UCHOVÁNÍ BIODIVERZITY

ÚVOD

15.1. Smyslem cílů a činností obsažených v této kapitole Agendy 21 je zlepšit uchovávání biodiverzity a udržitelné využívání biologických zdrojů a podpořit úmluvu o biodiverzitě.

15.2. Základní produkty a služby, které poskytuje naše planeta, jsou závislé na rozmanitosti a variabilitě genů, druhů, populací a ekosystémů. Biologické zdroje nám umožňují získávat potravu a ošacení, bydlení, léky i duchovní potravu. Přírodní ekosystémy lesů, savan, pastvin, pouští, tunder, řek, jezer a moří obsahují většinu biodiverzity Země. Velký význam mají rovněž pole a zahrady. Genové banky, botanické a zoologické zahrady a další místa uchovávání zárodečné plasmy přispívají méně, ale přesto významně. Současné snižování biodiverzity je z velké části výsledkem lidské činnosti a představuje vážnou hrozbu pro rozvoj lidstva.

PROGRAMOVÁ OBLAST

Uchovávání biodiverzity

Východiska opatření

15.3. Přes nemalé úsilí vynaložené v průběhu posledních 20 let, ztráty biodiverzity na celém světě pokračují; podílí se na nich zejména destrukce přirozeného prostředí, získávání nadměrných výnosů, znečišťování a nevhodné zavádění cizích plodin a zvířat. Biologické zdroje představují kapitálový vklad, který má velký potenciál pro získávání udržitelných přínosů. Naléhavě je zapotřebí podniknout rozhodná opatření k uchování a udržení genů, druhů a ekosystémů, a to s ohledem na udržitelné hospodaření s biologickými zdroji a jejich využívání. Na národní i mezinárodní úrovni je třeba posílit potenciál pro posuzování, studium a systematické pozorování a vyhodnocování biodiverzity. Je třeba přijmout účinná národní opatření a rozvinout mezinárodní spolupráci pro ochranu ekosystémů in-situ a pro uchovávání biologických a genetických zdrojů ex-situ a pro dosažení lepšího fungování ekosystémů. Jedním ze základních prvků úspěchu tohoto přístupu je účast a podpora místních komunit. Současný pokrok v biotechnologiích podtrhuje pravděpodobný potenciál genetického materiálu rostlin, živočichů a mikroorganismů pro zemědělství, zdraví, blahobyt a pro environmentální cíle. Současně je zvláště důležité v této souvislosti zdůraznit, že jednotlivé státy mají suverénní právo využívat vlastní biologické zdroje v souladu se svou environmentální politikou a povinnost uchovávat biodiverzitu, využívat své biologické zdroje udržitelným způsobem a zajistit, aby jednotlivé aktivity uskutečňované v rámci jejich pravomoci nebo pod jejich kontrolou nepoškozovaly biodiverzitu jiných států nebo oblastí, jež nespadají do jejich pravomoci.

Cíle

15.4. Vlády by měly, na vhodné úrovni, ve spolupráci s relevantními orgány OSN a regionálními, mezivládními a nevládními organizacemi, soukromým sektorem a finančními institucemi, se zřetelem na domorodé lidi a jejich komunity a na sociální a ekonomické faktory:
a) vyvinout tlak, aby Úmluva o biodiverzitě nabyla vbrzku účinnosti a aby se k ní přihlásilo co nejvíce stran;
b) vytvořit národní strategie uchovávání biodiverzity a udržitelného využívání biologických zdrojů;
c) integrovat strategie uchovávání biodiverzity a udržitelného využívání biologických zdrojů do národních strategií anebo plánů rozvoje;
d) přijmout vhodná opatření pro rovné a spravedlivé sdílení užitků získaných z výzkumu, rozvoje a využívání biologických a genetických zdrojů, včetně biotechnologií, mezi původci těchto zdrojů a těmi, kteří je využívají;
e) vypracovat, na úrovni jednotlivých zemí, vhodné studie, týkající se uchovávání biodiverzity a udržitelného využívání biologických zdrojů, včetně analýz relevantních nákladů a přínosů, se zvláštním ohledem na socio-ekonomické aspekty;
f) pravidelně sestavovat aktualizované celosvětové zprávy o biodiverzitě, vycházející z národních posudků;
g) pojmenovat a podporovat tradiční metody a poznatky domorodých lidí a jejich komunit, zdůrazňujíce zvláštní úlohu žen, relevantní pro uchování biodiverzity a udržitelné využívání biologických zdrojů, a zajistit příležitosti pro účast těchto skupin na využívání ekonomických a komerčních přínosů získaných v důsledku využívání těchto tradičních metod a poznatků; {1}
h) implementovat mechanizmy umožňující zdokonalovat, vytvářet, rozvíjet a udržitelným způsobem využívat biotechnologie a uskutečňovat jejich bezpečný transfer, zejména do rozvojových zemí, přičemž je třeba brát v úvahu potenciální přispění biotechnologií k uchování biodiverzity a k udržitelnému využívání biologických zdrojů; {2}
i) podporovat širší mezinárodní a regionální spolupráci při rozvoji vědeckého a ekonomického poznání významu biodiverzity a jejího fungování v ekosystémech;
j) v souladu s Úmluvou o biodiverzitě vytvořit opatření a úpravy pro implementaci práv zemí, z nichž genetické zdroje pocházejí, nebo zemí, jež tyto zdroje poskytují, jak je to definováno v Úmluvě o biodiverzitě, a to pokud jde o prospěch z rozvoje biotechnologií a z komerčního využívání produktů získaných z takovýchto zdrojů. {2}, {3}

