5.

SMĚRNICE Č. 22, 23, 24 a 25-98

MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKY PRO PROPůJČENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK

 

SMĚRNICE č. 22-98

Ministerstva životního prostředí s požadavky pro propůjčení ochranné známky

 

 

 

 

Papírové odnosné tašky a nákupní pytle

Papírové odnosné tašky a nákupní pytle (dále jen tašky a pytle) mají charakter spotřebního obalu, který slouží jako ucelený obal pevných a sypkých materiálů pro balení výrobcem a dále slouží k odnosu spotřebitelského balení potravin, textilu a různého jiného spotřebního zboží od prodejce spotřebitelem. Použitím obal neztrácí funkční vlastnosti, lze jej opakovaně použít jednak jako nákupní či transportní obal a jednak v domácnosti jako užitný obal (např. při skladování sezónních textilních výrobků mimo sezónu, jako obal na tříděný domovní odpad apod.) Tašky a pytle jsou dodávány ve složeném plochém tvaru, který se před použitím snadno rozloží do funkčního tvaru. Po použití se taška nebo pytel opět může složit do plochého stavu a opakovaně se může použít opětným rozložením.

Tašky a pytle jsou potiskovány flexotiskovou technikou, která je v současnosti pokládána za jeden z nejmodernějších způsobů tisku. K tisku se používají ekologicky nezávadné vodou ředitelné barvy, které jsou zdravotně nezávadné (možnost použití v potravinářském průmyslu). Potištěné tašky a pytle působí na zákazníka esteticky a navíc slouží jako reklamní a marketingové prostředky, které umožňují informovat o výrobci a prodejci daného zboží i o prodávaném baleném zboží.

Tašky a pytle jsou spojovány zdravotně nezávadnými lepidly, umožňujícími tyto obaly používat v potravinářském průmyslu. Zároveň tato lepidla nečiní problémy při materiálové recyklaci, kompostování nebo energetické recyklaci spalováním.

Nosnost tašek a pytlů převyšuje 12 kg za předpokladu, že nejsou vystaveny podmínkám, které by mohly snížit fyzikální a mechanické vlastnosti papíru, ze kterého byly vyrobeny.

Snadná a zejména bezproblémová materiálová recyklace snižuje negativní vliv použitých tašek a pytlů na zvyšování objemu odpadů a zároveň snižuje požadavky na výrobu papírů z primárních zdrojů. Rovněž tak chování již znehodnoceného obalu při spalování (emise bez nebezpečných zplodin), skládkování či kompostování (jsou plně biologicky rozložitelné), má velký význam z hlediska snížení negativních dopadů životní prostředí.

 

1 Definice pojmů

Pro účely této směrnice:

1.1 Papírová odnosná taška je sáček větších rozměrů, převážně s postranními záhyby a obdélníkovým nebo čtvercovým dnem, je opatřena odnosnými, přelepem vyztuženými rukojeťmi v trupu (výsek ve dvou protilehlých stěnách tašky), nebo k trupu připevněnými, přelepem zesílenými a z trupu vyčnívajícími rukojeťmi. Je vyráběna z neběleného, případně běleného sulfátového papíru nebo pytlového papíru, může být potištěna.

1.1.1 Lehká papírová odnosná taška je vyrobena z papíru o plošné hmotnosti do 80 g.m-2 a je určena převážně pro balení lehkého zboží (textilu, kosmetiky, léků apod.)

1.1.2 Střední papírová odnosná taška je vyrobena z papíru o plošné hmotnosti 80-100 g.m-2 a je určena pro balení běžného spotřebního zboží (nápojů, potravin, zeleniny apod.)

1.1.3 Těžká papírová odnosná taška je vyrobena z papíru o plošné hmotnosti vyšší než 100 g.m-2 a je určena pro balení těžkého zboží (briket, krmných směsí, apod.)

1.2 Papírový nákupní pytel je sáček větších rozměrů s obdélníkovým nebo šestiúhelníkovým dnem, s postranními záhyby, bez výseků nebo jiných rukojetí. Je vyráběn z  neběleného, případně běleného sulfátového papíru nebo pytlového papíru. Může být potištěn.

