VI. Ochrana horninového prostředí

a) Obecně závazné právní předpisy

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), (ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.) (ú.z.pod. č. 439/1992 Sb s působností pro ČR) a změny vyplývající ze zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb. 44/1988 Sb.

Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a ostatní báňské správě, (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 542/1991 Sb.) (ú.z. pro ČR vyhlášeno pod č. 440/1992 Sb.) a zákona č. 169/1993 Sb. 61/1988 Sb.

Zákon ČNR o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, (ve znění zákona č. 543/1991 Sb.) 62/1988 Sb.

Vyhláška Ústředního báňského úřadu a Ústředního geologického úřadu čj. 1000/1962 o vedení a doplňování geologické dokumentace (reg.)-částka 42/1962 Sb.

Vyhláška ČGÚ o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů (ve znění zákona č. 541/1991 Sb.) 85/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb. 104/1988 Sb.

Vyhláška ČGÚ o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru (ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 363/1992 Sb.) 8/1989 Sb.

Vyhláška ČGÚ o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu (ve znění zákona č. 543/1991 Sb.) 121/1989 Sb.

Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky ČBÜ č. 340/1992 Sb. 415/1991 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech 172/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů 175/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 363/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR o chráněných ložiskových územích 364/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 412/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o důlně meřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. 435/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů 497/1992 Sb.

Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostroů a z vydobytých vyhrazených nerostů 617/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností 15/1995 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce při likvidaci hlavních důlních děl 52/1997 Sb.

b) metodické pokyny, návody a sdělení

Sdělení č. 10 odboru legislativního MŽP ČR k aplikaci zákona č.71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), při vydávání souhlasu podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Věstník MŽP ČR č. 3/96