Poznámky k vybraným základním pojmům textu Agendy 21

Při překladu bylo přihlíženo - kromě využívání obecných slovníků - k překladu pojmů v bilingvální oficiální publikaci:
Department of Public Information: Basic Facts about The United Nations, United Nations, New York, 1995 / Informační centrum OSN: Základní údaje o Organizaci spojených národů. Informační centrum OSN Praha. Inverze, Praha 1997, (překlad Informační centrum OSN, Praha, 1997); některé termíny byly však byly přebírány z jiných zdrojů, např. z Ref. 1 až 3.

Vybrané výklady některých pojmů
Některé české ekvivalenty použité v překladu:
Některé komentáře či definice pojmu sustainable development:

V české odborné literatuře byl zaveden a užíván český ekvivalent „trvale udržitelný rozvoj“ s cílem zdůraznit neomezenost uvažovaných časových měřítek. V poslední době převažuje kratší varianta „udržitelný rozvoj“ jako dostačující, ve stejném významu a bez charakteru pleonasmu; navíc lze bez potíží překládat některé pojmy, např „dlouhodobě udržitelný rozvoj”, který ve variantě „dlouhodobě trvale udržitelný rozvoj” vzbuzuje rozpaky.

Problematice udržitelného rozvoje v ČR je věnován soubor studií shrnutých v Ref. 1, z níž jsou volně reprodukovány někeré z následujících citací.

K pojmu „sustainable development” se váží následující známé definice či výklady:

Brundtland et al. 1987: s. 43
Udržitelný rozvoj - je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby

Brundtland et al. 1987: s. 46
Udržitelný rozvoj je v podstatě procesem změn, ve kterém jsou využívání zdrojů, orientace vývoje technologií a transformace institucí zaměřeny na harmonické zvyšování současného i budoucího potenciálu uspokojování lidských potřeb a aspirací

Brundtland et al. 1987: s. 65
V nejširším smyslu je strategie udržitelného rozvoje zaměřená na podporování harmonie mezi lidskými bytostmi, a mezi lidstvem a přírodou.

Chiras 1993:
V ekologickém kontextu udržitelnost znamená celkem jednoduše život uvnitř limitů únosné kapacity biosféry

Vavroušek 1993:
Trvale udržitelný způsob života - je to takový způspob života, který se přibližuje ideálům humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném horizontu. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na úctě k živé i neživé přírodě.

Constanza, Daly 1987:
S ohledem na první zákon termodynamiky: cokoli je z prostředí vytěženo jako zdroj, vrací se do prostředí jako odpad; s ohledem na druhý zákon termodynamiky: úplná recyklace odpadů není možná;

Turner 1988:
Pravidla ochrany pro udržitelné využívání environmentálních zdrojů:
1. zachovávání regenerační kapacity obnovitelných zdrojů a vylučování znečišťování nad míru biosférických kapacit asimilace odpadů;
2. plánovité změny technologií podporujících přechod od neobnovitelných k obnovitelným zdrojům;
Nově navrhované definice v Ref. 1 s. 19

Udržitelný rozvoj je cílený proces změn v chování lidské společnosti k sobě samé i ke svému okolí (krajině a jejím zdrojům), směřující ke zvyšování současného i budoucího potenciálu uspokojování lidských potřeb a aspirací s ohledem na možnosti (limity) krajiny a jejích zdrojů - či v „ekocentrističtější” variantě:

Udržitelný rozvoj je cílený proces změn v chování lidské společnosti k sobě samé i ke svému okolí (krajině a jejím zdrojům), směřující ke zvyšování současného i budoucího potenciálu uspokojování potřeb lidí i ostatních bytostí s ohledem na možnosti (limity) krajiny a jejích zdrojů.

Pojem „udržitelný rozvoj” nebo ekvivalentní pojmy v legislativě:

Maastrichstká smlouva o Evropské unii: Úkolem Společenství je vytvořit společný trh a hospodářskou a měnovou unii a prováděním společných politik nebo činností s cílem podporovat harmonický a vyvážený rozvoj hospodářských činností ve Společenství, trvale udržitelný a neinflační hospodářský růst respektující životní prostředí.

Na principech udržitelného rozvoje je založen Pátý akční program Společenství pro období 1993-2000, který má za cíl snížení znečišťování ovzduší, minimalizace produkce odpadů a podpora jejich recyklace, podporovat využívání druhotných surovin a ekonomických nástrojů politiky životního prostředí.

Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb.: v §6 je trvale udržitelný rozvoj definován jako rozvoj, který současným i budoucím generacím uchovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby a nesnižuje biodiverzitu přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Dokument „Státní politika životního prostředí ČR” ze srpna 1995 pojem „trvale udržitelný rozvoj” výslovně nepoužívá, ale potvrzuje rozhodnutí reagovat na nový vývoj a plnit doporučení důležitých mezinárodních konferencí včetně Konference OSN z r. 1992 (tím je nepřímo citována Agenda 21) a včetně konference ministrů o udržitelné výrobě a spotřebě („Sustainable Production and Consumption”) z r. 1995 v Oslo.

Společné hlavní prvky různých definic pojmu „udržitelný rozvoj”, jak jsou shrnuty např. v Ref. 1 na str. 19 a jak jsou přebírány porůznu dále (viz např. Zpravodaj MŽP ČR 12/1997 str. 11): - udržitelný rozvoj je cílený program změn chování lidské společnosti, je zaměřen na zajišťování nejvyšší udržitelné kvality života, má zajišťovat spravedlivost v uspokojování potřeb současných i příštích generací, a má podporovat harmonii mezi lidstvem a přírodou a má udržet život v mezích schopností seberegenerace biosféry.

Citované prameny:
1. Nováček P., Mederly P. a kol.: Strategie udržitelného rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity
Palackého, G+G, Praha, 1996;
2. Anglicko-český slovník zpracování dat / telekomunikace / kancelářské systémy, Leda, ercos, Praha 1994;
3. Horák B.: Anglicko-český a česko-anglický lesnický a myslivecký slovník, MZ ČR, Praha 1991
4. Brundtland G.H.: Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, 1987
5. Chiras D.D.: Eco-logic Teaching the Biological Principles of Sustainability, Amer. Biol. Teacher 55, 71-76, 1993
6. Vavroušek J.: Perspektivy lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života ve sborníku: Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života, Nováček P., Vavroušek J. (ed.) STUŽ a Přírodovědecká fakulta Olomouc, 1993, str. 91-100
7. Constanza R., Daly H.E.: Toward an Ecological Economics. Ecol. Modelling 38, 95-117, 1987
8. Turner R.K.: Sustainability, Resource Conservation and Pollution Control: an Overview. v monografii: Turner R.K.(ed.): Sustainable Environmental Management, Principles and Practice, Belhaven Press, London and Westview, Boulder, str. 1-25