REZORTNÍ PŘEDPISY

6.

směrnice ministerstva životního prostředí
o podmínkách předkládání předběžných žádostí
o poskytnutí finančních prostředků v rámci
podpůrného programu evropské unie ispa

 

Ministerstvo životního prostředí vydává podle § 4 odstavce 2 zákona České národní rady č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky ze dne 10. září 1991 tuto směrnici:

 

Článek I

Úvodní ustanovení

Tato směrnice definuje základní podmínky předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA (Nástroj strukturální politiky v předvstupním období). Cílem Programu ISPA je přispět k přípravě asociovaných států na plné členství v Evropské unii v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti s důrazem na sektory životního prostředí a dopravy. Poskytnutá podpora bude zaměřena na prioritní oblasti stanovené jak Státní politikou životního prostředí České republiky tak Národním programem přípravy České republiky na přijetí do Evropské unie.

 

Článek II

Předmět podpory - Prioritní oblast a kategorie prioritních opatření

 1. Pro poskytování podpory v rámci Programu ISPA je v souladu s článkem I této Směrnice a se Strategií a prioritami Programu ISPA pro Českou republikou v oblasti životního prostředí, stanovena prioritní oblast Zajištění jakosti a množství vod.
 2. Pro prioritní oblast zajištění jakosti a množství vod jsou stanoveny následující kategorie prioritních opatření, na jejichž realizaci lze podporu z Programu ISPA žádat.

A.1 rekonstrukce a intenzifikace existujících čistíren odpadních vod v sídlech nad 2000 ekvivalentních obyvatel

Podpora může zahrnovat také rozšíření kapacity nebo intenzifikaci stávající čistírny s kapacitou nižší než 2000 ekvivalentních obyvatel tak, aby výsledná kapacita dosahovala 2000 ekvivalentních obyvatel nebo více.

A.2 vybavení existujících velkých čistíren odpadních (nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel) zařízením k odstraňování dusíkatých sloučenin a fosforu

A.3 rekonstrukce existujících kanalizačních sítí, připojených ke kapacitně a technicky odpovídajícím čistírnám odpadních vod

A.4 dobudování kanalizačních sítí k existujícím kapacitně a technicky odpovídajícím čistírnám odpadních vod

A.5 budování čistíren odpadních vod v sídlech nad 2000 ekvivalentních obyvatel

A.6 budování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod v sídlech nad 2000 ekvivalentních obyvatel

A.7 budování/ rekonstrukce úpraven pitné vody

A.8 budování/ rekonstrukce vodovodních sítí

A.9 budování úpraven pitné vody a souvisejících vodovodních sítí

A.10 monitoring množství a jakosti ve státní pozorovací síti

 1. Navrhované technické řešení opatření, na něž je požadována podpora v některé z kategorií prioritních opatření, pro které jsou stanoveny hodnoty technických parametrů, nesmí dosahovat hodnot horších. Stanovené hodnoty technických parametrů, odvozené z příslušných právních předpisů Evropských společenství, jsou uvedeny v Příloze 1 této Směrnice.
 2. Opatření, na něž je požadována podpora, mohou mít charakter:

s tím, že celkové náklady na opatření nemohou být nižší než 5 milionů EUR, tj. cca 175 milionů Kč a žádosti mohou obsahovat i kombinace více kategorií prioritních opatření.

Kromě investičních akcí v některé z výše uvedených kategorií opatření nebo v jejich kombinaci může být požadována podpora na:

 

Článek III

Příjemci podpory

 1. O podporu v rámci Programu ISPA mohou žádat především následující právnické osoby:

 1. V případě, že navrhované opatření slouží prokazatelně k zajištění veřejného zájmu, mohou o podporu žádat i ostatní obchodní společnosti. Forma a výše podpory bude v těchto případech stanovena individuálně.

 

Článek IV

Formy podpory

 1. Podpora v rámci Programu ISPA může být poskytnuta v následujících formách:

 1. Celková výše podpory požadované z prostředků Programu ISPA může dosáhnout nejvýše 75% celkových nákladů na realizaci opatření.
 2. Podpora na částečné uhrazení zbývající části celkových nákladů může být požadována od Státního fondu životního prostředí ČR.

