Ekologické  kurzy  v  Armádě  České  republiky

    Ekologické vzdělávání je nedílnou součástí činností Armády České republiky. Jeho obsah, rozsah a zabezpečování jsou stanoveny Normativním výnosem Ministerstva obrany č. 30 z 28. dubna 1995. Téměř tříletá praxe prokázala nejen nezbytnost tohoto interního normativního aktu, ale především přímou úměru mezi ekologickým vzděláváním a kvalitou práce jednotlivých složek AČR při ochraně životního prostředí. Zvyšování ekologických znalostí, ekologického povědomí a „ekologizace“ myšlení vojáků v základní službě, vojáků z povolání i občanských zaměstnanců AČR přinášejí své plody v jejich každodenních praktických činnostech.
    Jednou s forem ekologického vzdělávání v AČR jsou základní a zdokonalovací ekologické kurzy Ekologie v AČR, které i v letošním roce probíhají od ledna do dubna ve dvou bězích v prostorách Vysoké vojenské školy pozemního vojska (VVŠ PV) ve Vyškově. Jsou určeny vojákům z povolání i občanským zaměstnancům, kteří z titulu své pracovní náplně mohou významně ovlivnit životní prostředí či jeho složky, případně velitelům, kteří tyto pracovníky řídí a současně odpovídají za základní ekologickou přípravu vojáků v základní službě.
    V letošním roce organizuje kurzy skupina hlavního ekologa odboru sociální politiky Ministerstva obrany v součinnosti s náčelníky ekologických služeb jednotlivých armádních svazů a VVŠ PV ve Vyškově.
    Program týdenních kurzů v jednotlivých bězích může být do jisté míry obměňován podle pracovní náplně frekventantů. První běh letošních kurzů obsahoval tyto hlavní tematické okruhy:

Základní kurz
–  Obecná ekologie, základní ekologické pojmy
–  Ekologické orgány AČR
–  Státní politika životního prostředí
–  Ekologická legislativa
–  Odpady v AČR, odpadové hospodářství
–  Přeprava nebezpečných látek
–  Ropné havárie
–  Diagnostika životního prostředí
–  Toxikologie
–  Radonový program AČR

Zdokonalovací kurz
–  Rezortní politika ochrany životního prostředí
–  Ekologická výchova v AČR a základní předpoklady její úspěšnosti
–  Technické a rezortní normativy ochrany životního prostředí
–  Ochrana životního prostředí z pohledu územního ekologa
–  Ekologické chování vojsk ve vojenských výcvikových prostorech
–  Informatika pro životní prostředí
–  Analýza rizik vojenských objektů
–  Úloha státní správy v ochraně životního prostředí
–  Monitorování znečištění v praxi
–  Řešení emisí ropných látek
    Během obou kurzů je vymezen prostor pro ekology svazů, jejichž pracovníci jsou účastníky vzdělávání. Ekolog svazu upřesňuje frekventantům vyžadovanou základní ekologickou dokumentaci, hovoří o financování, kontrolní činnosti a dalších aktuálních problémech vojenské ekologie. Zdokonalovací kurz je zakončen Dnem skupiny hlavního ekologa, kdy účastníci besedují s pracovníky skupiny.
    Výše uvedená témata přednášejí převážně pracovníci skupiny hlavního ekologa OSP MO včetně územních ekologů a pedagogů z VVŠ PV ve Vyškově; přednášku o úloze státní správy v ochraně životního prostředí zajišťují pracovníci státní správy. Úroveň a přínosnost přednášek v závěru kurzu jeho účastníci anonymně hodnotí. Je potěšitelné, že jednotlivá hodnocení jsou rok od roku lepší; v lednovém a únorovém kurzu obdržely jednotlivé přednášky (a přednášející) jen výjimečně hodnocení 3, převažovalo hodnocení 1 a 2. Tato skutečnost je dána především zkušenostmi z předchozích kurzů, na jejichž základě jsou volena témata, lektoři i vlastní zpracování přednášek. O úrovni kurzů svědčí i skutečnost, že počet zájemců je stále větší než možnosti VVŠ PV i v loňském roce zredukované ekologické služby Armády České republiky.

Ing. Petr Kozel,
územní ekolog Ministerstva obrany pro olomouckou oblast