III. Ochrana přírody a krajiny

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb. 114/1992 Sb.

Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 16/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky MŽP č. 105/1997 Sb. 395/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky MŽP č. 264/1998 Sb. 82/1997 Sb.

Vyhláška ministerstva kultury ČSR ze dne 8. prosince 1989 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Blanský les" 197/1989 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti „Litovelské Pomoraví" 464/1990 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení státních přírodních rezervací „Borek u Velhartic", „Čtyři Palice", „Králický Sněžník", „Rejvíz", „V rašelinách" a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací „Bukové kopce", „Holina", „Fajmanovy skály" a Klenky", „Chýninské buky", „Kokšín", „Lopata", „Míšovské buky", „Lípa", „Třímanské skály", „Habrová seč", „Žákova hora", „Praděd", „Suchý vrch" a „Jelení bučina" 6/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti „Poodří" 155/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti „Železné hory" 156/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti „Broumovsko" 157/1991 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky 17/1997 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky 105/1997 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky 81/1998 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park „Šumava" a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) 163/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) a (nařízení vlády č. 24/1996 Sb.) 164/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje „Krkonošský národní park" a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) 165/1991 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotypy vodního ptactva a Protokolu o její změně 396/1990 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 159/1991 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin 572/1992 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 8. prosince 1967 čj. 13.853/67, (reg..)-částka 14/1968 Sb. kterým byly prohlášeny Jizerské hory na chráněnou krajinnou oblast (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 2/1968 (str. 45)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. června 1969 (reg.)-částka 30/1969 Sb. čj. 9 886/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Jeseníky" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 9/1969 (str. 109)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 (reg.)-částka 4/1970 Sb.čj. 16 368/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Orlické hory" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 2/1970 (str. 9)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 25. května 1970 čj. 8 908/73-II/2 (reg.)-částka 23/1970 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Žďárské vrchy" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 8/1970 (str. 76)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 12. dubna 1972 čj. 4 947/72-II/2 (reg.)-částka 22/1972 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Český kras" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 5/1972 (str. 68)

Výnos ministerstva kultury CSR ze dne 27. června 1972 čj. 4 5946/72-II/2 (reg.)-částka 22/1972 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Labské Pískovce" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 9/1972 (str. 164)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. března 1973 čj. 5 373/73 (reg.)-částka 9/1973 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Beskydy" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 82)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. května 1974 čj. 7 657/1974 (reg.)-částka 10/1974 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Slavkovský les" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 7/1974 (str. 90)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. března 1975 čj.5 954/75 (reg.)-částka 14/1975 Sb. o nové právní úpravě chráněné krajinné oblasti „Šumava" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 5/1975 (str. 79)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.5 790/76 (reg.)-částka 5/1976 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Pálava" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 85)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.6 070/76 (reg.)-částka 5/1976 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Kokořínsko" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 86)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 čj.6 883/76 (reg.)-částka 5/1976 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „České středohoří" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 88)

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 19. března 1976 čj.6 927/76 (reg.)-částka 5/1976 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Lužické hory" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 4/1976 (str. 90)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. listopadu 1978 čj. 21 972/78 (reg.)-částka 1/1979 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Křivoklátsko" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1979 (str. 6)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. listopadu 1979 čj. 22 737/79 (reg.)-částka 6/1980 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Třeboňsko" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1980 (str. 1)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. listopadu 1980 čj. 17 644/80 (reg.)-částka 3/1981 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Bílé Karpaty" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 1/1981 (str. 1)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1981 čj. 17 322/81 (reg.)-částka 9/1982 Sb. o zřízení chráněné krajinné oblasti „Blaník" (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 3-4/1982 (str. 34)

Upozornění:

Následující kategorie s vyjímkou NP a CHKO byly zákonem č. 114/1992 Sb. zrušeny a nahrazeny novými kategoriemi.

Konkrétní transformace jednotlivých chráněných kategorií jsou uvedeny v příloze č. I k vyhlášce č. 395/1992 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 (reg.)-částka 49/1988 Sb. čj. 14 200-SÚOP o prohlášení některých území v ČSR za chráněná (publ.)-Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 8-9/1989 (str. 78) ve výnosu byla prohlášena:

a) za chráněnou krajinnou oblast

„Český ráj" v okrese Jičín, Mladá Boleslav a Semily

„Moravský kras" v okrese Blansko a Brno-venkov

b) za státní přírodní rezervace

„Bažantnice v Satalicích" v obvodu Prahy 9 částka 89/1951 Ú.l.

„Roztocký háj-Tiché údolí" v obvodu Prahy 6 a v okrese Praha-západ výnos MŠVU č. IX-3572-51 ze dne 10.8.1951

„Černánovsko" v okrese Mělník částka 72/1950 Ú.l.

„Čertova skála" v okrese Rakovník částka 32/1949 Ú.l.

