UZNÁNÍ A POSILOVÁNÍ ÚLOHY DOMORODÝCH OBYVATEL A JEJICH KOMUNIT

PROGRAMOVÁ OBLAST

Východiska opatření

26.1. Domorodí lidé a jejich komunity mají historický vztah ke svým územím a jsou zpravidla potomky původních obyvatel těchto území. V kontextu této kapitoly zahrnuje výraz „území“ životní prostředí oblastí, které dotyční lidé tradičně obývají. Domorodí lidé a jejich komunity představují významné procento světové populace. Vytvořili si během mnoha generací holistické tradiční vědecké poznatky o svých územích, přírodních zdrojích a životním prostředí. Domorodí lidé a jejich komunity by měly požívat plných lidských práv a základních svobod bez překážek nebo diskriminace. Jejich schopnost se plně podílet na udržitelném rozvoji svého území bývala v důsledku faktorů ekonomické, sociální a historické povahy omezená. S ohledem na vzájemný vztah mezi přírodním prostředím a jeho udržitelným rozvojem a kulturním, sociálním, ekonomickým a fyzickým blahobytem domorodých lidí by národní a mezinárodní úsilí o implementaci environmentálně šetrnějšího a udržitelného rozvoje mělo uznávat, zohledňovat, podporovat a posilovat úlohu domorodých lidí a jejich komunit.

26.2. Některé úkoly obsažené mezi cíli a činnostmi v této programové oblasti jsou již zahrnuty v mezinárodních právních nástrojích, jako je Úmluva ILO o domorodých a kmenových lidech (č. 169) a jsou začleněny do návrhu univerzální deklarace o domorodých právech, kterou připravuje pracovní skupina OSN pro domorodé obyvatelstvo. Mezinárodní rok světové domorodé populace (1993), vyhlášený Valným shromážděním v rezoluci č. 45/164 z 18. prosince 1990, představuje vhodnou příležitost pro mobilizaci další mezinárodní technické a finanční spolupráce.

Cíle

26.3. Vlády a, kde to bude vhodné, mezivládní organizace by se měly, v plném partnerství s domorodými lidmi a jejich komunitami, zaměřit na plnění následujících cílů:
(a) vytvořit proces pro vybavení domorodých lidí a jejich komunit právy, prostřednictvím opatření, která budou zahrnovat:
(i) přijetí nebo posílení vhodné politiky anebo právních nástrojů na národní úrovni;
(ii) uznání, že by území domorodých lidí a jejich komunit mělo být chráněno před environmentálně nešetrnými činnostmi nebo aktivitami, které dotyční domorodí lidé považují za sociálně a kulturně nevhodné;
(iii) uznání jejich hodnot, tradičních poznatků a metod hospodaření se zdroji, s cílem podporovat environmentálně šetrnější a udržitelný rozvoj;
(iv) uznání, že tradiční a přímá závislost na obnovitelných zdrojích a ekosystémech, včetně udržitelných výtěžků, zůstává zásadním faktorem pro kulturní, ekonomický a fyzický blahobyt domorodých lidí a jejich komunit;
(v) vytvoření a posílení národní úpravy pro urovnávání sporů ve vztahu k osídlení území a hospodaření se zdroji;
(vi) podporu alternativních environmentálně šetrnějších způsobů výroby, s cílem zajistit škálu možností zlepšení kvality jejich života, aby se mohli efektivně účastnit na udržitelném rozvoji;
(vii) zvýšení vytváření potenciálu pro domorodé komunity, na základě adaptace a výměny tradičních zkušeností, poznatků a metod hospodaření se zdroji, s cílem zajistit jejich udržitelný rozvoj;

(b) vytvořit, kde to bude vhodné, úpravy pro posílení aktivní účasti domorodých lidí a jejich komunit na formulování národní politiky, zákonů a programů, souvisejících s hospodařením se zdroji a s jinými rozvojovými procesy, které je mohou ovlivnit, a pro to, aby iniciovali návrhy této politiky a programů;
(c) zapojit domorodé lidi a jejich komunity na národní a místní úrovni do strategií hospodaření se zdroji a jejich uchovávání a do jiných relevantních programů vytvořených na podporu a pro přezkoumání strategií udržitelného rozvoje, jako jsou programy doporučované v jiných programových oblastech Agendy 21.

Činnosti

26.4. Někteří domorodí lidé a jejich komunity mohou požadovat, v souladu s národní legislativou, větší kontrolu nad svým územím, samostatné hospodaření se svými zdroji, účast na rozvojových rozhodnutích jež je ovlivňují, včetně, kde to bude vhodné, účasti na vytváření nebo spravování chráněných oblastí. Vlády by mohly přijmout, například, následující opatření:
(a) zvážení ratifikace a uplatnění stávajících mezinárodních úmluv relevantních pro domorodé lidi a jejich komunity (kde tak dosud nebylo učiněno) a poskytnutí podpory pro přijetí deklarace domorodých práv Valným shromážděním;
(b) přijetí nebo posílení vhodné politiky anebo právních nástrojů, které ochrání domorodé duševní a kulturní vlastnictví a právo na ochranu zvykových a administrativních systémů a metod.