1.3 Recyklovatelnost znamená, že použité papírové tašky a pytle jsou rozvláknitelné běžnou papírenskou technologií bez přídavku dalších chemických pomocných prostředků. Látka po rozvláknění nesmí obsahovat nerozvláknitelné složky (plastické hmoty, vodonerozpustná lepidla a barvy apod.). Vodní výluh z rozvláknění nesmí obsahovat rozpuštěné nebezpečné látky a jedy.

1.4 Pomocné chemické prostředky (PCHP) jsou látky používané ve výrobě papíru. Jejich dávka se obvykle udává v procentech na absolutní sušinu vláknin.

1.5 ECF (Elementar Chlorine Free) je buničina vyrobená bez použití volného chlóru při vlastní výrobě, případně bělení, a která je použita ve výrobě papíru nebo kartonu použitého při výrobě tašek a pytlů.

1.6 TCF (Total Chlorine Free) je buničina vyrobená bez použití volného chlóru a chlórových sloučenin při vlastní výrobě, případně bělení, a která je použita ve výrobě papíru nebo kartonu použitého při výrobě tašek a pytlů.

 

2 Vymezení kategorie

Tato směrnice se vztahuje na papírové odnosné tašky (číslo celního sazebníku 481940) a nákupní pytle (číslo celního sazebníku 481930), definované v článcích 1.1 a 1.2, s potiskem i bez potisku.

 

3 Základní požadavky

Tašky a pytle vymezené čl. 2 musí splňovat požadavky platných norem, bezpečnostních, zdravotních, hygienických a jiných předpisů a norem týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, pokud byly vydány, zejména:

3.1 Zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,

Zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

3.2 Zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, (v případě, že výrobky přicházejí do přímého nebo nepřímého styku s potravinami).

3.3 Tašky a pytle vymezené čl. 2 musí splňovat parametry obecně platných technických a výrobkových norem, pokud existují. V případě, že tyto předpisy či specifikace neexistují, musí výrobky splňovat parametry udávané výrobcem v rámci jeho firemních specifikací.

3.4 Tašky a pytle vymezené čl. 2 musí mít užitné vlastnosti srovnatelné nebo lepší než obdobné výrobky této kategorie, zejména:

3.4.1 Nosnost papírových tašek a pytlů musí vyhovovat účelu použití a firemní specifikaci:

a) nosnost lehkých tašek minimálně 5 kg
b) nosnost středních tašek minimálně 8 kg
c) nosnost těžkých tašek a nákupních pytlů minimálně 12 kg

3.4.2 Opakované použití

u mechanicky nepoškozených a vodou, tuky, olejem nebo jinak hrubě neznečištěných a nepoškozených tašek a nákupních pytlů min. 10 x.

4 Specifické požadavky

4.1 Papír, použitý jako surovina pro výrobu tašek a pytlů a papír nebo karton, použitý ne přelepy a rukojeti, musí být vyroben z buničin vyrobených ECF nebo TCF technologií. Během výroby tohoto papíru a kartonu nesmí být použity jako PCHP jedovaté přísady, zařazené do skupiny zvláště nebezpečných jedů, ostatních jedů, omamných a psychotropních látek ve smyslu nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví a pozměňujícího a doplňujícího nařízení vlády ČR č. 182/1990 Sb.

4.2 Potisk

Tašky a pytle musí být potištěny pouze vodou ředitelnými, zdravotně a ekologicky nezávadnými barvami.

4.3 Lepidla

Pro výrobu papírových tašek a pytlů musí být používána zdravotně a ekologicky nezávadná lepidla v nezbytně nutném množství:

- lepidla škrobová max. 0,04 % z celkové hm. tašky nebo pytle
- lepidla disperzní max. 0,04 % z celkové hm. tašky nebo pytle
- lepidla tavná max. 0,01 % z celkové hm. tašky nebo pytle.

4.4 Obalové prostředky použité na skupinové balení těchto výrobků musí být recyklovatelné dostupnými technologiemi. Nepřípustný je obal z PVC.

4.5 Tašky a pytle jsou recyklovatelné. Výrobce je povinen informovat spotřebitele o této vlastnosti a nejlepším způsobu likvidace vhodnou formou na povrchu tašek a pytlů (např. symbol, slovní text apod.)

 

5 Ověřování

5.1 Splnění základních požadavků podle čl. 3.1 musí být doloženo vyjádřením příslušného kontrolního orgánu státní správy k technologii výroby (Česká inspekce životního prostředí).