Činnosti

(a) Činnosti související s řízením

15.5. Vlády by měly, na vhodné úrovni, v souladu s národní politikou a postupy, ve spolupráci s relevantními orgány OSN a vhodnými mezivládními organizacemi a s podporou domorodých lidí a jejich komunit, nevládních organizací a jiných skupin, včetně obchodu a vědecké obce, a v souladu s mezinárodním právem, pokud to bude vhodné:
(a) vytvořit nové nebo posílit stávající strategie, plány nebo programy opatření pro uchování biodiverzity a udržitelné využívání biologických zdrojů, přičemž je třeba vzít v úvahu potřeby v oblasti vzdělávání a školení; {4}
(b) integrovat strategie pro uchování biodiverzity a pro udržitelné využívání biologických a genetických zdrojů do příslušných sektorových nebo mezisektorových průřezových plánů, programů a politik, se zvláštním ohledem na speciální význam suchozemských a vodních biologických a genetických zdrojů pro potravinářství a zemědělství; {5}
(c) vypracovat, na úrovni jednotlivých zemí, studie nebo použít jiné metody pro identifikování složek biodiverzity důležitých pro její uchování a pro udržitelné využívání biologických zdrojů, ohodnotit biologické a genetické zdroje, identifikovat procesy a činnosti, které mají významné dopady na biodiverzitu, vyhodnotit potenciální ekonomické důsledky uchovávání biodiverzity a udržitelného využívání biologických a genetických zdrojů a navrhnout prioritní akce;
(d) přijmout efektivní ekonomická, sociální a další vhodná stimulační opatření, jež by podpořila uchování biodiverzity a udržitelné využívání biologických zdrojů, včetně podpory udržitelných výrobních systémů, jako jsou tradiční metody zemědělství, agrolesnictví, lesnictví, péče o pastviny a divokou přírodu, které využívají, udržují nebo zvyšují biodiverzitu; {5}
(e) v souladu s národní legislativou provést opatření, která by respektovala, zaznamenala, chránila a podporovala širší uplatňování poznatků, inovací a metod domorodých a místních komunit, žijících tradičním způsobem života, ve prospěch uchování biodiverzity a udržitelného využívání biologických zdrojů, s ohledem na rovné a spravedlivé sdílení vzniklých přínosů, a podporovat mechanismy umožňující zapojit tyto komunity, včetně žen, do uchovávání a péče o ekosystémy; {1}
(f) podniknout dlouhodobý výzkum významu biodiverzity pro fungování ekosystémů a úlohy ekosystémů při produkci zboží, environmentálních služeb a dalších hodnot podporujících udržitelný rozvoj, se zvláštním ohledem na biologický a reprodukční potenciál klíčových suchozemských a vodních druhů, včetně přirozeně se vyskytujících, kultivovaných a šlechtěných druhů; nových metod pozorování a inventarizace; ekologických podmínek nezbytných pro uchování biodiverzity a průběžný vývoj; sociálního chování a zvyků v oblasti výživy závislých na přírodních ekosystémech, v nichž mají hlavní úlohu ženy. Na tomto výzkumu by se mělo podílet co možná nejvíce subjektů, zejména původní obyvatelé a jejich komunity, včetně žen; {1}
(g) přijmout, kde to bude nezbytné pro uchování biodiverzity, opatření pro uchování ekosystémů a přirozených prostředí in-situ, jakož i primitivních kultivarů a jejich volně žijících příbuzných, a pro udržení a obnovení životaschopných populací druhů v jejich přirozeném prostředí, a implementovat ex-situ opatření, nejlépe v zemích, odkud zdroje pocházejí. In-situ opatření by měla zahrnovat posílení systémů suchozemských, mořských a vodních chráněných oblastí a, mimo jiné, zranitelné sladkovodní a jiné mokřady a pobřežní ekosystémy, jakou jsou ústí, korálové útesy a mangrovů; {6}
(h) podporovat regeneraci a obnovu poškozených ekosystémů a zotavení ohrožených a hynoucích druhů;
(i) vytvořit politiku na podporu uchování biodiverzity a udržitelného využívání biologických a genetických zdrojů na soukromých pozemcích;
(j) podporovat environmentálně šetrnější a udržitelný rozvoj v oblastech přilehlých k chráněným oblastem, s cílem dále posílit ochranu těchto oblastí;
(k) zavést vhodné postupy pro posuzování environmentálních dopadů navrhovaných projektů, u nichž lze předpokládat značné dopady na biodiverzitu a zajistit tak širokou dostupnost vhodných informací a, kde je to vhodné, účast veřejnosti, a podporovat posuzování dopadů relevantních politik a programů na biodiverzitu;
(l) podporovat, kde to bude vhodné a na vhodné úrovni, vytvoření a posílení národních systémů pro inventarizaci, regulaci nebo řízení a kontrolu, souvisejících s biologickými zdroji;
(m) přijmout opatření na podporu lepšího porozumění a ocenění hodnoty biodiverzity, jak se projevuje na úrovni jejích jednotlivých složek i ve službách, které poskytuje ekosystém.

