B. JEDNOTLIVÉ SLOŽKY

I. Vodní hospodářství

a) obecně závazné právní předpisy

Zákon o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998Sb. Sb. 138/1973 Sb.

Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 23/1992 Sb., (úplné znění zákona

ČNR č. 458/1992 Sb.), ve znění zákona č. 114/1995 Sb. 130/1974 Sb.

Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 58/1998 Sb.

Nařízení vlády ČSSR o úplatách ve vodním hospodářství (ve znění nař.vl.č. 91/1988 Sb., úplné znění nař. vl. č. 2/1989 Sb.), ve znění zákona ČNR č. 281/1992 Sb.) a zákona č. 58/1998 Sb. 35/1979 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod, ve znění nařízení vlády ČR č. 185/1996 Sb. 171/1992 Sb.

Nařízení vlády ČSR o ochraně před povodněmi 27/1975 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy 40/1978 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory,

Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky 10/1979 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les,

Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy 85/1981 Sb.

Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných opatřeních na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených 137/1957 Ú.l.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků 28/1975 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o odborném technicko-bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technicko bezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi 62/1975 Sb.

Vyhláška MLVH ČSR o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech 63/1975 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářích 42/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly (ve znění vyhl. MŽP ČR č. 422/1992 Sb.) 82/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodní stráži (ve znění vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 81/1977 Sb.) 99/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci 126/1976 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o ochraně jakosti povrchových a podzemnních vod 6/1977 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků 19/1978 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 1) (ve znění vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR č. 185/1988 Sb.) 144/1978 Sb.

Směrnice č. 13123/806/OSS ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pro vypracování návrhů kanalizačních řádů (reg.) - částka 16/1975 Sb. (Směrnice uveřejněná ve Věstníku MLVH ČSR, částka 8, ročník 1975) částka 16/1975 Sb.

b) resortní předpisy

Směrnice MLVH ČSR o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod 7/1977 Ú.v.

Směrnice MLVH ČSR a ministerstva zdravotnictví ČSR-hlavního hygienika ČSR pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů 9/1973 Ú.v.

Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích Věstník MLVH ČSR č. 23/1981

Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením Věstník MLVH ČSR č. 8/1977

Instrukce o postupu podniků povodí v souvislosti s úplatami za odběry vody Věstník MLVH ČSR č. 8/1981

Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod Věstník MŽP ČR č. 2/1992

c) metodické pokyny, návody a sdělení

Zásady pro klasifikaci zásob podzemních vod Věstník MLVH ČSR č. 13/1980/RO

Metodické pokyny k provádění vyhlášky č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech Věstník MLVH ČSR č. 3/1976

Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod Věstník MLVH ČSR č. 15/1983

Metodické pokyny pro výklad pojmu „jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových, nebo podzemních vod" v § 22 vodního zákona Věstník MLVH ČSR č. 9/1976

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR čj. 10406/OOV/92 ze dne 6.2.1992 k nař. vl. ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod Věstník MŽP ČR č. 5/1992

Metodický pokyn odboru ekonomiky Ministerstva životního prostředí České republiky k podrobnostem způsobu dodávek a placení za odběr vody z vodních toků od 1.1.1994 pro organizace v působnosti rezortu MŽP ČR čj. 440/V/OE/93 Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR Věstník MŽP ČR č. 2/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti čj. 10077/OOV/95 Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Metodický pokyn odboru ochrany vod ke sledování a hodnocení vlivu účelového rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích Věstník MŽP ČR č. 2/1996

Pokyn o některých podrobnostech vodoprávního řízení Věstník MLVH ČSR č. 21/1977

Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence Věstník MLVH ČSR č. 24/1977

Návod pro omezování a jinou úpravu zásobování vodou z veřejných vodovodů Věstník vlády ČSR pro národní výbory částka 8/1985

Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích Věstník MLHD ČSR č. 8/1989

Oznámení o vydání metodického návodu na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvalé funkce uzávěrových zařízení přehrad Věstník MLVH ČSR č. 24/1987

Metodický návod k posuzování vlivů navrhovaného odvodnění zemědělských půd na zájmy vodního hospodářství a pro stanovení potřeby ochranných a kompenzačních opatření Věstník MLVD ČSR č. 5/1989

Návod k zabezpečení pořádku v evidenci a využívání zemědělského půdního fondu u podniků povodí Věstník MLVH ČSR č. 20/1984

Návod pro převod hydrogeologických objektů (vrtů) zajišťovaných v rámci doplňování hydrogeologického průzkumu Věstník MLHV ČSR č. 13/1974

Metodický pokyn č. 7 k uplatnění náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodárenských nádrží podle § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách ve znění zákona č. 14//1998 Sb. Věstník MZe č. 3/1998

Metodický pokyn č. 8 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Věstník MŽP č. 4/1998

Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích Věstník MŽP č. 5/1998

Metodický pokyn č. 10 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technicko-bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie Věstník MŽP č. 5//1998

Metodický pokyn č. 11 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích Věstník MŽP č. 5/1998

Sdělení č. 13 odboru státní správy I ministerstva životního prostředí ČR o výkonu funkce vodohospodáře organizace pracovníkem jiné organizace Věstník MŽP ČR č. 3/1991

Sdělení č. 8 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR k ustanovení § 20 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), (pojem vodárenského toku a jeho povodí) Věstník MŽP ČR č. 3/1992

Sdělení č. 16 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR ve věci výkladu k ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 23/1992 Sb. Věstník MŽP ČR č. 4/1992

Sdělení č. 24 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k používání některých technických jednotek při výpočtu pokuty za nedovolené vypouštění vod podle § 24b) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 458/1992 Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 27 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k posuzování transformátorů z hlediska vodohospodářských předpisů (§ 13 odst. 1 písm. b), § 25 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách a § 1,2 vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977, o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod Věstník MŽP ČR č. 6/1992

Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních a zvláštních vod do vod podzemních. (Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č. 24 - Věstník MŽP ČR č. 4/1994) Věstník MŽP ČR č. 2/1994

Sdělení č. 11 odboru ochrany vod MŽP ČR, kterým se doplňuje Metodický pokyn k nařízení vlády č. 171/1992 Sb. (Věstník MŽP ČR č. 5/92) Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť Věstník MŽP ČR č. 3/1994

Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod. Věstníku MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 9 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí ČR k formě schvalování povodňových plánů Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 13 odboru ochrany vod o změně názvu střediska ASLAB. Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 14 odboru ochrany vod MŽP ČR o 2. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratoří podle ČSN EN 45001, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci „Osvědčení o akreditaci rozborů vod" a laboratoří, kterým bylo uděleno

„Osvědčení o správné činnosti" Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB. Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 15 odboru ochrany vod o vydání technických norem vodního hospodářství TVN 75 2931 „Povodňové plány", TVN 75 2910 „Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních cestách" a TVN 75 2920 „Provozní řády vodních děl". Věstník MŽP ČR č. 3/1997

Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního hospodářství TNV 75 2321 "Rybí přechody" Věstník MŽP č. 2/1998

Sdělení č. 9 odboru ochrany vod MŽP k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Věstník MŽP č. 4/1998

Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství Věstník MŽP č. 4/1998

Sdělení č. 21 odboru ochrany vod MŽP o vydání nového seznamu vodohospodářských děl I. - III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb.ke dni 1. ledna 1998 v provozu a ve výstavbě Věstník MŽP č. 5/1998


1) Dnem nabytí účinnosti zákona ČNR č. 23/1992 Sb. (23.1.1992) přechází řízení systémů veřejných vodovodů a veřejných kanalizací do působnosti ministerstva zemědělství ČR