Zkratky

ECA Ekonomická komise pro Afriku
ECE  Ekonomická komise pro Evropu
ECLAC Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast
ELCI Mezinárodní středisko pro ekologickou spolupráci
ESCWA Ekonomická a sociální komise pro západní Asii
ESCAP Ekonomická a sociální komise pro Asii a oblast Pacifiku
FAO Organizace OSN pro výživu a zemědělství
GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodě
GAW Celosvětová služba pro sledování atmosféry
GEF        Globální environmentální fond
GEMS Globální environmentální kologický monitorovací systém UNEP
Gesamp Společná skupina expertů pro vědecké aspekty znečišťování moří
GIPME Celosvětový výzkum znečišťování životního prostředí v mořích (UNESCO)
GLOBE Celosvětová organizace zákonodárců pro vyvážené životní prostředí
GOS Celosvětový systém sledování (WMO/WWW)
GRID Celosvětová informační databáze zdrojů (GEMS)
GSP        Všeobecný systém preferencí
IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii
ICSU Mezinárodní rada vědeckých svazů
IGADD Mezinárodní úřad pro nedostatek vláhy a rozvoj
ILO         Mezinárodní organizace práce
IMF        Mezinárodní měnový fond
IMO Mezinárodní námořní organizace
INFOTERRA Mezinárodní ekologický informační systém (UNEP)
IOC        Mezivládní oceánografická komise
IPCC Mezivládní panel o změnách klimatu (WMO/UNEP)
ITTO Mezinárodní organizace pro tropické lesy
IUCN Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů
ODA Oficiální rozvojová pomoc
UNCTAD Konference OSN o obchodu a rozvoji
UNDP Program rozvoje OSN
UNDRO Úřad koordinátora OSN pro pomoc při katastrofách
UNEP Environmentální program OSN
UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
UNFPA Populační fond OSN
UNICEF Dětský fond OSN
UNIDO Program OSN pro průmyslový rozvoj
WCP Světový klimatický program (ICSU/WMO/UNESCO)
WFC Světový potravinový program
WHO Světová zdravotnická organizace
WMF Světová meteorologická organizace
WWO Světový fond ochrany přírody (též World Wild Life Fund)
WWW Světová sledovací služba počasí (WMO)

Většina zkratek uvedených v textu je vysvětlena na místě jejich prvního výskytu.