RESORTNÍ PŘEDPISY

 

3.

SMĚRNICE

pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu V ROCE 1999, č.j.: 600/2439/98

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) vydává v návaznosti na schválený zákon o státním rozpočtu na rok 1999, dotační titul “Program péče o krajinu” (dále jen PPK) a v souladu s pravidly pro nakládání s rozpočtovými prostředky tuto Směrnici.

 

ČÁST I.

Čl. 1

Všeobecná ustanovení

1) Z předmětu podpory jsou poskytovány neinvestiční finanční prostředky (dále finanční prostředky).

2) Směrnice stanovuje postup při předkládání žádostí v roce 1999, postup při projednávání žádostí a přidělování finančních prostředků.

3) Směrnice vymezuje subjekty, které mohou žádat o poskytnutí finančních prostředků.

4) Směrnice vymezuje činnosti, na které mohou být finanční prostředky poskytovány.

5) Podrobný postup při předkládání, projednávání, schvalování žádostí a uvolňování finančních prostředků je stanoven metodickým pokynem vydaným MŽP č.j.: OEK/3709/98. Na tento postup se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 2

Žadatel

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) se vztahem k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní ochranná a krajinotvorná opatření podle jednotlivých předmětů podpory. Z pověření těchto vlastníků či nájemců pozemků může být žadatelem o příspěvek i jiná fyzická nebo právnická osoba.

 

Čl. 3

Předmět a výše poskytování finančních prostředků

1) Finanční prostředky lze poskytnout na vlastní realizaci opatření uvedených u jednotlivých předmětů podpory (Čl. 12, Směrnice).

2) Opatření, pro něž se žádá o příspěvek, nesmí sloužit k podnikatelským záměrům.

3) V případech, kde je třeba dlouhodobě zajistit a udržovat realizovaná opatření, je smluvní závazek vlastníka o provádění této péče na vlastní náklady podmínkou k poskytnutí příspěvku.

4) Dojde-li realizací opatření ke změně druhu pozemku, musí být tato změna, ještě před převzetím realizovaného opatření příslušným sběrným místem, zaregistrována v katastru nemovitostí (zák.č.344/1992 Sb., katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů). V zákonem stanovených případech musí být zajištěn souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu (zák.č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů).

5) Příspěvek lze přiznat až do výše 100% skutečných nákladů (Čl. 11, Směrnice).

Poskytnutí zálohy je možno výjimečně sjednat s příslušným sběrným místem do maximální výše 30% ceny realizovaného opatření. Poskytnutí zálohy musí být uvedeno ve smlouvě.

 

Čl. 4

Základní omezující podmínky přidělování finančních prostředků

Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci opatření:

a) která jsou jako běžná údržba či péče zákonnou nebo smluvní povinností vlastníků a nájemců pozemků či správců vodních toků,

b) jejichž cílem je v prvé řadě vytváření podmínek pro hospodářské využití,

c) jejichž ekologický či přírodně-krajinářský efekt nebude přiměřený vynaloženým nákladům.

Čl. 5

Poskytování finančních prostředků

1) Finanční prostředky jsou poskytovány z  rozpočtu MŽP, ve kterém jsou účelově vázány na zajišťování PPK ve smyslu Směrnice.

2) Finanční prostředky jsou uvolňovány dle ustanovení Čl. 11, Směrnice.

3) Výše poskytovaných finančních prostředků je schválena ředitelem pověřené odborné organizace.

4) Příjemce podpory je oprávněn použít finanční prostředky pouze ke stanovenému účelu v rozsahu uvedeném ve smlouvě a povinen je vyúčtovat v souladu s pravidly pro uvolňování a užití finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příjemce podpory, který neoprávněně použil přidělené finanční prostředky, nebo nesplnil ustanovení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, je povinen neprodleně odvést zadržené prostředky včetně penále, vypočteného podle ustanovení zákona č.576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky ve znění pozdějších předpisů.

5) Pokud jsou žadateli poskytovány další finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství (dále jen MZe), případně jiných zdrojů státního rozpočtu, nesmí dojít k jejich souběhu na totéž opatření. Čestné prohlášení žadatele o této skutečnosti bude uvedeno v příloze žádosti o poskytnutí finančních prostředků.

6) Pokud jsou žadateli přiznány či vyplaceny náhrady za znehodnocení majetku v rámci restitucí souvisejících s předmětem žádosti na poskytnutí finančních prostředků z PPK, nebudou žadateli prostředky z PPK poskytnuty. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadateli nejsou přiznány či vyplaceny restituční náhrady k navrhovanému opatření, bude uvedeno v příloze žádosti o poskytnutí finančních prostředků.

7) Na poskytnutí finančních prostředků z PPK není právní nárok.

Čl. 6

Žádost

K poskytnutí finančních prostředků na realizaci opatření v rámci PPK podává žadatel žádost (podle přílohy č. 1, Směrnice).

Čl. 7

Organizační struktura zabezpečování PPK

1) PPK je zabezpečován pověřenými odbornými organizacemi, které zodpovídají za využití finančních prostředků a jejich zúčtování s rozpočtem MŽP podle platné Směrnice.

