VII. Odpadové hospodářství

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. 125/1997 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 99/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) 337/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 338/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 339/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivací, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití 340/1997 Sb.

b) metodické pokyny, návody a sdělení

Metodický pokyn č. 5 odboru odpadů MŽP ČR k vydání odvětvové technické normy odpadového hospodářství TNO 83 8035 „Skladování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Metodický pokyn MŽP ČR k zabezpečení skládek, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1, písm. b) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb. a § 14 písm. b) zákona č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona č. 466/1992 Sb. a zákona č. 300/1995 Sb. Zpravodaj MŽP ČR č. 1/1997

Metodický pokyn č.1 odboru odpadů MŽP ČR - vydané odvětvové normy odpadového hospodářství TNO 83 8036 „Skladování odpadů - provozní řád a monitorování skládek" Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Metodický pokyn č. 7 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 29.4.1998 č.j. OODP/1473/98 k postupu při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů) Věstník MŽP č. 3/1998

Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o vydání Metodického pokynu k hodnocení zdravotního nebezpečí odpadů Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Sdělení č. 2 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o akreditaci státní zkušebny Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 8 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a odboru hygieny a epidemiologie Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na odbornou způsobilost osob pověřených hodnocením nebezpečných vlastností odpadů podle § 4, odst. 5 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech Věstník MŽP č. 3/1998

Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění

Metodického pokynu pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů Věstník MŽP č. 4/1998

Sdělení č. 16 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.7.1998 Věstník MŽP č. 4/1998