Agenda 21


ČÁST I. SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ ROZMĚR

Mezinárodní spolupráce při urychlování udržitelného rozvoje v rozvojových zemích a související domácí politika

Boj proti chudobě

Změna vzorů spotřeby

Dynamika demografického růstu a udržitelnost

Ochrana a podpora lidského zdraví

Podpora udržitelného rozvoje lidských sídel

Integrace životního prostředí a rozvoje do rozhodování

ČÁST II. UCHOVÁVÁNÍ A ŠETRNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJU A HOSPODAŘENÍ S NIMI VE PROSPĚCH ROZVOJE

Ochrana atmosféry

Integrovaný přístup k plánování a hospodaření s územními zdroji

Boj proti odlesňování

Péče o křehké ekosystémy: boj proti desertifikaci a suchu

Péče o křehké ekosystémy: udržitelný rozvoj horských oblastí

Podpora udržitelného rozvoje zemědělství a venkova

Uchování biodiverzity

Environmentálně šetrnější využívání biotechnologií

Ochrana oceánů, všech druhů moří, včetně uzavřených a částečně uzavřených moří a pobřežních oblastí a ochrana, racionální využívání a rozvoj živých zdrojů v nich

Ochrana kvality a zásob sladkovodních zdrojů: aplikace integrovaných přístupů k rozvoji, využívání zdrojů vody a hospodaření s nimi

Environmentálně šetrnější nakládání s toxickými chemickými látkami, včetně prevence nezákonné mezinárodní přepravy toxických a nebezpečných produktů

Environmentálně šetrnější nakládání s nebezpečnými odpady, včetně prevence jejich nezákonné mezinárodní přepravy

Environmentálně šetrnější nakládání s pevnými odpady a otázky související s tekutými odpady

Bezpečné a environmentálně šetrnější nakládání s radioaktivními odpady

ČÁST III. POSILOVÁNÍ ÚLOHY DU LEŽITÝCH SKUPIN

Celosvětová opatření pro zapojení žen do udržitelného a spravedlivého rozvoje

Děti a mládež v udržitelném rozvoji

Uznání a posilování úlohy domorodých obyvatel a jejich komunit

Posilování úlohy nevládních organizací: partnerů pro udržitelný rozvoj

Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy 21

Posilování úlohy pracujících a jejich odborových organizací

Posilování úlohy podnikání, obchodu a průmyslu

Vědecká a technická obec

Posilování úlohy zemědělů

ČÁST IV. PROSTŘEDKY IMPLEMENTACE

Finanční zdroje a mechanizmy

Transfer environmentálně šetrnějších technologií, spolupráce a vytváření potenciálu

Úloha vědy v udržitelném rozvoji

Podpora vzdělávání, ve řejného povědomí a odborného školení

Národní mechanizmy a mezinárodní spolupráce při vytváření potenciálu v rozvojových zemích

Mezinárodní institucionální uspořádání

Mezinárodní právní nástroje a mechanizmy

Informace pro rozhodování

Zkratky

Poznámky k vybraném základním pojmům textu Agendy 21