2) Organizačním zajištěním PPK jsou pověřeny tyto odborné organizace:

a) Správa Krkonošského národního parku (dále jen Správa KRNAP) na území parku včetně ochranného pásma,

b) Správa Národního parku Podyjí (dále jen Správa NP Podyjí) na území parku včetně ochranného pásma,

c) Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen Správa NP a CHKO Šumava) na území parku a chráněné krajinné oblasti Šumava,

d) Správa chráněných krajinných oblastí České republiky (dále jen Správa CHKO ČR) na území chráněných krajinných oblastí, vyjma CHKO Šumava,

e) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) na ostatním území České republiky.

4) Pověřené odborné organizace a jejich příslušná sběrná místa kontrolují využití poskytnutých finančních prostředků u jejich příjemců průběžně během realizace opatření.

5) Podkladem pro uvolnění finančních prostředků je protokol o převzetí prací (podle přílohy č.4, Směrnice), který svým podpisem odsouhlasí pověřený zástupce příslušného sběrného místa a žadatel o finanční příspěvek. V protokolu o převzetí prací je uvedena výše prokázaných vynaložených finančních prostředků a doporučená výše finančních prostředků k proplacení. Přílohami protokolu o převzetí prací jsou účetní doklad (kalkulace nákladů včetně rozpisu na jednotlivé položky, pracovní deník) nebo faktura (jen v případě, že žadatel zadává zakázku jinému subjektu) a návrh platebního příkazu (je-li žadatelem obec, tak i vyrozumění příslušného finančního referátu OkÚ o přidělené podpoře). Protokol o převzetí prací včetně příloh je zaslán na pověřené odborné organizace k finančnímu vypořádání.

6) V případě, že žadatelem je příspěvková nebo rozpočtová organizace MŽP či jiného resortu, je podkladem pro uvolnění finančních prostředků do rozpočtu příslušné příspěvkové nebo rozpočtové organizace žádost OEK MŽP o provedení rozpočtového opatření na odbor rozpočtu MŽP (dále jen OR MŽP) na základě smlouvy, uzavřené v zastoupení MŽP vedoucím oddělení krajinných programů při OEK MŽP.

7) Pověřené odborné organizace mají povinnost provádět kontrolu v minulých letech realizovaných opatření z PPK, a právo, v případě zjištění porušení smluvních podmínek, uložit opatření k nápravě na vlastní náklady žadatele nebo uložit pokutu až do výše poskytnuté finanční podpory.

Čl. 8

Postup při předkládání a schvalování žádosti

1) Žadatel doručí svoji žádost místně příslušnému sběrnému místu.

Sběrným místem žádostí je:

- územně příslušná správa národního parku,

- územně příslušná správa chráněné krajinné oblasti,

- územně příslušné středisko agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

2) Žádost se předkládá nejpozději do 30. června 1999.

3) Žadatel předkládá řádně vyplněný formulář “Žádost”, včetně povinných příloh (příloha č. 1 Směrnice), v jednom vyhotovení a na žádost příslušného sběrného místa další doklady k projednávané žádosti. Příslušné sběrné místo si může vyžádat i více vyhotovení formuláře “Žádost” (včetně povinných příloh).

4) Příslušné sběrné místo na základě předložené žádosti:

- vrátí žádost o finanční prostředky na opatření neodpovídající předmětu podpory,

- vrátí žádost o finanční prostředky na opatření neodpovídající formálně úplné žádosti,

- u věcně i formálně úplných žádostí stanoví priority podle naléhavosti a významu opatření pro ochranu přírody a krajiny, a doporučí výši navrhované podpory.

5) Pro použití poskytnutých finančních prostředků platí příslušná ustanovení zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6) Na základě doporučení příslušného sběrného místa odsouhlasí ředitel pověřené odborné organizace seznam doporučených opatření s konkrétními finančními částkami.

Čl. 9

Postup při uzavírání smlouvy

1) Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z PPK pro rok 1999 (podle přílohy č.2, Směrnice) uzavře se žadatelem v zastoupení MŽP ředitel příslušné pověřené odborné organizace, který je k tomuto úkonu zplnomocněn ministrem životního prostředí.

2) Smlouvu připraví příslušné sběrné místo ve čtyřech exemplářích. V případě, že žadatelem bude rozpočtová nebo příspěvková organizace MŽP či jiného resortu, uzavře smlouvu s tímto subjektem za MŽP vedoucí oddělení krajinných programů při odboru ekologie krajiny MŽP.

 

Čl. 10

Zvláštní ustanovení pro realizaci plánů péče ve vybraných zvláště chráněných územích a biotechnických úprav v rámci ÚSES

1) Zvláštní postup dle tohoto článku platí pro realizaci plánů péče o národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a pro realizaci opatření dle plánů a projektů ve vymezeném systému ÚSES nadregionálního významu, na území národních parků a chráněných krajinných oblastí též pro realizaci plánů péče o přírodní rezervace, přírodní památky a první zóny chráněných krajinných oblastí, pro péči o památné stromy a pro realizaci opatření dle plánů a projektů ve vymezeném systému ekologické stability regionálního a místního významu..

