POSILOVÁNÍ ÚLOHY NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ: PARTNERŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Východiska opatření

27.1. Nevládní organizace hrají důležitou roli při formování a implementaci participační demokracie. Jejich důvěryhodnost vyrůstá z odpovědnosti a konstruktivní úlohy, kterou mají ve společnosti. Formální i neformální organizace a základní hnutí by měly být považovány při implementaci Agendy 21 za partnery. Povaha nezávislé úlohy, kterou mají nevládní organizace v rámci společnosti, vyžaduje skutečnou účast; nezávislost je proto hlavním atributem nevládních organizací a je předpokladem skutečné participace.

27.2. Jedním z hlavních problémů, kterým čelí světové společenství při usilování o nahrazení neudržitelných modelů rozvoje environmentálně šetrnějším a udržitelným rozvojem, je potřeba aktivovat vědomí společného cíle realizovaného ve prospěch všech sektorů společnosti. Možnost, že se takovéto pojetí cíle prosadí, je závislá na ochotě všech sektorů podílet se na skutečném sociálním partnerství a dialogu a respektovat nezávislou úlohu, odpovědnost a specifické schopnosti všech zúčastněných.

27.3. Nevládní organizace, včetně neziskových organizací reprezentujících skupiny, o nichž se jedná v této části Agendy 21, disponují bohatými a rozmanitými zkušenostmi, odbornými předpoklady a potenciálem v oblastech, jež budou mít velký význam pro implementaci a přezkoumávání environmentálně šetrného a sociálně zodpovědného udržitelného rozvoje, o němž pojednává Agenda 21. Komunita nevládních organizací proto nabízí celosvětovou síť, kterou je třeba využít, zmocnit a posílit pro podporu úsilí o dosažení těchto společných cílů.

27.4. Pro plné využití potenciálu nevládních organizací je třeba podporovat co nejobsažnější komunikaci a spolupráci mezinárodních organizací, národních a místních vlád a nevládních organizací v rámci institucí pověřených provedením Agendy 21 a v rámci programů vytvořených za tímto účelem. Nevládní organizace budou muset posílit vzájemnou spolupráci a komunikaci a zlepšit tak svou efektivitu při implementaci udržitelného rozvoje.

Cíle

27.5. Společnost, vlády a mezinárodní orgány by měly vytvořit mechanizmy umožňující nevládním organizacím zodpovědně a efektivně realizovat jejich úlohu partnerů v procesu environmentálně šetrnějšího a udržitelného rozvoje.

27.6. Systém OSN a jednotlivé vlády by měly, s ohledem na posílení úlohy nevládních organizací jako sociálních partnerů a na základě konzultací s nimi, iniciovat přezkoumání formálních postupů a mechanizmů pro zapojení těchto organizací, a to na všech úrovních, od formulování politiky a rozhodování po implementaci.

27.7. Do roku 1995 by se na národní úrovni měl uskutečnit mnohostranně produktivní dialog všech vlád s nevládními organizacemi a jejich samostatně organizovanými sítěmi, s cílem pojmenovat a posílit úlohy obou stran při implementaci environmentálně šetrnějšího a udržitelného rozvoje.

27.8. Jednotlivé vlády a mezinárodní orgány by měly podporovat a umožňovat účast nevládních organizací při navrhování, vytváření a vyhodnocování oficiálních mechanizmů a formálních postupů, určených k přezkoumávání implementace Agendy 21 na všech úrovních.

