POSILOVÁNÍ ÚLOHY PRACUJÍCÍCH A ODBORŮ

PROGRAMOVÁ OBLAST

Východiska opatření

29.1. Úsilí směřující k implementaci udržitelného rozvoje bude na národní i podnikové úrovni zahrnovat adaptaci a vytváření příležitostí, přičemž nejvíc se tento proces dotkne pracujících. Odbory jako jejich představitelé jsou s ohledem na zkušenosti, týkající se reakce na změny výroby, na mimořádně velký význam, který přikládají ochraně pracovního a s ním spojeného přírodního prostředí a na jejich podporu sociálně odpovědného a hospodárného rozvoje, životně důležitým činitelem při dosahování udržitelného rozvoje. Stávající síť spolupráce mezi odbory a jejich členskou základnou poskytuje důležité kanály, prostřednictvím kterých je možno podporovat koncepce a postupy udržitelného rozvoje. Přijaté zásady tripartity jsou základem pro posílení spolupráce mezi pracujícími a jejich představiteli, vládami a zaměstnavateli při implementaci udržitelného rozvoje.

Cíle

29.2. Celkovým cílem je zmírnit chudobu a dosáhnout plné a udržitelné zaměstnanosti; tyto faktory přispívají k bezpečnému a zdravému životnímu prostředí - pracovnímu prostředí, prostředí komunit a fyzickému životnímu prostředí. Pracující by se měli stát plnoprávnými účastníky implementace a vyhodnocování činností spojených s Agendou 21.

29.3. Za tímto účelem se navrhuje splnit do roku 2000 následující cíle:
(a) podpořit ratifikaci relevantních úmluv ILO a přijmout na jejich podporu legislativu;
(b) vytvořit bipartitní a tripartitní mechanizmy pro bezpečný, zdravý a udržitelný rozvoj;
(c) zvýšit počet environmentálních kolektivních dohod, zaměřených na dosažení udržitelného rozvoje;
(d) snížit počet pracovních úrazů, nehod a chorob z povolání, v souladu s uznávanými statistickými postupy;
(e) zvýšit možnosti vzdělávání, školení a rekvalifikace pracujících, především v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a životního prostředí.

Činnosti

(a) Podpora svobody sdružování

29.4. Aby mohli pracující a jejich odbory sehrát plnoprávnou a informovanou úlohu při podporování udržitelného rozvoje, je třeba aby vlády a zaměstnavatelé podporovali právo jednotlivých pracujících svobodně se sdružovat a chránili právo se svobodně organizovat, v souladu s úmluvou ILO. Vlády by měly zvážit ratifikaci a implementaci těchto úmluv, pokud tak již neučinily.

(b) Posilování participace a konzultací

29.5. Vlády, obchod i průmysl by měly podporovat aktivní účast pracujících a jejich odborů na rozhodování o podobě, implementaci a vyhodnocování národních a mezinárodních politik a programů v oblasti životního prostředí a rozvoje, a to včetně politiky zaměstnanosti, průmyslových strategií, programů rekvalifikace pracovní síly a transferu technologií.

29.6. Odbory, zaměstnavatelé a vlády by měli spolupracovat s cílem zajistit vyváženou implementaci koncepce udržitelného rozvoje.
29.7. Na úrovni jednotlivých pracovišť, komunit a státu je třeba vytvořit mechanizmus spolupráce zaměstnavatel /pracující nebo tripartitní mechanizmus zaměstnavatel /pracující /vláda a tak řešit problémy bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, včetně specifických otázek, týkající se práv a postavení žen na pracovištích.

29.8. Vlády a zaměstnavatelé by měli zajistit, aby pracující a jejich zástupci disponovali všemi relevantními informacemi umožňujícími efektivní účast na rozhodování.

29.9. Odbory by se i nadále měly podílet na definování, přípravě a podpoře politik, týkajících se všech aspektů udržitelného rozvoje.

29.10. Odbory a zaměstnavatelé by měli vytvořit rámec pro společnou environmentální politiku a stanovit priority pro zlepšování pracovního prostředí i celkového environmentálního chování podniků.

29.11. Odbory by měly:
(a) snažit se zajistit podmínky pro účast pracujících na environmentálních auditech pracovišť a na posuzování vlivů na životní prostředí (EIA);
(b) účastnit se, v rámci místní komunity, na environmentálních a rozvojových aktivitách a podporovat společné akce, zaměřené na řešení potenciálních problémů společného zájmu;
(c) sehrávat aktivní úlohu v rámci aktivit mezinárodních a regionálních organizací zaměřených na udržitelný rozvoj, zejména v rámci systému OSN.

(c) Poskytování přiměřeného školení

29.12 Pracovníci a jejich zástupci by měli mít přístup k přiměřenému školení zaměřenému na posílení jejich environmentální povědomí, zajištění jejich bezpečnosti a zdraví a na zlepšení jejich ekonomického a sociálního blahobytu. Toto školení by mělo zajistit, aby měli k dispozici odborné znalosti potřebné k podpoře udržitelného živobytí a ke zlepšení pracovního prostředí. Odborové organizace, zaměstnavatelé, vlády a mezinárodní agentury by měli spolupracovat při posuzování potřeb školení v oblasti svých aktivit. Pracující a jejich zástupci by se měli účastnit na přípravě a implementaci programů školení pracujících, uskutečňovaných zaměstnavateli a vládami.

Prostředky implementace

(a) Financování a vyhodnocení nákladů

29.13. Sekretariát Konference odhadl průměrné celkové roční náklady pro období 1993-2000 na implementaci činností v tomto programu na přibližně 300 miliónů USD hrazených mezinárodním společenstvím formou grantů nebo úlev. Toto je pouze indikativní a řádový odhad nákladů, který dosud nebyl přezkoumán vládami. Skutečné náklady a finanční podmínky, včetně takových, které nespočívají úlevách, budou záviset, mimo jiné, na specifických strategiích a programech, o jejichž implementaci rozhodnou vlády.

(b) Vytváření potenciálu

29.14. Zvláštní pozornost by měla být věnována posilování potenciálu každého z tripartitních sociálních partnerů (státní správy, organizací zaměstnavatelů a pracovníků), s cílem usnadnit větší spolupráci zaměřenou na udržitelný rozvoj.