V. Lesní hospodářství

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 289/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádostí o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 77/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem emisí 78/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení 79/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů 80/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa 81/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 82/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 83/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování 84/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství 100/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 101/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 219/1998 Sb.

b) resortní předpisy

Instrukce MLVH ČSR o chatové výstavbě postavené na lesních pozemcích do 31.12.1977 Věstník MLVH ČSR č. 14/1981 Věstník vlády ČSR pro NV č. 10/1981

Instrukce MLVH ČSR k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů Věstník MLVH ČSR č. 13/1982

Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/455/95 ze dne 21.4.1995 o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/1209/93 ze dne 26.11.1993 o mysliveckém hospodaření na území náradních parků ČR se změnami a doplňky k 1.10.1996 Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/145/96 ze dne 1.10.1996 o rybářském hospodaření národních parků ČR Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Instrukce MŽP ČR č.j. OOLP/1303/96 ze dne 6. 12. 1996 o služebních stejnokrojích zaměstnanců v působnosti MŽP ČR Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Vydávání, změny resp. zrušení dále uvedených směrnic a resortních instrukcí spadá do působnosti MZe

Směrnice MLVH ČSR pro zakládání semenných porostů a semenných plantáží Věstník MLVH ČSR č. 10/1971

Instrukce MLVH ČSR o bance lesního osiva Věstník MLVH ČSR č. 24/1985

Směrnice MZe ČR pro poskytování náležitostí lesních hospodářských plánů (čj. 2363/93-510 ze dne 10.9.1993) Věstník MZe ČR č. 3/1993

c) metodické pokyny, návody a sdělení

Návod k umosťování včelstev na lesních pozemcích Věstník MLVH ČSR č. 14/1988

Návod k umísťování mysliveckých zařízení na lesním půdním fondu Věstník MLVH ČSR č. 7,8/1988

Návod k vyhodnocení nezdarů zalesňování Věstník MLVH ČSR č. 21/1973

Postup při navrhování lesů ochraných a lesů zvláštního určení Věstník MLVH ČSR č. 13/1978

Metodický pokyn k postupu při převodu zemědělské půdy do lesní v souvislosti s programem útlumu zemědělské výroby a zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu v rezortu zemědělství v letech 1994 a 1995 - DOTAČNÍ TITUL 1B Zpravodaj MŽP ČR č. 7/1994

Vydávání, změny resp. zrušení dále uvedených směrnic a resortních instrukcí spadá do působnosti MZe ČR

Návod pro výběr, zakládání a pěstování smrkových porostů určených k produkci resonančního dřeva Věstník MLVH ČSR č. 13/1985

Pokyny pro diferencovanou porostní výchovu Věstník MLVH ČSR č. 13/1978

Věstník MLVH ČSR č. 5/1983

Věstník MLVH ČSR č. 4/1985

Modely k hospodaření v hospodářských souborech lesních typů Věstník MLVH ČSR č. 12/1984

Návod k sledování likvidace přestárlých porostů Věstník MLVH ČSR č. 24/1983

Návod k vyhlašování a hospodaření v genových základnách lesních dřevin Věstník MLVH ČSR č. 1/1990

Návod pro hospodaření v lesích pod vlivem imisí Věstník MLVH ČSR č. 3/1989

Návod pro klasifikaci poškození lesních porostů imisemi Věstník MLVH ČSR č. 5,6/1988

Návod k zajištění dalších funkcí lesů zejména v okolí velkých měst Věstník MLVH ČSR č. 20/1984

Pokyny pro výpočet náhrad za poškozování lesů Věstník MLVH ČSR č. 13/1986 Věstník MLVH ČSR č. 1,2/1990

Podle § 9 odst. 1 vyhlášky MZe č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa,

stanoví diskontační faktor f Věstník MZe č. 3/1996

Sdělení k Pokynům pro výpočet náhrad za poškozování lesů Věstník MZe č. 1/1997

Vyhlášení diskontačního faktoru "f" k podpoře změny struktury zemědělské výroby zalesněním Věstník MZe č. 2/1998

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o udělení předběžného souhlasu k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu a Instrukce Ministerstva zemědělství o postupu při udělování předběžného souhlasu podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Věstník MZe č. 3/1998