5.2 Splnění základních požadavků podle čl. 3.2 musí být doloženo vyjádřením hlavního hygienika ČR ve smyslu zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

5.3 U výrobků podléhajících povinnému schvalování musí být splnění požadavků podle čl. 3.3 doloženo podle příslušných paragrafů zákona č. 22/1997 Sb., a potvrzením akreditované zkušební laboratoře, pokud existuje.

5.4 Pro výrobky podle této směrnice musí výrobce jednoznačně prokázat splnění požadavků podle čl. 3.4.

5.5 Splnění specifických požadavků podle všech odstavců čl. 4 této směrnice musí být věrohodně prokázáno výrobcem.

5.6 Dodržování požadavků na výsledný produkt, včetně sledování jeho vlastností a jakosti, je dokládáno výrobcem na základě dokumentace o použitých surovinách a vlastní technologii výroby a bude kontrolováno namátkově.

Má-li výrobce zaveden certifikovaný systém podle norem pro zabezpečování jakosti ČSN EN ISO 9001, 9002 nutnost kontroly odpadá.

 

6 Organizační zabezpečení

Organizační záležitosti k podání přihlášky k výběrovému řízení pro propůjčení ochranné známky “Ekologicky šetrný výrobek” zajišťuje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, Český ekologický ústav, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice.

 

7 Platnost

Tato směrnice má platnost dva roky a nabývá účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 18. 5. 1998.

 

RNDr. Martin Bursík, v.r.
ministr životního prostředí

 

 

SMĚRNICE č. 23-98

Ministerstva životního prostředí s požadavky pro propůjčení ochranné známky

 

 

Výrobky nasávané z papíroviny

 

Nové typy tradičních výrobků papírenské obalářské produkce - výrobky vyráběné nasávanou technologií z vodné suspenze přírodních vláken a jiných přírodních materiálů rostlinného původu (obvykle nazývané papírovina), jsou kategorií zboží, která je v ČR vyráběna zhruba v množství 7000 t ročně. Výroba i export mají vzestupný charakter, v současné době je více jak 65 % tuzemské produkce exportováno. V zahraničí existuje bohatší sortiment a výrobky jsou používány v mnohem větších množstvích. Využití sběrového papíru, resp. recyklovaných vláken, jako vstupní suroviny v nasávané technologii je přínosem pro životní prostředí. Přispívá ke snížení objemu odpadů přibývajících každoročně na skládkách. Na rozdíl od plastových či jiných ekvivalentů se zde navíc jedná o recyklovatelné výrobky. Papírenské výrobky nasávané z papíroviny jsou tedy výrobky s obsahem recyklovaných surovin a jsou opět recyklovatelné.

Technologie výroby nasáváním z papíroviny, která může obsahovat i vlákna nepapírenská (rašelina apod.) je progresivní technologií. Poskytuje velké možnosti nejen v oblasti finálních obalů, ale také v oblasti ochranných a fixačních prvků, kde ve spojení s obaly z vlnitých lepenek může nahradit stále ještě u nás běžný pěnový polystyrén a jiné plasty. Další uplatnění nachází např. v oblasti sanitárních a hygienických výrobků. Ve výrobě nasávanou technologií mohou být využity i ty skupiny sběrového papíru, které nejsou vhodné pro výrobu standardních papírů.

Většímu rozšíření výrobků vyráběných nasávanou technologií z papíroviny brání především neznalost jejich možností a nedostatečná ekologická orientace na ekologicky šetrné výrobky u uživatelů. Označení výrobků ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek” jistě přispěje ke zlepšení této situace.

 

1 Definice pojmů

Pro účely této směrnice:

1.1 Nasávané výrobky, nasávaná technologie - souhrnný název pro výrobní postup a výrobky papírenské i nepapírenské povahy vyráběné na speciálních strojích. Jako zanáška se používají vlákna papírenské i nepapírenské povahy.

1.2 Papírovina – souhrnný název pro vodnou suspenzi vláken nebo směsi vláken a ostatních přísad (plniva, klížidla, pomocné chemické prostředky apod.), která je vhodná pro výrobu papíru a nasávaných výrobků.

