SEZNAM VODOHOSPODÁŘSKÝCH DĚL ČESKÉ REPUBLIKY


I. - III. KATEGORIE


podle vyhlášky č. 62 / 1975 Sb.
ke dni 1. 1. 1998 v provozu a ve výstavbě

Všechna ostatní vodohospodářská díla v provozu a ve výstavbě, která nejsou uvedena v tomto seznamu a na něž se vztahuje vyhláška č. 62 / 1975 Sb., t.j. přehrady (včetně rybníků), jezy, ochranné hráze, odkaliště (mají-li hráz), atd., jsou zařazena do I V . k a t e g o r i e .