2) Zvláštní postup dle tohoto článku je možno použít jen na základě schváleného plánu péče, případně schváleného dílčího plánu péče nebo schváleného doplňku ke stávajícímu plánu péče a pro opatření dle plánů a projektů systému ekologické stability krajiny s uvedením finančních nákladů na vyjmenovaná opatření. Zásahy a opatření, které mají být uskutečněny, musí být projednány s vlastníky a nájemci pozemků, jichž se budou týkat.

3) Zvláštní postup dle tohoto článku lze uplatnit jen na opatření dle písmene D předmětů podpory (ČL. 12, Směrnice).

Čl. 11

Způsoby uvolňování a vyúčtování finančních prostředků

1) Finanční prostředky jsou uvolňovány na základě smlouvy v souladu s platnými rozpočtovými pravidly:

a) rozpočtovým opatřením MŽP pro žadatele, kterými jsou rozpočtové organizace a příspěvkové organizace resortu MŽP,

b) rozpočtovým opatřením pro žadatele, kterými jsou rozpočtové a příspěvkové organizace jiných resortů, prostřednictvím ministerstva financí,

c) převodem prostředků z účtu MŽP 7894 - 7628001/0710 na účet žadatele u ostatních právnických a fyzických osob po ukončení realizace opatření, jeho převzetí sběrným místem a předložení předávacího protokolu spolu s účetními doklady vedení pověřené odborné organizace. Poskytnutí zálohy v průběhu realizace opatření je možno výjimečně sjednat ve smlouvě maximálně do výše 30% ceny opatření,

d) převodem finančních prostředků z účtu MŽP 5805 - 7628001/0710 na účet OkÚ ve smyslu Pokynu MF ze dne 25.2. 1997 č.j. 124/10401/97, kterým se stanoví postup správců kapitol SR při uvolňování neinvestičních a investičních dotací nebo návratných finančních výpomocí okresním úřadům a obcím. Podmínky pro poskytování státních účelových dotací obcím jsou stanoveny usnesením vlády č. 707 ze 12.11. 1997 (viz. příloha č.3, Směrnice).

2) Pro vyúčtování finančních prostředků platí příslušné pokyny Ministerstva financí pro zúčtování vztahů ke Státnímu rozpočtu ČR za rok 1999.

Čl. 12

Předměty podpory

Finanční podpora se poskytuje na tato opatření:

 

A. Ochrana krajiny proti erozi

Sledovaný cíl:

- snižování ohroženosti půdního fondu erozí,

- zvyšování retenční schopnosti povodí, včetně ochrany a prevence erozních rizik.

Předmět podpory:

A 1. Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze (mimo koryta vodních toků):

- úpravy terénu (zemní práce, násyp zeminy, přemisťování zeminy, stabilizace přírodních prvků apod.).

Výše poskytované podpory bude stanovena až do 100% dle rozpočtové části příslušné dokumentace.

A 2. Tvorba biologických protierozních opatření:

- výsadba dřevin,

- zakládání trvalého travního porostu - pouze při realizaci opatření, na která se nevztahují dotace MZe.

Výše poskytované podpory bude stanovena až do 100% podle rozpočtové části příslušné dokumentace.

A 3. Tvorba a ochrana porostů na pozemcích podél vodních toků a vodních ploch, dřevinných břehových stabilizačních porostů a trvalých travních porostů z geneticky ověřených a stanovištně vhodných sadebních či setbových materiálů včetně základní péče o ně:

- výsadba břehových porostů,

- zakládání ochranných travnatých pásů a ochranných dřevinných porostů.

Výše poskytované podpory bude stanovena až do 100% dle rozpočtové části příslušné dokumentace.

O samostatnou finanční podporu na následnou péči lze žádat do tří let po provedení výsadby dřevin nebo po založení travního porostu (předmět podpory A 2 a A3), vyjma následné péče na opatření, která byla realizována v rámci Programu revitalizace říčních systémů.

 

B. Udržení kulturního stavu krajiny

Sledovaný cíl:

- udržení kulturního stavu, typického krajinného rázu a základních mimoprodukčních funkcí krajiny,

- omezování nežádoucího šíření chorob na dřevinách,

- zavádění ozdravných opatření v intenzívně zemědělsky využívaných oblastech,

- podpora přírodě blízkých forem lesního a zemědělského hospodaření a ochrana genofondu.

Předmět podpory:

B 1. Vytváření podmínek pro zachování významných biotopů (šetrné kosení travních porostů a rákosin včetně odklízení posečené hmoty v termínu stanoveném orgánem ochrany přírody, obnova skladby lučních společenstev, likvidace náletových dřevin a jiná biotechnická opatření). Pouze na opatření, na něž nebyla uplatněna dotace MZe.

Příspěvek se poskytuje na:

- kosení travního porostu, rákosin lehkou mechanizací do výše 5 tis.Kč /ha,

- ruční kosení do výše 10 tis. Kč /ha,

- změna druhově chudých porostů na druhově bohaté do výše 20 tis. Kč /ha,

- likvidace křovinného a dřevinného náletu do výše 20 tis.Kč/ha,

- svoz a odvezení posečené travní hmoty a následné zpracování podle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody.

V případě, že příslušné sběrné místo uzná, že realizace opatření je ztížena zvlášť náročnými přírodními podmínkami (první kosení u dlouhodobě nekosených luk, příliš hustý dřevinný nálet, silně podmáčené louky apod.) je možné příspěvek navýšit až o 50%.