1.3 Sběrový papír - je takový papír, karton a lepenka, který se vyskytuje mimo jejich výrobní proces po zpracování nebo upotřebení. Sběrový papír se zařazuje do 4 skupin a 53 podskupin podle ČSN EN 643 Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru. Kromě standardního spotřebitelského odpadu (průmyslového i komunálního) je:

a) za sběrový papír také považován papír, karton a lepenka a výrobky z nich s vadami, které znemožňují jejich použití pro daný účel, získané od externí organizace nebo jiné výrobní jednotky téže organizace bez omezení. O jejich získání musí být předložen ověřitelný doklad.

b) za sběrový papír také považován papír, karton a lepenka a výrobky z nich s vadami, které znemožňují jejich použití pro daný účel, získané z vlastní výrobní jednotky resp. daného papírenského stroje, maximálně však do 15 % vlákninové zanášky. Množství musí být prokazatelně evidováno.

1.4 Recyklace sběrového papíru - recyklací se rozumí opětné využití těch komponent sběrového papíru, které jsou vhodné pro výrobu nových papírů s obsahem sběrového papíru.

1.5 Zesvětlená vláknina (Deinked Pulp, Deinking, DIP) - vláknina získaná rozvlákněním a zesvětlováním sběrového papíru.

1.6 Zanáška - souhrn vstupních vláknin a pomocných chemických prostředků (PCHP). Udává se v procentech, obvykle na absolutní sušinu vláknin.

 

2 Vymezení kategorie

Tato směrnice se vztahuje na výrobky vyrobené nasávanou technologií a u kterých lze definovat toto složení:

2.1 Výrobky obsahující v zanášce minimálně 75 % sběrového papíru jakékoli skupiny dle ČSN EN 643, nebo zesvětlenou vlákninu vlastní výroby. Zbytek může být tvořen libovolnou kombinací prvotních papírenských vláknin (buničiny, dřevoviny, termomechanická vláknina, chemotermomechanická vláknina, tržní zesvětlená vláknina).

Jedná se např. o proložky na vejce, krabičky na vejce, misky na ovoce, fixační a ochranné vložky, hygienické a sanitární výrobky apod.

2.2 Výrobky, které jsou vyrobeny z vláken a látek přírodní povahy rostlinného původu (buničina, dřevovina, rašelina, kokosová vlákna, sisal, škrob apod.) a jsou prokazatelně plně rozložitelné v půdě nebo kompostováním.

Jedná se např. o rašelinové kořenáče, škrobové tácky apod.

 

3 Základní požadavky

Výrobky vymezené čl. 2, musí splňovat požadavky platných norem, bezpečnostních, zdravotních, hygienických a jiných předpisů a norem týkajících se ochrany a tvorby životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, pokud byly vydány, zejména:

3.1 Zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,

Zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

3.2 Zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu (v případě, že výrobky přicházejí do přímého nebo nepřímého styku s potravinami).

3.3 Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve smyslu nařízení vlády č. 173, výrobky pro prokazování shody (v případě, že výrobky se používají pro balení zvlášť nebezpečných látek).

3.4 Výrobky vymezené čl. 2 musí splňovat parametry obecně platných technických norem, pokud existují. V případě, že tyto předpisy či specifikace neexistují, výrobky musí splňovat požadavky udávané výrobcem v rámci jeho firemních specifikací.

 

4 Specifické požadavky

4.1 V zanášce výrobku mohou být obsažena pouze vlákna a látky uvedené v čl. 2.1 a 2.2 této směrnice a zanáška nesmí obsahovat přirozenou cestou nerozložitelné látky (např. syntetické polymery, azbest, skleněná vlákna apod.).

4.2 V případě zesvětlených nebo bílých výrobků nesmí být použita vláknina bělená volným chlórem nebo chlórovými sloučeninami.

4.3 Během výroby nesmí být použity jako PCHP jedovaté přísady, zařazené do skupiny zvláště nebezpečných jedů, ostatních jedů, omamných a psychotropních látek ve smyslu nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, a pozměňujícího a doplňujícího nařízení vlády ČR č. 182/1990 Sb.

4.4 Obalové prostředky použité na skupinové balení těchto výrobků musí být recyklovatelné nebo při zneškodňování bez rizik. Nepřípustný je obal z PVC.

5 Ověřování

5.1 Splnění základních požadavků podle čl. 3.1 musí být doloženo vyjádřením příslušného kontrolního orgánu státní správy k technologii výroby (Česká inspekce životního prostředí).