(b) Data a informace

15.6. Vlády by měly, na vhodné úrovni, v souladu s národní politikou a postupy, ve spolupráci s relevantními orgány OSN a vhodnými mezivládními organizacemi a s podporou domorodých lidí a jejich komunit, nevládních organizací a dalších skupin, včetně obchodu a vědecké obce, a v souladu s mezinárodním právem, pokud to bude vhodné: {7}
(a) pravidelně porovnávat, vyhodnocovat a vyměňovat si informace o uchovávání biodiverzity a o udržitelném využívání biologických zdrojů;
(b) vytvořit metodologie, s cílem provést, na národní bázi, systematické vzorkování a vyhodnocování složek biodiverzity, identifikovaných prostřednictvím studií jednotlivých zemí;
(c) iniciovat nebo dále rozvíjet metodiky a na vhodné úrovni začít nebo pokračovat v provádění průzkumů, týkajících se stavu ekosystémů, a vytvořit základní informace o biologických a genetických zdrojích, včetně zdrojů v suchozemských, vodních, pobřežních a mořských ekosystémech, a soupisy vypracované s účastí místních a domorodých lidí a jejich komunit;
(d) identifikovat a vyhodnotit, v jednotlivých zemích, na základě výsledků národních studií, potenciální ekonomické a sociální důsledky a přínosy uchování a udržitelného využívání suchozemských a vodních druhů;
(e) aktualizovat, analyzovat a interpretovat data získaná na základě výše uvedené identifikace, vzorkování a vyhodnocování;
(f) shromažďovat, oceňovat a zpřístupňovat, s plnou podporou a účastí místních a domorodých lidí a jejich komunit, relevantní a spolehlivé informace, a to ve vhodném okamžiku a ve formě vhodné pro rozhodování na všech úrovních.