Činnosti

27.9. Systém OSN, včetně mezinárodních finančních a rozvojových agentur a všech mezivládních organizací a fór, by měl, na základě konzultací s nevládními organizacemi, přijmout opatření pro:
(a) přezkoumání a předložení zprávy o způsobech zdokonalení stávajících postupů a mechanizmů, jejichž prostřednictvím nevládní organizace na úrovni jednotlivých agentur přispívají, v rámci diskuzí mezi agenturami a konferencí OSN, k formulování politiky, k rozhodování, implementaci a vyhodnocování;
(b) zdokonalení stávajících nebo, tam kde neexistují, vytvoření nových mechanizmů a postupů, v rámci jednotlivých agentur, umožňujících využít při formulování, implementaci a vyhodnocování politik a programů odborné zkušenosti a názory nevládních organizací, a to na základě bodu (a) výše;
(c) posouzení úrovně finanční a administrativní podpory nevládních organizací a rozsahu a efektivity jejich zapojení do implementace projektů a programů, s cílem zvýšit jejich úlohu jako sociálních partnerů;
(d) navržení otevřených a efektivních prostředků zajištění účasti nevládních organizací v procesech určených pro přezkoumávání a vyhodnocování realizace Agendy 21 na všech úrovních;
(e) podporu a umožnění nevládním organizacím a jejich samostatně organizovaným sítím podílet se na přezkoumávání a vyhodnocování politik a programů určených k implementaci Agendy 21, včetně podpory nevládních organizací a jejich samostatně organizovaných sítí v rozvojových zemích;
(f) zohlednění výsledků nevládních revizních systémů a procesů vyhodnocování v relevantních zprávách Generálního tajemníka OSN pro Valné shromáždění a poznatků všech příslušných organizací OSN a jiných mezivládních organizací a fór, týkajících se implementace Agendy 21, a to v souladu s procesem přezkoumávání Agendy 21;
(g) zpřístupnění přesných a aktuálních dat a informací nevládním organizacím, s cílem podpořit efektivitu jejich programů a činností a jejich úlohy při podporování Agendy 21.

27.10. Vlády by měly přijmout opatření pro:
(a) vytvoření nebo zvýšení úrovně stávajícího dialogu s nevládními organizacemi a jejich samostatně organizovanými sítěmi, jež reprezentují různé sektory, a umožnit tak: (i) zvážit práva a povinnosti těchto organizací; (ii) efektivně řídit integrované vstupy nevládních organizací do procesu tvorby vládní politiky; (iii) usnadnit koordinaci nevládních organizací při implementaci národní politiky na úrovni jednotlivých programů;
(b) podporu a umožnění partnerství a dialogu místních nevládních organizací a místních úřadů v oblasti aktivit zaměřených na udržitelný rozvoj;
(c) zapojení nevládních organizací do národních mechanismů nebo postupů vytvořených pro provádění Agendy 21, přičemž je třeba co nejlépe využít jejich potenciálu, zejména pokud jde o vzdělání, zmírňování chudoby a ochranu a regeneraci životního prostředí;
(d) zohlednění výsledků nevládních monitorovacích a přezkumných mechanizmů při vytváření a vyhodnocování politik, týkajících se Agendy 21, na všech úrovních;
(e) přezkoumání vládních vzdělávacích systémů a identifikaci možnosti pro začlenění a rozšíření úrovně zapojení nevládních organizací v oblasti formálního i neformálního vzdělávání a veřejné osvěty;
(f) zpřístupnění dat a informací nevládním organizacím, aby mohly efektivně přispívat k výzkumu a k vytváření, implementaci a vyhodnocování programů.

Prostředky implementace

(a) Financování a vyhodnocení nákladů

27.11. V závislosti na výsledku revizních procesů a vytváření názorů na nejlepší způsoby budování partnerství a dialogu mezi oficiálními organizacemi a skupinami nevládních organizací, což mohou být varianty poměrně omezené, ale nepředvídatelné, vzniknou na mezinárodní a národní úrovni náklady spojené se zdokonalováním konzultačních postupů a mechanizmů. Nevládní organizace budou také potřebovat další finanční prostředky na podporu vytváření nebo zdokonalování svých systémů monitorování Agendy 21 nebo na podporu jejich podílu na těchto systémech. Tyto náklady budou významné, ale není možné je na základě stávajících informací spolehlivě odhadnout.

(b) Vytváření potenciálu

27.12. Organizace systému OSN a další mezivládní organizace a fóra, bilaterální programy a soukromý sektor, jak to bude vhodné, budou muset, a to zejména v rozvojových zemích, poskytnout zvýšenou finanční a administrativní podporu těm nevládním organizacím a jejich samostatně organizovaným sítím, které přispívají k monitorování a vyhodnocování programů Agendy 21, a poskytnout na mezinárodní a regionální úrovni nevládním organizacím školení (a pomoci jim vytvořit jejich vlastní školící programy), za účelem zvýšení jejich partnerské úlohy při vytváření a implementaci programu.

27.13. Vlády budou muset, v souladu se specifickými podmínkami jednotlivých států, vytvořit nebo posílit jakákoli legislativní opatření, jež by nevládním organizacím umožnila vytvářet konzultační skupiny a zaručila jejich právo chránit prostřednictvím právních kroků zájmy veřejnosti.