21.
SDĚLENÍ
odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. - III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 1998 v provozu a ve výstavbě.

    Seznam, který je uveden v příloze, zpracovala na základě § 41 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách pověřená organizace Vodní díla - technickobezpečnostní dohled a.s. Praha a zahrnuje ve smyslu vyhlášky č. 62/1975 Sb., vodohospodářská díla I. - III. kategorie pro účely technickobezpečnostního dohledu. Kategorii určilo na základě odborného posudku pověřené organizace a vyjádření příslušného vodohospodářského orgánu Ministerstvo životního prostředí ČR. Seznam obsahuje stav vodohospodářských děl v provozu a ve výstavbě k l. lednu 1998.
 

    Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.
    ředitel odboru ochrany vod