9.
METODICKÝ POKYN
odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích
 
A.  Úvod
    Stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků (dále MZP) ve vodních tocích vychází z potřeby více zohlednit ekologická hlediska a ochranu ekosystémů vázaných na vodní tok než jsou uplatněna v současném postupu jejich stanovení, který je zakotven ve Směrném vodohospodářském plánu.
    Tento metodický pokyn vymezuje postup stanovení a způsob kontroly dodržování hodnot MZP v profilech vodních toků ovlivněných nakládáním s vodami. Tento postup je obdobný postupům, které uplatňují vyspělé středoevropské země.
 
B.  Zásady stanovení MZP ve vodních tocích
1.  Účel
    Účelem Zásad stanovení hodnot MZP ve vodních tocích (dále jen „Zásady“) je přispět k zachování základních vodohospodářských a ekologických funkcí vodních toků v úsecích pod vodohospodářskými díly a pod odběry vody.

2.  Definice pojmů
Pro účely těchto Zásad:

3.  Směrné hodnoty MZP
 Směrné hodnoty MZP se stanoví podle následující tabulky:
 
průtok Q355d
 <  0,05 m3.s-1
 0,05 - 0,5 m3.s-1
 0,51 - 5,0 m3.s-1
 > 5,0 m3.s-1
  minimální zůstatkový průtok 
Q330d
 (Q330d + Q355d) . 0,5
 Q355d
 (Q355d + Q364d) . 0,5
4.  Postup při stanovení hodnot MZP
 1. Hodnoty MZP, způsob kontroly jejich dodržování a ostatní opatření nutná pro ochranu vod v úsecích vodních toků s ochuzeným průtokem stanoví podle potřeby vodohospodářský orgán v nových povoleních nebo při změnách současně platných povolení, jednak k nakládání s vodami podle písm. a), odst. 1 a odst. 3 § 8, jednak k vodohospodářským dílům podle odst. 1 a 2 § 9 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů.
 2. Hodnoty MZP se stanoví v profilech vodních toků ovlivněných nakládáním s vodami, zpravidla v profilu bezprostředně pod místem odběru vod, pokud k odběru není použito vzdouvacího zařízení, nebo v profilu pod vzdouvacím nebo rozdělovacím zařízením, které odběr nebo jiné užívání vod umožňuje.
 3. Směrné hodnoty MZP podle bodu 3 slouží jako kritérium Státní vodohospodářské bilance a jako základ pro stanovení výsledných hodnot MZP. Směrné hodnoty mohou být rozhodnutím vodohospodářských orgánů stanoveny přímo jako výsledné hodnoty MZP po příslušném zhodnocení.
 4. Hodnoty MZP mohou být stanoveny vyšší nebo výjimečně nižší, než jsou jejich odpovídající směrné hodnoty, pokud k tomu jsou závažné důvody, vyplývající ze zhodnocení všech známých skutečností. Za nepodkročitelnou mez se přitom považuje hodnota MZP, která odpovídá průtoku Q364d.
 5. Hodnoty MZP mají být pokud možno stanoveny pro vhodná časová období (sezónní, měsíční apod.) v různé výši, zejména v delších úsecích vodního toku s ochuzeným průtokem, s přihlédnutím k přirozené dynamice říčního ekosystému a hydrologického režimu.
5. Postup při hodnocení jednotlivých případů nakládání s vodami
 1. Každý vodní tok má specifické podmínky a proto stanovení MZP vyžaduje samostatné posouzení místní situace, zhodnocení přírodních podmínek, charakteru nakládání s vodami a všech zájmů spojených s vodním tokem.
 2. Při stanovení hodnot MZP je třeba v první řadě zhodnotit hydrologické, hydraulické a morfologické charakteristiky vodního toku, především režim minimálních průtoků, rozkolísanost průtoků během roku, tvar koryta, délku úseku toku s ochuzeným průtokem apod. Minimální průtoky se hodnotí z hlediska jejich velikosti, trvání, období výskytu a četnosti výskytu.
 3. Hodnoty MZP mohou být stanoveny vyšší než směrné hodnoty podle bodu 3, pokud je nutno splnit následující požadavky, které nelze zajistit pomocí jiných opatření:
  1. zachování nebo zlepšení jakosti povrchových vod, zejména podle ukazatelů II a III z přílohy nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod,
  2. udržení příznivých podmínek pro život ve vodě, jehož nejvýznamnějšími indikátory jsou ryby a zoobentos,
