Smlouva z Nice – důsledky pro proces rozšíření

Smlouva z Nice, přijatá na summitu Evropské rady v Nice v prosinci 2000, je další novelizací Smlouvy o založení Evropského společenství (SES) a Smlouvy o založení Evropské unie (SEU); naposled byly tyto smlouvy novelizovány Amsterdamskou smlouvou, která vstoupila v platnost 1. 5. 1999.

Plný text smlouvy je k dispozici na internetové adrese http://ue.eu.int/cig/nice... (stránky Evropské rady).
Pro rozšíření EU se všemi důsledky vyplývajícími z toho pro kandidátské země má značný význam Protokol o rozšíření Evropské unie, tvořící Přílohu I Smlouvy. Jeho nejdůležitější body (nový počet hlasů v komunitárních institucích) shrnuje připojená tabulka.
1) Evropský parlament: nové rozložení hlasů platí od 1. ledna 2004. Celkový počet hlasů EP ve volebním období 2004 – 2009 bude odpovídat novému počtu hlasů, danému počtem zástupců současných členských zemí navýšenému o počet zástupců nových členů, který bude navazovat na smlouvy o přistoupení podepsané nejpozději do 1. 1. 2004.
2) Rada: od 1. ledna 2005 se mění rozložení hlasů v Radě následovně (v tabulce je uvedeno rozložení hlasů pro hlasování kvalifikovanou většinou): kde Smlouva požaduje pro přijetí aktů Rady reprezentaci alespoň 1/2 členů, musí být pro návrh alespoň 170 hlasů (platí pro návrhy Komise). V jiných případech je třeba alespoň 170 hlasů pro a zároveň souhlas 2/3 členů Rady.
Kde má Rada rozhodovat kvalifikovanou většinou, člen Rady může požadovat ověření, že kvalifikovaná většina představuje alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie. Jestliže se ukáže, že tato podmínka nebyla splněna, rozhodnutí nebude přijato.
3) Komise: od okamžiku, kdy bude v Unii 27 členů, článek 213 SES se mění následovně: počet členů Komise bude nižší než počet členských států. Členové budou vybíráni na principu rotace a principu rovnosti. Rada, jednajíc jednomyslně, přijme k tomu prováděcí rozhodnutí. Počet členů určí jednomyslně Rada. Tato novela se uplatní od chvíle, kdy začne vykonávat své povinnosti první Komise po vstupu 27. člena.
Rada přijme jednomyslně po podepsání smlouvy o vstupu 27. člena následující rozhodnutí, týkající se:
- počtu členů Komise
- prováděcí opatření o rotačním principu založeném na principu rovnosti.
Každý přistoupivší stát bude oprávněn mít svého zástupce v Komisi, dokud nenastanou podmínky k aplikaci ustanovení zmíněných výše, tj. vstup 27. člena.
Následující tabulka podává přehled o počtu hlasů v nejdůležitějších komunitárních orgánech – v Evropském parlamentu, Radě Evropské unie a Evropské komisi po přijetí 12 kandidátských zemí.

 

ČLENSKÝ STÁT / KANDIDÁTSKÁ ZEMĚ

procento populace
v....

