19.
SDĚLENÍ
odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k účasti obcí ve správních řízeních na úseku ochrany přírody a krajiny podle § 71 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

    Obecně upravuje účastenství ve správním řízení ust. § 14 správního řádu. Pro stanovení účasti obcí v řízeních podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), je však rozhodující ust. § 71 odst. 3 zákona. To je zvláštní ustanovení ve vztahu k § 14 správního řádu a zákon je třeba považovat za zvláštní právní předpis ve smyslu § 14 odst. 2 správního řádu.
 
    Pokud se tedy správní řízení týká jen určité části zvláště chráněného území, (např. národní přírodní rezervace), pak mohou být účastníkem řízení jen ty obce, jejichž územního obvodu se řízení týká (tomu nasvědčuje i formulace § 71 odst. 1 zákona). Pokud by ovšem některá z dalších obcí tvrdila, že řízením mohou být dotčena její práva a právem chráněné zájmy, pak by bylo nutno postupovat podle ust. § 14 odst. 1 správního řádu a jednat s takovou obcí jako s účastníkem řízení až do právní moci rozhodnutí o tom, že účastníkem řízení není.
 

    JUDr. Jan Neumann, v.r  .
    pověřený zastupováním
    ředitelky odboru legislativního