24.
Sdělení
sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra
č. 1/1998
Odejmutí povolení ke geologickým pracem pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů.

    (K ustanovení § 21 ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích  a Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů)
     Porušením povinností “stanovených tímto zákonem“ se rozumí nejen porušení příslušných ustanovení geologického zákona, ale i porušení prováděcích předpisů vydaných k tomuto zákonu podle ustanovení § 26 tohoto zákona, jakož i porušení podmínek uvedených v povolení, vydaném podle ustanovení § 4 zákona. Za porušení těchto povinností však nelze považovat porušení zvláštních předpisů uvedených v ustanovení § 22 zákona.

Odůvodnění :
    V praxi dochází k pochybnostem, zda lze při aplikaci ustanovení § 21 citovaného zákona, t.j. při odnímání povolení ke geologickým pracem pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů považovat za porušování povinností stanovených tímto zákonem i porušení jiných předpisů, které věcně souvisí s tímto průzkumem, o nichž se zmiňuje ustanovení § 22 tohoto zákona.
    Porušování těchto jiných předpisů by mohlo být považováno za skutkovou podstatu ustanovení § 21 toliko tehdy, jestliže by je do příslušných souvislostí uvedl zákon, což se nestalo. K tomu je třeba ještě dodat, že předpisy uvedené v § 22 zákona mají svůj vlastní sankční režim, do něhož nelze zasahovat sankcemi, popř. jinými právními následky, uvedenými v geologickém zákonu.
    Skutečnost, že porušení podmínek je pod sankcí podle ustanovení §. 20 zákona není na překážku tomu, aby při jejich opětovném porušování nemohlo být povolení odejmuto podle ustanovení § 21 zákona a to i tehdy, jestliže by sankce již byla uložena.

č. 2/1998
    Účastníci řízení při odnímání povolení ke geologickým pracem pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů.
    (K ustanovení § 21 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů)
    Při posuzování účastnictví v řízení o odejmutí povolení ke geologickým pracem pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů je třeba vycházet především z obecného ustanovení § 14 správního řádu. Přitom je třeba zejména přihlížet i k tomu, kdo byl účastníkem řízení, v němž bylo příslušné povolení vydáno.

    Odůvodnění:
    Nelze vycházet z toho, že by okruh účastníků v řízení  o odejmutí povolení byl vždy totožný s okruhem účastníků při vydávání tohoto povolení. V každém případě je třeba vycházet z ustanovení § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), podle něhož „účastníkem řízení je ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno, nebo jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny, účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že může být rozhodnutím ve svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech přímo dotčen, a to až do doby, než se prokáže opak; účastníkem řízení je i ten, komu zvláštní právní předpis takové postavení přiznává“.
    Je ovšem třeba, aby při tomto posuzování byl především vzat v úvahu okruh účastníků při řízení o udělení příslušného povolení podle ustanovení § 4 geologického zákona, protože je velká pravděpodobnost, že by mohli být i tímto odnětím dotčeni.
 

    JUDr. Jiří Šembera, CSc., v.r.
    vedoucí
    sekretariátu rozkladové komise
 
Zpravodaj&Věstník MŽP

    Ministerstvo životního prostředí vydává nejméně čtyřikrát ročně Věstník MŽP, měsíčně Zpravodaj a čtvrtletně zpravodaj EIA. Kdo se zajímá o životní prostředí, dostával informace často opakovaně (některé právní věci se objevily aktuálně ve Zpravodaji MŽP a pak znovu v nejbližším Věstníku MŽP), někdy opožděně a musel periodika objednávat u tří různých firem.

Od ledna 1999 nastává menší změna. Všechna tři periodika budou vycházet i nadále, ale pod společným názvem Zpravodaj & Věstník MŽP s čtvrtletní přílohou o posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Takže všichni předplatitelé Věstníku MŽP budou měsíčně dostávat i Zpravodaj MŽP, který byl dosud rozesílán bezplatně. Nyní jej bude možné získat pouze v rámci předplatného u VaN Práce. Zároveň periodika, vydávaná MŽP, budou k dispozici na web stránce Ministerstva životního prostředí. Pokud tedy potřebujete informace o životním prostředí jen sporadicky a orientačně, můžete si je najít na internetu.

PhDr. František Hrdlička
Oddělení propagace OSV MŽP
 
OBJEDNÁVKY
    na Zpravodaj & Věstník Ministerstva životního prostředí přijímá oddělení administrace Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o. písemně na adrese:

Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o.
oddělení administrace
Václavské náměstí 17
112 58 Praha 1
Tel.: 02/ 377 656, fax: 2010 3376
 
Případně telefonicky na pražském telefoním čísle 377 656,
nebo faxu 2010 3376

Roční předplatné (12 čísel) 350,-- Kč.

    Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č. 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon 6712 1111. Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., oddělení administrace, Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/377 656, fax: 2010 3376. Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost. Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram. Vychází nejméně 4x ročně. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpným závodem Střední Čechy v Praze č.j. 200/98 - P ze dne 13.1.1998. Vychází ve vydavatelském servisu vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o.