5.2 Splnění základních požadavků podle čl. 3.2 musí být doloženo vyjádřením hlavního hygienika ČR ve smyslu zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

5.3 U výrobků podléhajících povinnému schvalování musí být splnění požadavků podle čl. 3.3 doloženo podle příslušných paragrafů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a potvrzením akreditované zkušební laboratoře.

5.4 Pro výrobky dle této směrnice musí výrobce jednoznačně prokázat, že způsob výroby a použité komponenty nezatěžují životní prostředí a výrobky lze recyklovat, případně, že jejich zneškodnění nezatěžuje životní prostředí.

5.5 Splnění specifických požadavků dle čl. 4.1 a 4.2 této směrnice musí být věrohodně prokázáno výrobcem.

5.6 Dodržování požadavků na obsah sběrového papíru a komponent ve výsledném produktu podle čl. 2.1 a 2.2 této směrnice, včetně sledování jeho vlastností a jakosti, je dokladováno výrobcem na základě dokumentace o technologii výroby a kontrolováno namátkově, min. 1x ročně.

Má-li výrobce zaveden certifikovaný systém podle norem pro zabezpečování jakosti ČSN EN ISO 9001, 9002, nutnost kontroly odpadá.

 

6 Organizační zabezpečení

Organizační záležitosti k podání přihlášky k výběrovému řízení pro propůjčení ochranné známky “Ekologicky šetrný výrobek” zajišťuje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, Český ekologický ústav, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice.

 

7 Platnost

Tato směrnice má platnost dva roky a nabývá účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 24. 6. 1998.

RNDr. Martin Bursík, v.r.
ministr životního prostředí

 

SMĚRNICE č. 24-98

Ministerstva životního prostředí s požadavky pro propůjčení ochranné známky

 

Prostředky dočasné protikorozní ochrany k přímému nanášení

Povrch většiny kovových výrobků i polotovarů je nutno chránit proti korozi způsobené především klimatickými vlivy a často je třeba tento ochranný prostředek před vlastním použitím výrobku opět z povrchu odstranit. Přípravky sloužící k tomuto účelu se nazývají prostředky dočasné protikorozní ochrany.

Dosud se převážně používají přípravky na ropné bázi, které často obsahují organická rozpouštědla - zdroj emisí těkavých organických látek, aromatických uhlovodíků (např. při použití dehtových olejů) a v dnešní době již zcela nepřijatelných halogenovaných uhlovodíků, a případně další toxické látky (olovnaté a barnaté soli, chromany). K zatížení životního prostředí může docházet při výrobě, ve fázi aplikace a při případném snímání těchto prostředků. Vedle úkapů a úniků se mohou uplatňovat také emise do ovzduší v případě, že se jedná o prostředek obsahující organická rozpouštědla, nebo že je ochranný film snímán těmito rozpouštědly.

V řadě případů lze tyto přípravky nahradit látkami, které jsou šetrnější vůči životnímu prostředí. Z  hlediska kompatibility se životním prostředím jsou to především bezrozpouštědlové prostředky na bázi přírodních látek (např. lanolinu, rostlinných olejů) nebo na vodné bázi.

 

1   Definice pojmů

    Pro účely této směrnice:

1.1   Dočasnou protikorozní ochranou se rozumí soubor opatření zabezpečujících výrobek proti působení klimatických vlivů během výroby, skladování a přepravy. Dočasností se rozumí možnost odstranění vrstvy protikorozního prostředku z chráněného povrchu.

1.2 Prostředky dočasné protikorozní ochrany jsou přípravky, sloužící k ochraně kovových materiálů před atmosférickou korozí. Podle způsobu aplikace se dělí na prostředky k přímému nanášení - tzv. povlakové (prostředky tvořící na povrchu ochrannou vrstvu) a obalové prostředky s vypařovacími a nebo kontaktními inhibitory koroze (nosiče inhibitorů koroze)

1.3 Těkavé organické látky jsou kapalné organické sloučeniny, které se mění z kapaliny v páru za teploty 23 ± 2°C a tlaků 86 až 106 kPa.

1.4 Halogenovaná rozpouštědla jsou těkavé organické látky, které obsahují v molekulární struktuře fluór nebo chlór.

1.5 Aromatické uhlovodíky jsou organické látky, které mají v molekulární struktuře benzenové jádro.

1.6 Bod vzplanutí je nejnižší teplota zkoušeného vzorku, při které se nad jeho povrchem vytvoří směs par nebo plynů se vzduchem, která je schopna vzplanout.

1.7 Ekotoxicita je vlastnost látky, která, když je uvolněna, představuje okamžité nebo opožděné nebezpečí v důsledku zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo toxickými účinky na biotické systémy. Stanoví se jako:

       - akutní toxicita LC50 (lethal concentration), která za podmínek pokusu udává procentuální úhyn přítomných organismů,
       - dále jako účinná koncentrace EC50 (effective concentration), při které dochází ke změnám v chování organismů,
       - nebo jako inhibiční koncentrace IC50 (inhibition concentration), při níž dochází k zamezení růstu organismů.

        Koncentrace LC se používá pro ryby, zkoušky trvají nejméně 96 hodin. Stanovení EC, resp. IC se zkouší na perloočkách, resp. na řasách po dobu 48, resp. 72 hodin. Index u zkratky znamená procento pozorovaných změn z celkového množství pokusných organismů.

 

2  Vymezení kategorie

Tato směrnice se vztahuje na povlakové prostředky dočasné protikorozní ochrany:

     - konzervační oleje,
     - konzervační vazelíny,
     - konzervační vosky,
     - snímací laky a hmoty,
     - smývací laky.

3 Základní požadavky

3.1  Prostředky dočasné protikorozní ochrany musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu § 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, s využitím platných technických, bezpečnostních, zdravotních, hygienických a jiných předpisů, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména:

       - zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,
       - zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
       - zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

3.2 Prostředky dočasné protikorozní ochrany musí plnit účinnou protikorozní ochranu výrobků pro dané klimatické podmínky, jimž bude chráněný výrobek vystaven po celou požadovanou dobu skladování a přepravy. Současně tyto prostředky nesmí působit nepříznivě na výrobek.

 

4 Specifické požadavky

4.1 Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná rozpouštědla a tato rozpouštědla nesmí být nezbytná pro použití výrobku.

4.2 Obsah aromatických uhlovodíků ve výrobku nesmí přesáhnout 3 % hm.

4.3 Obsah těkavých organických látek nesmí přesáhnout 10 % hm.

4.4 Výrobek nesmí obsahovat olovo a chróm.

4.5 Obsah barya ve výrobku nesmí přesáhnout 0,5% hm.

4.6 Bod vzplanutí musí být vyšší než 55°C.

4.7 Výrobek nesmí být toxický pro faunu a flóru. V testech akutní toxicity na vodních organismech musí splňovat následující kritéria:

- test na rybách 96 LC50 musí být větší než 10 mg.l-1
- test na perloočkách 48 EC50 musí být větší než 10 mg.l-1
- test na řasách 72 IC50 musí být větší než 10 mg.l-1

4.8 Obaly použité na spotřební a přepravní balení musí být recyklovatelné, vratné nebo při zneškodnění bez rizik. Nepřípustný je obal z PVC.

        Doporučuje se, aby obal byl označen materiálovou identifikací grafickou značkou a  kódem podle ČSN 77 0052.

4.9 Výrobci se doporučuje informovat spotřebitele o ekologických vlastnostech výrobku, o době účinnosti protikorozní ochrany a environmentálně akceptovatelných způsobech sejmutí ochranného filmu.

 

5 Ověřování

5.1 Splnění základních požadavků prokazuje výrobce nebo dovozce:

- písemným prohlášením o typu výrobku a jeho užitných vlastnostech,
- u výrobků stanovených nařízením vlády písemným prohlášením o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na    výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
- vyjádřením hlavního hygienika ČR ve smyslu zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, a nařízení vlády  ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
- vyjádřením České inspekce životního prostředí k technologii výroby (dokládá výrobce),  resp. prohlášením  o dodržení ekologických zásad při výrobě (dokládá dovozce).

5.2 Splnění specifických požadavků musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Podkladem pro jeho vydání jsou výsledky zkoušek uvedené pod body 5.2.1 - 5.2.5 nebo údaje v bezpečnostním listu:

5.2.1 Stanovení obsahu halogenovaných rozpouštědel, aromatických uhlovodíků a těkavých organických látek metodou plynové chromatografie ve spojení s vhodným detektorem hmotnostním, hmotnostně selektivním, plamenoionizačním).