„Karlštejn" v okrese Beroun částka 44/1955 Ú.l.

„Klokočka" v okrese Mladá Boleslav částka 26/1956 Ú.l.

„Koda" v okrese Beroun částka 38/1952 Ú.l.

„Kokořínský důl" v okrese Mělník a Česká Lípa částka 147/1953 Ú.l.

„Kopeč" v okrese Mělník částka 28/1946 Ú.l.

„Kosova Hora" v okrese Příbram vyhláška MŠO B - 204 362/46-III/1 ze dne 5.12.1946

„Lipovka" v okrese Praha-východ vyhláška MŠO B - 200 716/46-III/1 ze dne 6.11.1946

„Písečný přesyp u Píst" v okrese Nymburk částka 190/1951 Ú.l.

„Podhrázký rybník" v okrese Benešov částka 73/1950 Ú.l.

„Polabská černava" v okrese Mělník Vyhláška MŠO B - 45 761-III/46 ze dne 26.8.1946

„Rečkov" v okrese Mladá Boleslav částka 203/1949 Ú.l.

„Skalka u Žehušic" v okrese Kutná Hora částka 28/1946 Ú.l.

„Stráň u Chroustova" v okrese Kolín částka 35/1951 Ú.l.

„Stráně u splavu" v okrese Kolín částka 35/1951 Ú.l.

„Svatá Alžběta" v okrese Rakovník částka 55/1949 Ú.l.

„Úpor" v okrese Mělník částka 84/1957 Ú.l.

„V bahnách" v okrese Rakovník částka 146/1952 Ú.l.

„Voděradské bučiny" v okrese Kolín Praha-východ částka 32/1955 Ú.l.

„Vraní skála" v okrese Beroun částka 264/1948 Ú.l.

„Vrch Baba u Kosmonos" v okrese Mladá Boleslav částka 244/1950 Ú.l.

„Vrch Káčov" v okrese Mladá Boleslav částka 127/1953 Ú.l.

„Zdická skalka u Kublova" v okrese Beroun částka 95/1952 Ú.l.

„Žehuňská obora" a Žehuňský rybník" v okrese Nymburk a Kutná Hora částka 45/1948 Ú.l.

„Boubínský prales" v okrese Prachatice částka 12/1958 Ú.l.

„Čertova stěna" v okrese Český Krumlov částka 74/1956 Ú.l.

„Dívčí kámen" v okrese Český Krumlov částka 95/1952 Ú.l.

„Doubí u Žíšova" v okrese Tábor částka 83/1957 Ú.l.

„Choustník" v okrese Tábor částka 276/1949 Ú.l.

„Chýnovská jeskyně" v okrese Tábor částka 108/1949 Ú.l.

„Kleť" v okrese Český Krumlov částka 60/1956 Ú.l.

„Na Mšálech" v okrese Jindřichův Hradec částka 100/1955 Ú.l.

„Nový rybník" v okrese Tábor částka 42/1949 Ú.l.

„Ostrov Markéta" v okrese Tábor částka 140/1953 Ú.l.

„Písečný přesyp u Vlkova" v okrese Tábor částka 86/1954 Ú.l.

„Ruda" v okrese Tábor částka 116/1950 Ú.l.

„Řežabinec" v okrese Písek částka 276/1949 Ú.l.

„Slavkovský chlumek" v okrese Český Krumlov částka 103/1955 Ú.l.

„Slepičí vršek" v okrese Jindřichův Hradec částka 97/1955 Ú.l.

„Stará řeka" v okrese Jindřichův Hradec částka 37/1956 Ú.l.

„Terčino údolí" v okrese České Budějovice částka 50/1949 Ú.l.

„Trojmezná hora" v okrese Prachatice částka 11/1950 Ú.l.

„Tůně u Špačků" v okrese České Budějovice částka 60/1954 Ú.l.

„V rájích" v okrese České Budějovice částka 67/1957 Ú.l.

„Velký a Malý Tisý" v okrese Jindřichův Hradec částka 77/1957 Ú.l.

„Vlásenický potok" v okrese Tábor částka 12/1956 Ú.l.

„Vyšenské kopce" v okrese Český Krumlov částka 65/1951 Ú.l.

„Bělč" v okrese Klatovy částka 96/1955 Ú.l.

„Bělyšov" v okrese Klatovy částka 64/1955 Ú.l.

„Bučina u Žďáru" v okrese Tachov částka 73/1951 Ú.l.

„Hádky" v okrese Plzeň-jih částka 98/1956 Ú.l.

„Herštýn" v okrese Domažlice částka 98/1955 Ú.l.

„Hora" v okrese Domažlice částka 89/1955 Ú.l.

„Hůrky" v okrese Plzeň-sever částka 73/1955 Ú.l.

„Chejlava" v okrese Plzeň-jih částka 99/1956 Ú.l.

„Chlum" v okrese Karlovy Vary částka 56/1947 Ú.l.

„Jezvinec" v okrese Domažlice částka 74/1955 Ú.l.

„Kamenný rybník" v okrese Plzeň-město částka 97/1953 Ú.l.

„Komorní hůrka" v okrese Cheb částka 197/1951 Ú.l.

„Krašov" v okrese Plzeň-sever částka 17/1952 Ú.l.

„Lužany" v okrese Plzeň-jih částka 7/1952 Ú.l.

„Netřeb" v okrese Domažlice částka 74/1955 Ú.l.

„Pleš" v okrese Domažlice částka 81/1955 Ú.l.

„Prácheň" v okrese Klatovy částka 124/1953 Ú.l.

„Přimda" v okrese Tachov částka 96/1956 Ú.l.

„Příšovská homolka" v okrese Plzeň-sever částka 94/1956 Ú.l.

„Pučanka" v okrese Klatovy vyhláška MŠVU č. B 204 457/48-I/3 ze dne 23.10.1948

„Rašeniliště Huť v Českém lese" v okrese Cheb částka 73/1951 Ú.l.

„Rotava" v okrese Sokolov částka 124/1953 Ú.l.

„Starý rybník" v okrese Plzeň-jih částka 256/1948 Ú.l.

„Zvoníčkovna" v okrese Rokycany částka 86/1956 Ú.l.

„Žďár" v okrese Rokycany částka 98/1953 Ú.l.

„Bílé stráně" v okrese Litoměřice částka 63/1954 Ú.l.

„Borečský vrch" v okrese Litoměřice částka 158/1951 Ú.l.

„Číčov" v okrese Louny částka 137/1951 Ú.l.

„Farská louka" v okrese Česká Lípa částka 137/1949 Ú.l.

„Háj Petra Bezruče" v okrese Louny částka 129/1956 Ú.l.

„Holý vrch" v okrese Litoměřice částka 165/1949 Ú.l.

„Hradišťanská louka" v okrese Teplice částka 8/1952 Ú.l.

„Hradiště" v okrese Litoměřice částka 153/1949 Ú.l.

„Jánský vrch" v okrese Most částka 233/1951 Ú.l.

„Konvalinkový vrch" v okrese Česká Lípa částka 2/1955 Ú.l.

„Košťálov" v okrese Litoměřice částka 7/1960 Ú.l.

„Líska" v okrese Děčín částka 12/1954 Ú.l.

„Lovoš" v okrese Litoměřice částka 273/1948 Ú.l.

„Malý Bezděz" v okrese Česká Lípa částka 264/1949 Ú.l.

„Milá" v okrese Most částka 21/1958 Ú.l.

„Milešovka" v okrese Litoměřice částka 238/1951 Ú.l.

„Provodínské kameny" v okrese Česká Lípa částka 90/1956 Ú.l.

„Rač" v okrese Ústí nad Labem částka 123/1953 Ú.l.

„Raná" v okrese Louny částka 137/1951 Ú.l.

„Sluneční dvůr" v okrese Česká Lípa částka 43/1955 Ú.l.

„Štěpánovská hora" v okrese Teplice částka 6/1952 Ú.l.

„Tobiášův vrch" v okrese Louny částka 73/1951 Ú.l.

„Babiččino údolí" v okrese Náchod částka 76/1952 Ú.l.

„Bažantnice v Uhersku" v okrese Pardubice částka 39/1952 Ú.l.

„Bohdanečský rybník a rybník Matka" v okrese Pardubice částka 5/1953 Ú.l.

„Borek" v okrese Náchod částka 85/1956 Ú.l.

„Boršov u Litětin" v okrese Pardubice částka 62/1953 Ú.l.

„Boušovka" v okrese Chrudim částka 110/1950 Ú.l.

„Bukačka" v okrese Rychnov nad Kněžnou částka 123/1954 Ú.l.

„Buky u Vysokého Chvojna" v okrese Pardubice částka 68/1955 Ú.l.

„Černá stráň" v okrese Hradec Královí částka 38/1960 Ú.l.

„Černohorské rašeliniště" v okrese Trutnov částka 28/1952 Ú.l.

„Černý důl" v okrese Rychnov nad Kněžnou částka 159/1954 Ú.l.

„Čertovy hrady" v okrese Trutnov částka 276/1949 Ú.l.

„Dubno" v okrese Náchod částka 79/1956 Ú.l.

„Habrov" v okrese Chrudim částka 266/1948 Ú.l.

„Hradní kopec Litice" v okrese Ústí nad Orlicí částka 27/1954 Ú.l.

„Hrobka" v okrese Chrudim částka 222/1949 Ú.l.

„Chropotínský háj" v okrese Rychnov nad Kněžnou částka 33/1955 Ú.l.

„Kamenná Hůra" v okrese Jičín částka 29/1956 Ú.l.

„Kočičí skály" v okrese Náchod částka 85/1956 Ú.l.

„Kovačská bažantnice" v okrese Jičín částka 27/1956 Ú.l.

„Křížová cesta" v okrese Náchod částka 85/1956 Ú.l.

„Letohradská bažantnice" v okrese Ústí nad Orlicí částka 64/1954 Ú.l.

„Lichnice" v okrese Chrudim částka 102/1955 Ú.l.

„Moletínská bažantnice" v okrese Jičín částka 86/1956 Ú.l.

„Mlýnský rybník a rybník Rohlík" v okrese Chrudim částka 227/1951 Ú.l.

„Modlivý důl" v okrese Rychnov nad Kněžnou částka 93/1956 Ú.l.

„Na hradech" v okrese Pardubice částka 84/1956 Ú.l.

„Na hranicích" v okrese Semily částka 27/1954 Ú.l.

„Na obůrce" v okrese Chrudim vyhláška MŠO č. B 202 387/46-III/1 ze dne 11.11.1946

„Nedošínský háj" v okrese Svitavy částka 222/1949 Ú.l.

„Oheb" v okrese Chrudim částka 116/1954 Ú.l.

„Ostaš" v okrese Náchod částka 85/1956 Ú.l.

„Malá Kobylanka" v okrese Přerov částka 146/1952 Ú.l.

„Mazák" v okrese Frýdek-Místek částka 87/1956 Ú.l.

„Mionší" v okrese Frýdek-Místek částka 56/1954 Ú.l.

„Na Popovickém kopci" v okrese Přerov částka 117/1949 Ú.l.

„Nad kostelíčkem" v okrese Přerov částka 117/1952 Ú.l.

„Plané loučky" v okrese Olomouc částka 47/1952 Ú.l.

„Plenisko" v okrese Frýdek-Místek částka 87/1956 Ú.l.

„Pod Juráškou" v okrese Vsetín částka 17/1952 Ú.l.

„Pozděchov" v okrese Vserín částka 238/1948 Ú.l.

„Razula" v okrese Vsetín částka 292/1949 Ú.l.

„Salajka" v okrese Frýdek-Místek částka 89/1956 Ú.l.

„Šipka" v okrese Nový Jičín částka 5/1960 Ú.l.

„Škrabalka" v okrese Přerov částka 82/1956 Ú.l.

„Špraněk" v okrese Olomouc částka 90/1949 Ú.l.

„Těšice" v okrese Přerov částka 76/1956 Ú.l.

„Tučapská skalka" v okrese Olomouc částka 55/1952 Ú.l.

„U bílých strhlin" v okrese Olomouc částka 47/1952 Ú.l.

„U Strejčkova lomu" v okrese Olomouc částka 74/1952 Ú.l.

„Úvalenské louky" v okrese Opava částka 78/1957 Ú.l.

„V oboře" v okrese Přerov částka 138/1952 Ú.l.

„Velká Kobylanka" v okrese Přerov částka 130/1952 Ú.l.

„Zástudánčí" v okrese Přerov částka 87/1953 Ú.l.

„Zubří" v okrese Vsetín částka 56/1948 Ú.l.

„Žebračka" v okrese Přerov částka 143/1949 Ú.l.

c) za chráněné naleziště

„Holý vrch" v okrese Mělník částka 84/1957 Ú.l.

„Borecká skalka" v okrese Havlíčkův Brod částka 93/1956 Ú.l. Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 606/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Stříbrný roh" na okrese Děčín (reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 607/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Myslivna" v okrese Litoměřice (reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 608/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Osojno" v okrese Plzeň-sever (reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 609/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Sedlo" v okrese Litoměřice (reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 610/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Sluneční stráň" v okrese Ústí nad Labem (reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 612/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Starž Hirštejn" v okrese Domažlice (reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 čj. 12 613/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Smraďoch" v okrese Cheb (reg.)-částka 2/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 359/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jezerka" v okrese Most a Chomutov (reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 360/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Pitkovická stráň" v Praze 10 (reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 361/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Na Pilavě" v okrese Kladno (reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 362/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod Veselovem" v okrese Kladno (reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 363/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Větrušická rokle" v okrese Praha-východ (reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 364/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Březina" v okrese Litoměřice (reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 365/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vápenka" v okrese Děčín (reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 427/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Chloumek" v okrese Most (reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 čj. 13 428/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Radobýl" v okrese Litoměřice (reg.)-částka 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 022/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Trojačka" v okrese Nový Jičín (reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 023/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kutaný" v okrese Vsetín (reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 024/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Suchá Dora" v okrese Nový Jičín (reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 3 025/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Dařenec" v okrese Opava (reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 6 006/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Velký močál" v okrese Sokolov (reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 14 619/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Březinské tisy" v okrese Děčín (reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 čj. 15 141/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Oceán" v okrese Karlovy Vary (reg.)-částka 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 23. dubna 1969 čj. 5 376/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vladař" v okrese Karlovy Vary (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 750/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kaluža" v okrese Opava (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 751/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radim" v okrese Bruntál (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 čj. 10 752/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Skučák" v okrese Karviná (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 292/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Valach" v okrese Opava (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu čj. 9 293/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Leskoveckého chodníku" v okrese Opava (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 294/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Nové Těchanovice" v okrese Opava (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 295/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Palkovické hůrky" v okrese Frýdek-Mísek (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 9 296/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bystřice" v okrese Domažlice (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 čj. 3 909/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Hněvošický háj" v okrese Opava (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 356/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Pluhův bor" v okrese Sokolov (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 364/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Velký kámen" v okrese Klatovy (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 366/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Háj" v okrese Plzeň-sever (reg.)-částka 27/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 367/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Zábělá" v okrese Plzeň-sever (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 368/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Malé jeřábí jezero" v okrese Karlovy Vary (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 369/69 o vyhlášení chráněného parku „Americká zahrada" v okrese Klatovy (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 čj. 13 282/69-II/2 o vyhlášení chráněného parku „Park v Bílé Lhotě" v okrese Olomouc (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 474/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Ptačí hora" v okrese Bruntál (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 475/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Černý les u Šilheřice I" v okrese Opava (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 čj. 14 476/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Černý les u Šilheřovic II" v okrese Opava (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 026/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Panské louky" v okrese Bruntál (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 027/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Polanský les" v okrese Ostrava (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 029/70-II/2 o vyhlášení chráněného naleziště „Malochova skalka" v okrese Plzeň-sever (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 čj. 3 030/70 o vyhlášení chráněného naleziště „V hlubokém" v okrese Louny (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. září 1970 čj. 11 079/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Skalské rašeliniště" v okrese Bruntál (reg.)-částka 29/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. listopadu 1970 čj. 9 647/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na Špičáku" v okrese Šumperk (reg.)-částka 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 16 051/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Na Stříbrné" v okrese Benešov (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 16 229/72 o vyhlášení chráněného naleziště „V olších" v okrese Benešov (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 564/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Prutník" v okrese Mělník (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 565/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Báň" v okrese Nymburk (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 864/72 o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Zlatý kůň" v okrese Beroun (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 976/72 o zřízení chráněné studijní plochy „Swamp" v okrese Česká Lípa (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 977/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Slatinná louka u Velenky" v okrese Nymburk (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 17 978/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kulivá hora" v okrese Praha-západ (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 009/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Karlické údolí" v okrese Beroun a Praha-západ (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 077/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Na ostrově" v okrese Benešov (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 078/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Karlovské bučiny" v okrese Liberec (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 123/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Dlouhá Hora" v okrese Liberec (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 124/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Hamrštejn" v okrese Liberec (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 244/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Velký Vápenný" v okrese Liberec (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 245/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na Adamcích" v okrese Hodonín (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 246/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod Drdolem" v okrese Zlín (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 355/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bílá Strž" v okrese Klatovy (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 357/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Voškov" v okrese Beroun (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 714/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Petrské údolí" v okrese Tachov (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 715/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Pátecká a Mísy" v okrese Nymburk (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 716/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vrť" v okrese Nymburk (reg.)-částka 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 767/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Holubovské hadce" v okrese Český Krumlov (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 čj. 18 768/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Rovná" v okrese Strakonice (reg.)-částka 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 18. července 1973 čj. 9 523/73 o vyhlášení chráněného naleziště „Dubná" v okrese Písek (reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 806/73 o vvyhlášení státní přírodní rezervace „Hrby" v okrese Písek (Reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 904/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Komáří vrch" v okrese Rychnov nad Kněžnou (reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 958/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Ostrůvek" v okrese Tachov (reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 12 221/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Křivé jezero" v okrese Břeclav (reg.)-částka 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 čj. 12 893/73 o vyhlášení chráněného naleziště „U Kunštátské kaple" v okrese Rychnov nad Kněžnou (reg.)-částka 37/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 čj. 12 894/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jaronínská bučina" v okrese Český Krumlov (reg.)-částka 37/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 čj. 15 084/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Žlíbky" v okrese Písek (reg.)-částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 čj. 14 742/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Pohořské rašeliniště" v okrese Český Krumlov (reg.)-částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 170/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Růžák" v okrese Děčín (reg.)-částka 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 435/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Nad Dolským mlýnem" v okrese Děčín (reg.)-částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 585/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Podkovák" v okrese Tachov (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 634/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Čabel" v okrese Děčín (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 635/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Ponova louka" v okrese Děčín (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 749/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Farské bažiny" v okrese Tachov (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 16 750/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Křížový kámen" v okrese Tachov (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 462/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Brněnky" v okrese Brno-venkov (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 463/73 o vyhlášení studijní plochy „Rakovec" v okrese Blansko (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 582/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kněžice" v okresu Brno-venkov (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 583/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Březinka" v okrese Blansko (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 584/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Červené blato" v okrese České Budějovice a Jindřichův Hradec (reg.)-částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 18 922/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Zadní Hády" v okrese Brno-venkov (reg.)-částka 7/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1974 čj. 18 923/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Dřínová" v okrese Brno-venkov (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 328/73 o vyhlášení chráněného naleziště „Vinný vrch" v okrese Nymburk (reg.)-částka 4/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 329/73 o vyhlášení chráněného naleziště „Lišková" v okrese Frýdek-Místek (reg.)-částka 4/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 čj. 19 330/73 o vyhlášení chráněného naleziště „Zábřežské louky" v okrese Opava (reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 31. prosince 1933 čj. 143547/33 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jezerní slať" v okrese Prachatice. Výnos ministerstva

kultury ČSRze dne 29. prosince 1973 čj.18 585/73 o novém vymezení státní přírodní rezervace „Jezerní slať" (reg.)-částka 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 400/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Tetínské skály" v okrese Benešov (reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 614/74 o vyhlášení chráněného naleziště „Vrbenská tůň" v okrese České Budějovice (reg.)-částka 17/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 602/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Lipina" v okrese Jindřichův Hradec (reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 603/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Dědovické stráně" v okrese Písek (reg.-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 604/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Fabián" v okrese Jindřichův Hradec (reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 605/74 o vyhlášení chráněného naleziště „Ostrolovský Újezd" v okrese České Budějovice (reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 čj. 3 606/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Krkavčina" v okrese Písek (reg.)-částka 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 17. července 1974 čj. 7 123/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Úhošť" v okrese Chomutov (reg.)-částka 16/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 15 732/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Žofinka" v okrese Jindřichův Hradec (reg.)-částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 15 734/74 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod Lukšincem" v okrese Frýdek-Místek (reg.)-částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 16 665/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bernátka" v okrese Kroměříž (reg.)-částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 čj. 16 665/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bernátka" v okrese Kroměříž (reg.)-částka 10/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. dubna 1975 čj. 16 984/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bayerova" v okrese Blansko (reg.)-částka 15/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. dubna 1975 čj. 7 830/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Nového hradu" v okrese Blansko (reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 831/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Býčí skála" v okrese Blansko (reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 832/75 o vyhlášení chráněného naleziště „Kytice" v okrese Děčín (reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 833/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Habrůvecká bučina" v okrese Blansko (reg.)-částka 17/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. září 1975 čj. 8 200/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radotínské údolí" v Praze (reg.)-částka 27/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září čj. 7 814/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Smrdutá" v okrese Kroměříž (reg.)-částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj. 7 827/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Čerňava" v okrese Kroměříž (reg.)-částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj. 7 828/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Tesák" v okrese Kroměříž (reg.)-částka 33/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 6. října 1975 čj. 16 235/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Holý kopec" v okrese Uherské Hradiště (reg.)-částka 28/1975 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. dubna 1975 čj. 6 710/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Střela" v okrese Plzeň-sever (reg.)-částka 15/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 033/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Coufavá" v okrese Brno-venkov (reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 034/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jelení skok" v okrese Brno-venkov (reg.)-částka 21/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 035/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kelečský Javorník" v okrese Kroměříž (reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 čj. 7 036/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Malužín" v okrese Brno-venkov (reg.)-částka 21/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. září 1975 čj. 9 861/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Orthocerový lůmek" v Praze 5 (reg.)-částka 7/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 7 037/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Čihadlo" v okrese Brno-venkov (reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 8 825/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Rýchory" v okrese Trutnov (reg.)-částka 25/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 860/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Kleneč" v okrese Litoměřice (reg.)-částka 31/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 863/76 o vyhlášení chráněné studijní plochy „Pod Smrkem" v okrese Liberec (reg.)-částka 31/1976 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 826/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bořeň" v okrese Teplice a Most (reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 13. února 1977 čj. 8 827/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Babylon" v okrese Děčín (reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 828/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Medový Újezd" v okrese Rokycany (reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 8 829/76 o vyhlášení chráněné studijní plochy „Pod vyhlídkou" v okrese Prachatice (reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 854/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Lipská hora" v okrese Litoměřice (reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 855/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod Dračí skálou" v okrese Litoměřice (reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 856/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Loužek" v okrese Litoměřice (reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 čj. 9 851/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Na skále" v okrese Olomouc (reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února čj. 9 858/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Klíny" v okrese Frýdek-Místek (reg.)-částka 12/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 084/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Výpustku" v okrese Blansko (reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 085/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na loučkách" v okrese Chomutov (reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 086/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Skalka" v okrese Frýdek-Místek (reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 čj. 6 087/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Záhořanský stratotyp" v okrese Beroun (reg.)-částka 21/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 5 088/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Drbákov-Albertovy skály" v okrese Příbram (reg.)-částka 1/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 089/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radouč" v okrese Mladá Boleslav (reg.)-částka 2/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 091/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Josefské údolí" v okrese Brno-venkov a Blansko (reg.)-částka 30/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 093/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Roštýnská obora" v okrese Jihlava (reg.)-částka 30/1977 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 095/77 o vyhlášení chráněného naleziště „Lukášov" v okrese Jablonec nad Nisou (reg.)-částka 1/1978 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1977 čj. 25 533/78 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Prokopské údolí" v Praze (reg.)-částka 4/1979 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 30. června 1980 čj. 13 226/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Borkovická blata" v okrese Tábor (reg.)-částka 30/1980 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 091/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Prameny Labe" v okresech Trutnov a Semily (reg.)-částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 092/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Prameny Úpy" v okrese Trutnov (reg.)-částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 096/80 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Boberská stráň" v okrese Trutnov (reg.)-částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 čj. 18 094/80 o vyhlášení chráněného naleziště „Herlíkovické štoly" v okrese Trutnov (reg.)-částka 3/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. července 1981 čj. 11 919/81 o vyhlášení chráněného parku a zahrady „Valašské" muzeum v přírodě v okrese Vsetín (reg.)-částka 28/1981 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 041/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jouglovka" v okrese Beroun (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 042/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Stará Ves" v okrese Beroun (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 25. března 1984 čj. 6 043/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Trubínský vrch" v okrese Beroun (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 044/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Brdatka" v okrese Rakovník (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 045/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kabečnice" v okrese Rakovník (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 046/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na Babě" v okrese Rakovník (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 047/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Stříbrný luh" v okrese Rakovník (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 048/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Eremita" v okrese Rakovník (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 049/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Velká pleš" v okrese Rakovník (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 050/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vysoký tok" v okrese Rakovník (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 051/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Týřov" v okrese Rakovník (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 čj. 6 052/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vůznice" v okresech Beroun, Rakovník a Kladno (reg.)-částka 20/1984 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 430/87-VI/2 o zřízení státních přírodních rezervací „Čertoryje", „Jazevčí", „Kútky", „Machová", „Porážky" a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací „Zahrady pod Hájem", „Búrová" a chráněného naleziště „Žerotín" v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (reg.)-částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 431/87-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Povydří" v okrese Klatovy (reg.)-částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 čj. 9 432/87-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radotínské rašeliniště" a jejího ochranného pásma v okrese Žďár nad Sázavou (reg.)-částka 14/1987 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. prosince 1987 čj. 17 094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť (reg.)-částka 26/1987 Sb. (pobl.)-Věstník MŠMT a MK ČSR

- sešit 12/1989 (str. 129) ve výnosu bylo prohlášeno:

a) za státní přírodní rezervace

„Božídarské rašeliniště" v okrese Karlovy Vary

„Břehyně-Pecopala" v okrese Česká Lípa

„Bukovec" v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec

„Bukoveček" v okrese Přerov

„Černá Hora" v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec

„Černá jezírka" v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec

„Dětanský chlum" v okrese Louny

„Dubensko" v okrese Plzeň-sever

„Dvorčák" v okrese Přerov

„Frýdlantské cimbuří" v okrese Liberec

„Getsemanka I a II" v okrese Příbram

„Hradčanské rybníky" v okrese Česká Lípa

„Jelení vrch" v okrese Klatovy

„Jezevčí vrch" v okrese Česká Lípa

„Karlovice-sever" v okrese Bruntál

„Klečové louky" v okrese Liberec

„Klíč" v okrese Liberec

„Kohoutov" v okrese Rokycany

„Mrhatina" v okrese Jihlava

„Na čihadle" v okrese Liberec

„Na kneipě" v okrese Liberec

„Na skalách" v okrese Příbram

„Nová louka" v okrese Jablonec nad Nisou

„Novodomské rašeliniště" v okrese Chomutov

„Oblík" v okrese Louny

„Paličník" v okrese Liberec

„Planý vrch" v okrese Cheb

„Poledník" v okrese Liberec

„Prales Jizera" v okrese Liberec

„Ptačí kupy" v okrese Liberec

„Ralsko" v okrese Česká Lípa

„Rašeliniště Jizerky" v okrese Jablonec nad Nisou

„Rašeliniště Jizery" v okrese Jablonec nad Nisou a Liberec

„Rybí loučky" v okrese Jablonec nad Nisou

„Soos" v okrese Cheb

„Stržovský vrch" v okrese Liberec

„Studený vrch" v okrese Děčín

„Špičák" v okrese Liberec

„Štolpichy" v okrese Liberec

„Tišina" v okrese Liberec

„U posedu" v okrese Liberec

„V Horách" v okrese Rokycany

„Velký Špičák" v okrese Jihlava

„Vlček" v okrese Cheb

„Vlčí louka" v okrese Liberec

„Zlín" v okrese Plzeň-jih

aa) za chráněné naleziště

„Dolnice" v okrese Cheb

„Peklo" v okrese Česká Lípa

„Pod Šipínem" v okrese Tachov

„Strážník" v okrese Semily

„Třemešný vrch" v okrese Příbram

Výnos MK ČSR čj. 3500/90-SOP ze dne 19. ledna 1989 o zřízení státních přírodních rezervací „Hradec" a „Kuchyňka, „Vymyšlenská pěšina", „Červený kříž", „Ranská bahna", „Doubek", „Kněhyně-Čertův mlýn", „Radhošť", „Vrapač", „Rašeliniště Skřítek", a státních přírodních rezervací „Pulčín-Hradisko", „Šerák-Keprník" a jejich ochranných pásem (reg.)-částka 1/1989 Sb.

Výnos MK ČSR čj. 14 505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 o zřízení státních přírodních rezervací „Borová Lada", „Pramen Vltavy" a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací „Milešický prales", „Modravské slatě", „Obří zámek", „Stože", „Stožecká skála", „Tetřevská slať", „Velká Niva", „Vltavský luh" a „Zátoňská hora" v chráněné krajinné oblasti Šumava (reg.)-částka 36/1989 Sb.

(publ.) -Věstník MŠMT a MK ČR

- sešit 2-3/1990 (str. 9)

c) metodické pokyny, návody a sdělení

Společný pokyn MŽP ČR a MZe ČR čj. NM III/489/92 ze dne 2.3.1992 o způsobu úhrady nákladů na pořízení dokumentace územních systémů ekologické stability jako podkladu pro pozemkové úpravy. Metodický pokyn MŽP ČR čj. NM III/905/92 ze dne 15.4.1992 k postupu zadávání a zpracování dokumentace systému ekologické stability.Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany přírody a krajiny MŽP ČR k vyhlašování památných stromů, jejich skupin a stromořadí Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Společný pokyn MŽP ČR a MZe ČR ze dne 18.1.1994 pod čj. MŽP/OOP/211/94, MZe/766/94-450 o finančním zajištění generelů místních systémů ekologické stability a pozemkových úprav v roce 1994.Metodický pokyn MŽP ČR čj. NM 600/760/94 ze dne 20.5.1994 k postupu zadávání zpracování a schvalování dokumentace místního územního systému ekologické stability - aktualizace metodického pokynu MŽP čj. NM III/905/92 ze dne 15.4.1992.

Společný metodický pokyn MF ČR a MŽP k postupu při zabezpečení prozatímní správy a práva hospodaření se zemědělskou půdou ve zvláště chráněných územích Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Metodika mapování krajiny SMS Hradec Králové 1994

Metodika mapování krajiny ČUOP a VaMP Brno 1994

Metodika mapování fytoceníz ČUOP a VaMP Brno 1994

Sdělení č. 10 legislativního odboru MŽP ČR o výkladu pojmu „údolní niva" (§ 3, písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Věstník MŽP ČR č. 4/1993

Sdělení č. 12 odboru právního a organizačního a odboru legislativního MŽP ČR ve věci posuzování deliktů na úseku ochrany přírody před účinností zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb. Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Stanovisko č. 8 odboru legislativního a odboru řízení státní správy MŽP ČR ve věci působnosti statutárních měst podle § 76 odst. 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ve věci působnosti odvolacích orgánů ohledně rozhodnutí vydaných na úseku ochrany přírody statutárními městy, pokud tato rozhodují v rámci svěřené působnosti okresního úřadu Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 2 odboru legislativního MŽP ČR o úpravě ochrany ovocných dřevin v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb. Věstník MŽP ČR č. 2/1995 Sdělení č. 13 odboru legislativního MŽP ČR ve věci kácení dřevin v památkově chráněných parcích a zahradách podle § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Věstník MŽP ČR č. 4/1995

Sdělení č. 14 odboru legislativního MŽP ČR ve věci účasti občanských sdružení na ochraně přírody a krajiny podle § 70 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Věstník MŽP ČR č. 4/1995

Sdělení č. 17 odboru legislativního MŽP ČR o uzavření dohody mezi MŽP ČR, MD a MV ČR o postupu při aplikaci ustanovení § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k ustanovení § 14 a § 20 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů Věstník MŽP ČR č. 4/1995

Sdělení č. 2 odboru legislativního MŽP ČR k některým aspektům zřizování přírodních parků podle § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména ke stanovení způsobu omezení využití území v přírodním parku Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Sdělení č. 9 odboru legislativního MŽP ČR ve věci stanoviska k pojmu „les" ve smyslu § 3 písm.b) a písm. g) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a k otázce možnosti jeho zaregistrování jako významného krajinného prvku Věstník MŽP ČR č. 3/1996

Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany přírody MŽP ČR ve věci evidence krajinných prvků „ze zákona". Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 16 odboru legislativního MŽP o výkonu funkce vědeckého orgánu CITES Věstník MŽP č. 4/1997