Příloha 1
Požadované hodnoty parametrů technického řešení z hlediska právních předpisů Evropských společenství

A.1  rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV v sídlech nad 2000 ekvivalentních obyvatel

A.2  vybavení existujících velkých ČOV (nad 10 tisíc EO) zařízením k odstraňování dusíkatých sloučenin a fosforu

A.3 rekonstrukce existujících kanalizačních sítí, připojených ke kapacitně a technicky odpo- vídajícím ČOV

A.4  dobudování kanalizačních sítí k existujícím kapacitně a technicky odpovídajícím ČOV

A.5  vybudování ČOV v sídlech nad 2000 ekvivalentních obyvatel

A.6  vybudování kanalizačních sítí a ČOV v sídlech nad 2000 ekvivalentních obyvatel

Požadované hodnoty jsou odvozeny ze Směrnice Rady č. 91/271/EEC ze dne 21. května 1991 o čiš-tění městských odpadních vod a vztahují se k budované /rekonstruované/ intenzifikované čistírně odpadních vod či k existující čistírně odpadních vod k níž je /má být připojena budovaná/ rekon-struovaná kanalizace.

Parametr

Požadovaná hodnota

Ukazatel nejvyšší přípustné koncentrace BSK5 u vypouštěných odpadních vod (s potlačením nitrifikace)

25 mg/l

Ukazatel nejvyšší přípustné koncentrace CHSK u vypouštěných odpadních vod

125 mg/l

Ukazatel nejvyšší přípustné koncentrace nerozpuštěných látek u vypouštěných odpadních vod

35 mg/l

Ukazatel nejvyšší přípustné koncentrace P celk. (celkový fosfor) u vypouštěných odpadních vod

2 mg/l pro zdroje s kapacitou od 10 000 EO do 100 000 EO

1 mg/l pro zdroje s kapacitou nad 100 000 EO

Ukazatel nejvyšší přípustné koncentrace N celk. (celkový dusík) u vypouštěných odpadních vod

15 mg/l pro zdroje s kapacitou od 10 000 EO do 100 000 EO

10 mg/l pro zdroje s kapacitou nad 100 000 EO

 

A.7  Budování / rekonstrukce úpraven pitné vody

A.8  Budování / rekonstrukce vodovodních sítí

A.9  Budování úpraven pitné vody a souvisejících vodovodních sítí

A 10 Monitoring množství a jakosti vod ve státní pozorovací síti

 

Technické parametry nebyly dosud stanoveny.

 

Státní fond životního prostředí ČR
14800 Praha 4, Kaplanova 1931/1

Formulář k předběžné žádosti o podporu v rámci Programu ISPA - část F
Kriteria pro technicko-ekonomické vyhodnocení opatření

Prioritní oblast: Zajištění jakosti vod

Prioritní opatření (zaškrtnout):

A.1  rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV v sídlech nad 2000 EO

A.2  vybavení existujících ČOV (nad 10 tisíc EO) zařízením k odstraňování dusíkatých sloučenin a fosforu

A.3  rekonstrukce existujících kanalizačních sítí, připojených ke kapacitně a technicky odpovídajícím ČOV

A.4  dobudování kanalizačních sítí k existujícím kapacitně a technicky odpovídajícím ČOV

A.5  vybudování ČOV v sídlech nad 2000 EO

A.6  vybudování kanalizačních sítí a ČOV v sídlech nad 2000 EO

Název žadatele

 

Název opatření

 

Položka

Název kriteria

Označení

Jednotka

Hodnota

I. UKAZATELE ZNEČIŠTĚNÍ (bilanční)

1. Stav před realizací opatření

1.a

nerozpuštěné látky

NL

t/r

 

1.b

biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní

BSK5

t/r

 

1.c

chemická spotřeba kyslíku Cr- metoda

CHSK-Cr

t/r

 

1,d

celkový dusík

Ncelk.

t/r

 

1.e

celkový fosfor

Pcelk.

t/r

 

2. Stav po realizaci opatření

2.a

Nerozpuštěné látky

NL

t/r

 

2.b

Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní

BSK5

t/r

 

2.c

Chemická spotřeba kyslíku Cr- metoda

CHSK-Cr

t/r

 

2,d

Celkový dusík

Ncelk.

t/r

 

2.e

Celkový fosfor

Pcelk.

t/r

 

3. Celkové snížení - likvidované znečištění

3.a

Nerozpuštěné látky

NL

t/r

 

3.b

Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní

BSK5

t/r

 

3.c

Chemická spotřeba kyslíku Cr- metoda

CHSK-Cr

t/r

 

3,d

Celkový dusík

Ncelk.

t/r

 

3.e

Celkový fosfor

Pcelk.

t/r

 
         

II. VYPOUŠTĚNÍ - VYČIŠTĚNÉ VODY

1.Množství

1

Množství

Q

m3 /r

 

2. Kvalita

2.a

nerozpuštěné látky

NL

mg/l

 

2.b

biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní

BSK5

mg/l

 

2.c

chemická spotřeba kyslíku Cr- metoda

CHSK-Cr

mg/l

 

2,d

celkový dusík

Ncelk.

mg/l

 

2.e

celkový fosfor

Pcelk.

mg/l

 

III. STÁVAJÍCÍ ČOV

1.

Kapacita v ekvivalentních obyvatelích

 

počet

 

2.

Počet připojených obyvatel

 

počet

 

IV. VÝSLEDNÁ KAPACITA BUDOVANÉ/ REKONSTRUOVANÉ/ INTENZIFIKOVANÉ ČOV

1.

Kapacita v ekvivalentních obyvatelích

 

počet

 

2.

Počet připojených obyvatel

 

počet

 

V. STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

1.

Délka

km

 

2.

