II. Ochrana ovzduší

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb. a zákona č. 158/1994 Sb., (úplné znění č. 211/1994 Sb.) 309/1991 Sb.

Zákon ČNR o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 212/1994 Sb.), ve znění zákona č. 86/1995 Sb. 389/1991 Sb.

Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země 86/1995 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší 117/1997 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 279/1993 Sb. 41/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřováníodborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší 614/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotřebou nad 10 tun nátěrových materiálů ročně 122/1995 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v roce 1996 276/1995 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999 316/1997 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997-1999 256/1996 Sb.

Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění

Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 23. června 1992 uveřejněného v částce 84/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1995 Sb. a vyhlášky 117/1997 Sb. částka 84/1991 Sb.

b) resortní předpisy

Instrukce o zabezpečení monitorování při radiační havárii vod a ovzduší Věstník MLVH ČSR č. 18-19/1987

Instrukce k zajišťování a využívání informací a Informačního systému ochrany čistoty ovzduší Věstník MLVH ČSR č. 18-19/1987

c) Metodické pokyny, návody a sdělení

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR pro zpoplatnění malých zdrojů znečišťování (podle § 8 odst. 1 se zřetelem k § 6 odst. 1 a 4 a § 7 odst. 2 zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování) Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR pro zpracování provozních řádů smogových varovných a regulačních systémů pro regulaci ostatních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou vyjmenovány ve vyhlášce č. 41/1992 Sb. Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Metodický návod odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR k výpočtu imisních charakteristik znečišťujících látek pro hodnocení kvality ovzduší čj. 520/2203/93 Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP o použití emisních faktorů pro stanovení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat výpočtem Věstník MŽP č. 1/1998

Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů "SYMOS 97" Věstník MŽP č. 3/1998

Sdělení č. 3 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o výkladu konzultačního sboru k některým ustanovením zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování Věstník MŽP ČR č. 2/1992

Sdělení č. 7 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o výkladu konsultačního sboru k některým ustanovením zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování a k Opatření FVŽP k zákonu č. 309/1991 Sb., které bylo vyhlášeno v částce 84/1991 Sb. Věstník MŽP ČR č. 3/1992

Sdělení č. 18 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o vydání Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování v Severočeské oblasti a Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování v Ostravské oblasti Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 25 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání

Provozního smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblast Mělnicka Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 26 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o zrušení některých metodických pokynů vydaných na úseku ochrany ovzduší MLVH ČSR Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 3 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblast západočeského Podkrušnohoří Věstník MŽP ČR č. 2/1993

Sdělení č. 14 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání

Provozních řádů smogového, varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblasti severních Čech, západočeského Podkrušnohoří, Ostravska a Mělnicka Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Sdělení č. 19 Ministerstva životního prostředí ČR o zrušení Statutu akreditačního střediska laboratoří pro kontrolu znečišťování ovzduší a Metodického návodu odboru řízení dozoru MŽP ČR k vyžadování autorizovaných měření emisí, podmínky a postup udělování oprávnění, publikovaných ve Věstníku MŽP ČR č. 2/1992 Věstník MŽP ČR č. 4/1994

Sdělení č. 6 MŽP ČR k ukládání, vybírání a vymáhání poplatků za znečišťované ovzduší ze středních a velkých zdrojů znečišťování ze dne 8.2.1995 č.j. 400/475/94 ve znění jeho doplnění ze dne 31.3.1995 č.j. 400/1248/1995 Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Sdělení č. 4 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR k ustanovení a placení poplatků podle § 6 zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Sdělení č. 7 odboru legislativního MŽP ve věci výkonu vrchního státního dozoru na úseku ochrany ovzduší podle § 2 písm. a) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., v platném znění Věstník MŽP ČR č. 3/1998