Rada: počet hlasů

Evropský parlament:
počet členů

Komise: možnost
jmenovat

… rozšířené EU

... současné EU

současný stav

budoucí stav

současný stav

budoucí stav

současný stav

budoucí stav

 1. Německo

17.05

21.9

10

29

99

99

2

1

 • V. Británie
 • 12.31

  15.81

  10

  29

  87

  72

  2

  1

 • Francie
 • 12.25

  15.74

  10

  29

  87

  72

  2

  1

 • Itálie
 • 11.97

  15.38

  10

  29

  87

  72

  2

  1

 • Španělsko
 • 8.18

  10.51

  8

  27

  64

  50

  2

  1

 • Polsko
 • 8.03

  -

  -

  27

  -

  50

  -

  1

 • Rumunsko
 • 4.67

  -

  -

  14

  -

  33

  -

  1

 • Nizozemí
 • 3.27

  4.20

  5

  13

  31

  25

  1

  1

 • Řecko
 • 2.18

  2.81

  5

  12

  25

  22

  1

  1

 • ČR
 • 2.13

  -

  -

  12

  -

  20

  -

  1

 • Belgie
 • 2.12

  2.72

  5

  12

  25

  22

  1

  1

 • Maďarsko
 • 2.09

  -

  -

  12

  -

  20

  -

  1

 • Portugalsko
 • 2.07

  2.66

  5

  12

  25

  22

  1

  1

 • Švédsko
 • 1.83

  2.36

  4

  10

  22

  18

  1

  1

 • Bulharsko
 • 1.71

  -

  -

  10

  -

  17

  -

  1

 • Rakousko
 • 1.67

  2.15

  4

  10

  21

  17

  1

  1

 • Slovensko
 • 1.12

  -

  -

  7

  -

  13

  -

  1

 • Dánsko
 • 1.10

  1.41

  3

  7

  16

  13

  1

  1

 • Finsko
 • 1.07

  1.37

  3

  7

  16

  13

  1

  1

 • Irsko
 • 0.77

  0.99

  3

  7

  15

  12

  1

  1

 • Litva
 • 0.76

  -

  -

  7

  -

  12

  -

  1

 • Lotyšsko
 • 0.50

  -

  -

  4

  -

  8

  -

  1

 • Slovinsko
 • 0.41

  -

  -

  4

  -

  7

  -

  1

 • Estonsko
 • 0.30

  -

  -

  4

  -

  6

  -

  1

 • Kypr
 • 0.15

  -

  -

  4

  -

  6

  1

  1

 • Lucembursko
 • 0.08

  0.11

  2

  4

  6

  6

  1

  1

 • Malta
 • 0.07

  -

  -

  3

  -

  5

  -

  1

  celkem

  100

  100

  20

  27

   

  Vlastní text smlouvy – vybrané body obsahu (rozsahem či podstatou významnější novela):