Počet připojených obyvatel

počet

 

VI. BUDOVANÁ/ REKONSTRUOVANÁ KANALIZACE

1.

Délka

 

km

 

2.

Počet připojených obyvatel

 

Počet

 

VI. NÁKLADY

1. Investiční, fixní a variabilní náklady

1.a.

Investiční náklady

tis Kč

 

1.b.

Fixní náklady (bez odpisů)

tis. Kč/rok

 

1.c.

Variabilní náklady

tis. Kč/ m3 přivedené odpadní vody

 

2. Měrná investiční náročnost

2.a.

na jednotku odstraněného BSK5

tis. Kč/t

 

2.b.

na jednotku odstraněného CHSH

tis. Kč/t

 

3. Měrné fixní náklady (dle odpisů)

3.a

ČOV

Kč/m3 kapacity ČOV

 

3.b.

Kanalizace

Kč/m kanalizace

 

4. Ekonomická doba životnosti investice

4.a.

ČOV

roky

 

4.b.

Kanalizace

roky

 

Jméno zpracovatele žádosti: 

Datum vypracování žádosti:

Razítko:  

Podpis statutárního zástupce:

 

 

Státní fond životního prostředí ČR
14800 Praha 4, Kaplanova 1931/1

Formulář k předběžné žádosti o podporu v rámci Programu ISPA - část F
Kriteria pro technicko-ekonomické vyhodnocení opatření

Prioritní oblast: Zajištění jakosti a množství vod

Prioritní opatření (zaškrtnout):

A.7 budování/rekonstrukce úpraven pitné vody

A.8 budování/rekonstrukce vodovodních sítí

A.9 budování úpraven pitné vody a souvisejících vodovodních sítí

Název žadatele

 

Název opatření

 

Položka

Název kriteria

Jednotka

Hodnota

I. STÁVAJÍCÍ ÚPRAVNA PITNÉ VODY

1.

Množství vyrobené pitné vody

m3 /rok

 

2.

Počet zásobovaných obyvatel

počet

 

II. VÝSLEDNÁ KAPACITA BUDOVANÉ/ REKONSTRUOVANÉ ÚPRAVNY PITNÉ VODY

1.

Množství vyrobené pitné vody

m3 /rok

 

2.

Počet zásobovaných obyvatel

počet

 

III. STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD

1.

Délka

km

 

2.

Počet připojených obyvatel

počet

 

3.

Ztráty

%

 

IV. BUDOVANÝ/REKONSTRUOVANÝ VODOVODNÍ ŘÁD

1.

Délka

km

 

2.

Počet připojených obyvatel

počet

 

3.

Ztráty

%

 

V. NÁKLADY

1. Investiční, fixní a variabilní náklady

1.a.

Investiční náklady

tis Kč

 

1.b.

Fixní náklady (bez odpisů)

tis. Kč/rok

 

1.c.

Variabilní náklady

tis. Kč/ m3 vyrobené pitné vody

 

2. Měrná investiční náročnost

2.a.

na jednotku vyrobené vody

tis. Kč/ m3 vyrobené pitné vody

 

2.b.

na jednotku délky řádu

tis. Kč/m

 

3. Měrné fixní náklady (dle odpisů)

3.a

Úpravna

Kč/m3 kapacity úpravny

 

3.b.

vodovodní řád

Kč/m řádu

 

4. Ekonomická doba životnosti investice

4.a.

Úpravna

roky

 

4.b.

Vodovodní řád

roky

 

Jméno zpracovatele žádosti:

Datum vypracování žádosti:

Razítko:  

Podpis statutárního zástupce:

 

 

Státní fond životního prostředí ČR
14800 Praha 4, Kaplanova 1931/1

Formulář k předběžné žádosti o podporu v rámci Programu ISPA - část F
Kriteria pro technicko-ekonomické vyhodnocení opatření

Prioritní oblast: Zajištění jakosti a množství vod

Prioritní opatření :

A 10 monitoring množství a jakosti vod ve státní pozorovací síti

Název žadatele

 

Název opatření

 

 

Položka

Název kritéria

Jednotka

Hodnota

I. POČET OBJEKTU SLEDUJÍCÍCH MNOŽSTVÍ

1.

povrchových vod

objekt

 

2.

pozemních vod

objekt

 

II. POČET OBJEKTU SLEDUJÍCÍCH JAKOST

1.

povrchových vod

objekt

 

2.

pozemních vod

objekt

 

III. INTERVAL POZOROVÁNÍ MNOŽSTVÍ

1.

povrchových vod

počet měření/rok

 

2.

pozemních vod

počet měření/rok

 

IV. INTERVAL POZOROVÁNÍ JAKOSTI

1.

povrchových vod

počet měření/rok

 

2.

pozemních vod

počet měření/rok

 

V. VYTVOŘENÍ DATABÁZE A ZÁKLADNÍ ZPRACOVÁNÍ DAT MNOŽSTVÍ

1.

povrchových vod

   

2.

pozemních vod

   

VI. VYTVOŘENÍ DATABÁZE A ZÁKLADNÍ ZPRACOVÁNÍ DAT JAKOSTI

1.

povrchových vod

   

2.

pozemních vod

   

VII. NÁKLADY

1. Investiční, fixní a variabilní náklady

1.a Investiční náklady

výstavba sítě

objekt

 

1.b Finanční náklady (bez odpisů)

provoz a údržba sítě

objekt

 

1.c Variabilní náklady

pozorování

údaj (získání jednoho data)

 

2. Měrná investiční náročnost

2.a.

na jednotku vyrobené vody

tis. Kč/ m3 vyrobené pitné vody

 

2.b.

na jednotku délky řádu

tis. Kč/m

 

Jméno zpracovatele žádosti:  

Datum vypracování žádosti:

Razítko:  

Podpis statutárního zástupce: