IX. Nakládání s ;chemickými látkami

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 157/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek 250/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví metody pro zajišťování toxicity chemických látek a přípravků 251/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí 299/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno 301/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků 302/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe) 305/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí 306/1998 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků 316/1998 Sb.

Vydání níže uvedených vyhlášek a nařízení očekáváme nejpozději do konce ledna 1999

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a přípravků

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k ;nebezpečné chemické látce a přípravku

Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek

b) metodické pokyny, návody a sdělení

Sdělení MŽP a MPO k zavádění zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon") po 1.1.1999

1. Přehled povinných subjektů, na které se zákon vztahuje:

- distributor

§ 2 odst. 5 zákona č. 157/1998 Sb.:

„Distributor je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která látky nebo přípravky poskytuje dalším osobám a svou činností vlastnosti látek nebo přípravků přímo neovlivňuje."

- dovozce

- vývozce

Zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům:

"Dovozem se pro účely tohoto zákona rozumí propuštění kontrolovaného zboží do celního režimu volného oběhu anebo do některého z režimů s ekonomickým účinkem, vývozem pak propuštění kontrolovaného zboží do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo přidělení celně schváleného určení pro zpětný vývoz zboží, na základě rozhodnutí vydaného celním úřadem v řízení podle zvláštních předpisů."

- výrobce

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění:

„Výrobcem se rozumí podnikatel, který zhotovil výrobek a nebo jeho součást nebo poskytl služby, který vytěžil prvotní surovinu nebo jí dále zpracoval, a nebo který se za výrobce označil."

- právnická osoba

§ 18 občanského zákoníku:

„Způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby. Právnickými osobami jsou:
a) sdružení fyzických nebo právnických osob
b) účelová sdružení majetku
c) jednotky územní samosprávy
d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon"

- fyzická osoba

§ 7 a následující občanského zákoníku:

Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením (odst. 1) a zaniká smrtí (odst. 2).

- fyzická osoba oprávněná k podnikání

- § 2 odst. 1 a odst. 2 obchodního zákoníku:

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikatelem podle tohoto zákona je:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění,
d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu".

2. Přehled jednotlivých ustanovení podle subjektů a doby, které jsou povinny splnit stanovené povinnosti

Zákon nabývá účinnosti 1.1.1999. Toto ustanovení se vztahuje na všechny povinné subjekty podle bodu 1.

- výrobce a dovozce jsou povinni splnit povinnosti

a) podle hlavy II. do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (t.j. do 1.1. roku 2000),
b) podle hlavy III. do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (t.j. do 1.1. roku 2002).

- všechny subjekty podle bodu 1 jsou povinni splnit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinnosti uvedené v hlavě V., VI., VII. a VIII (t.j. do 1.1. roku 2000)

- fyzické osoby odborně způsobilé zacházet s jedy podle dosavadních právních předpisů se považují za odborně způsobilé podle § 19 odst. 3 zákona pro nakládání s látkami a přípravky klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. f) a g) (vysoce toxické a toxické) po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona t.j. do 31.12.2001.

- hlava IV. nabývá účinnosti od 1.1.1999 a vztahuje se obecně na všechny právnické osoby a fyzické osoby oprávněné kpodnikání a ustanovení § 10 odst. 4 a 5 na fyzické osoby .

V § 10 odst. 3 je nesoulad s § 18 až 20, které je možno splnit až k 1.1. roku 2000 (viz § 31 odst. 2 zákona).

Ministerstvo životního prostředí k § 10 odst. 3 zákona proto zaujalo toto stanovisko:

Ustanovení § 2 odst. 7 zákona vymezuje, co je nakládání s chemickými látkami a přípravky. Je to každá činnost, jejímž předmětem jsou látky a přípravky, zejména jejich výroba, dovoz, vývoz, používání, skladování, balení, označování, vnitropodniková přeprava, s tím, že zneškodňování je již upraveno zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, v platném znění. Dnem účinnosti, t.j. 1.1.1999 si musí každý, kdo nakládá s více jak 10 t stanovených látek za kalendářní rok požádat příslušný okresní úřad o udělení souhlasu s tím, že podmínkou udělení souhlasu je podle § 18 až 20 zákona autorizace. Povinnosti plynoucí zustanovení § 18 až 20 je třeba splnit až za jeden rok po účinnosti zákona (t.j. do 1.1.2000). Ustanovení § 31 odst. 3 zákon uvádí, že fyzické osoby odborně způsobilé podle dosud platného nařízení vlády č. 192/1988 Sb., ojedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, jsou způsobilé i podle §19 odst. 3 zákona ještě po dobu 3 let a to pro nakládání s látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické atoxické.