(c) Mezinárodní a regionální spolupráce a koordinace

15.7. Vlády by měly, na vhodné úrovni, ve spolupráci s relevantními orgány OSN a vhodnými mezivládními organizacemi a s podporou domorodých lidí a jejich komunit, nevládních organizací a dalších skupin, včetně obchodu a vědecké obce, a v souladu s mezinárodním právem, pokud to bude vhodné:
(a) zvážit vytvoření nebo posílení národního a mezinárodního potenciálu a sítí pro výměnu dat a informací souvisejících s uchováváním biodiverzity a udržitelným využíváním biologických a genetických zdrojů; {7}
(b) sestavovat pravidelně aktualizované celosvětové zprávy o biodiverzitě, vycházející z národních posudků ve všech zemích;
(c) podporovat technickou a vědeckou spolupráci v oblasti uchovávání biodiverzity a udržitelného využívání biologických a genetických zdrojů . Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji a posilování národního potenciálu prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů a vytváření institucí, včetně transferu technologií anebo rozvoje zařízení pro výzkum a hospodaření, jako jsou herbária, muzea, genové banky a laboratoře, jež souvisejí se uchováním biodiverzity;
(d) usnadňovat, aniž by to mělo vliv na relevantní ustanovení Úmluvy o biodiverzitě, pro účely této kapitoly, transfer technologií relevantních pro uchovávání biodiverzity a udržitelné využívání biologických zdrojů nebo technologií, které využívají genetické zdroje a nezpůsobují vážné poškození životního prostředí, a to v souladu s kapitolou 34 a s ohledem na fakt, že technologie zahrnují rovněž biotechnologie; {2}, {8}
(e) podporovat spolupráci účastnických stran relevantních mezinárodních úmluv a akčních plánů, s cílem posílit a koordinovat úsilí o uchování biodiverzity a udržitelné využívání biologických zdrojů;
(f) posílit podporu mezinárodních a regionálních nástrojů, programů a akčních plánů, zabývajících se uchováváním biodiverzity a udržitelným využíváním biologických zdrojů;
(g) podporovat zlepšování mezinárodní koordinace opatření pro efektivní uchovávání a péči o ohrožené /neškodné migrující druhy, včetně vhodné podpory vytváření a péče o chráněné oblasti v lokalitách přesahujících hranice států;
(h) podporovat národní úsilí související s průzkumy, sběrem dat, vzorkováním a vyhodnocováním a s udržováním genových bank.

Prostředky implementace

(a) Financování a vyhodnocení nákladů

15.8. Sekretariát Konference odhadl průměrné celkové roční náklady pro období 1993-2000 na implementaci činností v této kapitole na přibližně 3,5 miliardy USD, včetně přibližně 1,75 miliardy USD hrazené mezinárodním společenstvím formou grantů nebo úlev. Toto je pouze indikativní a řádový odhad nákladů, který dosud nebyl přezkoumán vládami. Skutečné náklady a finanční podmínky, včetně takových, které nespočívají úlevách, budou záviset, mimo jiné, na specifických strategiích a programech, o jejichž implementaci rozhodnou vlády.

(b) Vědecké a technické prostředky

15.9. Řešení specifických aspektů zahrnuje nezbytnost vytvoření:
(a) efektivních metodik pro základní průzkumy a soupisy, jakož i pro systematické vzorkování a vyhodnocování biologických zdrojů;
(b) metod a technologií pro uchovávání biodiverzity a udržitelné využívání biologických zdrojů;
(c) zdokonalených a diverzifikovaných metod uchovávání ex-situ, za účelem dlouhodobého uchování genetických zdrojů významných pro výzkum a rozvoj.

(c) Rozvoj lidských zdrojů

15.10. Je nezbytné, kde to bude vhodné:
(a) zvýšit počet školeného personálu v oblasti vědy a technologií relevantních pro uchování biodiverzity a pro udržitelné využívání biologických zdrojů anebo jej efektivněji využívat;
(b) udržovat nebo vytvořit programy pro vědecké a technické vzdělávání manažerů a odborníků, zvláště v rozvojových zemích, v oblasti opatření pro identifikaci, uchovávání biodiverzity a udržitelné využívání biologických zdrojů;
(c) podporovat a podněcovat porozumění významu opatření potřebných pro uchování biodiverzity a udržitelné využívání biologických zdrojů na všech úrovních tvorby politiky a rozhodování, v rámci vlád, obchodních podniků a věřitelských institucí, a podporovat a podněcovat začlenění těchto témat do vzdělávacích programů.

(d) Vytváření potenciálu

15.11. Je nezbytné, kde to bude vhodné:
(a) posílit stávající - anebo vytvořit nové - instituce, zodpovědné za uchovávání biodiverzity a zvážit rozvoj mechanizmů, jako jsou národní instituty nebo centra pro biodiverzitu;
(b) pokračovat ve vytváření potenciálu pro uchovávání biodiverzity a udržitelné využívání biologických zdrojů ve všech relevantních odvětvích;
(c) vytvářet potenciál, zejména v rámci vlád, obchodních podniků a bilaterálních a multilaterálních rozvojových agentur, pro integraci hledisek biodiverzity, potenciálních přínosů a nákladů příležitosti do procesů tvorby projektů, implementace a vyhodnocování, jakož i pro vyhodnocování dopadu navrhovaných rozvojových projektů na biodiverzitu;
(d) zvýšit, na vhodné úrovni, potenciál vládních a soukromých institucí, zodpovědných za plánování a péči o chráněné oblasti, pro zajišťování meziodvětvové koordinace a plánování s jinými vládními institucemi, nevládními organizacemi, a, kde to bude vhodné, s domorodými lidmi a jejich komunitami.