Státní fond životního prostředí ČR

148 00 Praha 4, Kaplanova 1931/1

DOTAZNÍK K PŘEDBĚŽNÉ ŽÁDOSTI O PODPORU Z PROGRAMU ISPA
Příloha č. 2 Směrnice o podmínkách předkládání předběžných žádostí
o poskytování finančních prostředků v rámci podpůrného programu EU ISPA

Kategorie prioritního opatření Programu ISPA

 

A. identifikační údaje žadatele - subjektu (realizátora opatření, investora)

B. NAVRHOVANÉ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

C. REALIZACE A FINANCOVÁNÍ NAVRHOVANÉHO OPATŘENÍ

1. Časový průběh realizace         

a) zahájení        b) dokončení         c) uvedení do trvalého provozu
   rok  měsíc         rok měsíc             rok    měsíc

2. Způsob realizace navrhovaného opatření (vlastními kapacitami, dodavatelské zajištění, dovozy, nákupy licencí a pod.)

 

3. Předpoklad financování realizace opatření a požadavek druhu a výše podpory z Programu ISPA a ze SFŽP ČR (tis. Kč)

 

   Financování opatření

Celkem

z toho v roce (tis. Kč)

tis. Kč

%

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

1

Celkové náklady na realizaci

 

xxx

         

2

- z toho vlastní prostředky žadatele

 

xxx

         

3

Rozpočtové náklady na realizaci *)

             

4

- z toho - finanční prostředky žadatele

             

5

- bankovní či jiný úvěr z tuzemských zdrojů

             

6

- bankovní úvěr od mezinárodních

finančních institucí

             

7

- požadovaná podpora z Programu ISPA

             

8

- požadovaná podpora ze SFŽP ČR

             

9

- z toho - dotace ze SFŽP ČR

             

10

- půjčka ze SFŽP ČR

             

11

Výše úvěru s požadavkem účasti SFŽP ČR

             

12

- výše záruky ze SFŽP ČR za úvěr

             

13

- výše příspěvku ze SFŽP ČR na spl. úroků z úvěru

             

 *) Přímé náklady na realizaci opatření, tj. základ pro výpočet podpory podle čl. 5, odst. 2 Směrnice

Požadované podmínky půjčky: Úrok v %

 

Doba splatnosti půjčky: od roku

 

do roku (včetně)

 

D. POZNÁMKY  

 

E. ÚDAJE O EKONOMICKÉ SITUACI ŽADATELE - stav k 31. 12. posledního uzavřeného roku