Z výše uvedeného plyne:

1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s látkami klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. a), b), c), d), f), l), m), n) a o) v množství vyšším než 10 t za kalendářní rok jsou povinny po 1.1.1999 požádat okresní úřad o udělení souhlasu k nakládání s těmito látkami nebo přípravky.

2. Ty právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s látkami klasifikovanými jako toxické avysoce toxické a jsou držiteli odborné způsobilosti podle nařízení vlády č. 192/1988 Sb., mohou s těmito látkami nakládat ještě po dobu 3 let ode dne 1.1.1999 (t.j. do konce roku 2001) bez souhlasu okresního úřadu podle § 10 odst. 2 zákona.

3. Ostatní právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nemají autorizaci ani odbornou způsobilost podle nařízení vlády č. 192/1988 Sb., si o tuto požádají MŽP podle § 19 odst. 2 a 3 zákona č. 157/1998 Sb. Do doby vydání autorizace bude řízení o udělení souhlasu k nakládání přerušeno; tento souhlas je však možné maximálně do konce roku 1999 nahradit v rozsahu vymezeném nařízením vlády č. 192/1988 Sb. odbornou způsobilostí podle uvedeného nařízení vlády za předpokladu, že toto nařízení nebude zrušeno.

- hlava IX nabývá účinnosti od 1.1.1999 a vztahuje se:

a) v § 22 odst. 1 na výrobce, dovozce a distributora,
b) v § 22 odst. 2 na výrobce a dovozce,
c) v § 22 odst. 4 obecně na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání,
d) v § 22 odst. 5 na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, provádějící živnost hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů.

K § 22 bylo zaujato toto stanovisko:

- k odstavci 1 a 2 - vzhledem k tomu, že povinnost mít klasifikovanou látku vzniká až od 1.1. roku 2000 - jsou vždy dotčené povinné subjekty během roku 1999 povinny látku zařadit podle druhu, množství a vlastností podle prováděcí vyhlášky s tím, že nelze neklasifikaci látky vymáhat pod sankcí,

- k odstavci 4 a 5 vzhledem k tomu, že povinnost vyplňovat bezpečnostní list (§ 14, hlava V.) vzniká až od 1.1. roku 2000, nelze tuto povinnost vymáhat.

3. Působnost zákona

Při platnosti nařízení vlády č. 192/1988 Sb. i v roce 1999 je třeba jeho působnost interpretovat tak, že působí podpůrně tam, kde ještě nebylo možné plně postupovat podle nové zákonné úpravy.

4. Orgány státní správy a jejich působnost (§ 23 až 29 zákona)

- Ministerstvo životního prostředí

- Ministerstvo zdravotnictví

- Česká inspekce životního prostředí

- celní orgány

- okresní hygienik.

5. Postup živnostenských úřadů podle § 31 a § 32

- podle § 31 zůstávají všechny dosud vydané živnostenské listy platné do 31.12.1999,

- u nových živností podle § 32, které vzniknou po 1.1.1999 bude nutné postupovat v souladu s přechodnými ustanoveními § 31 odst. 4 a uznat odbornou způsobilost podle nařízení vlády č. 192/1988 Sb., a to u všech uvedených živností tak jako dosud s tím, že by tyto nové živnosti měly být vydány pouze do 31.12.1999, kdy končí i platnost starých živnostenských oprávnění vázaných na nařízení vlády č. 192/1988 Sb.

S ohledem na to, že při tvorbě zákona č. 157/1998 Sb. nebyly brány v úvahu všechny živnosti v přílohách živnostenského zákona, které jsou zákonem č. 157/1998 Sb. dotčeny, vznikla situace, že podnikatel bude u některých živností potřebovat více živnostenských oprávnění.

Závěr:

Řízení zahájená podle těch ustanovení zákona, která nelze naplnit po 1.1. roku 1999, t.j. jsou vázána na ustanovení, která se mohou splnit až od 1.1. roku 2000 se přeruší nebo nebudou vedena do doby možnosti splnění určitého ustanovení jak ze strany povinného subjektu, tak ze strany příslušného orgánu státní správy.

JUDr. Dana Římanová, v r.

náměstkyně ministra - ředitelka
sekce státní správy