Věstník MŽP 1/99


Seznam obecně závazných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných k l. lednu 1999
A. Životní prostředí všeobecně
B. Jednotlivé složky
I. Vodní hospodářství
II. Ochrana ovzduší
III. Ochrana přírody a krajiny
IV. Ochrana zemědělského půdního fondu
V. Lesní hospodářství
VI. Ochrana horninového prostředí
VII. Odpadové hospodářství
VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí
IX. Nakládání s chemickými látkami
C. Ostatní