Dne 10. ledna 2001 zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku 41 let

Ing. Alexandra Orlíková, CSc.,

která dlouhé roky působila na Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě, obor vodního hospodářství, a získání vědecké
       hodnosti kandidátky věd začala počátkem 90. let pracovat v odboru ochrany vod. Později začala pracovat v sekci politiky životního prostředí, kde se věnovala problematice projektů na zlepšení stavu životního prostředí, financovaných z fondů Evropské unie. Postupně byla jmenována vedoucí oddělení projektů Phare, v září 1996 se stala ředitelkou odboru zahraničních vztahů. Díky její iniciativě a osobnímu nasazení se během jejího působení v resortu životního prostředí podařilo získat pro Českou republiku značný objem finančních prostředků na investiční a neinvestiční projekty z fondů Evropské unie i členských zemí EU (zvláště SRN, Dánsko, Nizozemí). Byla jedním z vedoucích pracovníků MŽP, kteří stáli při zahájení nové etapy vyjednávání s Evropskou unií o členství ČR v EU. V říjnu 1998 byla pověřena vedením nově vytvořené sekce zahraničních vazeb, zastřešující veškeré mezinárodní aktivity resortu životního prostředí, zvláště ve vztahu k Evropské unii, mezinárodním environmentálním smlouvám a organizacím. Během působení v těchto funkcích si získala pověst vysoce kvalifikované odbornice a vedoucí pracovnice uznávané nejen v České republice, ale i v zahraničí.
V dubnu 1999 se jejím novým pracovním působištěm stalo Regionální středisko životního prostředí pro země střední a východní Evropy se sídlem v maďarském Szentendre, kde zastávala funkce vedoucí specialistky pro environmentální projekty a poté vedoucí sekce místních iniciativ. JH