  3. ochrana a zachování ohrožených druhů a cenných ekosystémů nebo jejich složek, které jsou závislé na množství a jakosti vod, zejména v úsecích chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
  4. zachování vyrovnaného režimu podzemních vod tak, aby následkem poklesu vodní hladiny ve vodním toku a následným snížením hladiny podzemních vod nedošlo k omezení nebo znemožnění odběrů podzemních vod,
  5. zabránění intenzívnímu ukládání sedimentů,
  6. zohlednění významu vodního toku pro ekologický stav krajiny, t.j. zachování rovnováhy mezi ekosystémem tekoucí vody a k němu náležejícímu okolí,
  7. ochrana vodního toku jako estetického činitele v krajině,
  8. zachování nebo zlepšení podmínek pro rekreaci u vody.
 4. Hodnoty MZP mohou být ve výjimečných případech stanoveny nižší než směrné hodnoty podle bodu 3, pokud je to nutné k zabezpečení veřejných zájmů, zejména k zajištění zásobování pitnou vodou. V těchto případech může vodohospodářský orgán uložit provedení odpovídajících kompenzačních opatření, např. k zajištění potřebné hloubky vody a ke stabilizaci vodní hladiny ve vodním toku atd.
 5. Podrobněji je postup hodnocení vymezen v Metodické příručce k zásadám stanovení MZP vypracované ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka Praha, pobočka Brno.
6.  Postup ve zvláštních případech
 1. Zvláštní pozornost je nutno věnovat hodnocení případů, kdy je odběrem nebo jiným užíváním povrchových vod odebírána nebo odváděna z vodního toku více než polovina jeho průměrného průtoku, vodním tokům s malou vodností a případům významného ochuzení průtoků ve vodních tocích odběry podzemních vod.
 2. U vodních toků s průtokem Q355d < 0,02 m3.s-1 se nedoporučuje povolovat nakládání s vodami umožňující odběr nebo odvádění povrchových vod během celého kalendářního roku.
 3. Pro stálé toky s průtokem Q355d stanoveným podle bodu B.2.a) větším než nula, ve kterých je v současném období vlivem změn v povodí průtok Q355d nulový, stanoví v případě potřeby vodohospodářský orgán jako MZP průtok Q364d.
 4. Ve složitých případech se doporučuje, s ohledem na místní situaci a podmínky, použít speciálních postupů          a metod stanovení hodnot MZP. V této souvislosti je možné použít postupy a metody stanovení MZP, které se uvádějí v metodické příručce zmíněné v bodě B.5.5.
7.  Suchá období a nouzové situace
 1. Pokud jsou v průběhu běžného roku skutečné průtoky v profilu vodního toku, kde k povolenému odběru nebo jinému užívání vod dochází, stejné nebo nižší, než stanovené MZP, nelze povrchové vody odebírat nebo je jinak užívat. Tuto podmínku je nutné zabezpečit v příslušných povoleních k nakládání s vodami, kromě případů, které by vedly k ohrožení veřejných zájmů zásobování vodou.
 2. Pokud je v obdobích s výskytem sucha ohrožen přechodným nedostatkem vody veřejný zájem zásobování vodou, zejména pitnou, může vodohospodářský orgán, po posouzení celkové situace a v souvislosti s opatřeními ukládanými podle § 16 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, hodnoty MZP snížit po dobu nutnou k překonání nouzové situace.
8.  Kontrola MZP
Vodohospodářský orgán v rámci povolení k vodohospodářskému dílu, kterým se odběr nebo jiné užívání povrchových vod realizuje, uloží odběrateli nebo uživateli pro snadnou kontrolu dodržování hodnot MZP, zřídit vodní značku nebo měrný profil, nebo osadit vhodné měřící zařízení, popřípadě mu uloží zpracovat návrh manipulačního a provozního řádu vodohospodářského díla.
 
C.  Závěrečná ustanovení
Tento metodický pokyn nahrazuje postup stanovený ve Směrném vodohospodářském plánu ČSR z roku 1976 - část 2, kapitola 11.4 - Minimální průtoky ve vodních tocích.
    Ing. Jaroslav  K i n k o r             Ing. Jaroslav Kinkor v.r.
    ředitel odboru ochrany vod