POSILOVÁNÍ ÚLOHY PODNIKÁNÍ, OBCHODU A PRŮMYSLU

ÚVOD

30.1. Podnikání, obchod a průmysl, včetně nadnárodních korporací, hraje klíčově důležitou úlohu při sociálním a ekonomickém rozvoji států. Stabilní politický režim umožňuje a podporuje jejich zodpovědnou a účinnou funkci, a implementaci dlouhodobě perspektivní politiky. Na růstu prosperity, který je hlavním cílem rozvoje, se v první řadě podílejí činnosti podnikání, obchodu a průmyslu. Podnikatelské a obchodní společnosti, velké i malé, formální i neformální vytvářejí většinu pracovních a obchodních příležitostí i příležitostí pro zajištění obživy. Příležitosti, které podnikání a obchod vytváří ženám, přispívají k jejich profesnímu rozvoji, posilují jejich ekonomickou roli a napomáhají transformaci sociálního systému. Podnikání, obchod a průmysl, včetně nadnárodních korporací, a organizace které je reprezentují by se měly v plném rozsahu zapojit do realizace a vyhodnocování aktivit Agendy 21.

30.2. Praktická realizace politiky a funkcí uplatňovaných ve sférách podnikání, obchodu a průmyslu, včetně nadnárodních korporací, mohou hrát hlavní roli při snižování dopadů na zdroje a na životní prostředí - a to v důsledku využívání efektivnějších výrobních procesů, preventivních strategií, čistších výrobních technologií a postupů uplatňovaných v průběhu celého životního cyklu výrobků s cílem minimalizovat nebo nevytvářet žádný odpad. Technologické inovace, rozvoj, aplikace, transfer i komplexnější aspekty partnerství a spolupráce spadají ve velkém rozsahu do oblasti působnosti podnikání, obchodu a průmyslu.

30.3. V podnikání, obchodu a průmyslu, včetně nadnárodních společností, by za jednu z nejvyšších priorit korporací a za klíčový prvek určující udržitelnost rozvoje, mělo být považováno environmentálně orientované řízení (viz. definici pojmu „environmentální systém řízení“ či EMS - tj. „systém pro environmentální management“ v rámci mezinárodních norem ISO řady 14000), které respektují ohledy na životní prostředí. Někteří osvícení vedoucí pracovníci podniků již implementují „zodpovědnou péči“ a metody dohledu či správcovství nad výrobky, posilují otevřenost i dialog se zaměstnanci a veřejností, uskutečňují environmentální audity a posuzování dodržování environmentální legislativy. Tito vedoucí pracovníci podnikání, obchodu a průmyslu, včetně nadnárodních společností, v rostoucí míře dobrovolně, z vlastní iniciativy podporují samoregulaci a přijímají větší zodpovědnost při zajišťování co nejmenších dopadů jejich aktivit na lidské zdraví a životní prostředí. K tomuto stavu přispěly jak režimy regulace přijaté v mnoha státech, tak i vyšší úroveň vědomí spotřebitelů i veřejnosti a pochopení vedoucích pracovníků obchodu a průmyslu, včetně nadnárodních společností. Pozitivní přínosy podnikání, obchodu a průmyslu, včetně nadnárodních společností, k udržitelnému rozvoji je možné zvyšovat využíváním takových ekonomických nástrojů, jako jsou mechanismy volného trhu - v souladu s podmínkami jednotlivých států - kdy budou ceny zboží a služeb ve vzrůstající míře odrážet environmentální náklady (tzv. externí náklady, dříve do interních nákladů nezahrnované) jejich vstupů, výroby, využívání, recyklace a likvidace.

30.4. Zdokonalování výrobních systémů prostřednictvím technologií a procesů účinněji využívajících zdroje a současně produkujících méně odpadů, tj. „dosahujících více z méně“, je důležitou cestou k udržitelnému rozvoji podnikání, obchodu a průmyslu. Podobně je pro stimulaci rozmanitějších, účinnějších a efektivnějších řešení nezbytná stimulace a usnadňování vynalézavosti, konkurenceschopnosti a dobrovolných iniciativ. Pro realizaci těchto hlavních požadavků a pro další posílení úlohy podnikání, obchodu a průmyslu, včetně nadnárodních společností, se navrhují následující dvě programové oblasti:

PROGRAMOVÉ OBLASTI

A. Podporování čistších výrob

Východiska opatření

30.5. Roste poznání, že výroba, technologie a řízení, které využívají zdroje nehospodárně, produkují nevyužívané zbytky nebo odpady, které nepříznivě působí na lidské zdraví a na životní prostředí, a výrobky, které při svém využívání mají další nepříznivé dopady a obtížně se recyklují, je nutné nahradit technologiemi, postupy správného inženýrství a řízení, a know-how, které by v průběhu životního cyklu výrobku minimalizovaly množství odpadů. Koncepce čistších výrob předpokládá snahu o dosažení optimální hospodárnosti v průběhu celého životního cyklu výrobků; výsledkem by měla být lepší konkurenceschopnost podniků. Potřeba přechodu k čistším výrobám byla uznána na Konferenci o environmentálně udržitelném průmyslovém rozvoji, uskutečněná z popudu UNIDO na úrovni ministrů v Kodani v říjnu 1991.{1}

Cíle

30.6. Jednotlivé vlády, podniky, obchod a průmysl, včetně nadnárodních společností, by se měly zaměřit na zvýšení hospodárnosti využívání zdrojů, včetně většího opětovného využívání a recyklace odpadů, a na snížení množství odpadů připadajících na jednotku ekonomického výstupu.

Činnosti

30.7. Jednotlivé vlády, podniky, obchod a průmysl, včetně nadnárodních společností, by měly posilovat partnerství při implementaci principů a kritérií udržitelného rozvoje.

30.8. Jednotlivé vlády by na základě konzultací se sférou podnikání, obchodu a průmyslu, včetně nadnárodních společností, měly nalézt a realizovat vhodnou kombinaci ekonomických nástrojů a normativních opatření, jako jsou zákony, legislativa a normy, které by podporovaly využití čistších výrob se zvláštním ohledem k situaci malých a středních podniků. Dobrovolné soukromé iniciativy by také měly být podporovány.

30.9. Jednotlivé vlády, podniky, obchod a průmysl, včetně nadnárodních společností, akademické instituce a mezivládní organizace by měly pracovat na vývoji a implementaci koncepcí a metodik „internalizace“ environmentálních nákladů (tj. jejich zahrnutí do nákladů interních) do účetních mechanismů a mechanismů tvorby cen.

30.10. Podniky, obchod a průmysl, včetně nadnárodních společností, by měly být stimulovány k:
(a) předkládání výročních zpráv o výsledcích, jichž dosáhly v oblasti životního prostředí, o spotřebě energie a přírodních zdrojů;
(b) přijímání a předkládání zpráv o realizaci kodexů jednání (kodexů „správné praxe“) podporujících využívání environmentálně nejvhodnějších postupů, jakým je např. Obchodní charta pro udržitelný rozvoj vypracovaná Mezinárodní obchodní komorou (ICC) a iniciativa zodpovědné péče chemického průmyslu a k předkládání zpráv o jejich implementaci;

30.11. Jednotlivé vlády by měly podporovat spolupráci podniků v oblasti technologií a know-how týkající se spolupráce, identifikace, posuzování, výzkumu a vývoje, marketingu a aplikace čistších výrob.

30.12. Průmysl by měl, s přihlédnutím ke svým vlastním účinkům na dodavatele i spotřebitele, začlenit principy a zásady čistších výrob do svých činností a investic.

30.13. Průmyslová, podnikatelská a obchodní sdružení by měla spolupracovat s pracovníky i odbory a průběžně tak zlepšovat poznání i kvalifikaci potřebné pro implementaci udržitelných provozů.

30.14. Průmyslová, podnikatelská a obchodní sdružení by měla stimulovat jednotlivé společnosti k implementaci programů zaměřených na zlepšování environmentální osvěty a environmentální zodpovědnosti na všech úrovních; tím by mě la tyto společnosti přimět k tomu, aby se na základě mezinárodně přijatých metod environmentálního řízení věnovaly zlepšování vlastních provozů z hlediska environmentálních požadavků.

30.15. Mezinárodní organizace by měly a ve spolupráci s průmyslem, akademickými institucemi a příslušnými národními i místními správními orgány pozvednout na vyšší úroveň vzdělávání, školící přípravu a osvětovou činnost, zaměřenou na čistší výroby.

30.16. Mezinárodní a nevládní organizace včetně obchodních a vědeckých sdružení by měly posilovat šíření informací o čistších výrobách rozšiřováním stávajících databází, jako je International Cleaner Production Clearing House (ICPIC) UNEP, Industrial and Technological Information Bank (INTIB) UNIDO a International Environment Bureau (IEB) organizace ICC, a měly by usilovat o rozvoj sítě národních a mezinárodních informačních systémů.

B. Podpora odpovědného podnikání

Východiska opatření

30.17. Podnikání je jednou z nejdůležitějších hnacích sil inovací, zvyšování tržní výkonnosti a reakcí na vznikající výzvy a příležitosti. Malé a střední podniky hrají velmi důležitou úlohu v sociálním a ekonomickém rozvoji států. Často jsou hlavním prostředkem rozvoje venkova, zdrojem pracovních příležitostí mimo farmy a vytvářejí přechodné příležitosti pro lepší zajištění obživy žen. Zodpovědné podnikání může mít hlavní roli při hospodárnějším využívání zdrojů, omezování rizik a nebezpečí, minimalizaci odpadů a zajišťování kvalit životního prostředí.

Cíle

30.18. Navrhují se tyto cíle:
(a) při obhospodařování a využívání přírodních zdrojů podnikateli a při hospodaření s nimi podporovat koncepci správcovství (stewardship);
(b) zvýšit počet podnikatelů působících v podnicích, které se přihlásily k principům a zásadám udržitelného rozvoje a které tyto principy a zásady implementují.

Činnosti

30.19. Jednotlivé vlády by měly stimulovat zakládání a provozování podniků řízených udržitelným způsobem. Skladba nástrojů by při tom měla kombinovat regulační opatření, ekonomické podněty a zjednodušení a usnadňování administrativních postupů umožňující zajistit maximální efektivnost schvalování žádostí a usnadňující rozhodování o investicích, informační a poradenskou pomoc, podporu infrastruktury a zodpovědnost vyplývající ze správcovství.

30.20. Jednotlivé vlády by měly ve spolupráci se soukromým sektorem stimulovat zakládání rizikových kapitálových fondů pro projekty a programy udržitelného rozvoje.

30.21. Jednotlivé vlády by měly ve spolupráci s podniky, obchodem a průmyslem, s akademickými institucemi a s mezinárodními organizacemi stimulovat přípravu týkající se environmentálních aspektů řízení podniků. Pozornost by měla být zaměřena rovněž na učební programy mládeže.

30.22. Podniky, obchod a průmysl, včetně nadnárodních společností, by měly být stimulovány k vytváření celosvětových korporativních principů a zásad udržitelného rozvoje, ke zpřístupnění environmentálně šetrnějších technologií sesterským společnostem se značným majetkovým podílem mateřské společnosti v rozvojových zemích bez mimořádných externích poplatků, k podpoře zámořských sesterských společností, což by umožnilo modifikovat jejich chování v souladu s místními environmentálními podmínkami, a ke sdílení zkušeností s místními správními orgány, národními vládami i mezinárodními organizacemi.

30.23. Tam, kde je to vhodné, by velký obchod, podniky a průmysl, včetně nadnárodních společností, měl s pomocí mezinárodních organizací uvažovat o vytváření systémů partnerských vztahů s malými a středními podniky k usnadnění výměny zkušeností týkajících se řídících kvalifikací, rozvoje trhů i technologického know-how.

30.24. Podniky, obchod a průmysl by měly založit národní rady pro udržitelný rozvoj; měl by rovněž pomáhat podporovat podnikání ve formálním i neformálním sektoru. Mělo by být usnadněno začleňování žen - podnikatelek.

30.25. Obchod a průmysl, včetně nadnárodních společností, by měl, ve spolupráci s akademickými, vědeckovýzkumnými a technickými institucemi a s využitím, tam kde je to vhodné, původních poznatků, rozšířit výzkum a vývoj environmentální šetrnější ch technologií a environmentální systémy řízení (EMS - tj. systémy pro environmentální management)

30.26. Podniky, obchod a průmysl, včetně nadnárodních společností, by měly zajistit zodpovědné a etické řízení výrobků a procesů z hlediska zdraví, bezpečnosti a ohledů na životní prostředí. Podniky, obchod a průmysl by k těmto účelům měly zvýšit svoji samoregulaci usměrňovanou vhodnými kodexy, chartami a iniciativami integrovanými do všech prvků plánování a rozhodování; měly by rovněž posilovat otevřenost vůči zaměstnancům i veřejnosti a dialog s nimi.

30.27. Instituce pro mnohostrannou a dvoustrannou finanční pomoc by měly i nadále stimulovat a podporovat a vytvářet malé a střední podniky, které se podílejí na aktivitách udržitelného rozvoje.

30.28. Organizace a úřady OSN by měly zlepšit mechanismy zaměřené na vstupy ze strany podnikání, obchodu a průmyslu na proces formulování politiky a strategie podnikání, obchodu a průmyslu a zajistit tak posílení environmentálních aspektů v oblasti zahraničních investic.

30.29. Mezinárodní organizace by měly zvýšit podporu výzkumu a vývoje orientovaného na požadavky, které na technologie a řízení klade udržitelnost rozvoje, a to zejména s přihlédnutím k potřebám malých a středních podniků v rozvojových zemích.

Prostředky implementace

Financování a vyhodnocení nákladů

30.30. Aktivity zahrnuté do této programové oblasti znamenají převážně změnu zaměření stávajících aktivit; z tohoto důvodu se zde neočekávají významné dodatečné náklady. Náklady na činnosti realizované vládami a mezinárodními organizacemi jsou již zahrnuty v ostatních programových oblastech.