V případě, že příslušné sběrné místo uzná za vhodné mulčování, je příspěvek snížen o 50%

 

B 2. Podpora šetrných způsobů hospodaření na přírodně hodnotných územích

Příspěvek se poskytuje na:

- údržbu trvalých travních porostů šetrnou pastvou. Příspěvek se poskytuje až do výše 10 tis. Kč/ ha. Podmínkou je stanovení maximálního počtu kusů a stanovení režimu pastevního hospodaření sběrným místem. Příspěvek nelze poskytnout na nákup zvířat.

- šetrné využívání vodních ploch vedoucí k udržení a zvýšení přirozené druhové rozmanitosti (podrobnější specifikace opatření dle Předmětu podpory D4). Příspěvek se poskytuje až do výše 5 tis. Kč/ha.

- opatření na zlepšování přírodního prostředí zaváděním extenzivních způsobů hospodaření.

Výše poskytované podpory bude stanovena až do 100% dle rozpočtové části příslušné dokumentace.

B 3. Opatření k tlumení epidemicky se šířících chorob na dřevinách rostoucích mimo les (tracheomykózy, spála růžovitých, apod.), opatření k ošetření památných stromů:

- příspěvek se poskytuje na odstranění napadených dřevin, eventuálně účinné ošetření a preventivní opatření.

Podmínkou k přiznání příspěvku je vyjádření orgánu ochrany přírody z pohledu možného poškození, v současné době osídleného, stanoviště chráněné entomofauny a mykoflóry nebo hnízdních dutin obývaných chráněnými druhy ptáků či netopýrů.

Výše poskytované dotace bude stanovena až do 100% dle rozpočtové části příslušné dokumentace.

B 4. Opatření k podpoře přírodě blízkého hospodaření v lesích, zejména zlepšení přírodě blízké druhové a prostorové skladby lesa, zjemnění způsobů obnovy lesa, zajištění geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu:

- předmětem podpory jsou opatření, vedoucí ke zlepšení stavu lesních porostů a jejich stabilizaci, prováděná nad rámec opatření stanovených zákonem o lesích.

Výše poskytované podpory bude stanovena do 100% dle rozpočtové části příslušné dokumentace.

B 5. Opatření k realizaci stabilizačních prvků v krajině

například:

- vytváření remízků v zemědělské krajině,

- trvalé zatravnění s následnou péčí o TTP.

Výše poskytované podpory bude stanovena až do 100% dle rozpočtové části příslušné dokumentace. Přednostně budou podporovány realizace opatření v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy.

C. Podpora druhové rozmanitosti

Sledovaný cíl:

- ochrana, uchování a obnova přírodní rozmanitosti

- analýza kvantitativních a kvalitativních změn v lokálních populacích ohrožených rostlinných i živočišných druhů a společenstev pro stanovení vhodného managementu

Předmět podpory:

C 1. Podpora obnovy ustupujících populací původních rostlinných i živočišných druhů, jejich přirozených společenstev a stanovišť:

- předmětem podpory jsou speciální opatření, např. rozrušování drnu, prohlubování a vytváření tůněk a umělých drobných vodních ploch, odstraňování konkurenčních druhů rostlin, apod..

Výše poskytované podpory bude stanovena do 100% dle rozpočtové části příslušné dokumentace.

C 2. Zprůchodnění překážek na vodních tocích a liniových stavbách pro volně žijící živočichy a to pouze na stavbách již postavených.

- opatření na zmírnění bariérového efektu liniových staveb a objektů na vodních tocích, které znemožňují migraci volně žijících živočichů.

Výše poskytované podpora bude stanovena až do 100% dle rozpočtové části příslušné dokumentace.

D. Realizace plánů péče ve vybraných zvláště chráněných územích

- Sledovaný cíl:

- údržba technických zařízení sloužících k zajištění státem chráněných zájmů ve zvláště chráněných územích zaměřených na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů,

- sanační zásahy k odstranění negativních vlivů působících na zvláště chráněné části přírody,

- obnova, ochrana a zachování druhové rozmanitosti organismů.

Předměty podpory:

D 1. Údržba technických zařízení sloužících k zajištění státem chráněných zájmů ve zvláště chráněných územích zaměřených na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů:

- geodetické vymezení hranic ZCHÚ, jejich označení a stabilizace hlavních lomových bodů hranic, vyhotovení geometrických plánů pro oddělení reálných částí parcel tam, kde parcela do zvláště chráněného území zasahuje jen částí, dále pro geometrické plány nutné k oddělení reálných částí parcel za účelem převodu, do Fondu pozemků ZCHÚ ČR a změny druhu pozemku na části původní parcely,

- výroba, instalace a údržba informačních tabulí, tabulí usměrňujících pohyb veřejnosti a ostatního vybavení chráněných území, jejichž funkcí je informovat o speciálním režimu daného území a přírodních hodnotách,

- údržba cest, chodníků, plotů, ochranných bariér, zábradlí a jiných zařízení zabezpečujících pohyb návštěvníků,

- obnova a údržba ochranných bariér (oplocení) proti zvěři, rybám, technických zařízení k úpravě stanovištních podmínek (vodního režimu apod.) neinvestičního charakteru;

- obnova a údržba drobných vodních nádrží jako stanovišť chráněných druhů rostlin a živočichů neinvestičního charakteru;

- obnova a údržba umělých hnízdišť pro chráněné druhy živočichů.

