Věstník MŽP 03/01


Metodické pokyny a návody

1.  Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zařazování objektu nebo zařízení a zpracování oznámení podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií

SDĚLENÍ

11.  Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových norem stanovení ukazatelů znečištění odpadních vod pro účely zákona č. 58/1998 Sb.

12.  Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání aktualizovaného znění technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931 “Povodňové plány”

13.  Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 12. 2000

14.  Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

15.  Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí