IV. Ochrana zemědělského půdního fondu

a) obecně závazné předpisy

Zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního fondu (jak vyplývá ze změn a doplňků zákona ČNR č. 10/1993 Sb). 334/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 13/1994 Sb.

b) metodické pokyny, návody a sdělení

Metodický návod MZVž ČSR čj. 40-917/1982-413 ze dne 1. června 1982 pro zabezpečení a ošetřování dočasných deponií ornice

Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Sdělení č. 17 sekce legislativy a státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny MŽP ze dne 1. září 1997 č.j. 410/1385/97 k aplikaci některých pojmů pro účely stanovení za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 11 odst. 3 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. Věstník MŽP č. 4/1997