26.5. Organizace OSN a jiné mezinárodní rozvojové a finanční organizace a vlády by měly, vycházejíce z vhodné aktivní účasti domorodých lidí a jejich komunit, přijmout následující opatření, mimo jiné, pro zahrnutí jejich hodnot, náhledů a poznatků, včetně jedinečného podílu domorodých žen, do hospodaření se zdroji a jiných politik a programů, které mohou domorodé lidi a jejich komunity ovlivnit:
(a) vytvoření zvláštního ohniskového (styčného) bodu ve všech mezinárodních organizacích a organizovat každoroční koordinační schůzky organizací s konzultací vlád a vhodných domorodých organizací, a vytvoření postupu v rámci a mezi operativními agenturami na pomoc vládám při zajišťování koherentního a koordinovaného začlenění náhledů domorodých lidí do vytváření a implementace politik a programů. Podle tohoto postupu by měly být domorodí lidé a jejich komunity informováni, měly by s nimi být vedeny konzultace a mělo by jim být umožněno účastnit se na národním rozhodování, zejména co se týče společných regionálních a mezinárodních akcí. Navíc, tyto politiky a programy by měly plně zohledňovat strategie založené na místních domorodých iniciativách;
(b) poskytnutí technické a finanční pomoci pro programy vytváření potenciálu na podporu udržitelného samostatného rozvoje domorodých lidí a jejich komunit;
(c) posílení výzkumu a vzdělávacích programů zaměřených na:
(i) lepší pochopení poznatků domorodých lidí a jejich zkušeností s hospodařením, souvisejících
s životním prostředím, a jejich uplatnění při řešení současných problémů rozvoje;
(ii) zvýšení efektivity systémů domorodých lidí pro hospodaření se zdroji, například, podporováním adaptace a šíření vhodných technologických inovací;

(d) přispění k úsilí domorodých lidí a jejich komunit zaměřenému na strategie hospodaření se zdroji a jejich uchovávání (jako jsou strategie, které mohou být vytvořeny v rámci vhodných projektů financovaných prostřednictvím Globálního fondu pro životní prostředí a Akčního plánu pro tropické lesy) a další programové oblasti Agendy 21, včetně programů pro sběr, analýzu a využití dat a jiných informací na podporu projektů udržitelného rozvoje.

26.6. Vlády by měly, v plném partnerství s domorodými lidmi a jejich komunitami, kde to bude vhodné:
(a) vytvořit nebo posílit národní úpravy pro konzultace s domorodými lidmi a jejich komunitami, s cílem respektovat jejich potřeby a zahrnout jejich hodnoty a tradiční a jiné poznatky a metody do národních politik a programů v oblasti hospodaření s přírodními zdroji a jejich uchovávání a do jiných rozvojových programů, kterými jsou domorodí lidé a jejich komunity ovlivňovány;
(b) spolupracovat na regionální úrovni, kde to bude vhodné, za účelem řešení společných otázek týkajících se domorodých lidí a jejich komunit, s cílem uznat a posílit jejich účast na udržitelném rozvoji.

Prostředky implementace

(a) Financování a vyhodnocení nákladů

26.7. Sekretariát Konference odhadl průměrné celkové roční náklady pro období 1993-2000 na implementaci činností v tomto programu na přibližně 3 milióny USD hrazené mezinárodním společenstvím formou grantů nebo úlev. Toto je pouze indikativní a řádový odhad nákladů, který dosud nebyl přezkoumán vládami. Skutečné náklady a finanční podmínky, včetně takových, které nespočívají úlevách, budou záviset, mimo jiné, na specifických strategiích a programech, o jejichž implementaci rozhodnou vlády.

(b) Právní a administrativní rámec

26.8. Vlády by měly začlenit, ve spolupráci s dotyčnými domorodými lidmi, práva a povinnosti domorodých lidí a jejich komunit do legislativy jednotlivých zemí, a to v závislosti na specifických podmínkách těchto zemí. Rozvojové země mohou při implementaci těchto činností potřebovat technickou pomoc.

(c) Rozvoj lidských zdrojů

26.9. Mezinárodní rozvojové agentury a vlády by měly vyčlenit finanční a jiné zdroje na vzdělání a odborné školení domorodých lidí a jejich komunit, s cílem rozvinout jejich potenciál pro dosažení samostatného udržitelného rozvoje a přispět a účastnit se udržitelného a spravedlivého rozvoje na národní úrovni. Zvláštní pozornost je třeba věnovat posilování úlohy domorodých žen.