  1. Základní práva – změna čl. 7 Smlouvy o EU (dále jen SEU) – nový odstavec 1, umožňuje se zde, aby Rada 4/5 svých členů po vyjádření EP mohla určit, že je zde vážné riziko porušení principů čl. 6 (svoboda, demokracie, právní stát, lidská práva a svobody) a zaslat státu vhodná doporučení (po vyslyšení dotčeného státu). Dosavadní odstavec 1 se stává odstavcem 2 a zůstává v něm zachován postup následující po porušení zásad článku 6. Zavádí se tedy prevence porušení daných principů.
  2. Justiční spolupráce – boj se zločinností – Eurojust (jednotka nezávislá na členských státech složená ze státních zástupců a smírčích soudců nebo policejních úředníků stejné kompetence) – zvyšuje se její úloha, dostává nové kompetence v rámci justiční spolupráce (usnadnění a zrychlení spolupráce mezi kompetentními ministerstvy a soudními orgány členských států); dále v novém odstavci 2 je oprávněna usnadňovat spolupráci mezi státními zastupitelstvími, angažuje se ve vyšetřování vážných zločinů přesahujících hranice jednoho státu (zejména organizovaný zločin)
  3. Kompetence Evropského soudního dvoranově rozhoduje i o procedurálních věcech článku 7 (pozastavení členství)
  4. Užší spolupráce dle SEUzcela nově formulovány její obecné principy, které budou zahrnuty v hlavě VII Smlouvy o EU. Nové znění této hlavy. Nově se požaduje, aby neohrozila vnitřní trh nebo ekonomickou ani sociální soudržnost; nestaví překážky obchodu a nenarušuje soutěž mezi členskými státy; zahrnuje alespoň 8 členských států; nedotkne se ustanovení Protokolu, začleňujících Schengenské závazky do rámce EU; nedotkne se práv a závazků těch států, které se užší spolupráce neúčastní. Je zachováno její použití jako posledního prostředku, pokud by nemohlo být dosaženo cílů uvedených smluv postupy v nich stanovenými a Rada tak ustanoví. Zavádí se užší spolupráce dle hlavy V a VI SEU (2. a 3. pilíř)
  5. Užší spolupráce dle SESrovněž nová formulace celého článku. Pokud se bude spolupráce týkat věcí, na které se vztahuje článek 251 (spolurozhodovací proces), vyžaduje se souhlas Evropského parlamentu. Člen Rady může požadovat, aby věc byla přenesena na Evropskou radu k rozhodnutí.
  6. Založení Výboru sociální ochrany (nový článek 144 SES) – nahradil původní článek 144 SES. Rada po konzultaci EP založí Výbor sociální ochrany s poradními pravomocemi ke zvýšení spolupráce mezi členskými státy a Komisí v oblasti sociální politiky, který bude monitorovat sociální situaci a rozvoj sociální ochrany v členských státech a Společenství.
  7. Ustanovení o životním prostředíčlánek 175(2) SES. Odstavec 2 písm. b) bude nadále upravovat nejen opatření týkající se zde vyjmenovaných aktivit, ale všechna opatření, třeba i jen ovlivňující územní plánování, hospodaření s vodními zdroji a využívání půdy. Tím došlo k rozšíření počtu opatření, které přijímá Rada na principu jednomyslnosti.
  8. Počet členů EPnesmí překročit počet 732 (čl. 189(2) SES)
  9. Komisečl. 214 SES: Nominaci předsedy provádí Rada ve složení hlav států nebo šéfů vlád kvalifikovanou většinou. Podobně přijme i seznam osob, které mají být členy Komise na základě návrhů členských států. Po schválení tohoto výběru EP budou jmenováni Radou. Rada tímto převzala kompetence související s nominací, které dříve prováděly vlády společnou dohodou.
  10. Předseda Komise ji celkově vede a rozhoduje o její vnitřní organizaci. Člen Komise rezignuje na žádost Předsedy po obdržení kolektivního souhlasu Komise.
  11. Evropský soudní dvůr (ESD), Soud prvního stupně (SPS)čl. 220 a násl. Soudy jsou tvořeny soudci z každého členského státu. Soudci a generální advokáti jsou jmenováni dohodou vlád na dobu 6 let. Počet soudců SPS je dán Statutem ESD (v příloze Smlouvy).

  Kompetence SPS (dochází k jejich značnému rozšíření):

 • řízení o věcech dle čl. 230 (žaloba na protiprávnost),

 • 232 (žaloba na nečinnost),

 • 235 (žaloba na náhradu škody),

 • 236 (pracovní spory)

 • 238 (rozhodčí doložka) kromě věcí v kompetenci ESD vymezené ve Statutu ESD a v kompetenci soudních porot (“judicial panels”);

 • SPS je příslušný i pro posouzení předběžné otázky dle č. 234 SES v případech vymezených Statutem ESD;

 • je odvolacím orgánem proti rozhodnutím soudních porot.

  Čl. 225a SES zavádí soudní poroty, které může vytvořit Rada jednomyslně na návrh Komise a po konzultaci s EP. Jejich úkolem je v první instanci projednat a klasifikovat druhy žalob nebo řízení. Novým čl. 229a je umožněno Radě udělit ESD jurisdikci ve sporech týkajících se aplikace opatření přijatých na základě této Smlouvy (z Nice), která je duševním vlastnictvím Společenství.

  12. Úřední list Společenství se nadále bude nazývat Official Journal of the European Union.
  13Hospodářský a sociální výborpočet jeho členů nepřekročí 350. Členy jmenuje Rada dle návrhů členských států.
  14. Výbor regionůpočet jeho členů nepřekročí 350. Rada kvalifikovanou většinou přijme seznam členů a náhradníků vybraný v souladu s návrhy členských států.

  Mgr. Zuzana Košátková, odbor evropské integrace