D 2. Sanační zásahy k odstranění negativních vlivů působících ve zvláště chráněných částech přírody:

- odstraňování deponií, zbytků nefunkčních technických zařízení apod.;

- regenerace vegetačního krytu a obnova trvalých travních porostů, vysazování ochranných bariér z keřů a stromů;

- likvidace nepůvodních invazních druhů rostlin,

- sanační zásahy u objektů geologických výtvorů,

- opatření k tlumení epidemicky se šířících chorob na dřevinách rostoucích mimo les (tracheomykózy, spála růžovitých, apod.).

D 3. Opatření podmiňující další existenci ploch a objektů chráněných zákonem:

- pravidelná likvidace náletu dřevin;

- provádění tradičních hospodářských činností, kterými se udržuje potřebná druhová skladba a prostorová struktura chráněných ekosystémů nebo stanovišť chráněných druhů rostlin či živočichů (kosení luk, letnění rybníků, kosení rákosin, extenzivní pastva, úhorové hospodaření apod.);

- péče o památné stromy,

- speciální činnosti vedoucí k úpravě stanovištních poměrů pro druhy organismů konkurenčně méně schopných (např. rozrušování drnu, apod.);

- repatriace chráněných organismů

- přemisťování populací zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů z prostorů určených k takovému způsobu využívání, který vylučuje jejich další existenci;

- zajišťování autochtonního rostlinného nebo živočišného materiálu pro praktickou péči o genofond a případné reintrodukce, péče o výsadby a reintrodukované populace.

D 4. Sanační zásahy, realizace opatření a speciální činnosti, napomáhající tvorbě vyvážených rybničních ekosystémů:

- zavádění extenzívnějších způsobů rybářského hospodaření šetrných k dochovanému přírodnímu prostředí, podpora se poskytuje až do výše 5.000 Kč/ha,

- všechny druhy letnění (celoroční úplné, částečné, částečné se stanovenou kvótou hladiny, částečně termínované), zimnění, snížení hladiny pod úroveň hladiny normálního nadržení, stanoveného platným manipulačním řádem. Podpora se poskytuje do výše prokazatelné ztráty produkce, stanovené z rozdílu produkce proti průměrné produkci za posledních 5 let hospodaření (při dvou a vícehorkovém hospodaření je za průměr považována produkce posledních dvou hospodářských cyklů),

- změny druhové skladby obsádek (přechod na nekaprové obsádky tam, kde je to účelné) včetně snižování její hustoty na hektar využitelné vodní plochy, podpora se poskytuje do výše prokazatelné ztráty produkce, stanovené z rozdílu produkce proti průměrné produkci za posledních 5 let hospodaření (při dvou a vícehorkovém hospodaření je za průměr považována produkce posledních dvou hospodářských cyklů),

- řízená regulace nadměrného rozvoje submerzní makrovegetace (úprava stanovištních podmínek druhů konkurenčně méně schopných) pomocí biomelioračních zásahů. Její periodické omezování na cca 25 až 30% využitelné vodní plochy pomocí řízených rybích obsádek dle zpracované metodiky, podpora se poskytuje na opatření a činnosti sloužící k ochraně ohrožených druhů v průběhu prováděného zásahu,

- periodické kosení rákosin v litorálním pásmu za účelem rychlejší obnovy nebo naopak jejich potlačení, ruční kosení do výše max. 10. 000 Kč/ha, kosení lehkou mechanizací do výše max. 5.000 Kč/ha,

- ochrana vodní makrovegetace zamezením přístupu rybí obsádky na vybrané části vodních nádrží, podpora se poskytuje až do výše 100% prokázaných nákladů.

D5. Opatření k podpoře přírodě blízkého hospodaření v lese, zejména zvýšení přírodě blízké druhové a prostorové skladby lesa, zjemnění způsobů obnovy lesa, zajištění geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu:

- předmětem podpory jsou opatření, vedoucí ke zlepšení stavu lesních porostů a jejich stabilizaci, prováděná nad rámec opatření stanovených zákonem o lesích.

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti na základě schválení ministra životního prostředí a platí pro rok 1999. Nabytím platnosti a účinnosti této Směrnice se zrušují všechny předchozí Zásady o poskytování finančních prostředků MŽP v rámci Programu péče o krajinu včetně všech příloh.

V Praze dne 15.12.1998

RNDr. Miloš Kužvart v.r.

ministr životního prostředí

 

 

příloha č.1

Číslo akce :

Ž Á D O S T o poskytnutí dotace v rámci Programu péče o krajinu MŽP pro rok 1999


A. Žadatel :
Úplný název právnické osoby (jméno a příjmení žadatele,
je-li žadatel fyzická osoba):


	   
 Adresa :………………………………………………   PSČ: ………………………… 
 Bankovní ústav :…………………………… 
 IČO: …………………………………………     Číslo účtu  ……………………
 DIČ: …………………………………………     Rodné číslo …………………
 Typ subj:*)podn.fyz.os. podn.práv.os. obecně prosp.org.
          
  obč.sdruž. církev po.str.,hnutí-odbor nepodn.fyz.os.
         
  jiný podn.subj. jiná nezisk.org. obec MěÚ magistrát
 
 Statut. zástupce práv.osoby (jm.,příjmení, funkce) ……………
 Telefon:                   Fax :  
 Osoba pověř. jednáním o fin. přísp.(jm.,příjm.,funkce):
 Telefon:                   Fax :  
 Žadatel    je    není     plátcem DPH **)
 Předmět činnosti  žadatel. subjektu : 
 (dle obch. rejst.nebo živnost. listu atp.)

 
B. Předmět žádosti:
   
 Název akce : ………………………………………………………………….

 Dotační titul (v pořadí dle objemu prací): 
	
 Okres : ……………………… Kat.úz.: ……………………………………
  
 Obec  : …………………… Pozemky (p.p.č.): …………………
        
*)křížkem označte typ subjektu **)nevyhovující škrtněte
 
příloha č. 1
C. Popis a zdůvodnění opatření:
	
			
		     

 
D. Výše požadovaných finančních prostředků:               celkem  z toho v r. 1999
     
Celkové náklady akce  
    
Vlastní prostředky žadatele

Požadovaný příspěvek z prostředků MŽP

Přidělená dotace v procentech 
(vyplní sběrné místo, celk. nákl.jsou 100%)	

V ....................... dne ........ 1999   
               ...............
               razítko, podpis
Sběrné místo potvrzuje věcnou a formální úplnost
 žádosti


V ....................... dne ........ 1999   
               ...............
               razítko, podpis
 
příloha č.1

E. Přílohy žádosti - povinné (na samostatných přiložených listech)

 

1. Zdůvodnění předmětu žádosti včetně objasnění efektu navrhovaného opatření.

 

2. Dokumentace navrhovaného opatření včetně rozpočtu

(Rozsah dokumentace bude odpovídat charakteru navrhovaného opatření: u jednoduchých činností bude spočívat v popisu činnosti a vymezení objemu prací, u složitějších činností bude vyžadován projekt)

 

3. Časový harmonogram postupu prací

 

4. Požadavek na čerpání finančních záloh (návrh platebního kalendáře)

 

5. Doložení vlastnických (případně nájemních) vztahů k pozemku, na němž bude opatření provedeno.

Souhlas vlastníka, pokud je žadatelem nájemce pozemku, jde-li opatření nad rámec nájemní smlouvy.

Je-li žadatelem právnická nebo fyzická osoba, pověřená vlastníky či nájemci pozemků, musí toto pověření doložit výpisem z katastru nemovitostí (ne starší jak 6 měsíců), kopií katastrální mapy a písemným pověřením.

 

6. Vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody.

 

7. Prohlášení o nečerpání finančních prostředků z jiných zdrojů na toto opatření.

 

8. Další podklady dle vyžádání sběrného místa (v případě jejich vyžádání se stávají povinnou přílohou žádosti). V případě nezbytnosti si sběrné místo vyžádá stanovisko věcně a místně pří slušného orgánu ochrany přírody, případně stanovení podmínek realizace opatření z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny či další podklady.

 

 

 

 

 

příloha č.2

VZOR

S m l o u v a          č. smlouvy

o poskytnutí, čerpání a užití finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky z Programu péče o krajinu (dále jen PPK) pro rok 1999, uzavřená podle § 269 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

 

mezi

 

Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP), Vršovická 67, Praha 10,

IČO: 164801

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 7628-001/0710,

zastoupeným:

Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR), Kališnická 4-6, Praha 3 - Žižkov

zastoupena ředitelem AOPK ČR RNDr. Janem Hoškem

IČO: 62933591

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 18228-011/0710,

jako ústředním orgánem poskytujícím finanční prostředky na straně jedné.

Za ústřední orgán je kontrolou plnění ustanovení smlouvy pověřeno sběrné místo Agentury ochrany přírody a krajiny    

ČR středisko………………............

a

jméno žadatele (fyzické osoby) nebo název organizace a jméno jejího statutárního zástupce

Adresa........................................

IČO nebo rodné číslo:

č.ú.:

jako příjemce finančních prostředků (dále jen “příjemce podpory”).

 

I.

Předmět smlouvy

1. Příjemce podpory získal jako vlastník - nájemce (či jiný vztah) 1) pozemku č... k.ú.... obdrží na základě této smlouvy finanční podporu do výše ....% prokázaných nákladů, nejvýše však ... Kč, a to za provedení níže uvedených činností v zájmu zlepšení přírodního prostředí. Podpora bude poskytnuta z PPK v souladu se Směrnicí pro poskytování finančních prostředků MŽP v rámci PPK v roce 1999.

2. Příjemce podpory se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést nebo zajistit provedení těchto prací : 2)

a to v termínu do......

3. Příjemce podpory je povinen provést předmětné činnosti ekonomicky optimálním způsobem.

4. Zadá-li příjemce podpory provedení těchto prací jinému subjektu (zhotoviteli), je zodpovědný za dodržování podmínek, za kterých byla podpora schválena, a podmínek (pokynů), určených sběrným místem AOPK ČR nebo příslušným orgánem ochrany přírody v zastoupení MŽP.

5. MŽP se zavazuje předávat prostřednictvím sběrného místa příjemci podpory pokyny a informace potřebné k zajištění činnosti podle čl. I. 2. této smlouvy a upozornit na případné možnosti negativního dopadu na přírodní hodnoty při použití jiných než uvedených způsobů provedení.

 

II.

Podmínky uvolňování a čerpání finančních prostředků

1. Finanční prostředky budou uvolněny: 3)

- formou rozpočtového opatření, účelovým zvýšením rozpočtu příjemce podpory,

- převodem finančních prostředků na účet OkÚ v případě, kdy je žadatelem obec.

- převodem finančních prostředků na zvláštní účet příjemce podpory po převzetí prací a odsouhlasení způsobu jejich provedení sběrným místem ,

2. U financovaných prací bude – nebude 4) poskytnuta záloha (max. .....…..%) z celkové částky podpory - záloha bude uvolněna způsobem uvedeným v čl.II.1.

3. Konečné vyúčtování (faktura nebo předložení příslušných dokladů) předloží příjemce podpory do ..............…….. dnů po převzetí a odsouhlasení provedených opatření;

4. MŽP převede finanční prostředky dle konečného vyúčtování na účet příjemce podpory a to nejpozději do 20. 12. 1999.

 

 

III.

Vyúčtování a průkaz oprávněnosti čerpání finančních prostředků

Oprávněnost užití a čerpání podpory doloží příjemce podpory doklady prokazujícími skutečné náklady vynaložené na realizaci daných opatření. Vyúčtování bude předloženo ústřednímu orgánu MŽP v době 30 dnů před termínem zúčtování se státním rozpočtem.

 

IV.

Ostatní ustanovení

1. Příjemce podpory odpovídá za použití finančních prostředků na stanovený účel, za správný způsob účtování, za dodržení termínu čerpání ze státního rozpočtu a správnost vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem.

2. Příjemce podpory je povinen neprodleně , nejpozději však při sestavování rozpočtu na příští rok, upozornit MŽP na změnu podmínek vedoucích ke snížení, případně zrušení schválené podpory.

3. Sběrné místo je oprávněno kontrolovat provádění dohodnutých prací a opatření, zejména z hlediska vlivů na přírodní prostředí a z hlediska použití ekonomicky úsporných způsobů. Zjistí-li, že práce jsou prováděny v rozporu s podmínkami smlouvy nebo obecně platnými předpisy, je oprávněno žádat odstranění vad a provedení řádným způsobem. Jestliže příjemce tak neučiní ve lhůtě k tomu poskytnuté, je MŽP oprávněno od smlouvy odstoupit.

V případě nedodržení termínu provedení opatření podle Programu péče o krajinu může MŽP vyúčtovat smluvní pokutu ve výši .........……..Kč za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody.

4. Příjemce může bez uplatnění sankcí požádat MŽP o změnu výše podpory, a to do doby než mu budou pro čerpání uvolněny finanční prostředky do výše uvedené ve smlouvě.

5. Změna se může týkat rozhodující části podpory, která je směrována pro realizaci daných opatření, kde příjemce s ohledem na možnost výskytu mimořádných okolností a vázanost na třetí osobu i charakter prací nemůže jednoznačně zabezpečit čerpání předem stanoveného podílu podpory.

6. V případě zjištění, že příjemce použil prostředky podpory na jiný než stanovený účel může MŽP od smlouvy odstoupit. Odstoupení se oznámí příjemci písemnou formou a je účinné 15. kalendářní den po doručení písemného oznámení o odstoupení. Uvedené odstoupení nemá vliv na uplatnění ustanovení § 30 zák. č. 576/90 Sb.

7. Poskytování, čerpání a použití podpory podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu stanoveném podle zvláštních předpisů.

8. Účel podpory zakládá příjemci právo použít, v souladu s obsahem této smlouvy, poskytnuté finanční prostředky i k úhradě nákladů, které mu vznikly od 1. 1. 1999 do okamžiku počátku platnosti smlouvy.

9. MŽP zajistí prostřednictvím sběrného místa převzetí provedených opatření a odsouhlasení jejich řádného provedení v dohodnutém termínu.

10. Příjemce dotace se zavazuje na vlastní náklady zajistit nezbytnou péči (např. o vysazené dřeviny včetně dosadby uhynulých sazenic) v následujících ….letech od převzetí prací. Zjistí-li sběrné místo v této době, že (např. dosadby) 5)nejsou prováděny, je oprávněno požadovat odstranění vad. Neučiní-li tak příjemce dotace ve lhůtě k tomu poskytnuté, je ministerstvo oprávněno vyúčtovat smluvní pokutu až do výše………..6).

Případné změny druhového složení při výsadbě i při dosadbách uhynulých sazenic jsou možné pouze s předchozím souhlasem referátu životního prostředí Okresního úřadu …… a sběrného místa.

 

V.