 

 

Článek V

Podmínky podpory

 1. Na udělení podpory v rámci Programu ISPA není právní nárok.
 2. Podmínkou pro udělení podpory je souhlasné stanovisko strategického záměru podle § 14 zákona č. 244/92 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a souhlasné stanovisko věcného záměru podle § 11 téhož zákona.
 3. Podmínky podpory jsou předběžné a mohou proto doznat změn na základě konečného rozhodnutí Evropské rady o Programu ISPA.

Článek VI

Předběžná žádost o podporu a její náležitosti

 1. Předběžné žádosti o podporu v rámci Programu ISPA mohou právnické osoby uvedené v Článku III této Směrnice předkládat Kanceláři Státního fondu životního prostředí České republiky v období následujícím po dni zveřejnění této Směrnice a to bez časového omezení.
 2. Každá předložená předběžná žádost musí obsahovat:

 1. Žadatelé, kteří předložili Státnímu fondu životního prostředí žádost o poskytnutí podpory v období před nabytím účinnosti této Směrnice, mohou písemně požádat o zařazení jejich žádosti mezi předběžné žádosti o podporu v rámci Programu ISPA. Zařazením žádosti mezi předběžné žádosti o podporu v rámci Programu ISPA není dotčena její registrace v rámci běžného režimu SFŽP. Písemná žádost musí obsahovat označení kategorie prioritního opatření dle článku II.2 této Směrnice a výši požadavku na podporu v rámci Programu ISPA. V případě, že jejich žádost není vybavena kladným stanoviskem podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, musí být přiložena kopie žádosti příslušnému orgánu, aby stanovil posuzování vlivů na životní prostředí podle § 2 odst. 2 zákona č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V případě, že navrhované opatření nespadá pod ustanovení § 2 zákona, přiloží žadatel žádost o posouzení podle Metodiky EIA pro Program ISPA.

 

Článek VII

Způsob posouzení žádosti

Všechny předložené žádosti budou zaevidovány a posouzeny podle následujícího postupu:

 1. Kontrola předběžných žádostí z hlediska úplnosti a věcné správnosti. V případě neúplných žádostí bude předkladatel vyzván k doplnění chybějících podkladů. V případě věcně nesprávné žádosti (žádost není v souladu s vyjmenovanými prioritními opatřeními, technické řešení nedosahuje požadovaných hodnot technických parametrů stanovených v Příloze 1 či požadovaných hodnot technicko - ekonomických parametrů) bude předkladatel vyzván k úpravě žádosti ve smyslu stanovených podmínek. V případě, že úprava nebude možná, nebude předběžná žádost zaregistrována.
 2. Registrace úplných a věcně správných předběžných žádostí. Předkladatel zaregistrované předběžné žádosti obdrží registrační číslo, které bude používat při další komunikaci se Státním fondem životního prostředí České republiky.
 3. Posouzení předběžné žádosti dle souboru stanovených kritérií a její zařazení do předběžného dílčího pořadníku provede SFŽP a předá k projednání Radě Fondu.
 4. Žádosti s vyjádřením Rady Fondu zpracuje MŽP do konečného pořadí a postoupí je orgánu, který stanoví pořadí žádostí programu ISPA za celou ČR.
 5. Doplnění žádosti ve smyslu požadavků Evropské komise. V případě předběžných žádostí, které budou předběžně vyhodnoceny jako vhodné k podpoře v rámci Programu ISPA a které nebudou v rozporu s definitivními pravidly Programu ISPA, budou předkladatelé vyzváni k předložení definitivní žádosti. Výzva bude provedena v návaznosti na definitivní schválení podmínek Programu ISPA Evropskou radou a na následné vydání ”Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA” podle článku VIII této Směrnice. Ostatní předkladatelé budou vyrozuměni o tom, že jejich předběžná žádost nebude zatím či vůbec do Programu ISPA zařazena.

 

Článek VIII

Směrnice o poskytování podpory v rámci Programu ISPA

Detailní mechanismus poskytování podpory v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA bude upraven ”Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA”.

 

Článek IX

Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Tato “Směrnice Ministerstva životního prostředí o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA” nabývá účinnosti dnem zveřejnění.
 2. Účinnost této “Směrnice Ministerstva životního prostředí o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA” končí dnem zveřejnění ”Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA” podle článku VIII.
 3. S předběžnými žádostmi předloženými podle této “Směrnice Ministerstva životního prostředí o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA” bude po skončení její účinnosti naloženo ve smyslu článku VII d) této Směrnice.


RNDr. Miloš Kužvart
Ministr životního prostředí