268, 0641/217268

por@cbnet.cz

I., II., III., IV., V.

MARCH Consulting s.r.o.

Lorencova 9, 760 01 Zlín

067/7655576, 067/7210587

I., II., III., IV., V.

KOGESTOM s.r.o.

ul. 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

0651/602139, 0651/602139

I., II., III., IV., V.

Regionální energetické centrum - REC

Vsetínská 78 - Hvězdárna, 757 01 Valašské Meziříčí

0651/611928, 0651/611928

mikulenka@ro.inext.cz

I., II., III., IV., V.

Ing. Jaromír Kazík

Okružní 621, 686 05 Uherské Hradiště

0632/549500, 0632/548500

kazkik@iol.cz

I., II., III., V.

MEPS

Teplo Zlín, a.s. Družstevní 4651, 760 05 Zlín

067/7242585, 067/7242585

teplozl@mbox.vol.cz

I., II., III., IV.

OSTRAVSKO

DHV CR, spol. s r.o

Stodolní 3, 702 00 Ostrava

069/6123740, 48, 069/6123740

dhv@terminal.cz

I., II., III., IV., V.

Komplexní automatizace - ARC, s.r.o.

Pohraniční 104, 703 00 Ostrava-Moravská

069/6616387, 069/6614966

komplex@ova.comp.cz

I., II., III., IV.

VŠB Technická univerzita, fa strojní

tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba

069/6994483, 069/6915315

I., II., III., IV., V.

Ing. Miroslav Škarpa - THERM-CONSULT

Slavíkova 6143, 708 00 Ostrava-Poruba

069/6927122, 6752272 069/6924169

therm-cons@iname.com

I., II., III., IV., V.

VAE a.s.

Gagarinovo nám. 4, 710 21 Ostrava 10

069/6242121, 069/6242122

vae@vae.cz

I., II., III., IV., V.

Legenda

I. Zdroje tepla vč. alternativních

II. Rozvody tepla a jejich hydraulika, měření a regulace výroby a dodávky tepla a teplé užitkové vody

III. Technika prostředí

V. Průmyslová energetika

V. Zateplovací technologie

VI. Energetické územní dokumenty