5.2.2 Stanovení obsahu těžkých kovů (olova, chrómu, barya) metodou atomové absorpční spektrometrie.

5.2.3  Bod vzplanutí podle ČSN EN 22719 Ropné výrobky a maziva. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense (ISO 2719:1988) (65 6064) nebo

         ČSN EN 57 Ropné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku. Uzavřený kelímek podle Abela-Penskyho (65 6065)

5.2.4 Ekotoxicita podle:

         ČSN EN 28692 Jakost vod. Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO 8692:1989) (75 7740).

         ČSN EN ISO 6341 Jakost vod. Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní toxicity (75 7751).

ISO 7346/1:1984 Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish - Part 1: Static method

         resp. metodami OECD Guidelines for Testing of Chemicals:

         Test 201, Algae, Growth Inhibition Test, 1984

         Test 202, Daphnia sp. Acute Immobilisation Test and Reproduction Test, 1984

         Test 203, Fish, Acute Toxicity Test, 1992

5.3    Dodržování základních a specifických požadavků je kontrolováno nahodile, minimálně 1x ročně. Z dokumentace o technologii výroby musí být zřejmé, z jakých surovin je posuzovaný prostředek dočasné protikorozní ochrany vyráběn a zda je zaručena stálost požadovaných vlastností.

Má-li výrobce zaveden certifikovaný systém podle norem pro zabezpečování jakosti ČSN EN ISO 9001, 9002, nutnost kontroly odpadá.

 

6 Organizační zabezpečení

   Organizační záležitosti k podání přihlášky k výběrovému řízení pro propůjčení ochranné známky “Ekologicky šetrný výrobek” zajišťuje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, Český ekologický ústav, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice.

 

7 Platnost

   Tato směrnice nabývá účinnost dnem vydání a má platnost do 31.12.1999.

V Praze dne 21. 7. 1998.     

RNDr. Martin Bursík, v.r.
ministr životního prostředí

 

SMĚRNICE č. 25-98

Ministerstva životního prostředí s požadavky pro propůjčení ochranné známky

 

 

Zrcadla pro interiéry

Zrcadla jsou neodmyslitelnou součástí kultury lidské civilizace. Jejich spotřeba neustále stoupá jak v nábytkářském průmyslu, tak při dekoraci interiérů bytů, hotelů, obchodních domů, cestovních odbavovacích prostorů apod.

Obchodní obrat na evropském trhu představuje ročně zhruba 37 mil. m2 zrcadel. Z toho v ČR se vyrobí ročně přes 4 mil. m2.

Zrcadla se vyrábějí různými technologiemi, které předurčují jejich kvalitu a životnost.

Přetrvávající užívání mědi, olova, amoniaku a kyseliny sírové ve výrobní technologii, stejně jako nemožnost recyklace takto vyrobených zrcadel po dožití, má nepříznivý dopad na životní prostředí.

Jsou však již provozovány i nové technologie výroby zrcadel, které vylučují nebo minimalizují užívání problémových chemických látek a naopak finálnímu výrobku zaručují vysokou odolnost vůči korozi, stárnutí a agresivním činidlům, která jsou někdy obsažena v určitých přípravcích na ošetření nebo lepení zrcadel. Tyto nové technologie podstatně prodlužují životnost zrcadel a ta po dožití mohou být recyklována nebo uložena na skládky jako inertní odpad.

 

1 Definice pojmů

Pro účely této směrnice:

1.1 CASS test (Copper-accelerated acetic acid salt spray test)

Zkouška CASS – zkouška okyselenou solnou mlhou s přídavkem chloridu měďnatého

1.2 NSS test (Neutral salt spray test)

Zkouška NSS – Zkouška neutrální solnou mlhou

 

2 Vymezení kategorie

Tato směrnice se vztahuje na zrcadla z postříbřeného plaveného, taženého a litého skla pro použití v interiérech.