Přiznaná podpora podléhá regulačním opatřením pro čerpání prostředků státního rozpočtu v roce 1999, pokud o nich rozhodne vláda nebo MF ČR.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha “Směrnice pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu v roce 1999”.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. Ustanovení smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky na návrh kterékoliv smluvní strany. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, na kterém se smluvní strany dohodly podle § 262 odstavce 1 a podmínkami, za kterých jsou poskytovány finanční prostředky z PPK. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, dvě podepsané smlouvy obdrží MŽP, jednu žadatel a jednu sběrné místo.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V Praze dne......... 1999  V............dne.....1999
   RNDr. Jan Hošek     vypsané jméno a funkce
   ředitel AOPK ČR       příjemce podpory

 

 

 

1) zde vypsat platný vztah k pozemku, ostatní vymazat,

2) na tomto místě podrobně specifikovat v souladu s návrhem uvedeným v žádosti a v souladu s podmínkami příslušného orgánu ochrany přírody, o jaké činnosti jde, eventuelně doplněno na příloze zákresem v mapce nebo plánku,

3) ponechat platnou formu převodu finančních prostředků

4) vyplnit v případě poskytnutí zálohy, v opačném případě uvést pouze : Záloha nebude poskytnuta.

5) v případě požadované následné péče upřesnit toto ustanovení podle požadavků sběrného místa nebo odkázat na smlouvu o následné péči, kterou uzavře s žadatelem ředitel AOPK ČR (zastupující MŽP), není-li požadována bod IV. 10. vypustit.

6) doplnit pevnou částku, která může být až do finanční dotace (viz. “Směrnice” čl. 7.6.).

 

 

příloha č. 3

MF ČR

č.j.: 124/72 219/1998

 

Výpočet ukazatele dluhové služby

Podklady pro realizaci usnesení vlády č. 707/1997 - postup při poskytování účelových dotací obcím a okresním úřadům v roce 1999

 

Vyplní žadatel o dotaci - obec nebo okresní úřad - podle souhrnných údajů za řídící úřad a podřízené rozpočtové organizace podle výsledků rozpočtového hospodaření za rok 1998. Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Název a sídlo vykazující jednotky: ..............................................

 IČO

UKAZATELE ROKU 1998
tis. Kč
číslo řádku
název položky
odkaz na rozpočtovou skladbu
stav
nebo jiné vymezení ukazatele
k 31.12.
1998
1.
daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1
2.
nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2
3.
běžně přijaté dotace (po konsolidaci) seskupení položek 41
4.
běžné příjmy ř. 1+ ř. 2 + ř. 3
5.
úroky položka 5141+položka 6143
6.
splátky jistiny třída 8, záporné zápisy na položkách
8xx2 a 8xx4, vyjma jednoráz. splátek
dluhopisů s dobou splatnosti delší než 1 rok
realizovaných v roce 1998
7.
splátky leasingu položka 5178
8.
splátky směnek emitovaných část záznamové položky 0211
v minulých letech
9.
poměrná část jednorázové splátky roční podíl z celkové jednorázové splátky
dluhopisů (např. 1/6 celkové jednoráz. splátky
u šestileté emise)*)
10.
výdaje na dluhovou službu řádky 5 + 6 + 7 + 8 + 9
11.
UKAZATEL DLUHOVÉ ř. 10 děleno ř. 4 **)
SLUŽBY

*) Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli. V případě, že tedy např. obec emitovala dluhopis s šestiletou splatností splatný jednorázově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné částky (bez ohledu na to, ve kterém roce bude jednorázová splátka provedena).

**) Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu dluhové služby pro rok 1998 činí 15% v poměru k běžným příjmům žadatele o dotaci.

 

Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účelové dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o přiznání dotace.

 

V ..................................... dne ...................................1999

sestavil (telefon):................................. podpis: ...................

schválil (telefon): ................................ podpis: ....................

 

 

příloha č. 4

 

Protokol

o převzetí realizovaných opatření z PPK pro rok 1999, pro něž byl přiznán finanční příspěvek

   Rozhodnutím AOPK ČR (MŽP, sběrné místo) c ......................... ze dne ..........

byl žadateli panu - paní (jde-li o instituce název) .................................................

přiznán příspěvek ve výši ...............Kč, tj.........% z celkových nákladů na provedení následujících opatření:

 

(stručná charakteristika):

 

 

 

     Podrobnější popis opatření a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve smlouvě č. .......................... uzavřené mezi žadatelem (příjemcem podpory) a MŽP.

        Pověření zástupci AOPK ČR (sběrného místa) konstatují na základě terénní pochůzky uskutečněné na místě dne ...............................

za činnosti a opatření

- byly provedeny v rozsahu a termínu určeném smlouvou

- odpovídají předmětu smlouvy s následujícími výhradami

- neodpovídají předmětu smlouvy

- nebyly provedeny

 

Současně byly zkontrolovány předlozené účetní doklady a konstatuje se, že odpovídají - neodpovídají provedené činnosti. Originály těchto účetních dokladů vyúčtování jsou součástí přílohy tohoto protokolu.

 

Příloha:  Originály účetních dokladů nebo faktur (vypsat jmenovitě)

     Sběrné místo doporučuje uvolnit .......................... Kč finanční podpory

 

Datum:

 

........................   .........................
podpis žadatele   podpis zástupce AOPK ČR 
               (sběrné místo)