 

3 Základní požadavky

Výrobky vymezené čl. 2, musí splňovat požadavky platných norem, bezpečnostních, zdravotních, hygienických a jiných předpisů a norem týkajících se ochrany a tvorby životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, pokud byly vydány, zejména:

3.1 Zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,

Zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

3.2 Výrobky vymezené čl. 2 musí splňovat parametry obecně platných technických norem, pokud existují. V případě, že tyto předpisy či specifikace neexistují, výrobky musí splňovat požadavky udávané výrobcem v rámci jeho firemních specifikací, zejména:

- po zkoušce CASS v trvání 120 hodin podle ČSN ISO 9227:1994 Korozní zkoušky v umělých atmosférách,    Zkoušky solnou mlhou, nesmí koroze krajů převyšovat 500 µ
- po zkoušce NSS v trvání 480 hodin podle ČSN ISO 9227:1994 Korozní zkoušky v umělých atmosférách,    Zkoušky solnou mlhou, nesmí koroze krajů převyšovat 200 µ
- musí být odolná vůči agresivním činidlům (amoniak) obsaženým v určitých přípravcích na ošetření zrcadel
- musí být kompatibilní s mnoha typy adheziv (oximové silikony) pro snadnou montáž (lepením).

 

4  Specifické požadavky

4.1 Pro ochrannou vrstvu stříbra proti oxidaci (korozi) a působení různých reagenčních činidel, která jsou obsažena v okolní atmosféře, nesmí být použito mědi.

4.2 Povrchová úprava proti mechanickému poškození (druhá nátěrová vrstva) nesmí obsahovat olovo.

4.3 Obalové prostředky použité na spotřebitelské, skupinové a přepravní balení výrobků musí být recyklovatelné nebo při zneškodňování bez rizik. Nepřípustný je obal z PVC.

 

5 Ověřování

5.1 Splnění základních požadavků podle čl. 3.1 musí být doloženo vyjádřením příslušného kontrolního orgánu státní správy k technologii výroby (Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát).

5.2 Splnění základních požadavků podle čl. 3.2 a specifických požadavků podle čl. 4.1 a 4.2 musí být prokázáno akreditovanou zkušební laboratoří.

Splnění požadavku podle čl. 4.3 prokazuje výrobce.

5.3 Dodržování požadavků podle čl. 3.2 a 4 této směrnice je dokladováno výrobcem na základě dokumentace o technologii výroby a kontrolováno namátkově, min. 1x ročně.

Má-li výrobce zaveden certifikovaný systém podle norem pro zabezpečování jakosti ČSN EN ISO 9001, 9002, nutnost kontroly odpadá.

 

6 Organizační zabezpečení

Organizační záležitosti k podání přihlášky k výběrovému řízení pro propůjčení ochranné známky “Ekologicky šetrný výrobek” zajišťuje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, Český ekologický ústav, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice.

 

7 Platnost

Tato směrnice má platnost dva roky a nabývá účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 16. 9. 1998.

RNDr. Miloš Kužvart, v.r.
ministr životního prostředí

 

Zpravodaj&Věstník MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydávalo nejméně čtyřikrát ročně Věstník MŽP, měsíčně Zpravodaj a čtvrtletně zpravodaj EIA. Kdo se zajímá o životní prostředí, dostával informace často opakovaně (některé právní věci se objevily aktuálně ve Zpravodaji MŽP a pak znovu v nejbližším Věstníku MŽP), někdy opožděně a musel periodika objednávat u tří různých firem.

Od ledna 1999 nastala menší změna. Všechna tři periodika vychází i nadále, ale pod společným názvem Zpravodaj&Věstník MŽP s čtvrtletní přílohou o posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Takže všichni předplatitelé Věstníku MŽP budou měsíčně dostávat i Zpravodaj MŽP, který byl dosud rozesílán bezplatně, případně i další tiskové materiály. Zároveň periodika, vydávaná MŽP, budou k dispozici na web stránce Ministerstva životního prostředí. Pokud tedy potřebujete informace o životním prostředí jen sporadicky a orientačně, můžete si je najít na internetu.

      PhDr. František Hrdlička

Oddělení propagace OSV MŽP

 

objednávky

na Zpravodaj&Věstník Ministerstva životního prostředí (případně pouze Věstník MŽP) přijímá oddělení administrace Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o. písemně na adrese:

 

Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o.
oddělení administrace
Václavské náměstí 17
PP 747
112 58 Praha 1

Případně telefonicky na pražském telefonním čísle 377 656, nebo faxu 2010 3376

Roční předplatné (12 čísel) 350,-- Kč.

 

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon (02) 6712 1111. l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747 Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/377 656, fax: 2010 3376. l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350,-- Kč l Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 300,-- Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost. l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12 x ročně ve vydavatelském servisu Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o. l Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpným závodem Střední Čechy v Praze č.j. 200/98 - P ze dne 13. 1. 1998.                 ISSN 0862-9013